Home >Documents >2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

Date post:05-Apr-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/31/2019 2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

  1/19

  A cest proiect este unul din cele patru proiecte

  din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)aprobate spre inant are din sursele Fondului

  Nat ional pentru Dezvoltare Regionala (FNDR) n anul2012.

  Administrat ia raionala Soroca este foarte activa .Spun asta judecnd dupa proiectele depuse n cadrulprimului s i celui de-al doilea Apel de Propuneri deProiecte. Proiectul pe care l lansa m asta zi va aducebene icii comunita t ii, raioanelor, regiunii nord s it a rii, a ment ionat directorul ADR Nord, IonBODRUG, care a accentuat ca implementarea cusucces a proiectului va depinde, n mare ma sura , s i defaptul ct de bine ADR Nord va i informata despreanumite problemele care ar putea sa apara pe

  parcurs.

  Totodata , directorul Ion BODRUG s-a referit la roluls i responsabilita t ii ADR Nord s i ale bene iciarului

  proiectului s i, de asemenea, a trecut n revista celemai importante realiza ri, priorita t i s i planuri deviitor ale ADR Nord.

  Vicepres edintele raionului Soroca Boris IVASI amult umit MDRC s i ADR Nord pentru aportul s iefortul depus n cadrul proiectului lansat asta zi.Colaborarea noastra as dori sa ie de lunga duratas i mai buna , a spus vicepres edintele Boris IVASI.

  Ziua de azi are o semni icat ie deosebita att pentruraionul Soroca, Consiliul raional Soroca, ct s ipentru ADR Nord, a ment ionat Vladimir NICU,vicepres edinte al raionului Soroca, pentru careproiectul lansat asta zi este un exemplu bun deactivitate la nivel de raion", ntruct, pentru raionulSoroca, acesta este un exemplu de colaborare ntre

  APL 1 s i APL 2 n solut ionarea problemelor deinteres comun. Continuare n pagina 2.

  Agenia de Dezvoltare Regional Nord DEZVOLTARE REGIONAL

  Iunie 2012 Nr. 6 / 26 Buletin informativ

  Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor

  Drum mai bun, n Soroca i Floreti SOROCA, 12 iunie 2012. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor (MDRC) i Agenia deDezvoltare Regional Nord (ADR Nord), n colaborare cu Consiliul raional Soroca, au lansat

  proiectul de dezvoltare regional Reabilitarea reelei de drum public local (L -186) Prlia -Dumbrveni -Vdeni -Floreti, n lungime de 13,3 km . Lansarea proiectului a avut loc n incintaslii de protocol a Consiliului Raional Soroca.

 • 7/31/2019 2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

  2/19

  Reus ita unui proiect nudepinde de un singurom, nu depinde de o

  singura organizat ie, dar depinde deconlucrare s i colabotrare dintre maimulte organizat ii, nu numai la nivellocal, ci s i regional, transfrontalier etc.Proiectul lansat asta zi va iimplementat n colaborare, ceea ceeste foarte greu. I n aceasta privint a ,ar trebui sa nva t a m din experient aeuropeana , a spus TatianaARELUNG, s ef Agent ia deDezvoltare Durabila s i IntegrareEuropeana .

  Cel care va coordona actorii implicat in acest proiect este IgorARLUNG, manager de proiect.

  Pentru prima data eu, ca ceta t ean,va d ca se face ceva, nu n perioadaelectorala , a subliniat VictorCOBSNEANU, redactor-s ef la ziarulregional Observatorul de Nord.

  Obiectivul general al proiectului estembuna ta t irea accesului populat iei,bunurilor s i serviciilor din raioaneleSoroca s i Flores ti pe piat a regionala ,n vederea stimula rii dezvolta riieconomice durabile, prin asigurareaunei infrastructuri de transport de

  calitate, care va face conexiunea curet eaua de drumuri nat ionale.

  Partenerii proiectului snt Consiliulraional Flores ti s i Prima riile comunelorPrlit a s i Va deni. Durata deimplementare a proiectului va i de 24luni.

  Suma total : 74 935,8 mii lei.

  Suma aprobat din Fondul Nat ionalpentru Dezvoltare Regionala pentru2012: 10 000,0 mii lei.

  Suma contractat : 8 418,32 mii lei

  I n 2012, ADR Nord s i-a plani icat reabilitarea a 1,7 km din totalul de 13,3km din lungimea drumului public localL-186. P na n prezent, n cadrulproiectului s-a petrecut licitat ia publica

  s i s-a contractat operatorul economic s iresponsabilul tehnic. I n rezultatul

  implementa rii proiectului Reabilitarearet elei de drum public local (L-186)Prlit a-Dumbra veni-Va deni-Flores ti, nlungime de 13,3 km, 13,3 km de drumpublic local va i reabilitat, la care voravea acces peste 17 mii de locuitori dinregiune.

  adrnord.md

  Drum mai bun, n Soroca i Floreti

  Pag. 2

  DEZVOLTARE REGIONAL

  CR Soroca, lansarea proiectului

  n acest numr:

  Drum mai bun, n Soroca iFloreti

  1 -2

  edina CNCDR din 27iunie 2012

  3

  Sesiune de informare iconsultare n contextul

  4

  Obiectivele SUERD,discutate n cadrul uneiedine la MDRC

  5

  Cooperareaintercomunitar,instrument excelent pentru a spori calitatea

  6 -7

  Mas rotund:

  Disparitile regionale nRepublica Moldova...,organizat de ADR Nord iIDIS Viitorul

  8

  Lansare de proiect transfrontalier degestionare a deeurilor, laFleti

  9

  Prioritile domeniuluienergetic n cadrul SUERD

  10

  Actualizareadocumentelor strategice

  regionale, primul atelierde lucru n cadrulproiectului Twinning

  11

  ADR Nord la ForumulGreen Ventures 2012 dinPotsdam, Germania

  12

  Directorul ADR Nord avizitat AeroportulInternaional Mrculeti

  13

  ntlnirea autoritilor dinraionul Dondueni cuvicepremierul ValeriuLAZR

  13

  Marian SZYMANOWICZ,consultant superior GIZ, nvizit la ADR Nord

  13

  Noi perspective dedezvoltare regional

  14

  Campanie naional decolectare a datelor ndomeniul e icieneienergetice a cldirilorpublice

  15

  Monitorizarea proiectelor 16

  Elaborarea imanagementul proiectelorinvestiionale 19

  http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364
 • 7/31/2019 2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

  3/19

  I mplementarea proiectelor de dezvoltareregionala s i valori icarea mijloacelor inanciareale Fondului National pentru DezvoltareRegionala au fost subiectele ordinii de zi a s edint eide lucru n care s-au ntrunit membrii ConsiliuluiNaional de Coordonare a Dezvoltrii Regionale n dupa amiaza zilei de asta zi. De asemenea,subiecte de discut ie au constituit s i redistribuireabanilor din FNDR, n limitele alocat iilor pentru anul2012, pentru proiectele aprobate anterior;revizuirea, actualizarea s i dezvoltarea cadrului legal-normativ s i strategic din domeniul dezvolta riiregionale; precum s i rezultatele evalua rii notelorconceptuale din cadrul Apelului de Propuneri deProiecte din 2012.

  Ministrul Dezvolta rii Regionale s iConstruct iilor, Marcel RDUCAN, a ment ionat ncadrul discut iilor ca n acest an Agent iile deDezvoltare Regionala vor reus i sa valori icemijloacele inanciare alocate din FNDR pentru anul2012 n proport ie de 100%, iar recept ia inala a maimultor proiecte va contura tabloul real al dezvolta riiregionale din tara .

  I n contextul valori ica rii mijloacelorinanciare, Valerian BNZARU, directorul Direct ieigenerale dezvoltare regionala , a comunicat ca nprezent ADR Centru, Nord s i Sud desfa s oara intens

  procedurile de achizit ii publice pentru a reus icontractarea s i valori icare banilor n timp,ment ionnd principalele oferte care vor i deschise nperioada imediata . De asemenea, directorul ament ionat ca circa 60% din suma plani icata pentruprima juma tate a anului a fost valori icata , iarprincipalele cauze pentru nevalori icare totala snt participarea la licitat ii a operatorilor economicinecali icat i, motiv pentru care este necesara repetarealicitat iei; lipsa documentat iei tehnice coordonate s inerespectarea gra icului de executie a lucra rilor dinpartea antreprenorilor.

  S ergiu CECAN, s eful Direct iei relat ii cuinstitut iile de dezvoltare regionala , a prezentat lista proiectelor inantate integral sau part ialdin FNDR s i a speci icat ca n perioada imediat urma toare este plani icata efectuarea receptiei inales i darea n exploatare a stat iei de epurare a apeloruzate n or. Ca la ras i; a sistemului de aprovizionare cuapa potabila n satele Manta, Pas cani s i Crihana Veche,raionul Cahul; a ret elelor de alimentare cu apa s icanalizare din or. Cimis lia s i com. Ecaterinovca;apeductul s i stat ia de tratare n or. Otaci; drumulregional international M-14 prin or. Edinet ; drumulde acces ca tre Zona Economica Libera Ba lt i s i

  platformele de colectare a des eurilor n mai multelocalita t i din t ara .

  adnord.md

  9 proiecte de dezvoltare regional din cele 29 aprobare spre implementare pn lainele anului 2013 vor i recepionate n luna iulie curent

  Pag. 3

  DEZVOLTARE REGIONAL

  FNDR constituie1% dinveniturileBugetului de Stat. n 2012 au fost alocate pentruimplementarea proiectelor circa168 mln. lei.

  CHIINU, 27 iunie 2012. 9 proiecte de dezvoltare regional din cele 29 aprobare spreimplementare pn la inele anului 2013 vor i recepionate n luna iulie curent, iaralte 10 vor i inalizate pn la inele anului curent.

  http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1401http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1401http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1401
 • 7/31/2019 2012 / Nr. 6 / ADR Nord / Buletin Informativ

  4/19

  Ministerul Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor s i Agentia de DezvoltareRegionala Nord au dat startul ETAPEI DOI a celui de-al 2-lea Apel dePropuneri de Proiecte (APP 2).

  ETAPA DOI consta n elaborarea s i depunerea cererilor complete deinant are n rezultatul notelor conceptuale selectate s i aprobate de ConsiliulRegional pentu Dezvoltare Nord. Potrivit regulamentului APP 2, documentat ia tehnica

Embed Size (px)
Recommended