+ All Categories
Home > Documents > 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: robydown
View: 399 times
Download: 44 times
Share this document with a friend
of 70 /70
Transcript
Page 1: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 1/70

Page 2: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 2/70

Redactor: SISlin atamanuCorector: anie l iobanuCoperta i DTp:Leonard unguleac

Pr.Mihai lAdeodatus ngureanu

RITUALUL RTODOXAL NMoRMANTATI

PE NTELESULUTUROR

Carte ipdritdcu binecuvAntareanaltpreasfingitului

TEOFAN

MitropolitulMoldovei i Bucovinei

r-2011

Page 3: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 3/70

* =c ^ :

; 5

: a

! ( ]

- s -

N

s_

Page 4: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 4/70

Page 5: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 5/70

CarteaPirintelui dr . Mihail Adeo-datus Ungureanu are darul de a neprezentamai pe larg acesteadeviruritrdite gi mlrturisite prin intreaga noas-

trd viafi, da r gi in momentul in carepSgim dincolo de pragul acestei umiprin ,,uga"Care este Hristos-MAntui-torul. Ca specialist n liturgici, prea-

cucernicia"Saa sesizatunele excres-cenle care tind sd inlocuiasci esenti-alul l i turgic, Anduitde pdrinli i Biseii-cii; si nu se nleleagdci datinilegi cre-dinlele nu sunt bune,ci doar cd ele auinflorit in jurul trunchiului liturgic aitrebuie si-gi menfini rostul care le-adat amploare gi inflorire. Daci tind siinlocuiasci marele arbore al traditieibisericegti,este semn ci are loc cevaanormal sau cd din esenfa intregiitriiri cregtinea rimas doar coaja, artradigiile gi datinile locale tind sdumple acest gol. $i cAnd ceeace estesecundar cum estecazulacestor ra-dilii gi datini, de altfel mirturia uneidinamice evlavii cregtine, care n-au

valoare fdri actul liturgic care le-aconsacrat, n cazul de fagi rAnduialaprohodirii celor morli - tinde si ialocul principalului, cum spune Chris-tos Yannaras, stesemnulci secultivio atitudine sectard; de aici pAni la a

8

i!l:llYiiiii\ili

1 1 : : i . l . ) i , ) il r r - c i : i l : . i l i r ' r r l ( i i l l i . . ] , l r . i i Ji t i ' ' r l i : : l ' : : : : r l r ' : I r o r

consideraaceste radilii in sine, 9i nu

in raport cu actul liturgic, nu mai este

decAtun pas.

Pirintele dr . Mihail AdeodatusUn-

gureanu line si atragi atenlia asupraacestui aspect,care pentru viala Bise-

ricii reprezintd un dublu pericol. In

primul rAnd,actul liturgic este coborAt

in rAndul datinilor; aPoi, odati cu

acestea, re loc o ,,secularizare" in -

s59ivielii liturgice d Bisericii.Desigur,

este meritul Pirintelui Ungureanu

care,alituri de alli preoli preocupali

de suslinerea unei autentice slujiri

liturgice, dar gi misionare a Bisericii,

cum sunt Pirintele Consilier Eugen

Dr5goi gi Pirintele drd. Florin Drigoi

din Galali,cauti si tragd un necesar

semnal de alarmi, gi anume ci , duPI

iegireadin ,,robia babilonic5", nstitu-

it i din partea celor care au refuzat

credinla in Dumnezeu,mirturisitorii

lu i Hristossunt expugipericoluluide a

cidea in picatul ,,inchindrii a idoli"

sau n cel al ,,secularizirii"vielii creg-

tine.Si nu ingeleagicinevaci se doregte

,,renunlarea"a tradiliile noastresfin-

te , ci ata ne-ar fi sugerat nu gtiu ce

institulii europene sau angajamente

ecumenice.Nici vorbi de agaceva.Dar

9

fi&{Srj$,r}d

Page 6: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 6/70

Page 7: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 7/70

Moartea omului - pragul liturgic al

fiintei

BisericaOrtodoxl pistreazdnealte-

ratd mogtenireanemuritoarea Duhu-

lu i SfAntgi invdlituri le MAntuitorului

nostru l isus Hristoscarene duc citre. - ?

viafavegnicS.n v i ala ei lduntr ic5, i -

serica este ,,plindde SfAntaTreime"

[Origen),pulsAndgi simlind puterea

lui Dumnezeu e nfi inlarea luminii n

oamenigi n creafie.Biserica st eaga-

da r organismul viu, dumnezeiescgi

omenescdeopotrivi, in care oamenii

botezali n numeleSfinteiTreimi intrd

in viala lui Dumnezeu, e mpirtdgesc

de tainele veaculuiviitor gi tr i iesc in

taini bucuriace avegnicd.

Viala omeneascia cregtinului rto-

dox este un permanent ritm liturgic

no u gi nnoitor, n careomul primegte

lumind di n lumina ui Hristos, ntr i in

sensulgi in lumina de har a slrbito-r i lor Biserici i, gteptAndnviereamor-

l i lor gi viafa veacului e va si f ie. Prin

tainaprezenlei ui Hristos n ea gi prin

taina rugiciunii, Biserica devine in-

Page 8: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 8/70

t reagd o inimd care bate in r itmulinimii lui Dumnezeu,devine TrupulLu i eclezial, frAnt pentru iertareaplcatelor gi nviat din morli prin slava

Tat5lui.Aga ncAt toate evenimenteleviefii

omenegti unt r itmate de har gi orien-tate iturgicspre mpdr5lia ui Dumne-zeu.Nagtetea mului,plini de durerepentru mami 9i prunc, este sfinlitdprin nagterea ,din ap i gi di n duh"

floan 3, 5), cregterea n vArstd esteplinit i prin cregterea uhovniceasciMirungerii,prin caredarurileDuhuluiSfAnt ucreazd mpreund cu libertatea

umanl sf inlind ireagi prefdcAndu-onBisericl a CeluiPreainalt .Hrdnireacaintrelinere a vielii omenegti ig i areculmea sfAntd in hrdnirea cu Dum-nezeu, n SfAnta i dumnezeiascam-pdrtiganie, prin care Trupul lui Hris-tos se unette cu trupul nostru spresfintire gi luminare. Iubirea fireascdaoamenilor este pecetluiti sfinlitor inTainaCununiei, r in carece idoi devin

un singur trup, cinstitor de Dumnezeugi ndscitor de viaf i. Moarteaomuluieste pragul liturgic al fiingei, n careomul, agteptAnd egnicia,gi recapitu-leazd toatl lumina vietii sale si il

intAlnegtepe Hristos,Dorirea veacu-

rilor gi a ntregii salevieli.

Agadarevenimentulmorfii, ca o a$-

teptaregi o intAlnirecu Dumnezeu, a

un bilan! integrator alvielii pimAn-

tegti gi ca o concluziedefinitivi la lu-

crareanoastri de oameni este o taine

a iubirii lu i Dumnezen, lumind a isto-

riei personale jertfite pe altarul lu i

Hristosgi un inceputde veqnicie en -

tru sufletulcarese une$tecu El .

Ritualul inmormAntirii 9i toate

slujbele liturgice ortodoxe, pline de

sensuri sfinte 9i de indemnuri sfinli-

toare,sunt de o diversitate ascinantd

gi de o unitate paradoxald.TraditiaSfAntuluiDuh devine, aqadar,sdrbi-

toare a fiinlei 9i liturghie a sufletului,

pentru omul care pleacS e pe pdmAnt

spre cer ti pentru cei ce-l nsolesccu

durere gi cu bucurie pAni la mormAnt'

Pomenireamorlilor este o expresiea

iubir i i de oamenia lu i Dumnezeu9i a

fiilor Si i dupi har, a cregtinilor' Este

taina mpdrtigirii di n milostivireaCre-

atoruluigi taina milostivirii intre frafi,

dlruirea de sinegi ddruireacrealiei n-

tregi ui Dumnezeu, iditorul uturor.

Pirintele Mihail Adeodatus Ungu-

reanu, care a fost timP de mai mulgi

an i redactor la Editura Trinitas a Mi-

Page 9: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 9/70

t ropol ier Moldovei g i Bucovinei , urAvni gi entuziasm, expl lcat ceastd

taini a rnorli i gi r itualuri le ortodoxedin jurul ei , pentru a lumina in!e-legerea redinciogi lor u pr iv i re a a-

ceastd aind. Scrisi cu un st i l deopo-tr ivd poeticgi pragmatic, arteaRitua-lul ortodox al inmormdntdrii pe [n-

lelesul tuturor - inlelesul Si folosulparastaselor vine sd explice intele-surilemorli i cregtine i si f ie o cdlduzdpert inenti pentru credinciogi,n mo-mentele n care moartea, a prag vre-melnicgi ca recere n viafavegnicS,gifacesimlit5 prezenfa.

Agadar, arteade fald este de o cer-td necesitate rintre cregtini,ma i alesci exist i felurite radit i i populare ir dlegituri cu TradigiaDuhuluiSfAnt, z-vorAte din credinle populare str i inede spir itualitatea regtin-ortodox5.

Recomandimaceasti carte uturorcelor carevo r sd inleleagi r itualul li -turgic al pomeniri i mort i lor gi infele-surile teologiceale rugdciunilorpen-tr u cei adormit i n Biserici.

Pr. asist.univ. dr.

Ioan Valentin strati

CuvAnt nainte

inca din cele mai vechi timPuri,

toate religii le lumii 0u avut Si au

credinla cd viafa nu se termind cu

venireamorfii, ci , dimpotrivd,moartea

deschidepoarta unei alte viefi, supe-

rioare celei de pe pdmAnt, nsd nici o

religie nu are o invdldturd atAt de

inaltd Sicuratd despre ufletSi nvierea

morfilor, rdspldtirea faptelor in vialaveSnicd entru omul tnviat, rupul unit

din nou cu sufletul,aSacum o are re-;

Iigia creStind. ntruparea Si Invierea

MAntuitorului sunt evenimente de

,,dimensiuni osmice"l, entru cd prin

venireaRdscumpdrdtorului,,,dusmanul"

crealiei lu i Dumnezeu moartea - a

fost nimicit.

Vechii greci, influenlali de filosofiasocraticd,care ardta cd trupul este o

,,inchisoarea sufletului", au urmdritdoer ,,salvaree" uletuluidupd moarte,

1 Oscar Cullman, Nemurireasufletului sau fnviereo

morl i lor?, di turaHerald, ucuregti ,00 7 p. 12 ,

Page 10: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 10/70

Page 11: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 11/70

omului din ghearele ui Satan.Cu alte

cuvinte,putem afirma cd moartea nu

reprezintdun scopt i un mijloc necesarpentru a atinge puritatea, fdrd de carenu putem intra in comuniune eplina

cu Dumnezeu. cestfenomennu urmd-reSte eliminarea pe vecie a trupului,

nici a sufletului (prin despdrlirea de

DumnezeuSi iadul veSnic), i numaieliminareaa tot ceeace este nclinarespre rdu, atdt fn trup, cdt Si in sullet.Adicd, pentru ca trupul sd ie in nestri-cdciune trebuie sd putrezeoscd ase-meni bobului degrdu; de aceea e acecoliva din grAu, ea simbolizdnd rupulomului - co apoi sd fnvie tn nestric d-

ciune a invierea cea de obSte. a el Sisufletul,cdt timp esteunit cu trupul pepdmAnt febuiesd treacdSiel printr-un

foc, acelaal Spovedaniei,l curdpiriidepatimi. Astfel,putem zice cd atdt tru-pu[ c1t Si sufletul trebuie transfigurateca sd poatd sta fn comuniune u Dum-nezeu, mbele recAndprin aceea;ipu-rificare,dar sub altd ormd: trupul prinputrezire, iar sufletul prin Spovedanie

Si Impdrtdsire. Avdnd aceastdcredinfd,imaginea noastrd despre moarte seschimbd,o privim cu algi ochi,nu ca peceva nspdimAntdtor, i cape o usurore,cu nddejdea creStind cd, dacd inde-

plinim voia lui Dumnezeu, e vom bu-

cura de darurile Salepregdtite pentru

noi, deoarece Mdntuitorul ne fncre-

dintezd cd ,,tncasa Tatdlui Meu multe

loca;uri sLrnt"S. ar , pentru a ,,ocLtpa"

un astfel de locas n cer, ,tn tot ceea ce

faci, adu-fi aminte de sfarSitul du Si nu

ve i pdcdtui niciodatd"6 au dupd cum

spune.Si Sfdntul Macarie Egipteanul:

, ,GAndul eincetat a Dumnezeu,eama

Si dragostea noastrd atd de El duce a

indeplinirea tuturor poruncilor Si ne

face sd rdmdnem departe de cel ce

pdngdreSte oruncile ui Dumnezeu"T.

Deci, inguraSiceamai eficientdabor-

dare mpotriva morlii trupeSti nevitabileo reprezintd credinlaSi indeplinireapo-

runcilor dumnezeieSti, ijloc ce are un

singur scop:de a-l ace pe om sd trdiascd

veSnic ldturi de El, veSnicie e ncepepe

pdmdnt prin unirea cu Dumnezeu rin

Trupul Si Sdngele Mdntuitorului Iisus

Hristos, nireprecedatdmai fn tAi de Bo-

tez (primim o viald noud) Si Mirungere

(primim PeceteaDarului Duhului SfAnt

s oan 14,2.t'

Is . i r . 7 , 38,7 SfAntulMacarie Egipteanul ,Scrieri , n PSB(34),

Edi tura ns t i tu tu lu iB ib l i cai de Mis iuneal B iser i c i i

OrtodoxeRomAne, ucuregti , 992,p. 284.

Page 12: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 12/70

pentru a menfirrcSidezvoltaaceastd io-

fti noud) Sipennanentizttta a mereusdlucrcim ,in umind" pentru cd Hristoseste

,,Lumind",ar acectstdumindpurtatd tnsuJletpe tot porcursul vietii pdmdnteSti

vct umina Si druntul care depdseStera-nitelemormdntului.

Conform nviildturii creStineortodo-xe de credinfd,viola omului parcurgetrei etape:de la nasterepAnd o moor-teo trupescd;a doua etapd fncepecumoarteo,carede apt esteviota drd detrup, core tine pdna la Judecata ceaMare (starea intermediard),Si ultimaetapd este unirea sufletului cu trupul

inviat, dupdJudecato. n storea inter-mediard (a douct etapd) sufletul esteconStient, ctiv, imlitor (pentruce ibuniesteo pregustorea ericirii, pentru cei rdio pregustareo suferintei,deciel simte -

pilda bogatuluinemilostiv). uvdntul,o -dihnd" din ecfonisulde la ectenia mor-

lilor: ,,CdTu eSti nviereaSivialaSiodih-na adormitului...",u trebuie nteles a ostarede somn, noctivitateSi nconStienloci, dupd cum precizeazdSi SfdntaScrip-

turd, prin ,,odihnd"se inlelege bucuriafmplinirii, fericirea. Astfel,cei ce ascultdde tnvatdtura Bisericii Ortodoxenu potdecdt sd trdiascd cu nddejdeacd ,,vineceasul n care toti cei din morminte vor

ouzi glasul Fiului lui Dumnezeu. i vor

ieSi acei ce au fdcut cele bune, intru

tnviereavietii, or cei ce au iicut cele ele

intru inv ereoosdndei"s,

Deaceea, oi susfinem devdruldespre

cultul ortodoxcd are un 'racter obiectiv,

nu estemanifestareada, ipsitd de sensSiconsistenfd. ultulortodox- tn cazulde

fctfd ritualul lnmormdntdrii - trebuie n-

leles limpede,ca otunci cdnd suntem fn

mijlocul durerii sufleteSti ecrufdtoarea

despdrtirii de cei drogi, sd conStientizam

ca trupul se va preface tn moteria din

core a fost plamddit,adicd n gdrAnd; ar

nemuritorul sullet, scdnteiadumnezeias-

cd, vo merge,dupd dezlegarea reotuluiSi nsotit de sfinlii ingeriSide rttgdciunile

celorprezenti a inmormAntare, a locul

de bucurie veSnicd,ntr-un ,,colgiSor e

rai", dupdcum ne spuneo egretatulpre-

dicator din munfi, Pdrintele Iie Cleopa.

Dttpd umam menlionatmai sus, ceastd

bucurie (sau suferinfd, dupd caz) este

nedeplind; lindtatea va i atunci cAndSitrupul se va bucu ra de darurile cereSti,

pentru cd trupul esteacelacarea suferit

scuipdri, batjocurd, umilinle Si moarte

martiricd pentru Hristos, n cazul sfin-

tilor. Desigurt u toli oameniisunt dispuSi

I loan 5, 28-29

Page 13: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 13/70

Page 14: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 14/70

Sluiba a iegirea cu greu asufletului

,,SfArgit regtinesc ielii noastre, iri

durere, neinfrunia! in pace gi rispuns

bun la infricogitoarea judecati a lui

Hristos sd cerem" este una dintre rugS-

ciunile din cadrul ecteniilorlz prin care

implorim mila lui Dumnezeu pentru

momentul trecerii noastre din viala deaici citre viafa de dincolo de mormAnt.

Dacdpe tot parcursul vielii pimdntegti

indeplinim cuvintele Mintuitorului:

,,Cel e mdnAnciTrupul Meugi bea SAn-geleMeu are viali ve$nice..."13,fArgitul

viegii pimAntegti nu o si mai creezeun

sentiment de frici, ci ,,cregtinulspove-

dit $i impirt5git igi poate agtepta gi

L2 Ectenia[gr. errevrlg) este o secven!5de scurterugiciuni de cerere ostite dedlaconsaudepreotinnumele uturor celorprezenfi.Dupi fiecare ugiciune,poporulprezentsau trana ispunde: Doamne,milu-iegte",D5,Doamne" au !ie, Doamne". ctenia emaipoatentAlni rarJcudenumireadeitanie.13oan 6, 54.

27

reffi

Page 15: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 15/70

irrtArnpina oartea u mai mult curajgi

cu senindtate" l4.

Slujba Ia ieSirea cu greu a sufle-tului este o rugiciune ce dateazl celpulin din a doua umitate a secolulr,r il

patrulealsgi se sdvArgegten caznl ncare un credincios rtodoxse chinuiepe patul suferinfei, eputAnd i-gi deaob;tescul fArgitn pace.JinAndcontde

descrierea e care o face SfAntul oanDamaschir.ruprivire a unadin st ihir i lede la slulba nmormArrtdri imirenilor:

, ,Vai,cAti luptd are suf lctul cAnd seclesparte e trr"rp!Vai, cAt ldcrimeazdatunci, i nu estecinesi- l miluiascipedAnsul! . . ."r6,bservimcASlujba a ieSi-rea cu greu a suJletului are tocmaiacest rol, a$a cum se aratd intr-o ru-glciunedin cadrulei : ,Poruncegte,ar ,StdpAne, i se dezlege n pacesufletulrobuluiTd u gi sd se odihneascln loca-

surilecele esnice u ot i sf int i iTdi. . ."17.

ra Sfinttrl Sinreonal l 'esalonicului ,Despre fdrSi tulomului ,cap.360, pp . 242-243,apud CredinfaOrto-doxr i , d i tura r in i tas , a ; ; i , 000, .295.rs Preotstavrofbldr. Sirniorr adu.7'enreiuluodciu-

ni lor Biscric i i entru cei orlornt i l i , n,,Mitropoi iaAr -c lea l r r l r - r i " ,977, nr .1-3,p. 130.tb Cl '.Pctnihida, di tura Trini tas, a9i , 2000, Sluibade inmormAntare a mireni lor, p. 36 .17Cf .Mol i t felnlc,rdi tura rrst i tutuluiBibl icqi dc Mi-s iuneal Biseric i iOrtocloxe om6ne, ucuregti , 998,Slujba a ieSirea ttgreu a suJletului, .181,.

Agaclar, l lnt cazuricAnd unii oameni,

pe patul de moarte, suf'eri mult in

ulimele clipe al e vieli i , acestea iind

mornente releatAtpentru ei, dar ma i

alespentru familie.Biserica conside-

rat cd starea ragici a muribundului edatoreazi unor pdcategrave rimase

nespovedite,apt ce-i chinuie conttiin-

ta . Pirintele D, Stiniloaedd o explicalie

in acest ens: ,Sufleteleelorce n-au e-

gi t di n trup ciindu-se, emonii e adAn-

cesc ai mai n-rult n aceasti confuzie

uniti cu incdpitAnarea, n intunericul

pseudo-realit i l i i i al necunoagteri ila -

re de ele nsele, icAndu-lesd nainteze

in stareade imprdgtieresuperficial5n

careau riit"1B,Aceasta ste oluliaBiserici ia prob-

lemasuferinteindelungate:i cerem ui

Dumnezeu si curme suferinla Prinmoarte,pentru ca El,primind rugdciu-

nea preotului, sd dezlege n pacesufletul

robuluiSd ugi sd-lodihneascdn locagu-

rile celevegnice u oli sfinlii Lui.

Slubja ncepecu ruglciunile ncepd-

toare, apoi Psalmul69 : ,,Dumnezett le,spreajutorul meu ia ominte!Doamne,

18Pr . prof. dr . Dumitru Stini loac, TeologiaDoglma'

t icd Ortodoxd, ol . 3, Edi tura nsti tutuluiBiblic 9i de

Mis iuneal B iser i c i iOrtodoxeRomAne, ucures t i ,

I 9 7 8 , . 2 9 2 .

Page 16: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 16/70

sd-miajufi miegrdbeSte-Te! d se ruSi-

nezeSi sd se infrunte ce i ce cautd su-

fletul meu;sd se ntoarcd napoipl sdseruSineze ei ce-mi voiescmie rele; In-

toarcd-se ndatd ruSinalicei ce-migrd-

iesc mie: Bine,bine! Sd se bucureSi sdse veseleascd e Tine toli cei ce Te cau-td pe Tine,Dumnezeule, i sd zicd pu-

rurea cei ce ubescmdntuirea Ta:Sldvitsd f i e Dom nuM ar eu sd racsun t S isdrman, Dumnezeule, jutd-md! Ajuto-rul meu Si lzbdvitorul meu esti Tu,

Doamne, u zdbovi!".Acestpsalm este cel mai cit it din

Psaltiredupd Psalmul 22, el fiind unpsalmrostit la vremede necazmare.La

aceasti slujbd, cel af lat pe patul demoarte cere sprij in gi ajutor de laDumnezeu, a Dumnezeu i nu ,,zdbo-veascS" i sa-l dezlege entru a pleca

spre ocagurile eregti.

Urmeazd poi Psalmi i142 gi 50 9 iCanonul lcituit de SfAntul ndrei Cri-teanul, are ncepecu un ndemnadre-sat de muribund celorlalgi d se roagepentru sufletul lui picdtos: ,,Venifi sivi adunali to!i, care, cu dreapti cre-dinld, in viafd ali triit gi plAngegi

suf letulcare s-a nstrSinatde la slavalu i Dumnezeugi , cu toati st lruinta, asluiit demonilor celor r i i . Acum toati

vremeavieli i meleca umul a trecutgi ,

iatd,stau nainte-mi ngeri r imigi de a

Dumnezeu, erAnd ir i mild t ici losul

meu suflet. atd s-au nfitigat mullime

de duhuri viclene, inand zapisulpd -

catelor mele, gi str igd foarte, cerAndfira rugine umilul meu suflet. . ."1e.

Aceasti chemare la rugicine pentru

sufletul ce se luptd greu cu moartea

din cauzapicatelor devineatAtde m-perioasi datorit i faptului ci , ,nueste

atunci cine si te izbiveasci din neca-

zu l gi nevoia aceasta; u estecinesd te

ajute: nu tati, nu mami, nu frate, nuprieten,cdci nimeni nu vede acestea,

decAt u singur, Numai lie ! i se vor

areta"zj.Mai departe, n Canor?,e ara-t i cd muribundul gi mdrturisegteu-

mii intregi picatele sale: , ,Vai mie,

desfrAnatul! mar mie, t icdlosul!Cdci

mAinile-mi ind cdtre prietenii me i gi

lacrimi vdrs din ochi, dar nu este ni -

meni sdmd miluias d"21.

Aflat in aceasti deznddejde,muri-

bundul adreseazd rugiciuni Maicii

Domnului: , ,StdpAnd,tdpAnS, i luieg-

te acum sufletul meu cel strAmtorat,

to Molitplnic, p. L75.20Pr. prof. pr , Dumitru Stini loae,op.crt, ota 85, p.

293.zt Molitfelnic, p. 176.

Page 17: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 17/70

Page 18: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 18/70

Page 19: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 19/70

bil rimdgigelepimAntegti34. epieptul

adormitului se pune o icoand a MAn-

tuitorului sa ua MaiciiDomnului, ar la

capul ui, pe un sfegnic, epune toiagul

ce simbolizeazl firul vielii omului pe

pimAnt. LumAnareacare se pune inmAna adormitului simbolizeazi lumi-na lui Hristos care cilSuzegtesufletulcelui adormit spre viala cealalti.

intre ziua morlii gi ziua nmormAn-

tirii are loc slujba Panihidei3sn ca-drul cdreia ,,pealocurea"36,ec i in a-numite zone din !drd,se citescSi ,stdl-pii", ,,adicd.ele 1l- Evangheliiale nvi-erii"37.Se rag clopotele a biserica din

parohie ,pentru a ingtiinfa pe ceilallimembri ai parohiei ci unul dintre ei

:+ Pr. Vasile Petrici, ingdduing.eSi restricfii la slujba

fumormAntdrii, n ,,Mitropolia Banatului",'1.977,

nr.

4-6,pp.285-2903s CuvAntul panihidi vine din grecescul navvuXtq,

care inseamni slujbd de noapte, ,,deoareceslujba

numiti panihidd inlocuiegte privegherile, adicdrugiciunile gi cAntdrile din timpul nopfii, pe carecredinciogii e frceau in trecut in bisericS, n ajunulpraznicilor mari sau n case a cei morfi, cAnd erauingropali noaptea din cauza perseculiilor". (Litur-

gica speciald,p. a7Q. Panihida mai inseamni gi ocarte de cult ortodoxi.36 Pr. prof. dr. Ene Branigte, Liturgica speciald, p.

477.37Pr. prof. Petre Procopoviciu,RugdciunileBisericiipentru morfi, in ,,Mitropolia Ardealului", t957, nr.3-4,p .258.

37

W

se ataza n sicriu,,pentrua fi ocrotit de

greutateapimAntului, inainte de des-

compunere$i pentru a areta c5 el se

afld sub acoperementulCeluiPreainalt

gi odihnegte sub umbra Celui Atot-

puternic"[Ps.90 ,911:0.in legituri cu spdlatul rupului ce-

lui adormit, pecizim faptul cd nu tre-

buie in acest caz se se citeascevreo

molitfe3lpentru curelirea cu ape sfin-

lit i a celor ce au spelatmortul, cum se

practice uneori; de altfel o asemenea

molitfe nici nu existe in Molitfelnic gi

nici nu trebuie sfingiti apa aceasta,

deoarece ,acest bicei afecteazichiar

rostul stropilor cuaghiazmi care pre-

figureazd enomenul epifanical lucri-

rii SfAntului Duh in viala credincio-

sului"32. e asemenea, u existe n Mo-

litfelnicul romanesc o rug5ciune de

binecuvAntarea sicriului, degi credin-

ciogii cer aceasta n multe pirli ale Bi-

sericii noastre33,icriul fiind un ,,semnal civilizatiei" de a protejape cat posi-

soCredinfa Ortodoxd,Editura Trinitas, laqi, 2000, p.

297.3r Molitfa este rugiciunea rostitd de preot in anu-

mite imprejuriri (la botez, a nmormAntare etc.)32Pr. prof. Nicolae Morar, tngdduinfe..., . t90.33 Pr. prof. dr. Ene Branigte, Liturgica speciald,

Editura Institutului Biblic pi de Misiune al Bisericii

Ortodoxe RomAne,Bucuretti, 1980,p. 47 5

36

ffiiPilid

Page 20: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 20/70

:' i

i- a pdrisit , si- i indemne a rugiciune

pentru ertareapicatelor ui fd e aceea

tof i zic: <Dumnezeu d-l erte>Jgi sd

ne aducl aminte cd toti suntem muri-

tori"3B.

Sunetul clopotului simbolizeazdtrAmbila prin caresuntem ngtiinlali deingeri despre sfArgitul lumii: ,,$i vatrimite pe,ingeriiSii, cu sunet mare detrAmbild,gi vor adunape cei alegiai Luidin celepatru vAnturi, de la marginilecerurilorpAnda celelalte t?rgini"3e.

Am dori si menlionim aici cd stdl-pi i care se citesc a mort sunt inlelegidiferit. Astfel, n Teleorman se citescdrept sffilpi doudsprezecepericopeevanghelice, nii le citesc mediat du -pd ce a murit credinciosul, ar allii ci-tesc Evanghelii n procesiuneaduceriimortului la biserici gi apoi la mor-mAnt. n judegulSuceava e acecitireaintregii Evanghelii de la ce i patruevangheligti, upi ce s-aa;ezat mortulpe mas5. In alte pdrli ale Moldoveistdlpii se citesc numai la priveghi. inregiunea Vatra Dornei, sffilpii se nrr-

seArhimandrit lector univ. dr. Vasile Miron, SfinteleTaine Si ierurgii in ritul liturgic ortodox, EdituraInst i tutului Biblic gi de Misiune al BisericiiOrtodo-xe RomAne, ucuregti , 002,p.208.rs Matei24. 31.

: 1 i 1 : J i l : t i lf l t i

mescstirile sauoprile ce se ac n tim-pul procesiuniiduceriimortului la bi -sericd,fdrd a se preciza dacd se citeSteceva la acestestdri. Allii citesc Evan-ghelia Patimilor, addugAnd a sfArgit

Evanghelia e la Mateia0 au Evanghe-li ie ce se citesc a slujbade nmormAn-tare a preolilor sau de la Maslu, ,ceeace estecu totul nepotrivit"4l.

Datoriti faptului cd , prin citireastAlpilor, se transmite o invd!5turi e-vanghelicS, considerdm cA aceastipractici este ,,o metodd eficienti depastorafie,prin lectura or indeplinin-du-seunul din scopurilecultului divinortodox; gi

anume cel didactic, de pro-poviduire a cuvAntuluiEvangheliei, einvdlare a credinciogilor,urmirindu-se n acelagi imp gi un scop educativ-psihologic, dici de a mAngAia e cei nintristare cu nidejdea n inviereamor-

lilor gi a vielii vegnice"42.in legdturi cu priveghiul,sunt anu-

mite obiceiuri care diferd de Ia o zonila alta.Astfel, n Vrancea,a priveghise

a0 Apostof Marin, Despre stdlpii care se citesc lamorl i , in,,GlasulBiseric i i ", 1957), nr.4-5, p. 256.al Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula,TradigieSi nnoirein slujirea liturgicd, vol. I, Editura Episcopiei Duni-rii de Jos,Galaf| 1996, p. 250.azlbidem.

39

9,:l*!ilik

Page 21: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 21/70

Page 22: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 22/70

ce duceausicriul pe umeri. De aceea,popasurile e fac a rdspAntii,ar pre-

otul rostegteectenia morf i lor, adicirugdciunea e ertarea picatelor celuir iposat. Aceastd ugiciune s- a intro-

dus, in t imp, mai mult din raliunipract ice,adici pentru a umple goluljenantprodusde popas n procesiune.Da r credinciogii, in dragostepentruce l r iposat, n-au intArziat a raportatoateacesteaa ugurarea dcatelor uigi a cere nsistentpreoli lor si citeasciEvangheli i.Or, cit irea unor pericopeevanghelicen cadrul acestor ,oprir i"nu poateaveaniciunbun efectpentruce i prezenli,di n cauza gomotuluidi n

strdzi gi ma i ales pe vreme nefavo-rabild de vAnt, praf, ploi abundente,cilduri indbugitoare,r ig, zipadi etc.Etimologic,cuvAntul, ,evanghelie"n-seamni ,, abinevesti", ar cel ce bine-vestegte CuvAntul gi invdlitura lu iDumnezeu n asemeneacondigii n-seamn5,de departe, ci neglijeazda-cest moment deosebital transmiteri imesajuluievanghelic ar e trebuie si

se desfdgoarentr-un cadru sobru gisolemn.De la aceastd aportarea ci -t ir i i Evangheliei e drum cu uturareapicatelor rdposatului -a ajuns azi, nunele ocuri,ca accentul I f ie pus pe

fastul procesiuniipAnd a bisericd9iapoi citre cimit ir, adici preotul si

citesci cA t mai multe Evangheli i, d

meargd deosebitde incet pe drum ca

,,sI vadl vecinii" ce inmormAntare

<fastuoasi) trece; apoi, ma i existdpract icaaga-numitelor,poduri"cu o-

biecte, nele oartescumpe, ee a e ne

ducecu gAndul i inmormAntarea, in

sensulei simplu de rugiciune,capdtd

un al t sens, el al intrecerii,emulaliei,

dintre cregtini.Precumam spus, im-

pu l gi locul ce l ma i potrivit pentru

cit ireastdlpilor pericopelorevanghe-

liceJeste n noapteaprivegherii n ca-

mera unde se af ldmortul,Totugi,sunt

cazuri deosebite,cAnd tdlplrnu pot ficit i l i in noapteapriveghiului,acegtia

putAnd fi cit i l i gi inainte de a ridica

mortul spre a-l aduce a bisericd.Se

recomandi ca in acestecazuri,cAnd

nu se pot c i t i s f i lp i i la capulmortului

de citre preot, cinevadintre ce i adu-

nali si citesci di n psalmisa ualte ec -

turi sfinte pentru a indrepta atenlia

tuturor spre ruglciune gi pentru a nu

lisa pe ce i prezenlisd faci glume sa usi bea, dse comportenecivil izat.

in legiturl cu asocierea dintre

stdlpi,poduri Si vdmilevdzduhului,re-

buie sdaducemcAtevadmurir i.Astfel,

Page 23: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 23/70

consideraf ia d stdlprrgi-ar i luat nu-mele de la vdmilevdzduhului ste celpulin naivi. Prin stdlpi,n sens iturgic,se nfelegemplrf irea t impuluide pes-te an in care se citegteSfAntaEvan-ghelie dupd ce i patru evangheligt iaserv ic iul iv in publ icai dupi anumiteper ioade e t imp in decursul nui ande zile.Termenulde stdlpi se gdsegtein Tipiculce l Mare,in SfAntuEvonghe-/i e gi in Triod, prin el infelegAndu-secit irea ntregii Sf inteEvangheli i, ar eeste tdlpulsuslindtoral Biserici i reg-t ine. Deci,ca o concluzie espreexis-tenfa sff i lpi lor la inmormAntare,pu -te m zicecd rolul

de cipetenieal sfr i l-pilor funebri este acelade a combateobiceiur i le uperst i f ioasei depr inde-ri le imorale di n noapteapriveghiuluigi nu se citesc n drumul sprebisericisa usprecimit ir.

In ceeace privegte egitura dintrepodurigi vdmilevdzduhului.rebuiesisubliniem aptul cd sunt inovafi i caresunt departede invi!5tura noastri decredinf i. Numim inovalieaceanisco-

c ire sau invenf iea cuiva care cons-t ituie o deviaf ie e Ia regulaBiserici i,shimbare ie n textul rugdciunii, ie n

ceremonial sa u ritualaT, n gAndirea

populari, prin poduri,se inleleg anu-

mite obiecte [d e obicei haine, pdturi

etc.)pestecare recesicriulcu mortul

in ideea de a pldt i la f iecarevamd ca

sufletulsi , ,nu ie uat de diavoli".Daciam acceptaexistenfa cestei ldli am

anula n acelagi im p rugicinile Bise-

ricii pentru cei adormifi,ceea e contra-

vine invil i turi i noastre de credin!5

ortodoxi; apoi, ,u nelementnegativ n

cazul<vimilor> esteci oameniinu se

gAndesc um si se ntAlneascd au si

se uneascicu Hristos, i cum sI treacd

de anumite <vdmi>,de parcd depigi-

rea acestorobstacole r f i un scop n

sine, De asemenea,udecata ngerilorr i i se substituie udecil i i part iculare

pe careo faceDumnezeu, otr ivit cre-

dinteicregtine, uf letului up dmoarte.

Pe Angdacestea,mAntuirea ufletului

apare ca o tdrguiald ca oricare alta,

folosindu-sebani sau alte alimente

date de pornanf,"4a.recumam menfio-

nat, acestea un t inovali i periculoase

ce trebuie ndepdrtatedin r itualul de

inmormAntare, neoridaci

nu in cele

a7 Pr . prof. Ene Branigte, Despre ,, inovafi i " tn

sdvArsireo ervic i i lordiv ine, n,,Studi i teologice", ,

n r . 3 -4 ,1953 , , 2 t10 .aBPr. dr. Adrian Zaharia, Vdmile vdzduhului, n ,,Te-

o log ie iV ia !5" , er ienoui , 2009,nr .9 'L2,p.1 ,41 ' .

Page 24: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 24/70

mai multe cazLryi,la i ales n mediulrural) au o pondere ma i mare decAtslujba insSgi, ceea ce reprezint i oanomal ie.

Desigur,n tradigiaBiserici iexistdo

pract icdcare ar e un fundament reli-giosgi anumecel al mpirf ir i i hainelorgi altor lucruri pentru ce i adormif i.Da r aceasti radit iede mpirt ire a hai-nelor a nmormAntare u are nimic ncomun cu podurile cayesunt in legS-turi cu vdmilevdzduhulur,a o condi-

li e a pli l i i pentru ca sufletulcelui r5 -posatsi treaci de diavoli idin vizduh.Impbrlirea hainelor este strict legatdde milostenre, entru cd milosteniaes-

te o arvuni cereasci: "FldmAndamfost gi Mi-af i da t sd minAnc",ata cumne arat i gi rugdciuneadi n cdrt i le deslujbd care specif icd aptul cI Hristoseste Celce binecuvinteazd,prin mAnapreotului,haineledatede familiepen-tru r iposat: ,sd-iie ui de pomeniregispre ertareapecatelor"4e.

Invildtura ortodoxdce se desprin-de din rugiciuneade binecuvAntarehainelor nu pune accentulpe impdr-

l irea hainelorcu scopulde a plit i undiavol sa u ma i mulgi si- i permitd su -f letului celui adormit sd trecd nrin

aePanihida, di f iaci tatS, . 1BB.

vdmi, ci, dimpotrivd, in rugdciune seevidenliazd oarte clar mil ostenia, mi-losteniepe carene-aporuncit-o nsugi

MAntuitorulsi o pract iclm oriundegi

oricAnd. Ea este rAnduitd a inmor-

mAntaresau a pomeniri ca un ajutorfdcut din parteafamiliei pe lAngi rugi-

ciune,care este esenfialul. entru su -f letul celuiadormit, n drumul lui sprecer,primordialesunt credinlagi fapte-Ie celebune fdcutepe p5mAnt, a caredoar se adaugi, ca un pogorlmAnt allui Dumnezeu, ugdciunilegi miloste-niile ficute de familiepentru rdposat.

Pietatea exagerati a unor credin-ciogi face ca uneori lucrurile, forlate

f i ind, si capeteun alt sens,depigindcAteodatlnu doar granilele nv5ldturiinoastreortodoxe, hiar devenindhila-re. Am intAlnit personal azuri n caresicriul cu mortul, vara,este ras de boicu sania de lemn [c u care se trans-portd lemne arnal gi chiar am primitobsevali ici , ,mergprea repede [degimergeam oarte incet), cd dacd mergrepede se hdlt1nd mortul gi hA$dnatva fi gi n ceruri".

Page 25: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 25/70

Lucrurilece rebuiepregitite pentru sluiba de

inmormdntare

Coliva - este un semn vAzut alcredintei noastre n inviere gi nemu-rire 9i inchipuie nsugi trupul mortu-lui, deoarecehrana principali a tru-pului omenesceste grAul din care sefacecoliva.

Colacul inchipuie viala vegnici.Vinul - ce se toarni peste colivi -

inchipuie aromatele gi balsamul cucarea fostuns rupul Domnului.

Pdnza (voalul) - ce acoperi trupulmortului - inchipuie acoperimAntullui Hristos.

Crucea- di n mAinile mortului giicoana de pe pieptul lu i - aratd cdcregtinul gi incredinleazAsufletul sdului Hristos.

Toiagul - de la capul mortului -

simbolizeazicandelele prinseori lu-mina faptelor bune cu care cregtinul lva ntAmpinape Hristos a fudecata e

Apoi. Toiagul mai simbolizeazd irul

vieli i omuluipe pimAnt.

LumAnarea este cdlduza ufletului

pe calea prevegnicie,isipind ntune-

ricul morli i gi apropiindu-se e Hris-

tos carea spus: ,E u unt Luminavief i i :cel ce-Mi urmeazi Mie nu va umbla n

intuneric, ci va avea lumina viet i i"

floan B,I2).

Pomul de hainegi cu diferite fruc-

te gi dulciuri, covrigi - simbolizeazi

viala gi moartea;mai nchipuie raiul in

care s-a du s sufletulmortului sau mai

inchipuiepomul cunogtinlei inelui gi

rduluis0. l mai reprezintdun ,,substi-

tut al mortului"S1,mint ind de ,,pomulvieli i despre care se menlioneazd n

Facerea,da r gi in Apocalipsd.Pomul

simbolicpentru nmormAntare e ace

dintr-o creangi de mir sau prun cu

multe ramuri curdgatede coajd pAni

rdmAn albe, in care se pun diferite

fructe: mere, prune, limAi, stafide,

smochine,ar n vArf,nuci"s2,

s0 Aceasti tradi f ie a pomului la inmormdntare nu

estegeneral izat i n toati!ara.s1Pr. prof. dr. Ioan Stanciu,0biceiuri Si practici ale

celor vii pentru cei morli, in,,Ortodoxia", LVII, 7-2,

2005 , . 151 .s2 Elena Niculi;i-Voronca, Datinile Si credinfele po-

porului romdn, edi tura Pol i rom, a; i , 1998, p. 319,

apud. Pr. prof. dr. Ioan Stanciu,op, cit.,p. I5B.

Page 26: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 26/70

Sluibade nmormintare

Este o datorie a cregtinilorvi i si-i

ingroape pe cei adormifi, dar nu ori-

cum, ci dupd ritualul Bisericii Orto-

doxes3;ea este una dintre cele mai

deosebite slujbe din cultul ortodox,

deoarece aici intAlnim o coexisten!5

intre deznidejdea ierderiiceluidraggi

nidejdea invierii lui; aici, la aceastislujbd,se ,,vdd"sufletele ,deschise" le

celor care rebuiesd reacdprin aceastdtraumi a despdrfirii, Daci pentru ce iprezenli a slujbi credinla n Dumnezeu

s-a manifestat e-a ungul impului prinparticiparea or la viaga iturgici a Bi-

sericii, a aceastd lujbi de inmormAn-

tare ei trebuie sd dea un examen al

durerii, dar gi al nddejdei n inviere, algAndului d,de fapt,persoana ragi nu

s-a pierdut,ci triiegte; estevie, dar in-

tr-o altd dimensiune,superioardvielii

omenegtide e p5mAnt.

s3 Pr . prof. Nicolae Petrescu,Desprepomenirea

morf i lor, n ,,Mitropol iaOlteniei", 9B3, r. 9-10,pp .

626-632.

ll

De aceea, lujba de inmormAntare,prin gri ja deosebitd Biserici i,are orAnduial5 ogicS, n care se pune ac -centul deopotrivi pe rugiciuneapen-tru cei adormif i, pentru ca ei sd pri-

mesci dezlegarea icatelor, condil iesinequ a noln entru mAntuire, ar pu -

ne accentulgi pe parteaalinir i i sufe-rinlei pentru cei care-l pierd pe ce ldrag, n sensulde a-i nt ir i in credin!5,a le arita c5, de fapt, moartea nu esteaga de groaznici in sine,ci doar du-rerea despdrt ir i iestecumplitS.Astfel,Biserica, ri n slujbade nmormAntare,doregte sd arate mai mult celor vii,prezenli a slujbd,cd ,priveghindme -

reu la mAntuire, or f i pregit i l i si su-porte clipadesplr l ir i i mai ugor;dar, nacelagi imp, vor privi gi ei ingigipro-pria lor moarte mai l inigt if i , cu n5-dejde,pentru ci cel unit cu HristospepimAnt, unit va fi gi in ceruri, iarr isplata bucuriei va f i peste posibil i-tateaomeneasci e ngelegere.

Slujba de inmormAntarese face atreiazi dupi moarte, n amintirea nvi-eri i MAntuitoruluin a treia zi. Dupi ce

s-a icut , , iegirea" in casi, adicl Pani-hida, cortegiul mortuars4se ndreaptd

sa Cortegiul mortuar semerge un credincios cu

aranjeazAastfel: in frunte

crucea d. in em n pe care

Page 27: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 27/70

rlfr

II

spre biserici, pe drum cAntAndu-se

,,Sfinte Dumnezeule" funebru, ca o

cAntare ,ceeste nchinati Sfintei Tre-

imi, Cdreia el adormit I-a slujit ; gi ca

una ce este cAntatdgi de ingerii din

ceruri,cu carenidijduim gi ne rugimca mortul si se uneascd, entru a sldviimpreuni cu ei pe Dumnezeu"S5.

in bisericS se facemortului rAndu-

iala propriu-zisI a inmormdntir i i ,

, ,pentru i aicise adundobgtea redin-

ciogilor are nsolesc dposatul e ult i-

mul drum gi tot aici, n locagulsfAnt,a

fost el botezat, cununat, mpirtSgit gi

induhovnicit,prin participarea a sfin-

tele slujbe"s6,

sunt trecute numele gi prenumele adormitului gi

datelede nattere gi decesal e ui (caredupi inmor-

mdntare va fi agezati la capul celui adormit; prin

aceasta se arati c i inmormAntarea este cre$ti -

neascl); urmeazi cei ce duc ndsi l ia, adic i targa pe

care se af l i col ivagi v inul ; pomul cu daruri le ce se

impart s i raci lor, apoi ce i cu prapori i [steaguri lebisrericegti ,praporul , urmagul steagului de lupti

bizantin - purtAnd pe el semnul Sfintei Cruci sau

reprezentdri conografice esteun simbol al lupter

duhovnicesti9i totodatd al bi ruinfei bineluiJ, ei cu

coroanele, urt i tori i de sfegnice, reotul gi cAnti -retul , vehicolul mortuar cu sicriul , udele mortului

9i ceilalgipart ic ipanl i (vezi Pr . prof. dr. Ene Bra-

nigte,Liturgica speciald, . a7B).ssPr. rof.dr, EneBranigte, iturgica peciald,p.478.seArhimandrit lector univ. dr. Vasile Miron, Sfintele

TaineSi erurg i...,p. 21.2.

Precizdm faptul ce este bine seurm5m tradil ia Biserici inoastrecarearat i ci slujba de inmormAntare re -buie sdvArgiti in bisericd gi nu la ca-sasTmortului, ag acu m gretit cer uniicredincioti mai pufin catehizali,Astfel,in primul rAnd, chiar gi indrumiri let ipiconaless e la aceast5 lujbi aratec5, dupi ce au plecatde la casaceluireposat, ,,mergAnd nainte preolii cufdcli i , ar diaconulcu f icl ie gi cddel-nitSsegi ,venind la bisericd,pun sicri-ul cu rupul n pridvor.. ."60,

s7 La ora9e,uni i dintre credinciogi ima i putin ca -tehizal i nsist i (uneori chiar ntr-o formi ma i duri )ca slujba de imormAntaresi se sivArgeasci n fagablocului ,apoi , cu cortegiul funerar, n drum sprecimit i r, si se treaci gi pe la cArciumaunde a bbutdefunctul oati v iafa, ceeace reprezint i o practic icu otul depirtatd de radi t ia Biseric i inoastre.saPanih ida,p.B.seDin grecesculxar(tov {cdf.uie) are nseamni ,,unmi c recipientde metal , egat de l int igoare care seunesc ntr-un mAner cu doui inele prin care seintroduce degetul mare gi ce l ari t i tor ori ari t i -torul gi mi j lociulmAni idrepte,cu carese mAnuigtecidelni la" [Pr. prof. dr. Ene Branigte, i turgicage -

nerald,vol I , Edi tura EpiscopieiDuniri i de fos,Ga -l a l i 2002 , . 235J .60Depindede zonelegiri i; n unelebiseric ise agazisicri i lepe catafalcn pridvor (parteadinspreapusabiseric i iJ, ar, n majori tateacazuri lor,se agazi nnaosulbisericii, adic i dincolode pridvor, in mi j lo-cu l biseric i i .

Page 28: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 28/70

Slujbade nmormAntare rebuie si-

vArgit i in bisericS,deoarece a casa

adormitului, avAnd in vedere ci se

adund ma i mult i lume gi spaliul di n

casdestemi c pentru amploarea ces-

te i slujbegi o parte din asistentd re -buie sh steaafar5, ot apirea gi factori

independenli e voinla omului,cu m ar

fi conditiile meteo nefavorabile vAntputernic,ploi abundente, ipadd ma-

re, inghe!, cilduri indbugitoare) ee a

ce afectezdn mod vddit desfdgurarea

intregului ceremonial al inmormAn-

tdri i, inclusiv gi predica de la sfArgit

[necrologul), a f i ind un act deosebit

de important al slujbei pentru cei a-f lat i in cumplita suferinlda pierderii

celuidrag.in biserici, unde prin specif icul

slujbei nsegise creeazdo atmosferi

sobr561, e o deosebitd ravitate, are

e1 Am dori si facem aici o precizaredespre un

anumi t ob ice i , i n t rus" a s lu jbade inmormintare.

Este vorba despre prosoapele mpirf i te la lnce-

perea slujbei , uneori deranjAnd toati atmosfera

sobri de acolo.Acest obicei , ,nu qi are expl icaf ia

n ic i n cont inuarea ne i dat in i mai vechi si n ic i naceea a mici i recompense, i este mai degrabi o

incercare neizbuti t i de impodobire exterioari a

ri tualului funebru gi de exuberan!5 exagerati 9if i r i sens a fami l iei defunctului . mpdr; i reade pro-

soapemult icolore este apis i toare priv i ri i gi inl i -

turi imaginea pietel i i rel igioasea slujbei" (Pr. P

contribuieSi ca porte didacticdagd decredincioSi,nspirAndu-lenddejea nbucuria Invieri i lu i Hristos,care estechezigia gi garanlia nvieri i noastre.Atmosferade l inigte nelumeascicare

se pistreazd pe tot t i lnpul slujbei a-trage, astfel,atenlia celor prezenfi. nfelul acesta, oate cAntir i le pitrunddirect gi adAnc n suf letelecelor defatd62.

Slujba nmormAntir i i incepecu bi-necuvAntarea63reotului slujitor ur-matd de obignuitul nceput,dupi carese cAntd in troparul6a: ,Celce prin

Doroban!u,Obiceiuri echiSi

no i , intruse"a inmor-mdntare, n ,,Mitropol iaBanatului", 987, nr.4, pp .

60-61,.o2Pr. l. BArlinescu, O procticd greSitd a inmormdn-tare, in ,,Mitropl ia Banatului", 1967, nr. 4-6, pp .

305 -308 .6- t inecuvAntareo.n ue numai un cuvdnt bun echt-valent cu un fel de'sd ovem noroc',ci gi un cuvAntpr in care rad iaz i Duhul u i Dumnezeu in Hr is tos ,

cdnd e rostit in numeleDomnului Si n slujbo ucrdriimdntui toare a Biseric i isau a credintei meni te sduneascipe oameni n Hristos.$i binecuvAntareai-ind un mi j loc de i radiere a Duhului SfAnt al lu iHristos, nsugi Hristos binecuvinteazi ,prin preot,

i radi ind prin aceasta in Sineputereasfinl i toare a

Duhului Siu cel SfAnt.Toate cele ce le binecu-vinteazi preotul se umplu de Duhul cel SfAnt l luiHristos" (Pr. prof. dr. Dumitru Stini loae, Spiri tua-litate ;i Comuniune n Liturghia Ortodoxd, EdituraMitropol iei0l teniei ,1986,p. 1B4Je+,,Tp6noq mod, fel,chip - esteo compozilie mno-grafici izolati ce nfEligeazi e scurt gi cAnti chipulsau

Page 29: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 29/70

adAncul nfelepciuni i , u iubirea de

oameni oate e chivernisegti i ceea e

estede folos uturor le diruiegt i; Unu-

le, Zidi torule, dihnegte, oamne, u-

f letul adormitului obului Tiu, ci spre

Tine nddejdea i-apus,spre Ficitorulgi Ziditorulgi Dumnezeul ostru"65.

Aici, cei prezenfi a slujbi se roagd

lui Dumnezeu i odihneascd e cel

adormit, iar garanfia efectului rug5-

ciunii estedatd de troparulce urmezi:

, ,Pe ine zid gi l iman te avem gi rugi-

toare bineprimit i citre Dumnezeu, e

Care L-ai niscut, Ndscitoarede Dum-nezeu,nenuntitd;ceeace egti credin-

c iogi lormAntuire". ec iMaicaDomnu-

lu i esteo ,,rugitoare in eprimitd citreDumnezeu", ar ce i ce se roagd ei auincredinlareaci rugiciunea le-a fost

ascultatd, a iind ,,credinciogilor An -

tuire" datoriti legdturii ontologicecuFiulei gi Dumnezeul ostru,CaremAn-

tuiegtepe ot omul carecrede n El .

Urmeazl apoi Psalmul !L866, in

trei st ir i, care este cel mai lung din

icoana vielii unui (unor) stAnt ori descriu sensulgiimportanga unui eveniment din viata Mdntuitoruluisau din istoria sfAnti a mAntuirii" (Pr. prof. dr. EneBranigte, iturg cageneral , vol ,p. 320.esPanih ida,p.9 ."" Acestpsalmse mai rostegte n cele rei st l r i gi a

Miezonopt i cain oate i l e le .

Psaltire, uprinzAnd22 de strof e a cAte

B versuri, nsumAnd 176 de versuri,

Strofelecorespundcelor 22 de l itere

ale alfabetului braic, stfel ncAtpAnd

la sfArgitul psalmului este parcurs

intreg alfabetul6T. cestpsalmare catemd legea dumnezeiasci care cu-prinde toate invit ituri le descoperite

de Dumnezeu muluigi ransmise r in

profef i i Lui. De aceea, ntAlnim aici

cuvinte ca: drddelege,porunca,fdgd-duinld, fnfelepciune,ale,udecatd etc.,

cuvinte care se repetd de multe ori

spre a f i intelesepe deplin de cit itori

sau, n cazul de fafd la slujba de in -

mormAntare, e cei prezenti n bise-ric5. Psalmulmai exprimi evlaviape

care trebuie si o aibi omul fa!5 de

Dumnezeu, ar mai invit l omul gi la

meditagie,a o meditalie desprevialigi despresfArgitul i. Vo m reda n cele

ce urmeazi st ihuri le6sde la Slujba

fnmormAntdriimirenrlor ele nsemna-

te cu cruce,care de alt fel, n pract icS,

numai acestease rostesc a aceasti

67 Pr . prof. dr. Nicolae Neaga, n Jluxul eric i r i i-

Psa lmul 178,n , ,Mi t ropol ia anatu lu l " , 987,nr .3-

6 ,p . 2 4 .68Stihul este un verset c l intr-unpsalm sa u dint l '-o

cAntare isericeasci.

Page 30: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 30/70

slujbS,urmate de fiecare datd de Ati_luia.

Fericifi ceifdrd prihand in cale,careumbld fn legeaDomnului.Acest versetlauddgi ericegte e acela ar epizegte

poruncile ui Dumnezeugi nu sivAr_gegte icate,avAndo viati curati.

Aprins e sufletul meu de dorirea iu_decdfilor Tale, n toatd vremee.GAndutindreptat mereu a judecata ui Dum_nezeu l facepe om si nu mai picdtu_iascd.

Istovitu-s-a sufletul meu de ffAndd_vire, intdreSte-md ntru cuvintele Tale!Acestversetarat i dorinfaomului de acunoagte i de a ndepliniporuncile uiDumnezeu;de aceea ar e nevoie deDumnezeusd-l intdreasci pentru a_ceastlcunoattere are-l umineazi.

Pleacd nima mea a mdrturiile Tale,Si nu la ldcomie!Mereuomul se roagila Dumnezeusi depirteze duhul vi _cleande a el ,ca si nu se depdrteze eceleceregti, propiindu-se e celepd _mAntegti.

.Mdhnirem-a cuprinsdin pricino pd_

cdtoSilor,care pdrdsesc egea Ia. Estevorba de acea ristele a omului dreptcarevedepe sememulsi u cd se nde_pdrteazdde Dumnezeugi se apropie

de diavol, are-lducesprepierzanien

iad.

PdrtaS sunt cu toli cei ce se tem de

Tine Si pdzescporuncile Tale. Este o

mirturisire a omului ubitor de Dum-

nezeucd se unegtecu cei care se temgi ndeplinesc oruncile ui Dumnezeu,

ardtAndu-giidelitateaal dde El.

MAnileTalem-au dcut Sim-au zidit,

inlelepleSte-md,imd voi nvdpa orun-

cile Tale!Acest ersetne aduceaminte

ci Dumnezeua creat omul, iar omul

trebuie sd f ie intelept pentru a-l mul-

!umi prin indeplinirea oruncilorLui.

Cd m-am fdcut c0 un foale la fum,

dar indreptdrile Tale nu le-am uitat!, ,Foalele,ncilzindu-se, e molegesc i,

suf ldndu-se,e umfl5.Ag ase molegteg-

te de desfitare gi f irea trupului gi se

umfl5gi se ridici asupra ufletului."6e

Al Tdu sunt eu , mAntuieSte-md, d

indreptdrile Tale am cdutatl,,Omul es-

te creatura ui Dumnezeugi ca atare

agteaptdsi ia parte la mAntuirea f5-

gdduiti".zo

6eTAlcuireaPsalmilor Intpdratului Prooroc David, a

Feric i tului Teodori t , Episcopul Kirului, t ipi r i td la

SfAntaMinist i re Sfinf i i Arhanghel i - Petru Vodd,

2003 ,o .397 .? o ^"' Pr . prof. dr' . NicolaeNeaga, n luxul feric i r i i . . . , .

35 .

fi

Page 31: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 31/70

De la udecdlile Tale nu m-am abd-tut, cd Tu ai pus mie lege. Omul cautisd indeplineasci poruncile date deDumnezeu, ascultare ce-l indrumispre ericirea egnicd.

Plecat-am nima mee ca sd fac tn-dreptdrile Tale n veac,spre rdspldtire.Omul care ascultdde Dumnezeupri-megte a dsplit ire bucuria egnicd.

Vremeaestesd lucrezeDomnul, cdoamenii au stricat legea Ta. Se aratiinterventiaui Dumnezeun umanitatepentrua o salvade a stricdciuneaeg -nic5, dsplet indpe cei drepfi gi pedep-sindpe ce inedrepfi.

Cautd spre mine, Si md miluieSte,dupd udecata Ta, agd de cei ce iubescnumeleTdu! Estestrigitul omului cd-tr e Dumnezeu entru a nu fi pedepsitcu picdtogii, i miluit odatdcu cei ce-Liubesc e El ,

TAndr sunt eu Si defdimat, dar fn-dreptdrile Tale nu le-am uitat. ,,CAndDumnezeu-a poruncitdumnezeiescu-lu i Samuilsi- l puni impdrat pe unuldintre feciori i lui lesei,proorocul r- a

defdimat pe toli ceilalti,care erau im-podobil igi cu virtutea,gi cu puterea, icu frumusefea rupului; gi l-a ntrebatpe lesei de a mai r imas vreunul di ncopii.$i ,zicAnd cesta i i-amai r imas

un bliat mi c care pagte urmele 9i cd

acelaestenevrednicde mpirif ie, Sa -

muil a poruncit si- l aducd9i pe el ; Pi

I-a unsnumaidecdt ea venit 'Acestda r

a pomenit aici Proorocul,zicAnd:Pe

mine, ce l ce eram tAnir 9i socotit depir ingi simplu, neinsemnat,Tu m-ai

invrednicit de atAtada r Si m-ai ficut

prooroc Si impdrat tmpreund,pentru

caredorescsI pizesc ale Tale ndrep-

t ir i cu oati sArguinta"Tl'

Glasulme uauzi-\ ,Doamne, uP dmi -

Ia Ta , dupd udecata Ta viazd-md! a-

rdgi se arati strigitul omului cdtre

Dumnezeu, a sd nu-l udeceduPdP5 -catelesivArgitede el , ci s5-l udececu

mila SanemdrginitS,

Cdpeteniilem-au prigonit tn zadar;

iar de cuvintele Tale s-a lnfricoSat ni-

ma mez. Acest verset aratd cI omul

credincios u se emede mai-mariizi -

le i care ac nedrept5li,ci se eme ca sd

nu nesocoteasciporuncile lui Dum-

nezeu, pentru ci de indePlinrea lor

depinde bucuria ve;nic5, ia r nu de

ceeace fa c ,,cdpetenii le"i lei carepo t

omori trupul, da r nu 9i suf letul,adicdsd-l depdrtezede Dumnezeu, ceastA

depirtare nsemnAndadulvegnic'

7 Tdlcuirea Psalmilor..., . 405

Page 32: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 32/70

Page 33: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 33/70

In urmdtoarea binecuvAntaredoar in cAtevacuvinte,pe scurt - estesurprinsdde imnograf i,cu o sublimdmiiestr ie, intreaga teologie cregtini.Aici se arati ci omul este creat deDumnezeupr imind cinstea, ,chipuluidumnezeiesc",dar, deoarece omul

,,pentru ilcareaporuncii" ardgia fostintors in pimAntul din carea fost luat,se roagdca si f ie din nou impodobit

, ,cu rumusefea eadintAi"76.in continuare,ce i prezenli a slujbi,

se roagi ca Dumnezeu 5- lodihneascipe ce l adormit agezAndu-l in rai",imnografii aratd cum este in ra i gianumecI ,,cetele f inli lor gi drepfi i ca

luminitori i str i lucesc"TT.,,Slava" e la sfArgitulbinecuvAntd-

ri lor inmormAntdrii eprezintdun im -perativ adresatnoud ci , daci vrem sifim scogidin ,,focul ce l de veci", diniad, trebuie ca ,,peo Dumnezeire ntrei striluciri gi cu dreapti credinld sdo l5uddm",da r nu oricum, ci strigAnd

[din adAncul uf letuluiJ, dici rugiciu-nea trebuie sd fie sinceri, curati, ros-titd din toati credintanoastr578.

76lbidem.77lbidem.7eIbidem.

BinecuvAntdrile nmormAntir i i se

incheiecu un indemn audativ a adre-

sa Maicii lui Dumnezeu, ost it de no i

pentru ci , ,neamulomenesc a af lat

mAntuirea"prin mijlocirea Ndscltoa-

rei de DumnezeuTe.

Ectenia ntreiti pentru morli ce se

rostegte a slujba de inmormAntare,

degi conform ndrumiri lor t ipiconale,

se rostegte e mai multe ori in decur-

sul slujbei, n practici,B0 a se zice in

acest moment, deci dupd binecuvAn-t ir i le inmormAntdrii, n aceastd cte-

ni e preoli i8l, mpreundcu cei prezenli

la nmormAntare, e roagi ,,caDomnulDumnezeusd agezesufletul fcelui a-

dormit) unde drepli i se odihnesc", e-rAnd pentru aceasta,mila ui Dumne-

zeu, mpiri l ia ceruri lorgi ertareapi -

catelorde la Hristos, mpiratul cel fi-

r i de moartegi Dumnezeul ostru"B2.

tg Ibidem.80Pr. prof. dr. Ene Branigte, iturgicaspeciald, . 480.st T rebuie e l iminatedi n cupr insu lec ten ie i dao-

suri le nejust i f icate,,mort espovedi t, eimpdrt igi t ,

fdri lumAnare", entru ci nu ajut i cu nimic pe ri -posat, i dimpotrivd,creeazio anumit i jeni si spui

in publ ic faptul c5, di n vari i motive, cel adormi!

inainte de a muri , nu s- a spovedi t gi nu s-a mpir-

t igi t , murind fi r i lumAnare.szPanihida, .6 .

Page 34: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 34/70

Page 35: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 35/70

toase, sufletul adormitului robuluiTiu, unde nu este durere,nici intr is-tare, nici suspin, ci viat i fdrl desfArgil"ee.

De asemenea,i cosuleoe a slujbainmormAntir i i ne atenlioneazipe noi,oamenii, i , ,dinpimAnt suntemzidit igi in acelagipdmAnt vo m merge...",avAnd, astfel, griji cum ne chibzuimviala trecdtoarede pe pimAnt, pentrua o ,,cAgtiga"e ceavegnici: ,Tusinguregti dri de moarte,Celce ai fdcutgi aizidit pe om; iar noi, pimAntenii, di npimAnt suntem zidil i gi in acelagi d-mAnt vom merge,precumai poruncitCe l ce m-ai zidit 9i mi-ai zis: pimdnt

egti gi n pdmAntvei merge,unde tolipimAntenii mergem, fdcAnd Anguirede ngropare Antarea: l i luia"el.

SfAntulMacarieEgipteanul,ispun-zAnd a intrebarea de ce a trebuit caomul si meargd din nou in pimAnt,

gs anih ida,p.33.go Oixoq inseamni casi, locuint i , vers, strof i ,deoarece trofeleunui condacerau ca nciperi al eunei case precum casacuprindeavereacelui ce oare, ata gi

icosul cuprinde pe scurt toate ale sfdn-tului Si ole sdrbdtorii). Icosul este imediat dupdcondac, i ind prima dintre strofelepropriu-ziseal econdacelor in trecut (Pr. prof. dr. Ene Branigte, i-turgicageneraft i , ol. , p.32a).e1Panih ida,p.33.

adicdsi moar5,spune ci , ,DumnezeurAnduiegteastfel lucruri le gi are loc

descompunerearupurilor, pentru ca

sd se videascd gi sd cunoasci odatl

intru totul liberul arbitru pe care

Dumnezeu -a dat oan:enilorde la in-ceputgi si se arate c; de voia omului

depinde si se intoarcd spre bine sa u

spre reu".ez fAntul ccentuezan con-

t inuare l ibertatea omului l isatd de

Dumnezeu: oinla de a alege: ,Nici el

desdvArgit nu este impins de vreoputere) la sdvArgireabinelui, dupi

cum nici cel afundat n picat gi ficut

va sal diavolului, ri n care oatd umea

a fost condamnat5,nu este legat de

vreo necesitatepentru a sivArgi riul;chiar gi acestaare l ibertateade a de-

veni vas al alegerii i vieli i . La el gi ce i<imbitali> de divinitate, degi plini gi

incdtugalide Duhul SfAnt, u sunt con-

strAngide vreo putere,ci au libertatea

de a se ntoarcegi de a faceceea e vor

in acest eac"93,

Aceeagi dee a reintoarcerii in p5 -

mAnt o exprimi intr-o for mi poetici la

slujba de inmormAntare SfAntul oanDamaschinn urmltoarea st ihir i idio-

e2Sfintul MacarieEgipteanul , crieri ,pe3 bidem.

r66.

69

Page 36: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 36/70

Page 37: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 37/70

Page 38: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 38/70

ti Cuminecareloo -a u unit deja cuMAntuitorul,mutAndu-se, ga cum nezice gi SfAntaEvanghelie,a viala ceafericiti din cer. Desigur,acesta esteidealul pe care-l po t at inge pulini

pimAnteni. $i anume, cei care intr-adevir s-au unit cu Hristosprin mdr-turisirea credinlei lor, martirii, sfinliijerf itori, marii pustnicii; apoi, dupdmdrturia unor sf inf i,chiar gi unii din-tre simpli i mireni,care, eg inu au fostmart ir izali sau n-au rdit prin pustiurigi pegteri,au dus o viald intr-o curi-

!enie desdvArgitdn mijlocul lumii.Foarte mulgi dintre acegti ,,sfinti ne-vdzuti" triind, poate, lAngi noi, firi

micar si- i bdnuim de a$a 6gys1o1,reprezintd modele de sfinfenie,pentrucd gi ei au fost oamenicu vointi liberi,dar viala pdmAnteand i-au nchinat-ope deplin ui Hristos.

Daci imnograf i i a slujbade inmor-mAntare, n desfigurareaei , au pu smai mult accentulpe partea didacticS,adicdau ciutat sd le arate celor pre-

t t toi rnp;r'1;t i recu Sfintele aine.

10 1Vezi , pre exemplu, inScrieri le f6ntuluiMacarieEgipteanul , i tat i ma i sus, unele istoris i r i desprenigteviduve, care,degiau rimas singurede t inere,cu copi i de crescut ntr-o s i ric ie lucie, gi-au con-t inuat viafa;bineinleles n suferin!5,da r intr-o cu-r5!enie rupeasci gi duhovnicescidesivArgi tS.

zenli nimicnicia9i degert iciunea ieli i

triite flri Hristos, inspirAndu-le in

acelat i t imp 9i nidejdea in invierea

celoradormifi, a sfArqitul lujbei,ei au

aSezat i partea de rugiciuni care se

referd exclusiv la ce i adormili intruDomnul $i anume cele trei ruglciuni

de dezlegare. n aceste rugdciuni de

dezlegare1oz,reogii e roagi la Dum-

nezeu ,,pentru ca sufletul [celui ador-

mit) si meargdacolode unde fiing59i -

a luat pAni la obqteascanviere, ia r

trupul si se desfacdn celedintru care

a fost alcituit . . ."103au s5-l erte ,pen-

tru orice a gregit n aceastdviald, cu

cuvAntul sau cu gAndul,dezleg6ndu-l

gi de legitura puse asupra ui , cu care

el nsugidi n mAnie au di n altdpricinl

s- a egatpe sinesa ude a arhiereusa u

de la altcinevaa suferit o alunecareca

aceasta, r in invidia 9i prin lucrarea

diavolului. . ."104.Dupd rugdciunilede dezlegare r-

meaz| predica sau necrologul;o parte

foarte imPortantS, de asemenea,din

slujba inmormAntirii, Pentru ca in

acesteminute preotul poate sd trans-

ro z mplsuni 9i cu rugic iunea ,,DumnezeulDuhu-

ri lor. . .", ost i t i ma i devreme.to tpsni f i l q, p. QJ.to t Si jsm,p. QJ .

Page 39: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 39/70

mitd un cuvAnt de invdgdturdcare arechivala u oartemultepredici ost itecu alte pri lejuri. n cuvAntulde invi-! ; tur510s i de mAngAiereentru fami-li a indureratd,preotul relevi calitit ile

celui adormit gi subl in iazd aptul cdmoarteapentru cregtiniesteo trecerede la o viald nedesdvArgit i e pe pI -mAnt a o viafi desivArgiti in ceruri, nImpirdt ia lui Dumnezeu.

Dupd predicd ar e lo c sirutarea i-coanei106au a SfinteiCruci,af lat i pe

l0 s Este recomandat ca predicatorul ,pentru a_gratingescopulpredic i i ,si renun!e n timp ce predicila toate gesturi legi acrobati i levocale ar e cul t iv i

patet ismul enant gi retorismul sec.AtAt cAntarea[dupi cu m am amint i t ma i sus) ,cdt g i ges tur i l etrebuiesi exprimeevlavie incerb, u unaleatral i ,rmpresionist5.l 'rebuie

si se observeci sunt ema-nate de la un om al rugic iuni i , de la cineva carepart ic ipi la suferinla ami l iei ,da r care mprimi unspor de nidejde,de credint i . De asemenea,rebureevitate gi predicile n care unii propovdduitori tin cuorice pre! s5-gietaleze unogtingelet i int i f ice,medi_cale exagerate n dauna invi;dturii noastre de cre_dinfi. La fel, chiar daci este durerea mare de la in_mormantare nu estebine ca accentul n predici si fiepus pe plAngereamortului ,,sprea stoarce acrimi,,, rtrebuiescoasdn evidenl i transmiterea i tre cei n_

dolia!i a tezaurului nvifiturii cregtinemenite sd con_solideze redin!a, i mAngAie, ar si 9i nstruiasci.10 0in legi turi cu sirutarea icoaneide la sfArsi tuls lujbei nmormAnti ri i vo m incercasi aducemc6te_va l imuri ri pe care le considerim a fi necesare.Astfel , in vechime, potriv i t mirturi i lor Sfint i lor

pieptul mortului, imp in care preoli i

$i stranacAnti frumoasele t ihir i: ,Ve-niti, fratilor, si dim mortului seruta-

Pirinf i , nu era si rutat i icoana, i insugi mortul . Cu

timpul s-a ormat obiceiulca n locul mortului si se

sirute o icoani , mai ales cea a invieri i . Ceea cedorim si atentionim este 1ocu1 nde trebuie s i fi e

atezate icoana spre a f i s i rutatd. Potrivi t indica-

!i i lor cuprinse in di feri te lucrir i de special i tate,

icoana se agazd e pieptul mortului . (Teodor Tar-

navschi,NicolaeColtarciuc, i tugica Biseric i iOrto-

doxeRomdne,Cerndufi , 929J.CAnd e ajungespre

sfArgi tul s lujbei la momentul sdrut i r i i icoanei ,

preotul gi credinciogi i rec pe rAnd gi si rut i icoana

de pe pieptul mortului , n semn de rimas bun de a

cel decedat [Pr, N. Segan,Cdtevaprobleme de ritual,

in , ,Mi t ropol ia anatu lu i " , 982,nr .10-12,pp .680-

682). Se gtie ci la 3 z i le de la moarte, rupul intri

intr-un viz ibi l proces de putrefacf ie.Cum intre

locuinfa celui decedatgi biseric i exist i de cele maimulte ori o distanfi mai mare, transportarea sr-

criului descoperi taccelereazi rocesulde descom-

punere,aga ncAt nu estede mirare cd mulgidintre

insol i tori i cortegiului refuzi sd mai part ic iple la

ceremonial .Chiar gi ce i prezenfi , n multe dintre

asemenea azurimani fest i repulsie, ei dintAis i ru-

tAnd icoana de pe analog, ar al l i i , pentru a evi ta

si tuafia,pi risesc ldcagul e cul t . De aceea punem

cA enunfarea la practica transportdrii sicriului des-

coperi t combitut l de asemenea i de prescripf i i le

igienico-sani tare precum gi la sdrutarea coanei

atezate pe pieptul mortului - considerdm ci nu

consti tuieo nesocoti re indicati i lor ipiconale, i o

dovadd a deschideri iBiseric i i c i tre lume gi prob-lemele ei curente, motivul renunldrii fiind din ra-

l iuni pract ice.Sau, colounde nu se renunfi , micar

icoanasi f ie agezati pe un analog,aproape de si -

criu, da r pistrAnd aceadistan!5carepermite siru-

tarea ei n condi t i i normale.

Page 40: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 40/70

Page 41: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 41/70

La nmormAntarea lerici lorde mir,slujba este mai dezvoltat i gi ma i so -lemnd decAtce a a laicilor,ca pentruunii care au fost purt itori ai haruluidumnezeiesc, ivArgitori ai Sf intelorTainegi

ai sf int ir i i mirenilor.In ceeace privegte nmormAntareacilugdrilor este ot atAt de lungi ca gicea a clerici lormireni, da r ar e cAntS-ri le, cit ir i le gi rugiciunile ei proprii,deosebitede celelalteslujbe al e in -mormAntir i i , n eleamint indu-seuptagi nevoinfele ieli i cdlugdregti.

In sfArgit , a inmormAntarea di nSdpt5mAnaLuminatd nu se face rAn-duialaobignuitd nmormAntdrii, en -

tru cd,precum scrie gi in indrumirilet ipiconale, ,acesteaunt zile de bucu-ri e gi de veselie,ar nu de al e gi plAn-gere.$i toti cali murim intru nddejdeainvierii gi a vielii celei vegnice, ntruHristos inviem'110.Ma i mentionimdoar faptul cd aceeagi Anduialsa in-mormAntir i i di n Sipt imAna Luminatise oficiazd a toli ce i morli in aceastdperioadi: mireni,clericigi cilugdri,deoriceVarStd111.

rr olbidem,p.147.rr r Pr . prof. dr. Ene Branigte, i turgicaspeciald,pp,478-488.

Mormintul din cimitir

Ajuns la mormAnt,se toarnd vinul

amestecat u untedelemnll2 este ru -pu l r iposatului,se nchidesicriulgi se

aSazA n mormAnt, Precizdm ci tur-

narea se face n2in1g113e inchiderea

sicriului, a casamortului, n cazul n

care sicriul se duce acoperit ; sa u la

cimit ir,dacd icriulse ducedescoperit .

Amestecarea e vin gi untdelemn enumegte ,pdus" au ,,apaot"114,,est€simbol al aromelor sau balsamului u

11 2Ma i inseamni ,,semnulsivArgiri i nevoinlelor

vieli i gi semn ci rdposatul s-a nutri t cu untde-

lemnul harului gi al induri ri lor dumnezeieStt ' ,Cf .

Protos. Melchisedec tef inescu,Manual de Li tur-

gicd sau slujire de Dumnezeu a Bisericii Ortodoxe,

Bucuregti , 862,p. 1,7711 3Nu este normal ca si se toarne apaosulpeste

sicriugi nu peste rupul rdposatului, eoarece em-

ni f ical ia ar scidea,di n moment ce trupul mortuluirimAne neatins. Cinstea se di mortului si nu

s ic r iu lu i .11 aDin lat inesculpausumcare nseamnA ncetare,

odihnd,moarte,de unde gi cuvAntul omAnesc epa-

usof sau rdposat.

Page 42: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 42/70

care emeilemironosileau un s trupul

lui I isusdupi moarte.Stropirea u vingi untdelemn la inmormAntare este

simbolal curSgiri i e pdcate"115:,Stro-pi-md-vei cu isop gi mi voi curdgi;splla-md-veigi ma i vArtos decAtz5 -pada md voi albi". Legitura dintre

acest ct al turnir i i apaosului i aceas-ti formulS pe care o rostegtepreotul

igi are explicalia n cuvAntulSfAntuluiAmbrozie carezice cdzdpadaestealbdgi totugi se murdiregte, dar efectulpecare-l aduce harul dumnezeiesc st enestricdcios, ceastama i inseamni cdrdposatul igi cere iertare prin acestecuvinte,agacum n vechimeDavidgi-a

cerut ertare.Dupd stropirea cu apaos,se pune

capaculpeste sicriu116 i se agazd n

tts p1. ppsf. dr. Nicolae D. Necula, TradigieSi tnno-i re , . . ,vo l . l , .254.rr o in21n1s e punerea capacului , ni i oameni, dinnett i inle sa u ipsi de catehizare, er gropari lor shia legdtura de la pic ioarele,de la mAini le 9i de labdrbia mortului in idea ca ,s i nu fie legatgi n cer".Acestobiceiesteo inovafiegi nu are nic i o legi turicu tradi f ia cregtini de inmormAntare gi nic i cu

stareasufletului care pleacd a Dumnezeu.Acestelegi turi de la pic ioaregi mAini sunt pur gi s implufolosi te din ral iuni estet ice, entru ci nu este ci -vil izat ca mortul sb steacu picioaredesficutegi cumAni le cizAnd pe lAngi trup. Deci ,ar trebui inld-turat; acestapractic i neortodoxS,mai ales ci prin

mormanu preotul, cu lopata, arunce

pulin pimAnt in mormAnt,zicAnd: ,Al

Domnuluiestepemantulgi plinirea ui,

lumeagi toli cei ce ocuiescntr- insa".

Acestverset din Psalmul23 exprimd

idea cI atat cei vii catgi ce i morli sunt

sub ocrot irea ui Dumnezeu117.

Apoi se infige la cdpitAiul adormi-

tului Sinta Crucecarestrejuiegtemor-

mAntul,ea fiind ,,semnputernic ai in -

fricogdtor impotriva tuturor dugma-

nilor celor vizuli gi celor nevizuf i, a-

lungare gi indepdrtarea tuturor unel-

t ir i lor gi spitelordiavolegti;ar pentru

dreptcredinciogi, ajutor, intirire in

credin!d, pri j inire n nidejde,biruinli

in ispite gi sporire in toate virtuli-

1g . . " 18 .

Mormintelepentru crettini nu sunt

expresiiale neantului,aga cum au in-

cercat sd le arate sistemele ilosofice

din secolulal XIX-lea din picate gi az i

in mass-media se folosegteexpresia

atee ,persoana trecut n nefiinli"), ci

apl icareaei tulburi solemnitatea eremonieiprin-

tr-un gest care atrage atenl ia tuturor. Aceeagiinovafie rebuie nldturat i 9i n ca zul cdciuli i,dupi

credinfa unora, ci trebuie pusi pe ca p si nu-i f ie

frig in drumul spre ce^r.11 7 r. VasilePetric i , ngdduinfe.. . , p. 28 7 289.

11 8Panih ida, p. B6-187.

Page 43: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 43/70

locuri anumepregitite,cu cruci sfinlite

la cdpitAiele riposafilor, spre a arita

credinla n invierea rupurilor. EIesunt

locuri de vegnici odihndpentru trupu-

rile celor dragi:strimogi, mogi,pdrinfi,

frafi,surori,copiigi alte ude,prieteni gicunoscufi,naintagibineticdtori careau

adormit cu credinla n HristosDomnul.

Aici, rupurile agteaptdziuanvierii 9i ajudecilii de obgte,dupd care urmeazd

viala vegnic5.

Datoritd credinlei in invierea luiHristos, ntru care toli vom invia, s-aschimbatnumele ocului n care odih-nesccei r iposafi. Nu se mai spuneyi apdtep (ghia mater) - mama pimAnt, circtpfteptou (chimiteriu) - dormitor,pentru cd cei r iposali sunt consideraliadormili ntru nidejdea nvieri i.

Pentrumarea or semnificalie i pen-tru valoarea or religios-moraligi uma-nitar5,cimitirile gi mormintele rebuiepreluite gi ingrijite cu cea mai maredragostearitati fa15de cei dragi,pen-

tru cI iubirea fali de ei depSgegtera-nilele mormAntului.Desigur, otul tre-

buie ficut dintr-o congtiinfi cregtindortodoxi, pistrAnd un anumit echilibruin ceea ce privegte grija fald de mor-minte. Nu trebuie lisate in paraginS,

pline de buruieni, dar nici nu trebuie

depigit i l imita bunului sim! prin con-

struclia de morminte faraonice, umai

din marmuri foarte scumpd, dci acest

lucru nu-l ajuti cu absolutnimic pe ce l

decedat; impotriv5, reeazd oarecareoroareprin opulenfa u carese afigeazd

familia care a construitmormdntul, A-

ceasti risipd de bani, acest ,lux fune-

bru" nu folosegte, e asemenea, ici ce-

lo r ce ac astfelde ,,micicatedrale" en -

tru riposati. Acest ,,lux funebru" este

chiar un picat inaintea ui Dumnezeu,pentrucd deplaseazdentrulpreocupS-

rilor cregtinegtide la sufletul nemu-

ritor, care este esenfial, a trupul sdu

muritor. Deci esteo rdsturnarea con-ceplieicregtine espreom, ume gi sen-

su l vieli omenegtigi inlocuirea ei cu o

viziunedupl exemplul araonilorantici

ai Egiptului,caregi-au idicat piramidepentruconservarearupurilorl 1e ,

zupA Anduiala_din imilire ipqnul

,,sim!arita! fagd e_ngfjjir.eqmo.lminte-

l -o poa!e fi ap .e-clat-ni-ve_l-ul,dcivi zp i e

a!unuin eamsaualunuipopo ,

lle Prot. dr. Simion Radu, Pentru o creStinea scd

ingrijire a cimitirelor Si mormintelor, in ,,MitropoliaBanatu lu i " , 986, r . 6 ,pp.74-77.

Page 44: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 44/70

Parastaselegi pomenirile

Dupd cum am menfionat mai sus,Biserica oastrdne nvali ci viafaomu-lu i parcurgetrei etape:de la natterepAnI la moarte ftrupeascdJ, douaeta-pd estecea ntermediarS,are ncepecumoartea, iind viala flrd de trup care i-ne pAnd a JudecataeaMare, ar a treiaetapdo reprezintl viata cu trupul invi-at, PomenirileBisericiipentru morli sereferi la etapaa doua, ea ntermediard,

CuvAntul ,odihn5", ost it la slujbe,nu trebuie inleles ca o inactivitate giamort ire,starede incongtienfd, i, du -pi cum precizeazd i SfAntaScripturd,prin ,,odihnd" e nlelegebucuriea m-plinir i i , fericire. n starea ntermedia-ri , sufletuleste congtientgi activ [pen-tru ce i buni este o pregustarea feri-cirii, ia r pentru ce i rd i o pregustareachinurilorvegnice exemplul ogatului

nemilost ivgi al sdracului azirJ.Biserica este Trupul lui Hristos,

trup din care fac parte cei drepli caresunt n viafi, precumgi sfinlii, Existi o

strAnsd egituri intre ,,Bisericaupti-

toare", ormatd din cei vii care doresc

mAntuirea i uptl pentrua o obgine, i

, ,Biserica riumfdtoare",alcituite din

cei drepli careau ascultat i ndeplinit

porunciledivinepe pImAnt.Aceasti leglturd dintre cele doul

Biserici, l ciror CapesteHristos, stefdcutd de MAntuitorul prin lucrareaSfAntului Duh, Care nsuflelegteBise-rica, unind in rugiciune pe ce i vi i cucei adormifi. Dragosteaeste cea caretranscede mormAntul gi care face cadurerea despdrlir i ide cei dragi sI f ie

estompati de revederea a!5 citre faticu ei n cer,gAndulc5, a ceasulhotirAt

de Dumnezeu,amili i lecredincioase evor reuni in ceruri, ntr-un ,,colligor erai", aga cum prea frumos se exprimape cAnder a printre noi marelepredi-

catordin munfi,Pir intele lie Cleopa.Grija pentru cei adormifi a purtat-o

Biserica noastri de-a lungul timpuluiprin rugdciunile ale,dintre care, a locde cinste, e afl5pomenireamorlilor in

cadrul Sfintei Liturghii. La SfAntaLitur-ghie se sivArgegte ea mai de seamdrugdciunepentru morli gi de aceea re-buie sI avemo mare evlaviegi nidejdein acesti rugdciuneci este ascultati giprimiti de Dumnezeun cer.

81

Page 45: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 45/70

Temeiuri ale pomeniri i morf i lor in

Vechiul Testament

in acea perioadd existau jelir i gi

posturil20 pentru iertarea pdcatelor

celor adormif i, aga cum s-au f icut la

diferite personalitef i: ,$i,ajungAndei

la aria lui Atad de lAngd ordan, auplAns acolo plAngere mare gi tare

foartegi a jelit Iosif pe tatdl sdu gapte

zile"rz7' ,g iau plAnsgi s-au Anguitgi

au postit pAndsearadupi Saulgi dupd

fiul siu Ioanatan, upi poporul Dom-nului"122 i , ,dupi casa ui Israel,care

cizuseri de sabie"123tc . Exist i chiargi o rugdciune entru morf i: , ,Doamneatotf i i torule,Dumnezeul ui Israel,a-

uzi rugiciuneacelor ce au murit ai lui

Israelgi a f i i i lor celor careau picituit

inaintea Ta, care n-au ascultatglasul

Tiu, Dumnezeulor , gi s-au ipit de noi

120Pr. Constantin I. Gheorgh iu, Moarte Si nviere tnSfdntaScripturd, n ,,Studi i eologice", 978, nr.1,-2,

p . 1 7 .tz t Facerea 0, 10 .12 2Ruth 2, 20 .rz: l Regi , 12 .

relele.Nu-! i aduceaminte de nedrep-

t5li le pdrinli lor nogtri,ci adu-Tiamin-

te de mAnaTa gi numeleTd u in vre-

meaaceasla"l'24.

Pe Ang5 ugeciunipentru cei morli

au fost ficutegi milostenii:

,,$ia zis

Noeminacdtrenora sa :<Binecuvantat

este el de Domnul, Care n-a liPsit de

mila Sa nici Pe ce i vii, nici Pe ce i

morti!>"; ,,ddruireaa sd atingdpe toli

ce i in viafi, dar gi morlilor sd le faci

parte de ddruirea1a"7z5.An dTobit se

afla pe patul de moarte, a spus fiului

siu: , , impartePAineaa la mormAntul

drepli lor, numai celor picitogi sa nu

le dai. . ."126,po i Iuda Macabeuls- a

,,rugatpentru picatul ce s-a ficut, cade to t si se gteargi [. '.) li strAngAnd

bani dupi numdrul birbalilor care

erau cu el , doui mi i de drahme de

argint a tr imis in Ierusalim, sd se

aduci jertfd Pentru Pdcat"tztAgadar, in celearitate pAni aicise

observi cd in Vechiul Testament se

practicauatAt ugdciunile, At9i milos-

tenii lepentruce imorli '

r2 4 aruh3, 4-5.r2 s su sSi rah , 35.t26T obit 4, 17r1 7ll Macabei12,42-43

Page 46: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 46/70

Temeiuri ale pomenirii morfilor inNoul Testament

MAntuitorul nsugi facediferite mi -nuni pentruoameniiaf laf i in suferinf i,pentru ce i care erau aproape morf i:, ,Deci ardgi a mers in Cana Galileii,unde prefdcuse pa in vin. $i er a unslujitor regesc, l cdrui fi u er a bolnavin Capernaum. cesta, uzindci I isusa venit di n ludeea n Galileea, -a dusla El gi l ruga si Secoboare i sd vin-decepe fiul lui, cici era gatasi moari.

Deci isus -a zis : <Dacinu vefi vedeasemne gi minuni nu veli crede>.Slu-j itorul regesca zi s cdtreEl : <Doamne,coboard-Tenainte de a muri copilulmeu)). isus -a zis:<Mergi, iu l ti u trd-iegte>.$i omul a crezut n cuvAntulpecare l- aspus isusgi a pleca1"1zo.

MAntuitorul ac egi alteminuni princare nvie morfii: invierea lu i Lazdr,afiului vlduvei din Nain,a fiicei ui lair;sd nu uit im gi de pomenirea

Alharului9" p" Cruce,pentru a arita ci El esteInviereagi Viafa.Astfel,no i - ca Si Al -

12 8f6s p 4, 46-50 .

h

harul de pe Cruce, nci de cAndsun-

te m vi i - i l rugim pe MAntuitorul d ne

pomenescdn imp5r5lia Lui, dupi ce

vom muri.

Socotimcd din acestecAtevaexem-

pl e ne putem da seama d MAntuitorula ascultat rugiciunile unora pentru

tlmiduirea altora, degi unii dintre ei

erau chiar pdgAni, po i , ,spre eosebi-

re de concepfii le recegti,n care su-

f letul omenesceliberat de legdturi le

trupului merge singur cdtre nemurire,

nidejdea cregtini mplici o restaurare

intergrald a persoanei, a presupune

in acelagi imp o totali transformarea

trupului devenit spiritual, nestricicios

9i nemuritgY"TZe.MAntuitorul i-a invrednicit gi pe

ucenicii Sii sd sdvArgeascdstfel de

minuni. Amint im aici de jaleaviduve-

lo r din lope,pentru fecioaraTavita,pe

care SfAntulApostol Petru a inviat-o,

ingenunchindgi rugAndu-seui Dum-

nezeupentru ea , ar rugiciunea ui a

fostprimite13o.rin urmare,un om viu- apostolul s-a ugat pentru un mort,

iar acesta a inviat. SfAntul Apostol

12 e r.Constantin Georghiu, oarte i nviere.24 .13 0 apte ,36-42.

Page 47: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 47/70

Page 48: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 48/70

f i indcd n ea actualizim oadele ertfei

lui Hristos, din care se impirtSgesc

atAt cei vii cAtgi cei morli. Rugdciunea

,,Dumnezeuluhurilor. . ." intAlnim n

ce ama i vecheLiturghie cea a SfAn-

tului Iacob, uda Domnului - gi in l i-

turghii le Sfinf i lorVasilegi loan. De a-semenea, a Proscomidie,care facepartedin SfAnta iturghie, a scoatereaSfAntului gne!,se pomenesc ei vii gi

cei morti, aritAndu-se astfel legdtura

dintre ceivi i gi ce iadormif i.Noi nu trebuie s5-i uit im pe ce i

adormif i, dupi cum ne indeamnd gi

SfAntul oan Guri de Aur: ,,Rugiciunea,milostenia gi fertfa cea fdrd de sAnge

pot multe pentru soarta pdcdtosuluitrecut dincolo de mormAnt.Deci rugi-ciunile gi jertfele lu i lov pentru fiii si icurileau pe acegtia in urmi; ce poate

impiedica pe Dumnezeu sd curefe,prin rugdciunilegi milostenii lenoas-tre,pe ce imorf i? DomnuldI unoradu -pd rugiciunile celorlalti" 36 .

13 6Pr. onescu-Amza, ostul arastaselor, . 40 .

Parastasul

in afari de rugiciunilegenerale en-

tru cei adormili pe care e-am amintitmai sus,Biserica mai rAnduitgi rug5-

ciuni particularepentru morfi, Aceste

ruglciuni speciale e numesc ,parasta-se", cuvAnt de origine greceascd, are

inseamnd ,aveni in ajutor".Ca rAndtr-

iald de slujbS, rastasuleste o prescur-

tare a slujbei inmormAntdrii. Parteaprincipali estealcdtuitddin rugiciunile

de dezlegare i de iertare,citite de pre-

ot, urmate apoi, ca gi la inmormAntare,

de cAntarea ,Vegnica omenire".Deci,parastasele unt rugiciuni de mijlocire

a celor vii pentru cei morli. Ele se s5-

vArgesc a tr ei zile dupd moarte, cAndfacem ugdciunipentru morfi, n amin-

tirea nvierii celeide-a reia zi a MAntu-

itorului, ata cum se precizeazi gi in

ASezdmintele postolice: ,Sdse pome-

neascd iua a treia a morfior cu psalmi,

cu citiri gi cu rugiciuni, din pricinaCelui

ce a inviat dupd trei zile"137;a noui

13 7 r. dr . Gh .Paschia, omuniunea intre v i iSimorl idupd epitafurile arheologiceSi celecontemporane,in

,,Studi i eologice",1.97B,r.I-2, p.1.07

Page 49: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 49/70

zile138,n amint irea faptului ci MAn-tuitorul $i-a dat suf letul n ceasul anouilea din zi; la patruzeci de zile,pentru cI MAntuitorul S-a inil lat laceruri la patruzecide zile dupi invi-ere, cAnd cregtinii se roagi sd f ie gi

suf letelemorli lor lor inilgate n locu-ri le ceregti; a trei, gase, ou i luni, ncinsteaSfinteiTreimi; la un an , dupdtradit ia ci apostoli igi primii cregtiniaveau obiceiul de a se ruga la mor-mintele mucenicilor atunci cAnd seimplineaun an de a moartea or, dupicare rAnduiau mese fr i legt i [agape),chiar la mormintele or , De aceeagicregtinii de azi sdvArgec arastaselepAni la implinireaa tapte ani13e e lamoarte, cAnd se socotegte d trupulcelor iposali s- apref icut n pimAnt.

r38Preciz5m aptul cd tradifia de a se faceagheazmiin casd ,dupi mort", la noui zile, este o practici srr-perstilioasi care se bazeazA e credinla ci prin a-ceaste tropire cu api sfintitd se curd[e;te ocul undea stat mortul; ori, gtim ci trupul, unit cu sufletul pepimAnt, este ,templual Duhului SfAnt"9i de aceea utrebuie consideratca cevaspurcat.nu este iu in sinea se faceagheazmi n casi la noui zile dupi moartea

unui om, dar nu trebuie motivat i aceasta gheazmiprin faptul cd acolo a fost un mort qi locul trebuiecuritit.13 eRecomandimca a parastasul e gapteani sd nuse dezgroapemortul , c i s i se faci numai pAnzuire,pentru ci mormAntula fostpecetlui t .

Ridicarea Panaghiei

Dupi cum ne arat lSi

indrumdrile

tipiconale din Panihidd Si Molitfelnic,

, ,cAnde mplinesc 0 de zile de a ziua

mort i i14Oe ridici panaghia"747.ana-ghia inseamnd intru-tot-Sfdnta, Prea-

sfdnta,cu privire la PreasfAntu reime

sau Preasfdnta Ndscdtoare de Dum-

nezen, etrecarese adreseazi ugdciu-

nile din slujba sivArgit i. Triunghiul

[Panaghia-pdrticicd)e scoatedintr-un

colac anume pregAdt, aturile repre-

zentAnd reimea gi unitatea Persoa-nelor SfinteiTreimi,

Panaghia se produce in numele

PreasfinteiNiscdtoarede Dumnezeu,

f i indcd noi prin moarteasa ce a dum-

nezeiascd m cunoscutTreimea. Pa-

naghiase sevarte;te pentru ca sufletul

14 0,,Toate oroacele e pomenirea morl i lor incepa

se calcula din momentul morfii, Si nu de la tnmor-

mAnture. Din momentul morf i i , suf letul intriin

gri ja lui DumnezeuCare Anduiegte, onform nvi-

lSturi i noastre de credin!5, udecata part icularS"

(Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, TradigieSi nnoire...,

p. a3Q.t4 tPanihida, . I97.

Page 50: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 50/70

celui r iposat, dupd aceste40 de zile,

s i dobAndeascd jutor de la Dum-

nezeugi de a MaicaDomnuluipentru

cil5toria pe careo facepbcAndde pe

pdmAnt h cer. Preotul taie o bucati

din colac n formd de triunghi, dupi

care o aSazd e icoana u MaicaDom-

nului gi , , inall i pirt icica din colacex -

clamAnd:<Mare este numele>gi toli

r ispund <a l Sfintei Treimi> gi face

semnulcrucii pe icoand, ar5gizicAnd:<PreasfAntiNdscitoare e Dumnezeu,

ajut l nou5> gi tot i r lspund; <C u

rugdciunile i, Dumnezeule, i luiegte-ne gi ne mAtuiegte e noi)"142. tunci,

aducAndu-seAntdriMaicii ui Dumne-

zeu, se face ,ridicareapirt icelei sa uPanaghiei)" i se aratdci sepro-aduce

lui Dumnezeu, ar zicerea<MareestenumeleSfinteiTreimr>cuprindemir-

turia Dumnezeului toate gi Acestuia

se aduce nainte pAineagi se preasl5-

vegtenumeleLui. ar cu zicerea Prea-

sfAnti Ndscdtoare e Dumnezeu jut inoud>>,e predici intruparea CuvAn-tului; cdci aceasta nseamndcAntarea

Ndscdtoarei e Dumnezeugi cu acest

infelesse ace gi credem ci ea estede fali ti gataspre ajutor;gi colacul e

r+ zlbi6lsrn, .798. 1 4 . . h i d o m ^ 1 q Q

se pune inaintea ei, ca dar, se aduce

inainte mai mult Celui ntrupat printr-

insa gi Celui ce a suferit de bunivoiepentru noi, De aceeagi cel ce inall i

[preotul) ace emnulSfinteiCruci'143.? . ,In t impulcAntdr i i i t re MaicaDom-

nului, preotul - impreuni cu ce i pre-

zenli - ridici icoana pe care se afl5pdrt icica aiat l din colacAio balansea-

zi in su s gi in jos, aceasta nsemndnd

legdtura tainicd dintre cei vii Si ce imorf i. Dupi cAntare,pdrt icica esteruptd in mai multe bucitele gi mpir-

l i t i familieimortului.Ma i precizdm iscoaterea drt icelei[ tr iunghiuluiJdi ncolacse acenumai laslujbade pome-

nlre de 40 zlle de a moarte, ar nu to tt impul, a or icepomenire.

Page 51: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 51/70

Trisaghionul pentru morli

sau Panihida micd

in afari de slujbaParastasului, ai

intAlnim in Panihidd,Molitfelnicai Li -

turghier Anduialamici pentru morf i,

care esteo prescurtare Parastasului

amint it mai sus, sub t it lul Lit ia micdpentru morfi, in care - la ectenie se

face doar pomenireageneralda tutu-

ror morli lor.

La mdndstir ise facevineri searagi

se numette Lit ie [procesiune), entru

cd se merge n procesiune a cimit ir,iegindu-se in bisericd upd slujbd.La

catedrale i biserici lede mir, parasta-

sul acesta e scurt [Lit ia mici) se ace

de obicei la sfArgitulLiturghiei gi se

numegte Trisaghionpentru morfi sau

Panihidamicd.Aceastd lujbd se acegi

la cimit ir - la mormAnt - sa u a casa

mortului, cu ocaziapomeniri lor [pa-rastaselor), are se fac la termenele

[soroacele) tabil i tedupd datind pen-tr u pomenireamorli lor.

Praznicul

sau agapa,mAncarea ce se di intru

pomenirea celui adormit

in Biserica OrtodoxS,pomana ig i

ar e zvorul n vechileagape in trecut.Termenulde ,,agape"mplicd deeade

sacrif iciu.ertfade pe Crucea MAntui-torului reprezint i ubireasupremd. u-birea lui Dumnezeu i iubirea at i de

aproapele unt coordonatele senliale

ale Biserici i noastrelaa.Prin iubire,

cregtinii formeazdo comunitateapar-te. Duhul iubir i i , ,este ainica putere

care-i ine lalolat i in aceeagi nitate

de credinli gi in acelagi pir it de de-votamentgi sacrif iciu"t+s.n acest cop

existi gi astdzi raditia ca dupi un eve-niment fhram, inmormAntare,paras-

tas) sd se dea de pomani mAncare,

menf inAndu-se aracterulde, ,meseal e ubir i i ,146.

14 4Prot. dr . Marcu Binescu, Practic i ,netrdbui te".Practica omeni lor,n ,,Mitropol iaBanatului", 984,

nr.7 -8 ,pp . 456-465.r4s Prot. Gr. Bibug, Agopa Si Liturgia in Bisericaprima d, n,,Studi iTeologice", 954,nr. 7 8,p. 45 9r4 6Teodor M. Popescu, ori tatea reStind,n ,,Bise-rica Ortodoxi RomAni",1945,nr. l -3,p.24.

Page 52: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 52/70

In legiturd cu acestemesenu tre-

buie si f ie depSgite ranil i leunei nor-

malit l i i , Nu trebuie sd se ajungi la si-

tualia de intrecere ntre ,,mesele" e

pomani; adici, uneori, se pierde ca -

racterul sobru de rugdciunegi milos-

teniedatdpentru pomenirea ufletului

cuiva gi a se ajunge a aceaemulalie

intre diferi l i credinciogi, are ncearcd

sd se audecd au avut o ,,masimai fru-

moasdgi cu mAncare ind".Nu ajutdcu

nimic astfel de pract ici,de intreceri;

ba mai mult, po t diuna credinciogilor,

mutAndu-legAndul de la rugdciune

smerit i, a un orgoliudeviant.

Apoi, nu sunt just if icateglumelegi

abuzurile a acestemese, buzuri carepo t f i: multd vorbdrie,galdgiemare,

disculi i care nu au nicio legiturd cupraznicul,Deci rebuie pistrat un mi-

nim de bunlcuviint l gi solemnitate a

acestemese, iecareparticipantavAndo at itudine sobri, rugAndu-se tAt la

inceputul mesei, cAt gi la sfArgitule: ,mullumind,astfel,ui Dumnezeu.

Biserica, r in preoti i ei, cautd mij-

loacele cele mai ef iciente pentru a

menfineun echil ibrual bunei-cuviinfela astfelde agape,Credinciogii un t re -

ceptivi de obicei a invSlSturi lepreo-

f i lor, dAndu-gi eamacd praznicile d-

cute din fali, cu exagerir i, n cadrulcdroraestemult i gilagie gi dezordine,

nu-l ajut i cu nimic pe cel r iposat. Laoriginea pract ici lor deviante se af l inecunoatterea sau insr-rf icienta u-noagtere nvdtdturi idrepteicredinfe.Credinciogii rebuie si aibi noliuni

clare n legituri cu rostulpomenilorgi

infelesul lor. Pomand pentru pome-

nirea mort i lor s-a f icut gi se va maiface, dar trebuie evitate exagerir i le,

devieri le de la rostul lor inil ial gi

esenfial.Pomana rebuie sd aibi, inesenfd, n caracter e rugdciune dtreDumnezeugi de pioasi cinst irea me-moriei decedatilor, d nu fi e prilej de

t ruf iepentruurmagi.

Page 53: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 53/70

Page 54: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 54/70

Page 55: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 55/70

Page 56: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 56/70

preofi, catehizAndu-iinv5!Andu-i)pe

credinciogi,

Legatde moarteaomului,unii , ,spe-cialigt i"prezicvenireamort i i in urmaunor semne, um ar f i: , ,Pocnireaeag-teptat i a unor obiectedi n lemn [sca-une, mese etc.),str icareade la sine aoalelor,ciderea oglinzilorsau a icoa-nelor, deschiderea eagteptat la ugi-lor, dezlipirea encuieli ide pe pere! i,

mieunatul incontinuu al pisici lor incasaunde se afl5 un bolnav; a fel gi

urletul cAinilor, baterea ochiului demai multe or i gi in mai multe rdst im-puri, inf luenla viselor [grddini cuf lori). nsi de departe, el<maipericu-

lo s semn>estecAntarea ucuvelei aua bufnilei, mai ales ziua,pe casdsa uprin apropig1g"153.ceste ,semne"eintri in subcongtientul elor mai pulincatehiza!i, acegtia ajungAnd intr-unf inal sd creadi mai mult in existenlalor, decAt d asculte e nvigdtura im -pede a Biserici i.Sunt unele cazuri ncareoamenii, i ind bolnavi,au refuzatsi mai meargi la spital sd se tratezepentru cS,,moartea la ugd,dupd cum

aratdsemnele".

1s 3 .T ,Burada,Datini lepoporului omdn Ia inmor-mdntare, Iagi , 1892, p. 14I, la S. Florea Marian,Inmormdntarea... ,. 9.

Aga cum am menlionat gi la Slujba

de ieSire cu greu a sufletului, au api-

ru t gi n acest ens uperst it i i egate e

deschidereacir l i i , pentru a vedea

daci cel bolnavmai treie$tesau moa-

re. Aceastd ,deschidere" u o gdsim

menfionati in nici o cartede cult saude ritual; deci estecontrard nvititurii

crestinede credinti ortodoxi.

Page 57: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 57/70

Pot f i pomenifi copiii avortafi

sau niscuti morti?

Estegtiut faptul cd n ziua prdznui-

r i i StAntului oan Botezitorul 7 ianua-

rieJ exist i o anumitdcategorie e cre-dinciogi, lab catehizali, arevin la bi-

ser ic i mai mult pentrua- i sol ic i ta re-

otului s lu j i torsI l i se ndepl ineasci

anumit i dorinf i: aceea e a boteza o-pii i ndscufi mort i fdra de vreme saucopii iavortaf i.De aceea m considerat

cd se cuvinea se aduceunele imurir i

cu privire a acest ubiect.Faptulci - prin mila lui Dumnezeu

gi prin sAngele irsat in 1989 de mar-

t ir i i neamului nostru - am scdpatde

ce amai neagrdpatddi n istoriaumanr-tef i i , de comunismulateu,ne indeam-ni gi ne mpuneo mai atenti analizdnceeace privegtecomportamentul os -tru fa!5 de semeniinogtri, at i de pro-

gresulnostrusocialspre o viaf i civi l i-

zatdgi ,nu n ult imul rAnd,o analizd a-!a de progresul nostru duhovnicescspre o mai congtientd scendere premAntuire.

Bisericacregtini Ortodoxi veghea-

zi permanent a i i i ei sd ie ndrumafi,

catehizali gi transfigurali pentru amerita si gustedin roadelepregdtite

in impiri l ia lui Dumnezeu,ar acestlucru se realizeazi numai prin inde-plinirea poruncilor divine, Nou5 - ca

fi i ai lui Dumnezeu i ca potenliali o-

cuitori n ldcagurile eregti ni se cere

o credinli puternicd, tabild,manifes-

tatd prin fapte care sd nu contravini

invit ituri i noastrebisericegti. e ace-ea, rebuie sd ascultdm i si pract icdm

intr-un mod congtient eea e Biserica

ne invatd gi sd nu inventim alte ,,in-vdf ituri" sau preluate ,d e a bunici",

pentru ci, deviind de la dreapta cre-dinfd, nu facem altceva decAt sd ne

depirt im de lumini; iar pe intuneric

nu vom mai vedea ,calea eastrAmti",care duce a ceruri gi vo m pierde,ast-

fel,mAntuirea.

Pe-c;r1g_l__4-yol!gLrieprezintd o gra

vitate ggali -c,g ri,ryg,Dacd n societa-

tea civil i cr ima [mai ales cea cu pre-

meditare) se pedepsegte u privarea

libert i l i i pe o perioadi mare de ani,

dupd canoanele isericegti, vortul sepedepsegte u oprirea de la SfAntaimpdrtdganie entru o anumit i per i -

oadi, t imp in care penitenta igi va

1 1 3

Page 58: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 58/70

indepl in i Eanonul imldui tor indicatde duhovnic. r in canonnu t rebuiesdse inleleagi o pedeapsi,ca in codulpenal, ci un medicamentcu rol vin-decitor pentru suflgt,pentru ci, degipicatul a fost slvArgit de trup, ini-

l iat iva o avut-o sufletul,prin urmare,s_"Uflp-!U_|"_b"oln_a;zste cel care trebuievindecat, rupul doar ajut i la vindeca-re asufletului.

Avortul poate i f ira de voie sa udevoie. In primul caz,al celui fdri devoie, sunt cazuri in care femeia,di nmotive medicale ndependente e vo-inla ei, nu poate line sarcina, ec i nuestevina ei cI a lepldat sarcina,degirAnduiala bisericeascd, r in cdrt i lespeciale e cult ,a rAnduito rugiciunepentru asemeneacaz, insistAndu-sepentru ertarea eleiin cauzd.

in celi lalt caz,al avortului cu voie,di n motivulcd nu-gidoreacopilul, An -duiala bisericeascdrateazdacest apt

Cape o cr imi gi ia mdsur i le n conse-cint5.Da r gi in aceastd ituaf ienu sedoregteexcluderea e la comuniuneacu Hristos,ci doar reparareagregeli i

printr-o congtient ipociintd careducela mAntuire.

Pract ica, ,botezului" elor niscul imorfi qU .g_s-t9__aqc-9_p!gt_ee Biserici,

pentrLl d nu estenumaianti-canonicd_

9i qnti- l iggfgiqS,i gi ant i-c,regt ind,e-

oarece contravine nv5lSturi i biseri-

cegti;?otezul rebuie sivArgit pentru

ggilii, care au UL!_UIlle e va fi scris n

ceruri, ag a cum arat i gi invdtitura

regretatului P,Srinte leop-a:,Cg_iygr,finu pot fi botezafi,dupd cum nu pot finici tmpdrtdsifi. Deci, copiii avortsfi,

ndscufi fdrd de vreme, pierduti fardvoie sau care mor indatd dupd nastere,

fdrd a primi botezul,1u p9"y;[1b_gt9.gggi

nicidecum dupi moarte, pentru cd !_!t

|nq! ;!n!*Vii. Nu pot fi pomenili nici la

bisericd,pentru cd nu sunt botezali Sinu au nume.Ei nu sunt membrii Bise-ricii lui Hristos.Pentrucei uci$id -

rin.ti cu voia lor, WLmggJasp.lll1Ier4mAnea pdrintilQr".

Mamele arevin l a biserici de SfAn-

tul Ioan Botezdtorul ncearci, printr-

un aga-zis ,botez" l copii lor nisculi

morf i sau avortaf i, s5-gi ispdgeascd

oarecum vina in fala lui Dumnezeu,alegAndu-gi entru aceasta i aga-zigii

, ,nagide botez", care nu fac altcevadecAtsd accentueze i mai mult efec-

tele picatului sdvArgi tnainte. ,Admi-nistrarea Botezului unor asemeneapersoaneeste o desconsiderare auchiar o bdtaie de jo c fafd de Taina

Page 59: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 59/70

Page 60: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 60/70

plrasi t de suf let : , in sudoarea efei

tale 1i vei minca pAineaa, pAnd g_y_ei

intoarce t}-pimAntuldin care e*i""LLAJ;

cdci pdmdnt eSti Si fn_pi_rn_qfi e vei

tntoarce"rs6. nul dintre argumentelepdgAne a trupurile morf i lor si nu fi e

ingropate, i arse,a fostgi acela d el e

sunt un focar de infect i i, care, degi

sunt ingropate, po i contamina zona

respectivdu diferitemolime,lsT ar s-a

dovedit pe cale gti int if icl cI nu este

adevlrat, pentru ci ingroparea n ci-

mit ire, deci in locuri special ame1a-jate,nu-i afecteazd u nimic pe ce i vii.All i i doresc d ardi trupurile morf i lor,

cu scopulde a lua cenuga cas5, a s i

fi e mai aproape e ce ldrag.in invil i tura Biserici i lsB oastre se

arati cd tr_Upul,iind ,,templu al .Du-hului SfAn1"i5e,3 f i inviat dupd Iude-cata UniversalSSj : utriJ din noU-cu

_s:!$g!ql ig i va primi odihna sau c_hi-

nul vegnic; poi, , incinerareaste es-pinsd de BisericaOrtodoxi gi pentru

r s6 acere , 19.1s 7Arhinl . Scriban, Pdcotul arderi i morf i lor, in

, ,B iser i ca r todox iRonrAn5",936, r . 1 . -2 ,p .49.rs rrnc inerarea st e espins idc B iser i caOl todoxa

RomAni pr in HotdrAreaSf in tu lu i S inod d in 15

i u r r i e 9281s ' )I Cor in ten i , 19.

faptul ci, prin ardere,se po t distruge

acele elicve sau trupuri.alg.",p"f int i lor,

care - prin vola -lui.*Bumnezeu*pgtdgvenl locur ide manifestare puter i i

L_Ut.n acest el , putem spune ce &-

Lfgg-gga_c_q.-Lpltli9l_ffittfil r este, de

fapt, -o_!gp!4rnpotriva lui Dupqg4guyi a luclili[_ Sale mintuitoare in lu-

me"16o .

44,.{9_q-"-F.i", care bate tot maiinsistenta poarta redinfei ufletulu,icregtin rtodox, glelle, n legituri cuinmormAntareaamenilor, d infiin-

lezea le :n@' ,adici criomalia Si resomalia trupu-

ri lor, chipu{ile din raf iuni pract ice,

pentru c5 nu mai este oc pe pimintunde si ingropim trupurile. p-tt"jlg-

Mr. se inlelege inghelarea trupului

cu azot ichid a -190 de gradeCelsius,

truB.uldevenind casant,putAnd fi sfi-

rAmat, apoi strAns cu fdragul. P_III_I9-

lgm.gtig,de asemenea, e inlelege n-troducerea trupului intr-un sac $emitase, dupi careestescufundat ntr-

o solulie alcalinS, ncilzit i la peste

170 de gradeCelsius, arneagi oasele

160 r. dr. Adrian Zaharia, ncinerarea din punct de

vedereortodox, n ,,Teologie i Viaf i ", serie noui ,

2010 , r . 1 -4 ,p .128 .

Page 61: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 61/70

Page 62: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 62/70

Page 63: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 63/70

2003,gt i inlas- adepirtat total de prin-cipii le cregtinegi de cele al e bioeti-c11767,orind ca n viitor sd ,creeze" nom ,,sintetic" e caresd-l ,nasc5" i si-l

, ,omoare" ricAnd redede cuviin!5.Sensul semnif icaliei omului pe

pdmAnteste redat in pilda DreptuluiIov, text tilmdcit sublim de Pr. prof"dr. Petre Semen n carteaSensul ielii

Si al suferinlei - Comentariu la Eccle-siastSi ov16B,arespunedespreom cdtrebuiesd sesupund ui Dumnezeu; d,,nuesteocolit de suferin!5,chiar dacdaceastase line dupi om ca umbra,credinciosul i poate da un nou sensdaci ig i pune mereucredinfa n Dum-nezeugi se gAndegtea suferinfelepecare Hristos Domnul Le-a ndurat debunivoie pentru noi, De asemenea,credinciosul ncercat de suferint i sdnu cadi niciodati in deznidejde, n-trucAt suferinfa nu este intotdeaunaurmareapdcatelor, i multe boli gi su -ferinle sunt tr imise de Satan, entruoy1 g y1gg1 g"769.

16 7Esteo moralSa gti inlei n generalgi a medicinerin special , are interzice comercial izarea orpuluiuman gi raf iculde organe.1r,8Pr. prof. dr. PetreSemen,Sensul ielii Si al suferin-

fei - Comentariu a EcclesiastSi1o4 EdituraDoxologiaa Mitropol ieiMoldovei iBucovinei ,agi ,2010.t6 elb idem,p. 6I .

f1

CAnd,,vine" fArgitul umii?

Prin Parusiese ingelege enirea a

doua oard a Domnului nostru I isus

Hristos gi semneleei premergitoare;

atunci va avea oc nviereamorli lor gi

fudecataobgteasci, l iberarea ir i i din

robia str icdciuniigi nnoirea ei, rece-

rea n bucuriavegnice celorbuni gi a

celor rdi in chinurilevegnice. erme-

nul specialcare face referire la acesteevenimenteeste,,apocalipsi", uvAnt

de originegreceasci i care nseamni

,,descoperire".Datele despre nevitabilul sfArgital

acestei umi ne sunt relatate nci din

timpuri strdvechi, iind menlionate n

Vechiul Testament. Astfel, putem sI

af irmlm - pe baza dovezilorscriptu-

ristice- cd adeviratele zvoare carene

relateazl despre sfArgitul umii sunt

constituitedin numeroasele revestirial e profeli lor despre udecatade Apoi

gi sfArgitul impurilor. Pe scurt, reddm

celemai importante exte,care ac re- profunde i elevate espreDumnezeu,

Page 64: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 64/70

f -erirea Parusie:

1 . sa ia 4 ,1 : , , la td , ontnu l us t ieg-te pimAntul gi l prefacen degert, is-toarni fata lu i g i imprSgt iepe locu-i to i" ;

2 . Ieremia13,10: ,Da[ i lavdDom-nului Dumnezeului ost ru, pAni nuvine ntuner iculg i pAndnu se lovescpic ioarele oastre e mun! i inopl i i ;voivef i agtepta umina,dar El o va prelacein umbra morf i i , o va preface n ne-gur i adAncd";

3. lezechiel37,1-2: ,Fost-amAnaDomnului esteminegi m- a dusDom-nu l cu Duhul gi m-a a$ezatn mijloculunui cAmp l in cuoase menegt i .

im-

a purtat imprejurul lor; da r iatd, oa -seleacestea ra u foartemulte pe falapimAntuluigi uscate e ot";

4. Daniel12,1-4: , ,$ in vremeaace-ea fl a sfArgitul umii, n.n.)se va sculaMihail,marelevoievodcare ocrotegtepe fi i i poporului iu gi va fi vreme destrAmtoare um n-a ma i fost de cAndsunt popoarelegi pAnd n vremea deacum".

Trebuie sd precizim faptul ci iu-daismulnu esteunul gi acelagiucrucu VechiulTestament, dici la profet igdsim o lume spirituali de gAnduri

despresensul umii , despremis iunea

morali a omului.L4esia in cir l i le pro-

fet i lor nu esteacelagi u celpe caregi- l

doresc udei i naf ional igt i . exteledin

Vechiul Testament care fa c referire

la Parusie a douavenirea lui Hristos)- nu trebuie confundatecu scrieri le

rabinicegi apocrifele e tot felul care

s-au nventat dintr-o dorinf i pu r ma -

teriali, aceeade a f i eli berat i izic de

sub asupritori.Texteleprofeli lor Ve -

chiuluiTestament u rolul de a anunla

invil i tura Noului Testament despre

sfArgitulumii.

CAnd ost im cuvAntul , ,apocal ips i" ,

imediat ne gAndim a Apocalipsa fAn-

tului Ioan din Noul Testament, criere

ce face referire la ParusiaDomnului

Hristos.TexteleNoului Testamentcuprivire a Parusie unt mult mai nume-

roase decAt cele din Vechiul Testa-

ment, ele avAndo deosebitd laritateSide aceeanu trebuie inlelesegreSit. n

Noul Testament e pune accentulma i

mult pe parteaspir itualS i nu pe ce a

materiali; nfr icogitoarenu trebuiesd

ne pari distrugereamateriald, i ude-cata lui Hristos, udecatdcare este ca

un fel de macazal vegniciei, pr ebine

sa uspre Au.

Page 65: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 65/70

PlecAnd e la textul Apocalipsei 0, poate fi definit ca ,,invdlitura despre

Page 66: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 66/70

7-B): ,$icdt re sfArgi tulmi i lor de ani ,

satanava f i dezlegatdi n inchisoarealui gi va iegi sd amdgeasci eamurile,

care sunt in cele patru unghiuri al epdmAntului",n jurul anului 1000 s-au

flcut unele prevestir i: 99 2 gi 25mart ie 1000 care s-au dovedit a f ifalse,dar, in schimb, au provocat omaresmintealdprintre oameni.

De asemenea, nul 1000 nu a fostl ipsit de nenorocir i:boli, oamete co -pii i igi ucideau ir inli i pentrua-i mAn-ca, a fel gi mamelepruncii), mizerieetc., ri n toateacesteancercAndu-seasociere u semnele e prevestesc a-rusia.

$i in zilele noastre,mai concret inanul 2000 gi ma i nou, n 2012, Si-aufdcut aparilia astfel de ,,prezicitori"gi

, ,cit i torin stele"carevin cu eorii abe-rante, avAnd scopulde a inspdimdntaoameniiSi de a le tulbura credinfa,darmisiuneaBiserici i precuma fost de-alungulcelordoui milenii a fost gi es -te ndeplinitdpe deplin, r itAnd oame-nilor invititura cea adevirati cu pri-

vire a ParusiaDomnuluiHristos.Etimologic,cuvAntul, ,eshatologie"

vine di n grecescul, ,eschaton-eschata",

ceeace inseamni ,,ult im", , f inal"sa u

I

realitdt i leult ime egatede sfArgitul s-

toriei mAntuirii, adici despre realiza-

re a deplini a imparlt iei lui Dumnezeu

sau viala veacului e va si vini, ca n-coronarea operei rdscumpdrdtoare

lui Hristos-impiratul,Care emanifes-td la sfArgitul storiei,plin de slavd,sijudece i i gi morf i i '170.

Vrem sdprecizim cd Eshatologiaereferi la viala vegnicd,a impirdtia luiDumnezeu, romisi de Hristosoame-nilor; gi nu la ,,sfArgitulumii", un sfdr-

Si tcdruia fi urmeazdneantul,cum gre-gi t o interpreteazl unii sau cd Parusia

ar veni a anumitemomente ,previzu-te " de ,,specialigt i irezicitori"lTldes-pr e moarte. n senspropriu cregtin, e-nomenul morli i este nleles ca o tre-

cere la adevirata viafi, viala in Hris-tos]'7z, gadupi cum i indeamnd SfAn-tul ApostolPavel e tesaloniceni:,Fra-

f i lor, desprecei ce au adormit, nu vo-im si fili in negtiinld, ca si nu vi

170 r. prof dr. Ion Bria, Diclionar de Teologie0rto-

doxd, Edi tura Inst i tutului Bibl ic Si de Misiune al

Biseric i iOrtodoxeRomAne, ucure5ti , 994.

171Pr. dr. Grigore Marcu, Combaterea nterpretdri-lor greSite ale E shatologiei Biblice, n ,,MitropoliaArdealu lu i " , (1960), r .1-2, . 28 .17 2eromonah MakarionSimonopetri tul , r iodulex -plicat, Editura Deisis,Sibiu, 2000, p. 49.

intr istat i ca ceilalt i care nu au este, e fapl,depirtareade Dumnezeu.

Page 67: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 67/70

nlclejde",deoarece a venireaa doua,pe cei adormit i, isus i va aducecu El

[ i i va nvia,n.n. )173.

Omul trebuie sd cogtient izeze Ieste o creaturi a lui Dumnezeugi ca

din neascultare primit ca pedeapsamoartea,dar o pedepsi spre restau-rarea ui definit ivi in Hristos.Di n pd -cate,mult i oameni chiar gi mult i or-todocgi rdmAn a acestnivel de cre-dintd:omul a pic i tu i t , de aceea xistdmoartea a pedeapsdceea e nspirdgroazd.,eamd de moarte, nu in senscregtin,adici teami de Judecata uiHristos, i pur gi sirnpluestevorba deteamacd mAine

nu mai ri iegte pentrua se bucura de aceastd iat i trecdtoa-re). La acegtioameni manentuldomi-nd t ranscendentul ,Andul pre Dum-nezeu gi viata vegnici, mplicit) esteestompat de acf iunile gi act ivit i t i lemundane. a ei nu exist i acea elat ieaomului cu Dumnezeu, s inergiei m-Dumnezeu. otul se raporteazi la hi -mesc, otul are un sfArgit prin moar-te);de aiciapirAnd,desigur, eznSdej-

dea, picatul care deschide drumulcelorlalte ele, ar cel mai mare picat

Aceastddepirtare de Dumnezeudefi-

negte adul, pentru ci iadul nu este

doar un loc aparte,n univers, i estegi

o stare,o stare de depdrtarede Dum-

nezeu.$i , bineinteles,aiul este nter-

comuniunea u Dumnezeu, are la fel- nu estedoarun loc n univers, i estegi o stare,stare ce incepe ncd de pe

pimAnt, in mod tainic, ?n suf letele

noastre,prin SfAntaEuharist iegi se

continui , ,din reaptd n treaptd" du-pa cu m ne ^zice SfAntul Grigore de

Nissa - in Imp[rit ia lui Dumnezeu,

impiri l ie care nu cunoagte l imit i a

fericir i igi a bucuriei,Di n cele relatate mai sus, putem

conchidecS, ,special igt i i rez ic i tor i"

fac r iu oamenilor, ispAndind panica

gi disperarea n lume. n acelagi imp,nu trebuie confundat fArgitulumii cu

sf6rgitulomului,cum, din pdcate, on -

sideri inci rnulgi ameni, uslinAnd i,

de fapt, nu existdun sfArgit l lumii, ci

ci - odati cu moartea ndividului ar e

loc si sfArsitul umii.

17 1I Tcsa l on i can i4 , l i - 74

vocea: Franz oseph , mpirat al Aus-

Page 68: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 68/70

in loc de concluzii

inchei aceastd arte cu speranlacd

reprezintd picdturi de sprij in duhov-nicesc n oceanulde dureri legatede

despirf ireade cei dragi;o piciturd a-

semenea nei acrimi,ce este irescsi

curgi in aceste momente grele. Da r

sub nici o formd nu trebuie si f ie mai

mare decAt acrimabucuriei evederii

in cer cu cei dragi ai nogtri,plecalimai

devreme a Domnul.

Pentru potentaf i i zi lei de azi, voi

aminti o practici din ceremonialulde

inmorm1ntureal curl i i imperiale aus-

tr iece, exemplu ce poate f i ugor ro-

mantat, ar din carese po t tragemulte

invSg5mintegi se poate spune totul

despre cei care se consideri , ,mai-marii" umii acesteia,recdtoare:

"CAnd sicriul ajungea a intrarea

cavoului,maestrulde ceremonii oveain ug5 cu toiagul pentru a anunta so-sirea cadavrului mperial.<Cine-i co -

lo?> - intreba dinduntru un capucin.<Franz|oseph de Habsburg>. Nu te

cunosc)),De afari se auzea din no u

triei,Rege l Ierusalimului, l Ungariei,

al Boemiei, l Dalmafiei, l Croafiei, l

Galigiei, . .>Nu te cunosc.)) Arhiduce

de Austria,ducede Salzburg, e Stir ia,

de Carint iagi Carniola.. .> Nu te cu -

nosc.>$i cAndseria de tit luri se ter-mina, glasul de afard adduga smerit:

<U n biet pdcdtos!><lntr i frate>, ds -

pundea cdlugirul gi deschideau9 a

g2v9Ll lg i "174,

17 4Da n Pavelescu,Este

Edi turaTriumf,Bucuregti ,

moartea sfdrSitul vie.tii?,

2007 , p .10B -109 .

13 4

Page 69: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 69/70

G stareqdin apaos ............,.,............. .04

SfAntaTradifie gi

Page 70: 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

7/27/2019 2011=RITUALUL ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR

http://slidepdf.com/reader/full/2011ritualul-ortodox-pe-intelesul-tuturor 70/70

obiceiuri le populare .,.,.............107

Pot fi pomenili copiii avortali

sau nisculi morli? ....172Pot fi pomenil i morl i i incinerafi? ..................It7

Poate i sivArqiti slujba de

inmormAntarepentru sinucigagi?.................1,27Esteacceptati de Biserici

eutanqsierea omului? ...............L23

CAnd,,vine" fArqitul umii? ...................... ........125

in loc de concluzi i . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . .134


Recommended