Home >Documents >· PDF file 2020. 12. 29. · Mihele Denisa - Biochimie clinica-metode de laborator,...

· PDF file 2020. 12. 29. · Mihele Denisa - Biochimie clinica-metode de laborator,...

Date post:22-Jan-2021
Category:
View:12 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • __ .. CONSILIUL JUDETEAN BRASOV SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

  STR.PRUNDULUI nr. 7-9 BRASOV Tel. 0268/511481 Fax. 0268/511609; 410205 E-mail : [email protected] N r&.~ . !. ~9.. ./. -4: .. :. ( b ... '?:£.?-o

  Operator de date cu caracter personal 9275

  ANUNT CONCURS

  Spitalul Clinic de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, organizeaza concurs in baza H.G. 286/23.03.2011, aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata urmatoarelor posturi vacante: Laborator Analize Medicale 2 posturi contractual vacante de asistent medical, specialitatea laborator cu studii postliceale (PL) ); 4 posturi contractual vacante de asistent medical debutant, specialitatea laborator cu studii superioare (S); Laborator Radiologic ~i Imagistica Medicala 1 post contractual vacant de asistent medical, specialitatea radiologie ~ i imagistica cu studii superioare (S); 2 posturi contractual vacante de asistent medical , specialitatea radiologie cu studii postliceale (PL)).

  1.Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indepline~teurmiitoare/e condifii; a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliul in Romania; b) cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitatea de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indepline~te conditiile de studii ~i dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu intentie, care ar face - o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  2.Pentru inscrierea la concurs candida/ii vor prezenta un dosar de concurs care va con/ine urmiitoarele documente:

  a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii , in care candidatul specifica postul pe care dore~te sa condideze;

  b) actului de identitate, sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor

  specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de unitatea sau institutia publica (diploma de ~coala generala, diploma de bacalaureat, diploma de licenta in specialitate)

 • d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in meseria ~i/sau in secialitatea studiilor, in copie;

  e) cazierul judiciar (valabil 6 luni) sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare

  abilitate g) curriculum Vitae; h) acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. i) certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R vizat pentru anul in curs j) adeverinta pentru participare la concurs/examen pentru ocuparea post/posturilor vacante de asistent

  medical eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R. conform Hot.nr.35/2015 . Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i calitatea

  acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii. in cazul documentului prevazut la lit.e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la

  inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, eel mai tarziu pana la data des:fa~utarii primei probe a concursului.

  Actele prevazute la alin.2.lit. b ), c ), d), i), vor fi prezentate ~i in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

  Documentele mentionate mai sus se depun la sediul unitatii - Serviciul R.U.N.O.S , str.Prundului 7-9 Bra~ov, intre orele:l0,00-15 ,00.

  3.CondiJii specifice de participare la concurs; asistent medical cu studii superioare (S), specialitatea radiologie ~i imagistica;

  - diploma de licenta in specialitate - minim 6 luni vechime ca asistent medical

  asistent medical cu studii postliceale (PL), specialitatea ragiologie; - diploma de absolvire a ~colii sanitare postliceale - minim 6 luni vechime ca asistent medical

  asistent medical debutant cu studii superioare (S), specialitatea laborator; - diploma de licenta in specialitate - rara vechime

  asistent medical cu studii postliceale (PL), specialitatea laborator; - diploma de absolvire a ~colii sanitare postliceale - minim 6 luni vechime ca asistent medical

  4.Concursul se va organiza conform calendarului urmiitor: 29.12.2020 - 12.01.2021- ora 15.00 - perioada de inscriere la concurs 13.01.2021 -selecfia dosarelor candidatilor ora 10.00 ~i afi~area rezultatelor selectie dosare de inscriere ora 15.00 14.01.2021 - depunere contestatii la rezultatele selectiei dosarelor de inscriere - ora 14.00 15.01.2021 - afi~are rezultate contestatii privind selectia dosarelor- ora 14.00 21.01.2021 - proba scrisa- ora 9.00 ~i afi~area rezultatelor obfinute la proba scrisa- ora 15.00 22.01.2021 - depunere contestatii proba scrisa-ora 14.00 25 .01.2021 - afi~are rezultate contestatii proba scrisa- ora 14.00 26.01.2021 - proba interviu ora 9.00 ~i afi~area rezultatelor obfinute la proba interviu- ora 15.00 27.01.2021 - depunere contestatii proba interviu- ora 14.00 28.01.2021 - afi~are rezultate contestatii proba interviu- ora 14.00 ~i afi~are rezultate finale - ora 15.00.

  Va informam ca probele de concurs se vor sustine, la Spitalul Clinic de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov str.Prundului nr.7-8 Bra~ov .

  Concursul va consta in 2 probe: sustinerea probei scrise ~i interviu.

 • Durata probei scrise se stabile~te de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate ~i complexitate al subiectelor, dar nu poate depa~i 3 ore.

  Punctajele pentru proba scria ~i interviu este de maxim 100 de puncte. Vor fi declarati admi~i candidatii care obtin minim 50 de puncte la fiecare proba (proba scrisa ~i interviu)

  pentru ocuparea functiilor contractuale de executie. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei de interviu. Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecarui

  candidat a mentiuii ,,admis" sau ,,respins'', prin afi~are pe pagina de internet a unitatii publice dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei.

  Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse pentru selectia dosarelor, rezultatelor probei scrise si a interviului se face prin afi~are la sediul unitatii precum ~i pe pagina de internet a acesteia in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentru fiecare proba.

  Chitanta de plata a taxei de concurs, se va elibera de la casieria unitatii, pentru personal medical sanitar ( asistente medicale ), in valoare de 100 lei .

  Relatii suplimentare se obtin la sediul unitatii sau la telefon 0268/511481 int. 129 sau 155 - ServiciulRUNOS. , al Spitalului Clinic de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, Strada Prundului 7-8.

  Manager interimar, asist.univ icu~or Florin Bigiu

 • CONSILIUL JUDETEAN BRSOV Spitalul Clinic de Psihiatrie ~i Neurologie Str. Prundului nr. 7 - 9, Bra~ov Tel. 0268/511481, fax 0268/410205

  1. Debeleac Lucia, I. Popescu-Dranda- Microbiologie, Editura Medicala Amalteea, Bucure?ti

  1994;

  2. Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala Bucure?ti 2001;

  3. Metode Curente pentru analize de Laborator Clinic, Ed. Medicala, Bucure~ti, 1982

  4. Apateanu Vlad - Recoltarea, conservarea ?i transfuzia de sange, Editura Medicala

  Bucure?ti 1997

  5. Buiuc Dumitru - Microbiologie medicala, Editura Didactica ?i Pedagogica, Bucure?ti, 1995

  6. Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan - Microbiologie ?i parazitologie medicala, Editura

  Uranus, Bucure?ti, 1994

  7. Enache Fiorica, Stuparu Maria - Diagnosticul de laborator In hemostaza, Ed . ALL,

  Bucure?ti, 1998

  8. Gherman loan - Compendiu de parazitologie clinica, Editura ALL, Bucuresti, 1993

  9. Lotreanu Victor -Analize medicale, Editura CNI, Bucure?ti 2000

  10. Mihele Denisa - Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucure?ti,

  2000

  11. Teste moleculare pentru diagnosticul infectiilor-Ghidul serviciilor medicale al

  laboratoarelor Synevo, Ed a-II-a, vol Ill

  12. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si

  control al infectiilor nosocomiale In unitatile sanitare, cu modificarile ~i completarile

  ulterio

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended