Home >Documents >2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  1/32

  DREPTURILE SALARIALE CE DECURG DIN CIM

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  2/32

  • Angajarea cu CIM asigură persoanei în cauză drepturi salariale ca urmare a sarcinilor efectuate şi care sunt prevăzute în şa postului.

  • În funcţie de  – !pecicul activităţii"  – #umărul de salariaţi"  –

  $rocesul te%nologic folosit"  – #atura şi caracteristicile materiilor prime şi

  materialelor folosite& angajatul poate 'enecia& în anumite condiţii prevăzute de reglementările legale& de sporuri legale şi adaosuri salariale.

  În acordarea şi sta'ilirea cuantumului acestor drepturi salariale care decurg din CIM un rol foarte important  îl au CCM.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  3/32

  • $rincipalele sporuri de care 'eneciază un angajat cu CIM sunt

  a. !porul de vec%ime în muncă"'. !porurile cu caracter permanent • !porul pentru lucrul în su'teran" • !porul pentru condiţii grele de muncă& condiţii nocive şi

  condiţii periculoase de muncă" • !porul pentru lucrul sistematic peste programul normal de

  lucru" • !porul pentru e(ercitarea unei funcţii suplimentare" • !porul pentru utilizarea cel puţin a unei lim'i străine& acolo

  unde necesităţile postului o impun" • !porul pentru condiţii peni'ile"

  c. !porurile cu caracter înt)mplător • !porul pentru orele efectuate suplimentar" • !porul pentru lucrul în timpul nopţii.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  4/32

  a. Sporul de vechime în munc

  !echimea în munc este dată de perioada lucrată în cadrul entităţii şi pentru care angajatorul a făcut plata lunară a salariilor şi totodată a virat la 'ugetul statului o'ligaţiile aferente fondului de salarii determinat şi consumat lunar.

  Căr*ile de muncă nu se mai întocmesc ,i completează  încep)nd din - ianuarie /--& data de la care eviden*a muncii se realizează doar electronic& prin intermediul 0egistrului 1eneral de 2viden*ă a !alaria*ilor 3024I!A56. În această aplicaţie informatică de la I7M& ecare angajator este o'ligat să înregistreze elementele referitoare la înc%eierea& e(ecutarea& modicarea şi

   încetarea tuturor contractelor individuale de muncă.

  !alariul tarifar negociat prevăzut în CIM este 'aza de calcul a procentului de spor de vec%ime totală în muncă care se calculează lunar. Acest spor se calculează şi pentru perioada concediului de odi%nă sau perioadele pentru care asigurările sociale acordă indemnizaţii

  3sume 'ăneşti6.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  5/32

  Salariul de "a# $ %alariul de incadrare &ari'ar ne(ocia&

  ) %porul de vechime E*emplu+ 8 !alariul tarifar negociat lunar conform CIM 9 :// lei 8 -/; spor de vec%ime 9 :/ lei 8 !alariul de 'ază 9 ::/ lei 3:// lei < :/ lei6 =acă timpul efectiv lucrat în luna respectivă este mai mic& datorită unui

  concediu fără plată de -/ zile lucrătoare& valoarea sporului de

  vec%ime se diminuează corespunzător& astfel8 !alariu tarifar de încadrare lunar conform CIM 9 :// lei& determinat la ->/ ore?lună ca medie lunară

  8 !alariul orar 9 :// lei  ->/ ore 9 @&@ lei?oră 8 #umărul de zile lucrătoare?lună 9 / zile 8 #umărul de zile de concediu de odi%nă fără plată 9 -/ zile

  8 #umărul de zile lucrătoare pentru determinarea sporului de vec%imeeste / zile B -/ zile 9 -/ zile. 8 #umărul de ore efectiv lucrate pe lună 9 -/ zile  D ore?zi 9 D/

  ore?lună 8 !alariul tarifar la nr. =e ore efectiv lucrate 9 D/ ore  @&@ lei?oră 9

  D&E lei

  8 !porul de vec%ime 9 D&E lei  -/; 9 D&E lei8 !alariul de 'ază 9 D&E lei < D&E lei 9 @-/&:E lei

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  6/32

  ". Sporurile cu carac&er permanen&+

  • !porul pentru lucrul în su'teran" • !porul pentru condiţii grele de muncă& condiţii

  nocive şi condiţii periculoase de muncă" • !porul pentru lucrul sistematic peste programul

  normal de lucru" • !porul pentru e(ercitarea unei funcţii

  suplimentare" • !porul pentru utilizarea cel puţin a unei lim'i

  străine& acolo unde necesităţile postului oimpun" • !porul pentru condiţii peni'ile.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  7/32

  !porul pentru lucrul în su'teran 3e(ploatări miniere& e(tracţii de ţiţei& construcţiile %idro& construcţiile su'terane& metroul& lucrul pe platforme marine de foraj şi e(tracţie6

  8 !e acordă angajaţilor cu CIM care lucrează în condiţii miniere& la ad)ncime sau c%iar la

  suprafaţă& în proporţie de -//; la timpul efectiv lucrat în condiţii normale de lucru şi

   într8un procent de E/; calculat la salariul tarifar de încadrare" acesta se include în

  salariul de 'ază constituind 'aza de calculpentru toate sporurile care se acordă în raport cu acesta.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  8/32

  !porul pentru condiţii grele de muncă& condiţii nocive şi condiţii periculoase de muncă 8 specice anumitor locuri de muncă în unităţi cu caracter productiv& iar procesele te%nnologice în desfăşurarea lor produc& în anumite posturi de lucru& no(e singulare sau asociate. 2(. Ateliere de vopsitorie& datorită diluanţilor & gamei de vopseluri folosite.

  =eterminarea cuantumului sporurilor se face în urmasolicitării agentului economic la I7M şi la la'oratoarele de determinări ce aparţin direcţiei de medicina muncii" aceştia se vor deplasa la agentul economic pentru efectuarea de măsurători în

  vederea determinării valorii no(elor& apoi se face omedie 3procentul acestor sporuri nu poate depăşi -; aplicat la salariul tarifar de încadrare determinat la timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru6.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  9/32

  • În cadrul sporurilor pentru condiţii grele de muncă& mai putem determina în procente de

  p)nă la -; şi alte sporuri ca – !porul de altitudine sau înălţime& care se acordă personalului angajat 3e(. Coşarii& cascadorii stradali B cei care (ează panourile pu'licitare pe clădirile înalte ale oraşelor6"

   – !porul de izolare& care se acordă la punctele meteo (ate pe v)rfurile de munte şi personalului de pe platformele petroliere maritime"

   – !porul de ad)ncime care se acordă scafandrilor şi care poate  diferit& în funcţie de ad)ncimea de scufundare şi timpul de lucru în imersiune.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  10/32

  • !porul pentru e(ercitarea unei funcţii suplimentare  – Acordarea lui este la latitudinea entităţii"  – !e aplică în măsura în care e(istă anumite locuri vacante

  pentru care nu s8a găsit forţa de muncă necesară& specică" atri'uţiile respectivului post vacant vor  preluate de persoana în cauză& alături de atri'uţiile acesteia rezultate din şa postului

   – 4aloarea acestui spor este de @/; din salariul tarifar de

  'ază propus postului vacant. • !porul pentru utilizarea unei lim'i străine& acolo

  unde necesităţile postului o impun  – !e acordă personalului 72!A de specialitate angajat în

  compartimente specice 3e(. =epartamentul de import8e(port& unde în acele posturi& activitatea zilnică presupune utilizarea unei alte lim'i dec)t cea maternă6.

   – 4aloarea acestui spor este de -/; şi se calculează la salariul tarifar de încadrare.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  11/32

  • !porul de condiţii peni'ile  – $unctele sanitare deservite de îngrijitori&

  punctele de depozitare a deşeurilor demateriale& gunoaielor şi punctele de vidanjare 3curăţire6 a canalelor şi foselor septice ale locuinţelor sunt deservite de

  persoane care& datorită condiţiilor to(ice 3mirosuri6& pot primi acest spor într8un procent de -/; aplicat asupra salariului tarifar de încadrare.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  12/32

  • Concluzie la sporurile cu caracter permanent  –

  !e acordă în cazul locurilor de muncă care îndeplinesc condiţiile legale în urma tuturor măsurilor de protecţie a muncii premergătoare determinărilor de no(e specicate în 'uletinele de e(pertizare a

  acestora.  – 7oţi salariaţii entităţii "ene,cia# lunar de

  aceste procente de spor pe toată durata c)t  îşi desfăşoară activitatea la respectivele locuri

  de muncă.  – Toa&e %porurile %e calculea# la &impul

  e'ec&iv lucra& în pro(ram normal de - ore i au ca "a# de calcul %alariul &ari'ar

  ne(ocia& prev#u& în CIM.

 • 8/16/2019 2. Dr Salariale Ce Decurg Din Cim

  13/32

  c. !poruri cu caracter înt)mplător  – Aspectul înt)mplător este dat de faptul că în

  procesul muncii apar situaţii c)nd rezolvarea sarcinilor de muncă ale unei funcţii din diferite compartimente face ca angajaţii

Embed Size (px)
Recommended