Home >Documents >1927 Abuzuri Liberale La Tecuci

1927 Abuzuri Liberale La Tecuci

Date post:06-Dec-2015
Category:
View:307 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
ist
Transcript:
 • ANUL 40 No. 1.3340 ***

  AHONamENTE: 350 lel pe 6 Ink 200 lei pe 3 Ian!

  In strAmatate I 9- 750 MI pe un an.

  anciaussmunimicenne 0 loc.ei [BTROLI RILE: Bucureti, Se. SArin-dar No. 7-9-111 Lei 3

  loi 16 lurk 1927 4 PAGINI

  PONDATORI: AL. V. BELDIMAN1828-1397 GOUT?. MILLE 1297-1920

  oramma mmemolos=nnael

  D. &ma e dator on raspuns: Cema Scut cu cele 13 ndlioane de lei rhlicate dela ministerul de Interne A ultinusle ceasurl ale gnvernului Averescu?

  Cuitui egalttil F o, cart ne-amtntun de Main

  Itupte nesfarsite purtate !emotive Vlitorolui" pe nestle necesitati1 de a Msteure in Romania outfit le. galltalli, cltion au un Interns dens- bit pledomille ea cart oficiocul li- beral so stredueste antic sit de- monstreze cence odinloart era doer doctint de bolsevism"

  ' Fart iudolata, e o Intreagii pre- inure pe care particlei liberal o sa. fere sau o accepta. Se pare et eel patru ant al propriel sale gayer-

  nari din min ea si anal odiosildr sal suplinitert, au Inning partidul rider Brniana os revelailunea cu. blt a poniatti: Ilberalii. fie indent- natl mimed de annarea intereselor de partid, fle Mullett st de con- sIderarea exIstentil incest a slant- lul, pervIn st-si dea seam, cel Du- nn Morefic, et Romania nu-si poa- te astute Iiinta istorica Die ordi- nea legalitatil ihtuntrul granitel sale.

  Nu e runnel o cliectie sociala car; ar price exclusty hue administrere a Justitlel in raporturile dIntre ce- Wean al autoritate; garantarea e- xercitialui legelitetil dentine in Ro- rnania e o chestie natortall Cad. e singure cutest de name a Ro- mantel impotriva pericoleior ce i se batmen. Slant roman ori detai- n o orfinduire perfecte de ordine bazatil pa prompfitudinea mereu observatil a incH, ori isi seamen' cu bunt iiinit in Until lui toate arnenInterile vittoare.

  Actionca politiet din urine a par- tition!! liberal care, - disputed de solutlenarea in voe a crizei, n'a vrut lotus st-st asume puterea prin traditionala bruscare de mi- nce, ci a among, In sins% for- mula unit guvern de alegerl - de- Monstre et marele alas de alarme !starlet a resent si In imbttranita conciliate liberate. Articolele din ,,V1Iteral" completeazil doctelnar aceest saunere a 'stint vechiu- lei pallid la necesItatile nationale ale ceasului.

  Intrerea in legalitate e O nece-

  cline de exIstenta pentru Rom'aula cea non create de revolutie oft- bolului european. Teoretic. Doranl se arata convertit la mutt dog- ma. E de vent dace ea pone a- lunge pant in practice tor nerlivita de o Mega foloslre a ilegalismului...

  Vom putea-o veriflea cu desfenu- rarea campaniel electorate.

  Suet liberalii sinceri IO eiisarea cultulal legalitittii? N'au duet an singer sl firen Mlles de demon- strate: se se prezinte In alegeri M- oult doar pe prat:trek tor puterl st in cadral hotarit al legit al nest-

  Birultorl sau into!, el si-ar plant toate ptcatele trecute Wan- da-se, cu propria lor actlune, ore- motel cclei mai de seamt prefa- ceri a istorlet andante: realizarea Romaniei constitutionale si legate.

  E ceence aateptam oh vedem. Ad.

  MINIIIMIIIIMEMNOWEEIRMENIRIIIMMI16017431111MISMI

  D. LEON DAUDET care a foot candatnnat la 6 iu

  inch:Ware, s'a barieadat In losaird atarului Action Francaide", deals- rand ed nu se va Idaa ad fie arestat. In urma avertizaret eft autorildtile vor palmate ax forta, Lean Daudet ria preliar.

  emirs= Baciwl buclucuy Nu e chute de ceeace obreamit Ramane io sarcina corpalui elec-

  se benueste dud e vorba de bac- total st.tee nodal gordian, al in nia" el de ceva cu molt mat gray. supine Suitt parlarnent sh-I des- Volta sa amintim de dispozitle din cone definitiv min revizairea le- noua lege electorate care acorde gli cu clout treiml dis locurile din parla- Caci nu paters crede, orice s'ar

  pe patio, partidulai care a pune de unit la cale, eh vointa tart Intuit 90 la sal din voturile ex- va mat fi atat de molt gataitt ca in Primate in Mileage tart. Dispozl- trecut. Speraon ca Cove tot se va ft tia aceasta, cave suprimt de fapt schimbat in hine in saute tarl votul universal, avea de scop sa Index asigure reusita" anal partid inn- Mtn de-a obtine, prin elegant It- bete, cinci la suta din salregli.

  Accasti dispozitie adhon. bunt atunci pentru tenebroasele small urrnerite spre a anihtla vointa na- tonal, devine antazi o teribila in- curcatura cand e vertu st se fact alegeri ceve mat libere.

  Prima incurcetura: Vedile par. tide dine Ca vada intrunind douti treimi din locurile din parlament net partid popular care o lost sts- tematic exclus de-a fi chiemat la canna, $1 mat sistematie inn fan- piedecat, pain violente 51 fraude, de la an succes legitim in alegeri.

  A don. incurcaturt: Pentra a para amnia eventualitate, cele- Mite particle, in cap cu liberate, au- tort nefastel Mgt, vor fi sillte la cartelari in contra naturet si in contra convingeritor tor intime.

  A treia incurcatura: Chin dace on esemenea cartel nefiresc ar iz- butt st pue manape bacsIsul elec- toral. amogenitatea celor dout trehni na va extste, tar gavernul alettuit pe baza el ve avea o vine Si o durat Meant

  A patre incurcaturt : Fart en a- seaman cartel se stie cal va re- vert mama maioritate In Darla- ment. $1 Asti e buclucal eel met gluey pe care-1 ve came bocci- cut in chestle, ceene face pe multi st se sbuclume si sa nu doarma.

  Atunci ce ve deveni acel guvern natanal aCteptat dela alegerile ac- tuate? Sau cum se va putea forma an guvern dr sincere auntie indi- cat de vointa art, earn se Mtam- pla astaz1 met pretutindeni unde e- xiste o adeverata practice coast.- tationalti ?

  Nenorocitul de banes vine st pue Medic: unel alcatairi guvernernen- tale solide tomnai in momentelr cand se anion o mel mare canoe de use ceve. Gandittps'au liberatti la consecintele ce se day astaztle !Yenta cand and nefericita spirate a beCiiaulai

  Nenatureht, bizantinismul, incer- carlle de a null wreck sincere a vointll nettonale, finetele Maarten mettle se surpe pe dedesubt act mare principle odate accent.< at trout In legl sl in Constitute, se rezbunt ntal repede st mal crud decal se crede. Cc n'ar da acum astern bacsisulat si nu le il trout min gland tune nuclei

  politice.

  TELECOANCt ICentral. 306/57,124/73, 3111/72,323/54

  Direction 357/72. AdmInistratlai 307/50../ Provinciar 310/40

  iZITUL Darul Emineau .e-speent--

  Un articce din volumul Muster! preterite neconvenebile, Muster vide tutdror popoarelor, cdrora le care Hate, lucerne ale - en mat basalt productle gaze- este dat sd primeased readele u- 0 eminettre rat n'a sterna 51 se nor indelungt aannuldrt de mere

  pe untie- Luton, et de adam lot nni, pa cued

  eram la minIsteral de culte, ailed o Mire maid lu Universul, eare mania la o biseried din CaMtali en gametes Centre Cosbue st Maea pci la prietenit mereinl scriiter, clasteascs roemorla Cs presenia lor, nfideluc aminte, urn reams denier, inaudusmi mania ca Indatoridle ell- omm nimmi tnahduitur se aster In hista cereinente evandeare. Am trtmes duel en demonist al adniste. xrdul se me represinte. Oroul meu, an Myer gi anfist..."

  Nu ne vom ocupa de stint fra- snubs care i s'a stdrnit si s'a ce- nt, cum asa de poen se update autorul. Ne intereseaza salient ot. glindit in acest panne.

  Ministru al Artelor si al Cultelor, cl..Getcage ale - din pine. ca Matt

  ,-despre pomenirea lui COS- boo. $4 old mesas nu daigneezt st asiste in perm:ant. Incoognd mis- terioase si coplesitoare Indatorin oficiale" - poate, si eland, crude obligate de-a ridica niste fonduri dela Finante - mlnistrul se pre- Clamt, Protocolar, dezolat, ci tri- mite nn delegat emit meu", ma roe!

  Nu se poate o mandestere mal ceracteristica de parvenitism in- &nut.

  $i dull, prate fostul Poet Si lost ministru, Cost,00 ar trebni sa insemne mal Inuit decat pentru not tot.

  Cosbuc nu Oslo num.i merele poet st marele =Inciter limas poet si mancitor pane in ultimai cline a lentil ; Cosbac este ante care, cu talentul, ou munca si ea suferintcle tut, a cucerit tara, si a deschis calea medlar Maitland Panne and, pantry armasil frivoli $1. 10100cl, Martiriul Mann cu slant resemnace de Cosine, a Pre gatit imbratisarea alai de calft care a fost pence lai Gaga dela Prieto hri manileniare, prima ti - vat ! - anroape singura. Choi du- Pa poezitle de debut, ca succesul lor formidabil datorit propagenelei d-ltrl Stem (d. Stere easement a- desen I),in zadar va veti sill sa al- catuiti lista operelor d-lut Doge. Nu camva Masted care... rentea- za ? !...

  Cuban era Inca In via", footle respectet, der namai state, sand Goes si incepase st beneilcieze de toate recompensele concrete el substantiate; der e shnbolic Metal et d. Gaga i-a mestenit, repede de tot, si local dela Academia,

  Nu s'a accentual destul marea a- cement, dinte Eminescu si Cos- t= sob report:11 devotamentalut dezinteresat Untie ante, sub ro- omful muncii nectirmate in dilute domenii, ante comune enlanduro: re, ca si, in fine. sub tenurial sere- clel in care si-au trait train.

  Lucral se schimbe ea d. Goga. D-sa apare, la inceput, in locate- sul avantagios dar Inca onorabil de mostenitor vesel; innate Mat pe care si-o dezvoltt ca atata vred- nicie. Incat se rldica la rangul de parazit fart pereche.

  Din primal moment, pestrandu-si firma de poet, el Mire in porttlea, Si ammo In domeniile cele mal Po- tin ideate ale ei. De fut, Clasen- te poezia, literature, arta ai mice Preocupne cruet intelectuall Cu firma inn' Mull milt lame ; in co mestrre si pe sine incest ? Si astfel, dupe ce-a realint, cal sac- oat prectic, tot ce era posibil in ca. drat stramt de atunci, au venit, du- pa rezbois, lumen in adever extra- ordInne.

  Parezitismul d-lul Gaga la pro- Punta ulmitoare.

  Pe cand capodoperele manner predecesori niel pane azi nu, rec- ondite cum se sate, penal ca t- onal si hartia sant scumpe, dui

  Ightnesatul Mehedinti D. Mehedinti s'a luat la luPtel

  cu moral A gdsit rational sd-1 a- tace pe defended Baddreen.

  Nu intereseazd eieganta tended estet admirater al marelut Maio- resat. Intereseazd mat curdled lipsa sinnulai de realitate de care dd &avant rt. Mehedinn.

  Pentru d. Mehedinli,Bdddrau era mont politiceete ea mutt inainte de a-pl fi dat sandal. Maartea tut fizi- ad ar ii surpass chlar pe unit, cart ii credeau dispareit de mutt. 0 spa- ne d. Meinedinti, care nu-si del sea- ma cd, politicepte, este ei invest, de midt tread in liana! dreptilar.

  D. Mehedint run este maned ten Wu care se luptd ea mortit, et un mart polite care ataed pe eel dis- pdruti tizicepte.

  D. Mehedlnit a dat Wind acum, tureen politico, mane si variate spec- Neale.

  lard arum pi uned macabru. Oculta

  Indreptarea" relend ern artier)! al d-lui William Martin, publicat in Journal de Genevr. Maher la schimbarea de mine dirt Romania.

  Nu cereetahn prea incleaproape snored de informadi al d-lui Mar- tin.

  Am putea user stabill Warta'', dintre Paris pi Geneva.

  Relevant doer Natal et Indrep- tarea" pone in evidenid cd Renelinia tedepte de mind vreme recboibil &Mahon personate. .$1 nu ne putem were mirar.ert cil tormal d. general Averescu este acela care se ;flange !Malaya operatiuntilor de enlise.

  One mat merit dec(l seine part- dated papered:et a beneficial de e- vade/Me acestei mile?

  Cine Mind dean d. generui'Ave- resat ea pliant cocolat prim mini- stru, deli n'a avert Ida urn sot de reprezenlant fee trecund parks- ment liberal pi nice o urni de cre- dit in opieda peddled?

  Mal mine discrefie din partea Indreplarti" ar ti indicted

  ' Sever

  arena - se tlpareste la Mord. Coral Oficial" al se vinde fortet in- Wen mimed tmens de exemplare - ea pretul nepomenir loaf need- feri in lame. de 1000 de lei bucata. Cum e posibil ca un am en mintea intreagh sa impinge Mat de depar- te impudoarea ?

  SI ant care en sa stoard est. fel punga deaproapeled" (anal din cuvintele lui favorite), a lost mat bine de un am mlnistru de interne. Slim ce.t iteai acolo in ultimal ens t a ridicat 13.000.000 Orel- serener milioane). N'am facut so- coteala cate ceastni sent intrhan an si dam fi is stare sa socotim cum se pot intrebuinta mai cu b- loc atat de mate ceasuri. Trenie 52 fit de meserie ca nt deslegi ase- menea probleme

  in Verbind de Cosine, Cloga

  namelte, cementation modestul ref erendar de minister'. Dar clod i-e trimes pe anal din clement d-sale" la peraates, d. Goge n'a siontit Mel o mustang de constiinte. Lu- crel se entice. D. Coen, Wand in Primire mostentrea lui Cosbuc la Acedemie, a recut o decimate

  Stint generatii privileglate In

  Pi be a cdror teMare fulgerdloare se renspideese peanut intregi de a- mrticiane. Nei stintem o asemenea generate, re care destined acestnd mom a ritruit-o cu mdinile rennin-

  S'a vent mai sus in en lei hte- lege d. Goga. In calitate de repre- zentat al actualei generattil nevi- legiate, st mimeasca roadele nnor indelungt scumulari de energli, ea st-pi resplateent, co matte a- Mandan. veacurile de amarachme. Fericirea e Pe cat de falgefOloanet pe net si de teatime.

  A cut e vine et parlitul de refe- render a lama parte din site gene- rate?

  Si, Medea d. Goga si-a luat fru- moose mistime de a entente gene- ratite precedente, se intelege les- ne de ce 1-a trebutt cenzora. Dee. Preepele" e, uncut cam Modal. Si sant Uteri pe cart e mai untie sa nu le *tie et el,

  lar dace not stmtem adyersarl hottriti si ireductibili al ori-carei cenzari, cititorli isi den seams cht de monstruftsa $ i de abiecte ne earn in deosebl cennora unor a- semenea cement ! REP.

  MAZBATIN MARTURISIRI

  Dosfil minatri s'au pus pe spove. dents D. general Averesnu, esit din uluiala clannish cans Otani In cap, fudge so aerie, Of dia calml locului declarer mg nu citrate sta. rate.

  Ma sa existing pound, ce pe cre- mes overlain/ nvereseane siarele e- mu confiscate. Dumnealui credea al tout tannish aunt la fel si n'au nes von de eau K1X.

  Risi a hanullafi public

  Neregnfile deseeperile le .rclna membriler bandai govern events. can eu dat casters snot polemid al serer /damn 11 Intreegrlm daps edam. Ca de Maims orl, 'end ea Pas cimstlenea restionsablittalit In gestlenea flnenielor publice, Meru. oils au signet Pela e se crania"; r. ouzel' 41 edisatert multemlnilusse se manitestialle platenlc.. Mom ea- sed teat en ex.ministrui laled lea steatite a Distlftel centimes sell dal/edema neateevalie pi nisi pe acesateril, chiari mirdstaL taintle- ss de Savant, edate veniii la pie tare.

  Rerultatele mantel teggilutnie re. apron suet dells haunted public $ i nesocollrea legilar Idoli privind gee. fleece Unanfeler Rabaul.. Pentru net, earl fames parts din massa btrnicilor, cliesfinnea respondent O. leative a color calk au Adult sau !omit banal public nu se mu- g442 an rzilsci: relevni.depr.a.t. muaei

  capat risipet co se face en brand stars din miseria generale.

  In aid o ant Imprelerares Pala. laths Fail Bier mast ft mal du- rum impreslonate de desmelel 114 amain, al cal-mu/ail de fed, ca

  Cared pnbliel sent }metalb de demand lar sub cuatint ce nu sent fended, Mad Moiler& hullos ameninteti de ruble 11 se re- fixed reducerea insister vensale pans truce sit nu se desechillbreze bug., WI, se sewer nfilionne email lan- ced neyermise sae abler numet pen" tru cbeltetell ce pot pima bine iso- topic creatural de beigng.

  Aga se ensiled avieltatee en care publimal ermagreste stall lend des. pre milt tagoduitele sansliani padre celor earl en abuser duble nos sltualla for r madam' annpra bail en potent valuator de Imporite noel risipind opal been ndunati.

  sa sperem st prImul rel al truer slimed ce se laggidaeste se vet ft Mere va rapt/mama animal. lor rectal, it tempereree exceselor fiscal.

  J. B. F.

  INM10011,11)

  NOTE

  y ^ Treizecl $1 opt 'de art dela moar-

  tea MI Eminesca: cifra o'er lust- lica on articol comemorativ. Emi- nent, inst e mai molt decal un merman si decal o statue la care ne-arn pint la zne hoterite. E un duh care a pogorit in noi si in ut- most nostri tot. Mr vine pe care o traim s'a impartasitdintelnsul in aau fel incat ciao oficlala a preznutrii lei e ea on semn zadar- nic intr'o carte en vorbele mina- ate, toate. Ca Entnesn ne Inaltam 'deonlate

  Pe scara omentil. E o trecere fut. geratoare din anomie la melon- late. Se zice el genial apartne mai malt copilarlei decal metalline. Cel care a furat cellos focal al a inchipult dupe pfida soarelul, me- te, a fost in aceees masart divin ea naccocitoral celor mai mild- case si aimitoare rnesterli mo- derne. Dar copilot 61 berbatal nu nut inestrat deopotrIva cu dent expreslunit. Covartut no 11 se da, la fel. Eminescu smuts si 1-a %nit din metale obscure, inderatnice st invelmesite.. A lost an trudnie vrac, retras, ni lotus in mfilocul tome, al apintit din stouter( in tainele nut grai care pane atone), InI refuzase grater al comertle. Poezia traia intre nol, atunci cast Intotdeauna ilea Inset de fined nestapanfie. Carteret se anentau cu formate frusta prea mutt cantle sau prea superficiale $1 imprumatate. Limbs romaneasca nu Ingeduia futon-t- ree descanteculni min care s'ar fl revelat pe uineoi, in care s'ar fi rOmfrent, meth ca in linistea nut in. Genteu ei ce alt ar 11 fost ca- re decat incest poezia ? Un grai esto poernal de Mete zilele al anal neam. Tralam pant. liEmlneaft, In presimtirea acestal tezaur scuba- dal in lac sau !main pe stanci. Era un moment confuz de Seed.. tall si adopted ca in misterd w- riter : dunes rule din plumbul Aeon-fatal se va deslail din chid in cline. La apropierea lui Emines- eu, Cantle darn eau Mara, ca. in Ina lab Slegfrki. Avem de shout o iimbh, atom o mulch de cuvin- te in cart taMele Yin Intr'un dans todescrlfrabil, se se Inhume si sh strelluceasch.

  De aceea cugetul gi enuresis, 51 dcci rt Meta noestra de azi, parti-

  D. GENERAL 'Averesen decla- re& Intdun cornunicat, cd d-sa nu citepte nici Witorul", nict Mamie independente... Festal prim-mild- siren se intretine mimed cer Indrep- tarea".

  Lucrul se si vede din board poll- flea d.lol Averescu.

  * ' Jill se dd - spune d. general Averescu in enclosed par- tidedul papandul, - a erne WU; dut liberal pt cu condeird In pereibt- la situate In care 141in pus In cloud rdndurt en cuvantul resat dela tri- ter= Cameral".

  D. general Averesar La pus de trei art pe liberati inteo penibild situate": de doud ori cu awarded pi odatd ces candela?.

  In schimb liberaitt I-au pus me- nurt odata- -et bine: Cu pinhead-

  D. TRANCU s'a tilers din era- intitate. Revdzandeppt teeth lava- nisi de adulator, - d-sa ar putea exciama: - Menal eu am demtstandt. Cet-

  ialtt au last daft Marl * true,-

  ESTE nailed credinta 'acetone care ist inchipse,- spune Indrep- tares", - cd-i snlictent ed se aft- peze llbertatea alegerttor.., pentru ca ea sti ;grata depend El o rant- tate".

  Niel rat nd treadmill ce greu se fan alegeri ilbere!

  Averescanil Item incercat? Nu n s'au luptat el? Nu eau dat peste cap ?

  N'au izbutt Ned -Si Pace! Libertiftea alegeritor este o ha-

  posibilitate. *

  CRIZA de tapt n'a durat dealt Petra ore", - precizeazd el. gene- ral Averesca fn Indrepterea".

  In 4 ore, 1$ milleane? Ce dezastru ar fi lost deed eriza

  dura mot mull! et:

  PENSION-4En inlreabd eel cu spared far cement din excedent. Lau tenet pi lasted gapers, Pt gep vernal actual.

  Fostul guvern na I-a idiot: a luat spored - ni pentru cldnpil.

  --

  cipe din genial lui EMInesetu, . rIG mas printre not cu Nee coven pa care, acum o iamatate de yeac reinsuflett. Marele poet n'a fost salmi o epoca iilersnt. nici o mt. rule opere puttee. Poezia hat tits. Pare in fata boatel pe care o

  Armonia, Imaginile 51 rItnal sib incornparabil: desarte lzbanzi

  o

  MULL EMINESCU t.rt de aria eternh, 'de creatune ali, stracta, pe lance actunea lut de descalicetor in Ina cuventolui, pn Inlet ctitoria lui generoast 61 fan- damentalt piatra cu Mete. Oise- ricncetate a Ilmbil latine, cu resat nante slave, dela Dunare.

  Genel creator al MI Eminesett suprimt si stellate o et/elate do chteva secole, un don al and marl multimi, intardate, e Dinka tine Imbonolti, acumulate subteram vase ea veac. Alte graind. Pe alto terimuri, s'au limurft if an criztaa inst. ea Incetinell istorice, en agi, tepthri de bilutierl cart isl tree, dIA tatt in fin, %entree, uneltele at ritbdaree. Deis limbo MI Aleutian la a lui Mecedonshy, delta a cedonsky la a contimmoranulal sto Erstnescu, cine pone preciza chter decenii sing ?. Mingcolul geniultir MI Eminens sit in nest dar sot-

  (calo contInuaroa in pag.

  CHESTIA ZILE!, Noua art a d-lui Goga

  Cititi in pag. -a

  SE INCEARCA DEMITEREA

  GUVERNEI STIRBEY? "

  PRIMA MISCARE I Un, dout,1 A DOUA MI$GARE Ia-1 de tret londe nu-s L. , e

  IN LIBRARIE de Tudor Teodoreicu.BranWe

  r,

  Radu D. Rosetti: lorgulescu: Marg'inalia" D. Radu D. Reset, in dude cri- activitate literati a MI Casdea. Ca

  st.-1 levenct pe Hendee si cloe nu vela sa-1 loveaset pe Titan!, care-si crelase pain ternperamentul lei de parnfletar ranee. inholciti ? - milted 11 atacau pant el pe eel mat Indepartati colaboratorl: Lec- ca. Reset% N. I. Apostolescu. etc. Eno Angara explicate a atacuri- lor care se concentrasert in aces memo impotrlya acestui gran file- rar.

  Astazt, t, Radu D. Rosett tat publich definitly, de poezil. Din Meta opera &sale, alege dont sate de pagini de tear. Acelas lu- cre 1-aa fecal, in nil 'din armi, d-nli Oct. Goo, Cornelia Moldo. vanu, etc.

  D. Raft D. Rosetti Woyeeste, pats acest velum, ca - oricare ar Pi fort netball!, vremil .31 d-sa a

  tenor ce s'au ridicat Imparts/4 acum don. decent!. Gaut un ion al sta in literature contemporana. De aide], e caracteristic WW1 et cel mal nvierlanat dintre nnilieit sal - finis Chendi - dupe ce I-a tgedult ca poet, n'a fund sa nu-1 recunoaset insuchile de prozatOr, ba 1-a consurat un annul In care eloglut ia Mesta retractaril - pentru bine cunoscatele-1 Note de drum".

  C1ne va cercete mal amantanit critica sailor acelora, ve vedea ch d. Redu D. Rosetti a lost atecat nu centso opera sa puttee. el - mat ales - putti eh facea parte dinteo grapare, care nu chute sa cucereasca simpatille criticilor. D. Radn D. Rosati, ca gi tlaralamb Lem, era mimics:II in dera de

  edus o note arnica" in Brice limn ul, O sensibilltate mart. care

  Pluteste Mire un zambet discret sl o leant stunt pe furls, begat

  de sign, dar care din poeti nn este inegal? Dace Macedonsky loculi n'a scepai de anume cobo- ter!, de ce ern cere-o celorlalti? Nu exista carte in care critical ch- utes se nu efteacce cel pulls Pretexte, dace nu chlar motive de nu. Deck, noi credem eh nu-1 rec- tal criticei st practice acest poll- tism lefft si profund inestetk. In cartea d-lul Reset( cunt destule strofe frumoase, sa ne bacuram din plin - Ina pima sl btrt ura - de barmen] Ion sincer si sun- tan.

  Asupra volumUlui intreg apace nu stitt ce durere dar nu dare- rea intunecate care caracierlza pe- simismat. el o durere pe care o Mobileaze un frames fond de um- Paslune. Suferinte tuna c-latt co serveste drept motiv de !aspirate, cele mat adese art, Rosettl. Strabiltand pagtnele volumulul, ht. nicest Dre don sImpattile literate ale Dentinal: Richepts si mai ales Fie:mots Conte, Mal DOM btu.

  talltate decal in Rietepin (Ramat unul, de ex.) 51 cam aceasi sensi- Uinta usoarh, care vibreazt la Privelistile presidia - ea al in Cappee. In porcine mai vecid, in- Puente lid Vlahath apare mai ac- centuatt. (De mile mea, Fragment, etc.). D. Raft D. Rosetti in prima Pelicadt a activitati d-sale ex- celeazt in chntee, In poezia scudh

  cel mult done stroie concish, care Inclide induloged gingaSe ion nu dureri sand al Mai dezoldeidi sfasieloare.

  In a doua perioailt a activitatil -d-saleeln epoce de maturitate a talentalui, d. Reds D. Rosati exceleaza In sonete. Forma con- cise et elegante it stleste st-si comprime simtirea, se si-o Ha- nna se si-o destvarseasca. Ex- DenSittnile mai Knew local. Concentrat, d. Rasettt ;tuner la cele mat inmresionente maenad de arta dun lateen sa cadent Ma.

  Din numereasele sonele. care fi- gment in ecest velum, vom re- produce anal Maur -s dent atttea altele ar pntea fi citate pu aceleagi see it

  Pe data 'deduct rearele apune. rtirania lard hami i eaea Sub un mac, de ultra easteastead Mdrafid may, vertnica minuet, La, Tacele-i, ce lumen 'nsiorentit, Egi deadata aur din Wiener El i-a Meat agoarele mat bane; ti in ?Mermen tea .11 bineatuantraza.

  4 Cd tot ealdura tut ptitrunditoare Cad an-tort dimple noso nauseate,

  ei idiot eu ertaloarel Vail nu ;tie, sarmanui, ea slavate Ttranut re, deaeole, din spientleara, E arde data tut ;no aimiersta,

  Apatite volumalut Raila D. Rosetti inseamnt afinnares onestl a anui Mlent sincer, pe veer dug:Mini neindrepthtite nu leur Pa. tut lobed.

  * D. Mitch lorgulescu isl stunt in

  volt= eaten din articolele ternel. gandite gi frumps sense, pe care

  le-a ristplt - In nil din Irma la castimpart destul de lung% in re. vistele literare,

  lorgulescu ntn este critic de (Chit coldhearoa In pee. Thu)

  www.dacoromanica.rowww.digibuc.ro

 • Pa tna i.a U C

  JLEGRAMA

  torestikv-: bucarest

  k8 staler 3k7: 18 L8 30= data t- r 4

  u: anon tentumbla premier vet amerigue aLtiemagne .avec---- patsager tat atidpe de rhranumetreS et Chroncigr.apries unglues

  ,

  act , foigatej

  med

  6M/fRon

  TOEirbMi

  immommismumossuag

  Blle Etoriei Kretzulescu din CAMPU-LUNG-MUSCEI.

  Se deschid la 3 lulle. Functioneaza secliunile de: Illdruteraple, Aer comprimat, Inhabi- t% Pulverizatii, Halbbadurl, Etuve, Impa- chetari, Hasajuri, Bat higlenice de Putina, simple l cu shrurl, AWN% Bazinuri reci gi

  calde, Dusurl scotiene etc. Se fnchld la 15 Septembrle

  CABINETUL de FIZIOTERAPIA BOALELOR VENERICE SI PIELE

  londat 1906 de medici specialist] Tratamentul blenoraglel 51 al cont. plIcaliilor, la hdrbaii sl Rota min Diatermia Roucayrol practlentl spit LaribolsIre Paris. Centrolul dlag. SWILISTJLUI prIn

  ANALIZA SANGELUI Kieroscople af Ultratuleroscople coasait 11-1 sl 6-9. Teter. 333/81. MARX ROMA 9.-Bucuresti,

  UN SEAT AL

  UNEI

  FEMEI pentru suprimarea In 5 minute al parului i pufu-

  lui Jenant Eu aunt este dele de mutt, care

  am lanaat mode Orel* scout, .1cs adobes artiste. Mlle. Polalre. Pentru a avea o malt trammel, impece-

  allat l natedt, mere obliged, sau st mil rad, sau at at Intreimin- tes depilatoarde complicate el ran edmeitoare. Astfel etc bucurie am and send am cuneccut ufmitoarea deseoperire en este Taky.ul.

  Avowal mamma creme Parte- mate care se latrebuinteed acia aura Me din tub, face di disport. In 5 minute perul cu puful de pried ori nude &rill. Ea este inofensivO, eco. non**, ti disolvt. Pend Plat le +I- d/Mina lei, came cu sigUrante arid* nu o mete face. Durdt Intrebuintarea Tatty-taut nu mai recreate decat foarte Meet ef Marmite min a di* Pere uu totui.Dits Mate precedent co am intrebuintan este almond de care suet, contra prima date, cam- plea Incanted.

  NOTM Ghoul crams Taky la teats drogueriile, 11 Perfurea:

  rile din tad, In eae and terrace- rat dv. nu o are; adrmaR sums de lob 100, Deputed Taky, Bucuresti Calea Victoriel No. 39, de undo 0 vela Prilni franca la edema Dv.

  Baia Thermali Hof gastein

  Austria, Tauerbalm 670 al. Allitudine

  Cea mal [Mimed* temperature . IMAM

  44.6 Ciddura naturald *me contra arterneeldnomei. fenomenelor imbetrardrel, tutue ror alectimilor nermese, Os,

  reumallsm, Whim Cosiul total pe zi dole

  Lei 270 in sus Cereil informatiuni dele biro*

  Dv. de maid sau pmapeet L. 27 dela

  tormandistm, imeastein

  NOTITE TEATRALE ,,TEATurn. NOOTETP. - :Qum*

  *useful., comedie Oa 3 mte loca- lized de d. Paul Gusty. FaimoCea, vechia O neinvechita far* a lei Blumentlaal ci bedel-

  burg, ma de bine romaninith de d. Paul Gusty, a glisit et more, pe acme Teatrulta Nostra", acelent Omer ai cuceritor sueoes.

  E drept * a fost amnia de un ancesablu care ar part face fad ei esipentelor eelor coat reputate scene 0 mere de bunt e depline petrecere. 0 some de Murat ei

  Eroul principal al petremerit a foot /Mecum fireete netatrecu- tul Nolen care atie st. velorifice si

  SI au cte u al pla pest sau auras acme ron mai nelesemnate. Aplauze marl Lau Intl-erupt des* ori lomul e t-au walnut pieces/le din men& Adrairabil e Opal de macelar myriad pet eare.1 precint4 talent* tut pi inteligentul Miamians. D. V. Dragoons li-a rettili un veclain rot de emcee personal. D. Teamoane a adue hard lui propriu mul rql de mai puling import-land. Cowan. *tome dna Caracleni ei aline de farmec cramp/it, d-na Plareatinf.

  Ila spectacol Malin realleat care ve scut( deeigur brava asocial, de la gradine Marconi de o urea grab- nice schimbare de afis.

  /NT.

  Dispenser medical la Ploesti

  (centru a se lua mesa* de indrep- tare In chestiunea mistral* medi. cale ei a construirii lout dispenser, Duane** 12 lunie, a met loc, la eorporatia din Ploeal, Manatee pe- aerate a comitetelor tuturor bres- lelon Sla Intent eh se merit Casei Centrale se se eumpere, de men- ta, o east spalloasa destined Ms. cement/tut, corporal, punand la dispositie an fond de peste un mill. on lei.

  Dupe cumptrarea easel se va plica pe *relit un timbru de 3 lei

  Farmaciile de serviciu

  le noaptea de It lunie 1927 Allfantl. calm Grivitei 217;

  I. Lode*, ealea Grivad vis-a-vis de str Artelor, 104; V. TM:winger Cc O. Lamer (La Cerb), calm Vicki** 78; C. Rom, calea Moeller 45; G. Ber- ates., tedul Carol (colt Meador), 48; Artur Bcilloln, Or. Academisi 2; Va- st, Neaten, etr. 11 Tunic 30; DI. Var. Women, calea Oudesal 93; AI. B. Ni. colescu, calm /*tan Voila 147; I. A- Iasi, am Stefan cel Mare 24; V. GI:morphia, atr.Castrami 95; Tt. Pu- nee, calm Viletireeti 323.

  Cititi Muhl Literar meserie". MI6, nu itl pane acest titlu pe papa ti-sale de vicild. Ca atare d-sa scrie rar - and are ceva de opus- tI scrie abider. Poll se te Inn:eta NM nu co (Mina* sale. Nu poll insd sd-i confetti nici buna crochntd, nici o serioasit ti impresionantli documentare.

  D. Iorgolasen are marele merit de-a, nu anarhne nici unel toad li- braco. Dacd. - dupa cum spume France - critica este jurnalul de drum al until et/Mu Meat ti in- struit in lumea mimmatt a cartilor, Critica d-lui torgulescu laird hold- rit in cadrui acestel pilot-eta delt- a/0C ENsa scrle despre d. Cornelia Moldovanu ti dcspre Oresie, des- pre Ion Trivale el despre dreamt, desPre ci. prated*, ai dose. Sklesc. - ou accenl tp, nestit &Pad de-a b/noun u (Mad,

  emlida plc tin north:I, de-a Indrurna pl citItor. Departe de Ce.

  feneatm Memo si de cancan-mile ei, - d. forgulescu educe in scri- sot sdu adevdrul par care este cu atilt mai brutal, Cu cat imbraet forma celel mat decente

  Limpede, condo, scrisul d-lal iorgulescu se spribind pe o frtp mesa. culturd ti pe on gust care rare-ori cid gret.

  Dela notha criticd - Mkt de Mi- ld d-sa se tidied pad la essal-ul alit de rar cultivat de criticli not- tri. Pasoptisonni In literature, La Fontaine al Molidre. Caracterul na- tional In dranta remanded - suet articolo eare vildlesc drama) viltor. in critictl, al d-lui lorgulescu.

  Marginalia este o carte de Solos ortelli CORM n Manama slum* al Prtaelactli pc cbile incillelte ale li- imbued noastre de astexi.

  Tudor Teoderescit-Braniste

  Prallataral le care 1-a smuts viito- rului lent el hermetic, cu u spinte- care de fulger prin vesnicii de In- tutteric t de atunci eterdstul a cl- out bcc captivitate si e act luire noi, gala la once dorint si la mice lc- bandd. Si unmet clad Ile oglindim In ochlI MI limped ne dtm saama de existenta noastrd.

  I. \liana

  $tiri artistice I, pars* Otetelleenu contInut.

  se jam ro ficeare mearb hamlet*. romedie ,,Detietta dico noaptea coon fir, localivare de A. Nora el Ci-

  Astesearh ci la tot cursul dad- manii, va remedied la Teel* Nottleu" (gradina Marconi, Cal. Lri- *lei, smuts.. fang, ,,tilemalo- grafar, 3 cote de Blumenthal ei Ife- delburg, localised de Paul Gusty

  crt. ora 8 jam. sears va avca lee In aelomele Liedertufel o prude*, musicale a *eviler d-lui 1. Paselall, protocol: de plan.

  Vineri eeara, se va representa pen tru prima Dare, la Arenele Romano din Parma Carol, Jeanne, drama istoriet Ineversuri, de C. Caletoreo- ce-idadorair. Interpreteren are, in (mates ei, aalleti al Teatrulai Na- tional din Smart:eta d-nil Ar, De- metriede, I. Livenu, I. Dumitresen, dos Nata Alexandra, eta

  Se manta o montare extract:dinar de speetaeuloact. Vor fl trei mto de figuranti, tat bald* ei toad ore *antra Operei Romano.

  DELA ACADEMIA ROW,INA

  Academia Hoincra al-a randituit biuroul pentru anul academic 1927 -1929 immure urmeme

  Pmeedinte d. Em. Amend. Seeretar generel d. Vaaile Parvan Vicepreeedinti Mali I. C. Na.

  5,:ii e m Andrei Rdulee al dr. C. di

  Academia Romana ye Ilse eedind publice Vine*, 17 Tun, c., la mete 5 d. a.

  D. large ye face o comunicare deapre Ultimele sensor din lore *ire N. Belceseu".

  .0111

  Evadarea unor de- tinuti dela Doftana

  1 -

  Din Cimptna el se consented 'A- rea cd paten detinuti. condemned la maned silnice no vlat, au eva- ded din inchisearea Doftana. esca- badand o tereastrt a biroultd gre- Hernial.

  Soldatil din garde inichlsoril up. mitrind pe evadatl, au malt sti-I descopere. S'a tncins atuncl o len- to Intro evadatl ot urtudritorl.

  Until dintre evadati a lost rdnit a tut picior. Coital% MAIM eh to.

  vardsul lor a chat intfun Inc de silage, eau predat. BMW* a lost Internet la spite].

  ECOURI PRESA $I SBORUL LUI

  LINDBERGH Araerica" de Ate* an:daunts

  isteresante: Cu prilejui Indraznetului Ober pea

  te ocean soviet* oablogratic et te- legrafic amerce* a transmis erne In 6 minute *tutor mentor Ooze din diferlte pert ale glebului. Trei minute dupe sosirea avlaterului la Bourget, Newyork* ayes noutatea 01 clupa alte trei minute editiile spe *ale peruse*. In sederea emstei victor] a preset tot* Meese oritm duit din name si earespondentii speciali tal lease* pedal

  a

  LINDBERGH e dala diferito puncte pe untie se

  beauiu ob va trace Lindbergh. Nu- meral total al corespondentilar era do o suit; nureal United-Preas a- sea 19. Paint oompanii de telogre au avut Beale deschlse contra traa omltseao etirilor ei Mate eta/teal, de- radio pendem moment* traou- rccoaetr espandeame etirea. lade- d dupe attractro primele cuyinte, ale Mruitondui aerulut, au lost Manmade, de pe camp* de aviatio, bread* dela Latited-Prem din NOW York. Eedcita yea, a fost anima, la In toate teatrele, Cane de done, bite**, concerte, etc, ROMAND1ER RI LITERAT

  pod fl el us* ei altul, dar 'mat pull fi rommacier fare ca seeSerat oa fi ai liiorni. E *one lui Blanca Menu scritorel epaniol care lre- tinde eh au Imbue tri intoresul sari- mlui se hoped obeervatia

  nasti remonoior vi devil Me- rin. A II romancier Insommarti eri ai un dar intacut; hatemnease sit cream yield ci se dai Math mar 11. iota core le Irnpun porsonalitalce

  numal cititordor dar rl autorat lui Poll entice Mille, ton.

  stile] ad Paul Bourget care incontostabil *mane term un ma re ramancien Sit nee el Mar Put* ee tad en roman prod. Paul. ate

  romander Wallas de *paten, aunt imacinatia, darul de a meld, data; dril de Mate. color:1Mo nu fae doi bust, Celitetea de a ecrie bine e una din ultimate care se eer.

  Blasco Ibanez nu cordate de prisos Ineueirea de a eerie bine el geseate co e cu atilt mai bate pentru od care adduce ei aureate cMitate le cols pa care lamed are, dar pall ft un name pomander fare ea atrile- ceeti prat fella de a aerie mama*. Un romancier Bird imaginal, nu e romander, On tirap ce fart eta st- mioc un bun romencien Ezista ca. Indepere de Selma care teem nu pot ti date ca exempla de stiL MitROARITARE

  Din Bernard Shaw: Ornul eal mai friedo latrlo pumt-

  rie este directorul ei. Virtutea emote nu in a se abRne

  dela skim:1,, el In a nu le dad. Pedeapsa mincinosulut nu e ce

  50.1 crede alma*, dar el Ila poate crede pe chasm.

  Prima dragoste nu mre decal pa- tine prostie et muld curimitate.

  Libertatea Inmanattt responsabl- lade. De -meta eamenil se tem de ea.

  Cloroformul a Bleat mult rem Din pricings lui toll dobitocii se used ehirdre.

  , SPX

  Mutri de generali Pe Om de 5 Ian, s. Mau facet

  ernMearele mud* de ofileri pe- nman:

  General de brigade adjutant Con- deesou Nicolor dela coma:admen. tul corpului II armett in elatui ma am regal.

  Generalul de arcade Alluded* so Aerel, comendantul dine* 9. la oomandamentul cornetist II am mate.

  Gemmel* do brigade lemmata Anion, secretarul general al minis. terului de *Mot, loe marele stet- major.

  Curia cu scrisor

  o unsure a d-hii amilesa si replica noastra

  bi chestia .., prunarn talurdor de reno Drept reap.e articciul cubit-eat made.e dole in stritinittate Imi en

  mi., amp* contradutui de Pmpri- pare abler Bedell Prattled ca s au Mat dieposilli de execute:ea noullor

  mama - foetal mrbsecrelar de slat Ililuri. comanda nu eta dat numal la final* - ne *Mite o sertseare, casei eel* mat Mane, el la patru pe care o publiam 1000tind-o de case du orta parch, car mama sa obtervalifle noastre. execute comanda pe ocelot pro (a.

  Domnule director, did pe prat* cel Mai *tin) In a- ortal timp.

  11) Ma* leged ramplabflitrIni, 4# Izrovg

  rand writer de o luerare at total speciald ;0 de o luerare de ineredere (Whirls tiparite mend aeriae ca rector es (I bile*, de Dance in emus, privote puricolul faisafictri-

  ter at a immanent Peale eadnilfdila fixate).

  Am turd Iry nu me. de prem.- time, aloud mind am Nola an con- curerliction, ri 771:ast supra regale- ter ordinare in ca privet/a stabitirea preturflor.

  Medea aunt singurele ai eele din urn* explicialuni Pe earl lolaboc ee le dell In chest/000e ridieed de

  Carkera mea public& ei prolatecu mea lad dau dreptul SA DESFID pe arietar ce stemma. cea teal mice alma de emsatiene de secede na- ture, impotrivo ram,

  Ce Mona00 considerate', mANoin.ESCII

  Primim urmatoarelo Deturnale Director,

  VI mg se binevoiti a publica In pretuitut Ms, siar, mmetomele

  In rim* Lupta" din 10 lante a. a., Intrun artieel Intitalat ,,Ja. ful la minister* siinetuttiu ens ford acmat at aan luci sumo. de 100.000 lei data rteel minima, Cum tandinto da a nut discredit, min meastil in- alum. de ineenclitatl eatr evldearo, am dat delegatIe avecatului meu st-ml mart satmteatie prin

  Dr. Cabin loesosotfa Admintstraltorin Casal Sonata* Rummell, 14 lunie 1927. 'a Redact, nu resat/ado do MC

  publiegio club emend rubrica.

  In refutes dreptului de *spun, asigurat cte legi, la rog st fiti bun a face st se publice in Oland dv., in mama pegine ei cu melees Li- ters curl a feet publicat articolul: Invertelile Mal Manoilescu". 05- metearele mpltcoliuuir

  1) Pentru mmensile de Rau* de rend la ministerul de fin.* nu s'au Mat past la gevernarea general Avereseu, Ileitatiuni ram au rot*

  Toad emote contend *au dat prin bone located la ,artea. Romanea- s*".

  2) Chiar sub taverner., nomad, sMI dat remand In melee fel nu- clei Carta RomMesti" peak dad s'a camas a se face centre prima data un concumlicitalie.

  3) La coacurnbacitatie care pla oferta cea mai Wand a lost

  fund de bash pentru dundo pre. Mad de comande.

  41 Din motive de urgent& in exe- cuters, Mcrae de faptui eh se co-

  D. Maneilescu n'are dreptate Publicam sceleaarea 11.101 Manoi.

  tome eu In Meet. droideir* diu *specs asigurat de lee., el In at*

  dreptalni 0e.1 recumactem noi, orharut ma de bona mediate, care credo at se pm, mare de aem sallenlle no i se Met

  0 mat publicans 01 pentad motto* ea respansul s5n ne do ocarina. de a Maus* detinitiv o elm:attune Mt* manta.

  CONCURS-LICITATIE? D. Martailmen tempo min a se

  apes. Mamas* meselile 011000. Slabb memo, Nu e warm mum, de mace au facet Daman] - Ou Me. mouse rescues I'm putea da Via* mbar, de plIde, ea malt ea* um compete/ el wadi, emerald* I* beral. E vertu mama] demos pree sedema dssle Intro *matinee pre- cise: imprimaxca tillurilor de read

  Cum a prMedat d. IVianoilesen? 0.. amine cit a disport se se face ,un comersdicitalle".

  CancursIteitalier Ce e Mar $1 dead cart mettle a Preradet7

  Mancldera d. Mandleme ham* mama meator titled ea lemma de miter Dammed era Indio*.

  Ma de*? Nu. Emaddera Marbearea ea lemma

  Uneven*? Trainee sa face Ma* cand 51 soda a enbiloot

  par D. Mandlaccu 0e ne men* CencessulIlcitallou a to* o pre-

  main* amaranth pentre a mama um* aode.ublari, Pe cart le mat meta imediat.

  PRIN BUM INVOIALX? Dar land subsecreter de stet ne

  spans cii putea plasa comanda in- treagd anima prtn band invoiald, tinul gotta de S Mcrae speciald ti de incredere.

  Na erectors, dar ant It preterat calve acereela. Am ti prelerat.o not, dar n'a dorli-o d. Manoilescu, ca-

  re.st ammo o mare rdspandere tdrit Mai o acopertre. Si d. Marta. lescu area maple s tie accPern.

  Data e e [lemma snecia171, re.a cdatat .tipogratia Indreptaree, care nu poate execute asonenea lucrari, penini cart de eve, in pri- mcl rdnd, o Ittogratte Pine unto. Id? Indreptarea" lei mica raga' et r e tipagratie partiduled no. nomad.. .

  DE CS AVANS? Dar, o cliestiene Solute delicatt

  It la care d. Manollescu n'a rnoult- tat indestul.

  Pentru executarea oceani, mi- nisterui a dat on evens de mal multe milioane celor patru case earl an luat asunret-le comanda. Este admisibil eta ease?

  Nol sawn cli obicei si reward este ea statel sa prImeascg smartie de ho luralgor, nu ca acesta 00 la aeon, turi - gi 'Meg aga de importante - dela stet. Inainte de a II Inceput mdcar etrectida. In care lege a go. sit d. Manollescn aceastd pond curioasd? Ar putea d-sa 50 ne ea, once acest detallu?

  Si.apoi, man se mal endicd SI Dotal ci - 24 de ore tnainte da a pardsi at:vernal - d-sa o mal dat toed un mUtua si lomdtate peste celcialte milioane acordate ante. rior ?

  latfi toed on punt aggro. Pe care d. Manollescn sa.l to paten

  S'A CAM PRIFIT D. Manelleseu tam Ohs, pin 50.

  mare, rind ,,aostkle pe Z seer sti desfid, Mr rad preu et dui explicalltint nete, tlevedamm.

  In measte ofacere -en sad fort dilute *he Manoilesca - teat emosion st Ince mul do e corm. time apraciabila. Necesitetna men- Moller era, de*, absolute.

  Dace fasted mbserretar a Preeedd semi au 50001510 - [masts az 11 Meal& cea mat avantapleasa pes- t. dsa -ar Si de duet sit no so prisms* au desfiderea.

  Dca e daft e area at abtallIN Mai malts pretlealt ea tar strict

  BED.

  ROW

  SPECTACOLELE ZILEI I America favorabil pactului e pace cu Franta TEATRUL CARABU$.....Zodla por- mist.

  PARCUE OTZTELESEAN17. - De- lictul din emcees molt.

  TEATIMIL NOU. - Treaba me* TEATRTJL NOSTRU (Gradina Mar-

  coni-Grade): Cinentatogratta (pre- miere).

  TEATRU CINEMA CENTRAL. - Feats Duke (Doe Sum. bittedel).

  CINEMA FRASCATI. - Printesa din Riviera, cu Ellen Kura.

  CINEMA SELECT. - Farman* ed. entului ett Lilian Hall David Nina Vanua el Eric Barclay.

  GRADINA VICTORIEL Escadro *II III, ea Ernest Verebee,

  CINEMA VOICULESCU. - Eseadro. ' nut III eu Ernest Verebes, CINEMA LUX. I5rintesa Ea,

  rului" cu Priscilla Dean al o co- media in 2 aete.

  CINEMA ODEON. - Fond part. site", cu Leon Matbot.

  CINEMA LIPSCANI. - Goana du- ph mimed", cu Raymond Grif- (ith.

  CINEMA TEATRUI: EFORIEI. - Scootln cacotelor, penuche In 7 act, eu Constetne Talmadge.

  CINEMA PULP/MID PALACE. - Soldatul Morel", cu Hary Liedtke ri Xenia Des*.

  Ea bleep) tratativele oficlale In acest scop VIENA. - Corespondentad at.

  New.York al lui 0Neue Prole Pres. se" telegrallazat Departamentul de stat a Insircinat pe ambasadond american la Paris, Sir Myron He, rick, sd Intros In legfiturti en mini- staid de externe franceg, d. Briand. eu privIre la chestiunea pactulul de pace. Cutuernal Statelor-Lhilte ve- de cu tutelage tnceperea tutor He- r--

  Ploile si situatia recoltelor

  pupa relatille prtmile dela minid- rama domenirlor, reesd cd, in prima Mplamnd a NM Bode, s'a resin, tit lips& de Ideate in Emmet** .01 umlaut regal. In dua do 6 lame, ploile relncepdnd, au Met molt bine semdnaturile din toatd tam.

  In Bucovina a glottal abundent CINEMA VLAICU. - Le vertigo", inter 26 si 27 Mai, premau si la 6 ri

  cu Jaque Catelain. 7 lunie. In Orhei-Bantralia, CINEMA GLORIA. Monks, dra- not a distr. 40 hectare de mcard.

  mt. In 8 acte cu ladviga Smo- La rfdreltat NI Mai ei la 6 loffie, a glottal bine Oto tot caprineue Mol- dova/. Cerindina edautd micro mat mutter demur, din Counrlui, a dra- sat pierder reeoitei.

  Dentemenea a cant! mindina trt Muntenia ei Oar*.

  Plate au lacut null binn recalled din Dobrogea 01 Transilvanie

  CII=" VOLTA BUZESTI. ,Ee- te *tact," cu Marry Kid e o do- addle,

  CINEMA MARCONL - lubire de anted" at trupa tam Coda.

  CINEMA ROMA. - Orient" eu Her ry Liedtke ei o calmed,.

  CINEMA FLACARA (Cal. Caterer). Greerul cu Lya Marra el rode, Treaba

  CINEMA MODEll. Lucretia Bores cu Conrad Veldt, opera complecte el- o coaled,.

  CINEMA ROMANA VIITOR. - Va- rieteu cu Liya dei Pura Ai Emil Iaimings ri u comedie.

  SALA 91 GRADINA Closina Rah* ea. - Densatoarea Boeie, cu Li- lian Conatantini ei Macmillan

  CINEMA PARIS. - Rearm/anal", in 7 aete, cu Homy Krauss.

  CINEMA FACIA". - Cop* Mr* eta, 12 acte eu Signorel.

  CINEMA POTERA/I (Grading). - Cum se compromit femelle" 01

  Chariot liaison. CINEMA AMERICAN. - Leuterul

  die Florenta cu Conrad Veldt CINEMA JUPITER.-- Granite Insan.

  gem*, 8 acte, opera, compleete. CINEMA TRIUM12. - Petro Gemara

  el trupa Las.cm potriv.c. CINEMA EDISON. - Patin* Vino.

  vate opera templed/1 al Rent al Rod In amide al Suileciuri. CINEMA SERBAN VODA (Greeli-

  ne). - Doamna nu dorm* se sibe o coMedie.

  GRADINA CINEMA GRIVITA Ca- lea Grivaei 281. - 'Get site de

  pls. Tat pe drum, Pe dram, pe drum (l n enmcd,..

  Noui turburri la Univer- sitatea din Viena

  PgutLlN Od (Radar).- La Dulcet.- ..Dater; din Mena, au amt lar nelti cleentri tvlcro tudentli suileurttioel el socialieti. Aceste Incidente. MI deter. ininat prelangirea inertidna Unite,

  e suspendatcg 1I- nioorSitatea eentinud eel sub Paid polilieneased.

  Linie aerian intre Cairo Capetown

  LONDRA, 15 (Rader. - Secret* rut din departmental coloniner, d. Amery, ressuniand Is ParIament la *Mebane privIteare la MUM- area cervix:Inlet aeries Cako.Cape. town, 5 deolarat ea guvernel 6r/ta- ste este botartt de a acerda teate EmilitalIle penes. mearea aeretel Unit aertene.

  Taxele de export la petrolifere

  Nmile tam de export la produ- ce, petrollfere, pc care le-am mum let la timp, au foci ameba, Prin Mont regal do smaran. EaprInsel decretelni 0 unnaterel

  Se aproba potradt legit promul- gam min Maltul deicret regal cu No. 4.061 din 6 Oetorabtie 1011, ur- milloarele We de import In produ. sole petrolifere upouillcele mai jcs

  Matorinii,,lei de sacrum]. meter, mete rutinate, Id 300 me. Betaziat urea ut Opera, lei 500

  vaa. Tamle de export pentru mute

  merfuri so ver Inane In salute for. to, devise eau numerar ale aceleitte

  elute, bar bara calcululul ve fl lira dentine la core es co roporta *lee valeta Mete admire, la plate.

  Dispoultiunile din Present* do- rat intra in vicoaro pa due du /0 lunie 1927. .11.--*

  tatty., earl ar pates duce la tncliee- rea toad paot franco-amerIcan trto1 scant lodlcat to IMO generate de clan d. Brleod, loo AprIlle a. e.

  AilleS guvernuf din Washington a reactIonat tn staret to mod O- ctal 51 tlird echlvoc fat' de sonda- die lama In repetlte rduchnl, mal ales In ultlmele sdptiimibl, de CO- tre mental Ranee,

  1FIREZI en leases* deb In Oust" porno.

  pema Impositaini pa Ines d Mew de afaceri se va face calradantinde valertle medil prevazate In 'artful setter al acostrti impodt, toril se ea II priblind la Monitor* Me01 din duo de lb mt. Toned actual volaatt trot lust pea to 18 Sap- tembrie Cli,

  Sesiunea Sinodulut es va rude* chide la 22 Janie. Intro altele se va Macula reorganicarea In Inveteman Dal teologia.

  Scenele nol din lievista nTHEASA MU"

  aa clams otd Dricul Averescu starnesc hohote de *a in 'Imam Mart la Teetrul Nou

  Caloo Pantrontl Comp., de Reviste PizoneKanner

  Minister** de interne I e'a ee modal un credit suplimentar de duet milked, jumeitate lei pentru plata cheltuelilor de personal O material mazionate ea *Bagasse eery/calm de part In cumunele au burbane ale CapitaleL

  S'a Match* ou mare ounces gradlno Varied-Cabaret 1411XIM'S d'Et"

  Str Cameineenua Gradlna d sale radical transformed gi splendIdemenriatt program aeistle extraordiner meele, MOMS petard anon feud:. Ilse golden Bale' (Balch M aurlonti

  Mine del/super/a Mr Bean Lu Win Joel cea mal renumita dice- use dela Olympia din Pads Pauly and Ronne, erraordinar. duet de dons. Reindhard and Sohn, am

  sensational si did 16Marre, de primal rang Inseam libere.

  dlIMMEIMPIIIMEMMIENYMISM1061001113116

  Asociatia corespondentilor presei strain, in Romania a ales, Pont* anal In mid, urrottorul comitet: Preamlinto le. Lebrun, vice pride- Math E. 1). Davao dr. &dateable; Brunton 112arin $tefnneseu, mom. MI: Killeen, C. Carona el 3/. Ceres's,

  Jot 16 lunie, la orele 11 &nine, ta. va rani loc. sub presidentia re. glne solemaltatea Mineral Need fundament:Ile a alezdtaintelor so- ciethtli Mircea", contra Protectie coplilor 1:1 Romania, de la goseatla Kissieff, (intro (coala du agricolturd ti lopadrom).

  Citili revista PARDON"

  www.dacoromanica.rowww.digibuc.ro

 • '0 IAA ELEi's Manifestul partiduhil nationalist-democrat

  prates= N. Pro a lansat ay- mdtoral Inandest al partidalui ea. tlartaliot-demotrat

  In clIpa cand total se speculeaza Si se vInde, un Partict Care s'a nbs- mit nentru onestitatea notated. $1 a trait din ea $ t Pentru ea, se odic- send. tart, nu pentru a-i care putts la de ovni satisface imitate, potri. 1st cu tristele moravuri ale unei rend decazute, et pentru e-i da setiocul de a exereita pain name-

  a D. N. IOROP

  nil at an control asupra haosului de maid.

  Sugrumat prInteo lege elector, 15 care dt totul confuslei de mase orl vanzart In mase, oamenter cart cheltuesc si camentor cart in- 'Seala, el se strange in tural acelo- ra drora cinstea h e mat sound decat mice si Intru aparatea tisai Poltice de nationalism creator, strain de toate calculele rixaerclai ordinar care a infectat cele mat multe suflete.

  Voim sii facem a stationeil a oa- mentor cart mal vor Inca a puliti- cii de sacriiiclu si de clevotament, 61 de aceia. sdraci al OsIgonin. intram ta lupit cu imam alma tl eu frimie,a sus.

  N. !ORO'

  Declaratiile d-lui Gr. Io- nian la Tg.-Jiti

  Dunalatelt 12 Tun* n ant loc la TE-Du, o coneratulra batird a raerabellOr partidului nallonaltrah, nest la vederea flecarn mindidaturi- lor panto: Camera 0 Send. -

  Cu acest prIlaj, d. Gr. /unto* noul ministate al munch, a farad o cap* nor,e a fang* cart au due la forma- sea gunman* Barba Stirbey,

  D. GR. IUNIAN Vorhing de alegerilo generate, Wi-

  ne et rapte va'fi eerie** Ea se va da Intro Magmata dual particle sail*. national Wilma* 0 libe- ral. Partidale avert*en si cutlet nu *Mean*

  Ara ranvragmea et, gmernul Bar. bu Jtirbey,va duce castanet+ pang la cater* cat/loan putandursi re- pelma libor voinla lor.

  Se trapune, a Inehelat d. mralstru Suntan, o propaganda intent* din care S. Hammed raga/Mina *pen st Mojentele de limb.

  S'a Coat rise de 20 funk, pentru cornplerterea, In mod definitiv, a listelor de candidatt Pietro Camara ts Senat.

  Abuzuri administrative in Md. Tecuci

  Setli partidulai liberal din Te cuci au deal/intuit teroare In Metal Teasel. Arai partla, prin subpre. lacteal Clap*, moan cu delegatte prefectul judetuldt, s'a pus la dis- pocitia

  Astfel, Dominica si Lunt, dot au- noecuti bat.* Alexandra tipa M Conetrintia Copeski au cutreerat, eu liberal% la autemobile, diterne

  danclu-se drept peeled at pla- Oar Moe/Josh 0 Gals.. In a. meta *Mate au Moot propaganda libevelk au desdlult notari, au dizotrat sau Instalat consilli

  Acest car a foal adus la *nos. tints miniaterahli de interne, wen_ au-se et * inatitaiang o sever. anchetil *Vela etioactlla te fallen pretori,

  tor 11 defeMie parChotului.

  Candidaturi depose LA OALATI

  rant Ilata candidalmilor depose la 1eibunal de Nedra liberal din Me- lul Cosualira

  La Carnerd: tttbnit Oalean* Crae. orghe Omura, Constantin Ignet, ;Comilla Langs. GIL Petacsaralram. *Min, loan Tohaneanu, dr. Dug. RA uta. ,

  La Smut: Alexandra Gaol, la era.

  fragiul universal; Teodor /*franca, la Consitna eraztunale. Lista nati005l-00dnist6

  O. Cerah0l, Galgore Iona** Chris- tache Thaodor* H. Seal:Aso** G. Meant*. G. Simioueseu 0 L Magna. Lista lorgista

  D. N. Caren, D. V. Toni, lon Cat- alan, D. Draggle.* Virgil Jones- cuiaDs titiractz...Capota.

  LA DOROIRM Pant le *anent ao damn la Tel.

  *math Corot. Hate de candidati, *Mau alegerils de Camera st So- nat, amoral partictul liberal ei pan* dal nationaLigetagge.

  ADEPEVUE .57.,,,j1T1314^7,

  OR L . left In trainee depanical, are.

  LISTA LIBEISALA.- Canner& G. C. Tomah* Riau Stneanovici. Ion I. Mira 51 G. D. Tinras. git novae: ion Franc la soleghel an*. jjt,, Remus Balaneara 11.1 eonsilii* co- 'E. mots* al jade**

  LISTA NATIONAL-TARANISTA.- Camerae Alex. Chula, maior C. Ga. ' luara. Coast: Simenitchi. Lunge gi Dumitra

  Senate Dumitm Culls LA DIURGIU

  La Mama a fost Me** lista 11.1 5 herala In Conte cu d. I). lace.

  La Senal, din partea partidolui g candideara dmli Toni Meta-

  au e I. N, Corals.

  Partidul social-democrat merge singur im akgeri

  Consiliul general al partidolui nonage de mininaum patru sin* de. social-demoraat, [lira. la allele ale

  es 1, a habt. rot so primeaseli oferta de cartelare ralreastg, din Cartes Biseulto man- *Maass oi thanes., firand ins. M. le range* ln co selvage samaol, litulatura ti condidaturile.

  Aceste conditii rasa naliind &Can- tata de *ire Moral natmaitoresc li grams* consilioi general al par*

  Cahn a botartt ra unammitate de mined de a nu Ineheia alai au earral electoral 0 de a leung lisle Ind, pendent* Waged latitudinea orga. niarattlor regionala epro a ladle% eventuate acorduri locate cu ace*

  SO Si democrati- se earl at-. Manliest* data **a- lb dorinra. Acordurile acestea se vor face, In*, numai eub semnal Si titulatura parldulal godol-denco- are.

  Partidut social-democrat va pone IMO de candid. In paste 46 traela din ter* rand ferna ravine et In tmprerargeile actuate va ann. an

  Pa al La Bacureall vor candida, pe lee* localnici, Dun*. mlocarli

  din Malg, tam Cap de listg va Cie Moscovici. D. loaf Sumanca, se- . cretarul partidolul vs candida ta capul listei la Cares, Cluj si. Pra- ha*. D. dr. Plattner candid** la Caen. ai la Crating* d. Ion Flue- ras la Arad, Hunedoeve si Braila, d. dr. Ghelerter la Iari, Conran 11 Botosani, ob. Titel Petreseu la Timi- Soara, Detraction. 0 Doh, d. Const. Popoviel la Ismail al TM** d. Eft. Morrinan la Severin, d. Miresad la s f,,arese i Dmbotita.

  Jol IC ran, orate 8 lum., seare. are 11 loe adunarea genera* a sectional 0 solial.demomate din Basoresti au ormatearea online do at

  1) Mama liatei de candidail pen- ' tau jud. Mom

  2) Campania electoral* Petunia Warm meatball* e

  Woe*. ".0010100111IBLIDIM000.0afaiMP ApHcarea legli

  de armonizare a salariilor ncadrarea functionarilor

  Ministerut de Mollie a Mimi., eel, 1ra dienitalb la limp, de amnions arum, departomentelor mondloarea nea el...haute min mt. 40, face o

  Ineedrare a functional-nor, nu a uncitunt

  Deal prin Incadrarea tuaellantlor ea statelier/a finnan./ de rafelballuni a funclittediar, nsa e e frarationgratee.

  Tiparile de salanicare prevante In legea de annonioare, le atoll** *Mau Machu* eternal pe batn it. larillor Maui* In bugetul pa 1927, nu 21 Lee awn altor consideraltral Dreelleute de legs st care nu pot /I esaatatate deck In ranformitate ast. 40 drat

  in MUM*, recadtIale'a function!. lor, db tonotionatilor poslallitatect de a prim1 *oral protract ***ea armonlearii, numai pentru funcliu- allo ce tudeplinese eel, su 0 pent* functimillp eaperlears co eventual au at* la &meld functionared lor la Mat-

  Miniatetele, tare, rain deelsiunea de ***rare a tunettuallor, au Ca- rat el uaele tairadrani ta sensul ponitionnor cuprinse In art 42 stint rugate al fang caventlele rectliragri.

  Obsersradvau an caste ministero prin deeistunile de insadrame fun. channel', s'au asap* 01 de Maeda* rea indlvidnalg, aims orating a va raga ea blnavoill a canoe/Re, ca, aria mast& turadrare Da 3e Ia. 0 aplioallunea disportiunilor owning* In art. 40 rt 42 din testa de anneal- care.

  Pentre eAltIcara dOm armatoral cat:

  MIntaterat de tulle prindectela ou Ito. 27.2291927 a !made* pa dine* torn praveniti dia subdirederli torn game. la tiraralle 19 el 20. P. am. siderallanne megrim,* In art. 42, lar ealnistenul de linen* a Ineadrat tunctinnea de director la tipurne 16, 17 0 18.

  Pita *east* ministerul de cults, ta *mg de taptul ab tranreach supra unei ehestluni dubloase, tam- &and la tip 19 sl 20 pe directorii proverati din gubdIreatorit fosti ge- net., ehestfune care tramming, Mt

  Inundatii in Basarabia

  Pagulie mart cauzate seran5turl- lor 51 goSoodarlitor.- Trei oamenl

  inezati 0 paternia tartar= s'a abdtut

  eri diminedd asupra mai me= comune din lad. Cetatea-gabd. Da . ml plain amp, a arm= o Mode to- rentiala care a distrus sect de II- vent si case. Au lost inundate =da- te Tartalus-Malal Mare, Orodin d (Iluten'. Pena= a tost distrusd DC o intindere mare.

  In alluvia germand Beredno st said Thawed, s'au Pregistrat fret victim omenesti.

  Pam:bete caudate de wagers, mat tootle marl.

  Crti-Reviste Au apart Ann** Academic de belle 'Wt.

  dll eemerciale si industrials din Mg. *rash pe anul 1926-1627, cuprin- sand organic** ei legata, dideclicaj activitatea stiralifing e, ocepulas prolosoral, programa mall** ta- bs* statistiee privitoare la **Merl M *Mane, etc.

  Case 0 gespedaril lallarg de ar. bitect Flores. Stanculeaoa ve- lum blue Inuit M edit. In care extant descrie ei db planurl ai sehite a. arratectura row/Meant,

  Trenuri de seam Incepfind de azi Miercuri, 15 h-

  ale, se pun In circulatle trenurile accelerate de sezon nr. 17 el nr. 18 dintre Piatra Olt-Calimanesti.

  Trenul nr. 17 are leghtned na helm]. nr. II care plead din Sam- resti la 7,15, din Platra Olt va InSca la 13,30, din Dregkani la 14,35, din Govora la 16,07, din IMureni la 16,33, din R.-Vhicea la 17,08, din Jiblea la 17,35 $1 ye cost la Chlimhnesti la 17,39.

  Lentil nr. 18 va pleca din Call- maneeti la 12,92, dirt Jiblea la 12,56, din 12,-Vlcea la 13,26, din Meant la 13,52, din Govora la 14,21, din Dr6g6sani la 15,58 Sl va sosi In Piatre Olt la 16,52, de uncle va plena in leghturd cu trenul nr. 12 la 17,22 si va sosi la Baeuresti la 22,50.

  Co faCepere 'dela 25 We OA la 30 SepteMbrie a. C. trenurile ac- celerate nr. 31 st nr. 32 dintre curesti-Curticl, si nr. 41 si nr. 42 dintre Sucuresti-lialmei, vim curl sate aa minut In halts) Poiana Ta- nth!.

  CIRCULATIE INTRERUPTA

  PE C. F. R. Din lama plotcn torentiale, ela-

  bindu-se Inns. Tarda-Abrud Mira karate Salcina de Jos 0 Baia De AM*, a lost intrerupta circulatla Pentru trafisul de mgeturi, pang, la

  Sociatalea de ingrae an. I , em. I 16 crt., mentinendu-ss Plea pentru 23-24. Malian de clilatoll cu reetrletnme.

  Criza industrial din Ardeal se agraveaza 00.0.".... Noui concedieri de lucrtori

  BRASOV', Crime dln Ara*/ Para]. de *luting din Zarnesti se agraveach dl statale . \Mehl In- a eonendlat 310 de lacratorl i e P. irolonindr Iiedl,s telaIo au* amenin. tale 81 *drachma el recital. Deem- tate In ealatenta tor ei Par.529,9 ranee tatreprinderile rainlere din

  vulean-Bragov au anuntat concedi- ratio actIvItale desM1 de mica fait de tread. area intregului personal in mural.

  Astiel ln regiunea de Nord, jude- late Setraglara .1 MeramUreo pro. Coal* induatriald s'a miasma au Din Inteeprinderile forratien de pe 99 la eats, le 2 din mantle Wee. vales. Mureeului el din Sarah* tor prinderi forestlere na ri liaradat. ei comedian sapramilna **Ma alit

  La Bala Mare vehhea Intreprindo. 600 lachitnri. Patru intreprInderi fo- re Ileni-Aruad a lost gilith ea de rup falimant. In mural timel salltg. ve* ferestlore" tol vor 17inelda In ma* mat Mental, 'drill], one Sm. eordnd port*. Tet0Storatitit vor met road mirepriuderl dela fronlierg.

  Numarall inancitonlor *noon. concedlell alti OU lueratori dela

  alune la ,2760, unmet In acme% iebriclle do mobile din Arad, Ora-

  regiune. . dra l Timisoara.

  PagIna S.8

  *t'Agsa, in al 6-les concurs al C. R. R. conchs de 04 GEORGE ?UM MICgINE4771 premhiI 1 2-Iea, rne- dalia de argInt al 50-000 lei. prim= ; Wachtel/fa de aur a prerniului de rezis- ten1A.

  "

  condus Ea* O-I CAINTAN L URDAREANU9 plachela de bronz prerniulu de rezistenta. Reprezentanta Generala pentru Romania a Automobilelor

  WILLITS KNIGHT este: COgANIA itItOWOBILA ROMANA

  Prow. Inglnor N. TH. GORODEZCHI, Calm Vlotorlel 89, Macaroon Expozifie i Goriaj, Str. Lund No. 31 ContrIbuiplo apreereek a.vutielinatflonatle ajutIndIntaptulea co.-2 pli eP MPEIr&RI L co organIzattunt peratru toat fora PrIn: LOTERIA SINISTRATILOR

  exsuount LEI ZECE MILIOANE. - costul 8 42 boz Let 25. - yomffeasigsmassamssatatemmerear lasseammia

  ScandaM dela prialria LUNE 11FORMATII ChieL nau

  ib.a,iC Interventia armatei.-Atac studentesc lidiferite

  ziare,-Numer case arestiri Li Municiptultd Ohist-

  diiu sea petrecut aseara, la orate 8, un scandal imens.

  inatnte de deettilderea gedbitel consillultd, s'e prezentat o Weer. tie de comerclanti den Plata NMI& Delegatia arms se anima Prima. rului doleantele en prIvire la im- positele comunale exagerate, Noi

  insa primiti de prima'', dele- gait au lazercat eh alma Ca forta in birold d-lul Sebastian Teo- dorescu.

  Simi adds armat6 SI Pslitisti, cari au brusoat pe eomereiantit agitati. Sian produs regretabile incidente,

  Scandalul amenints eS la tiro. Portli deoarece grupuri numeroase de studenti dela facultatea de teo logie au p5truns in redactille relor Pasta Eiasarablei" si Ca- vantul Basarable. eerand soco- teal5 redactorilor Dentin somatca tale apamte in numerate deed ale

  zlareler, tl leglitud cu scandalarl- le provacate pe str. Alezandru eel Bun. Deoarece acestearedactil se allO in vecinetatea looaltdoi pelInO- riot, spiritele s'au seat si mal mutt, verturbarea amenIntind OS la o intersKturS neestentatl.

  La orate 10 lumbtate. publleul a Putut ft imprastiat. S'au mark mai matte aresthri,

  Un Incident destul de violent a avut loc intre consillerui nominal Castano si cdpitanul Manolache de la comendnirea plat, din cant cb s'au operat areathri si in sala de sedinte a oonsillulul.

  SedInta Coaslibolal redeschlean- du-se, a lzbuenit din nou scandalul si a loot nevoe ca sala st fie eva- cuata.

  Pe strazile orasulul circuit pa- trule 'de soldati In tinut de cans- panie.

  anat.*

  0 CASA DE LICHIDARE PE LNGA Bursa Bucure*ti

  Comitetal Bursel Bucuregt1 a tl. nut eri dung am**, sedintit. DIMS ea s'a dat attire trancentiuniler M- onte in admit 1926, comitetul a admis infilnlarea anti case de halidena a operatianilor gentile* Casa va in- cape ea functionese dela 15 Ionia

  Casa va avea on prim fond de o jurattate milieu, dap* de Madinat Bursei. Acest fond va rl *loci* palate. altul de Mimi milloane la. re se va ceenpleata din garantitle agentllor 51 aratributille banana* ale Manlier.

  Agentli vor deptme o gamine mi- nima de MOO lei.

  La *east* caag tor partialpo tali ageniii de *henna afarg de LSma fi Martial, MS armeeell des ecrualmtAnIllatta.

  Cava '

  care va fi past eub coedit- reran ,Mal N. N. ETheru, eindlcul Bursel, se funationa dung *mate. role name

  AeRanfle se ter *rah t prede tn. ire nahlocitori eel mat Biala Sa- nd la ore 10 ;um., le Deena et, *a- * de Sgmbata Mind nu se tee la* Ilchiddri.

  Cal mal Marra ping. I. em 12 M lam. Hecate gia ageoli se *Mgt e Seeds *set de Milldam border.* rile originate de predate 01 prienire

  *Doan* *soh* de *Idol de Prima saa OMB.

  Tel pana la aceia0 org odalg au sitnatia - se vor preda easel de Mandan M oral** de a. genh, *wean/ au boniereal, rue. Litand refund rapacity.

  La era S Ia. 5. a. se tit arena* la Casa de llehidare Saspoeaeolehlsl Deanna agent Ineareinat eu Incas, rae a* plata soMultd.

  Pr* *re* speciola - semnal. de agouti - se to cement* aurae. le persoanelor lopeterntelle *antra prilairea *Dann* le rams si M- aas.* ealdului dale ea* de Ilcht. dare.

  In *mil and ctuel din ailaall nu to put* Midas eitualle se, to tra- it* oil preziate, Caravan/I Oa am*,

  tares, eontretalearea sold** In *Om* l bordenral elleatulal ree. peal* care rgratine Ineesece sus ma *tent* a done el, aria *Ural easel de *bider* Dart al* a dons 0, borderrall nu va 11 *Met de client anima* eh fie linalalat sin. Meath epee *muter*

  Oda" nu tollinterect asset de IL *Adore intileeltorli si-an 10es obll- gap st liclaiden postuelle In res. *nit el sa Seca Satre ei Mate eon. pensarlle. REP.

  'Adana tedurerali Victoria Mihu- let, *tie; Maria Coatandaeho doctor Tech** si *ratline Costae- dacha, Anton*, Mane** Wake, Fladotrial, Signora Nicole* 0. Dre, gor ca non:areal* Moen a amen- ta neoraina srampural tar

  WAN IIIHULETZ 1 , , Post ventilat

  ,

  e* el atonal al Stahel* ri magg pe rude al priateal a rodsta la tamormantarea care va ones loc Jul 16 Mule mole 10 dimineala la at:annul Refasten. (Colentrnal undo sont depuse elangenele pa. ranter*

  Se caut Local de Pooh de Mitre o *Mica de textile, in Sea real bung peallie de detail, ea ni-

  marl. Merle in *Ms chi* 0 dale millooltori sub eTextil.laduce- trte" le Rog E tenfold, Wien, I, Adlextlasee S.

  Congeal de illreatle al Partidu- ui DoPorubd a hotthit ell, partials

  parea la alegerile generale. Listele de candidaturi ale organisatillor vor lt demise paste doul-trei silo, &IA. co vor Il revizalte de d, ger neral Avenues..

  Pons la depunerea lor, se vor Intea testa cartalurt plecterale au alte parade; ;if

  In BILAIIMINS, csorlara tiontinull al ID exereltatit In dame slareler co aver awls. Aortal. Wheal nu. tuIr al gazetel ,,Punetionarar, re apare la Chlointiu, poorti In maim sa urmatoarele cenzurat a censura ChIsineu, lar In cumin-

  sul iazetel so vgd matte veto albe.

  Sperem cif guvernui va ,da ors& ne precise ca siarele sii nu mal fie masacrate.

  Primind o entstnneitin aortae gee- vermeilst madam!, d. Calleargon, mitastrul Statelor-Unite. Impreund cu d, Palmtr, consul general al A- mericei, au daft= terenadle inure- dabile din Delta

  Yid= a thrust clad dle. Corespondental nostra din Tacna

  earieW eft Malarial Hung Ratner din an* local** a fese Institute( eg un /rate el eau din America mu. clad, La *slat sue Meath toatfi at* rea se to valoore da 25 rat/loans &t- eal (area Mad laniards let.

  Duper propunerea ministrutai de rassoi ruceranul a *ran* eri de- cretus regal pin care printui Nti- Octets a fool Sandi comae/Cantu/ ca- nonderil euslacetenentea Grantlerea"

  ,

  D. awed lorgok lost mto mar de Galati et senator de Cos varlul, s'a Tetras rttn Parade!! Ple portend.

  D-sa vel 'cark.lida p. 'ASV, Inal. Pandang!.

  Din Begonia oe mew er mph* treoutit Iandarrail singoal au bapspr eat on grit/aloes road* la circuital *anon* Ce1011.1bar.

  'Actualul rathetrie Ram& WS* p. ore (p.n.% ravarantrui, de4 eyeful 'regal de promuldursa legit specials pin ears Casa de deplanes.' li eonseronallual e auto-Hued Id 04 corde un unpromutt de It nettioan'S let rninisterulut sandtltd, Invprte, mutul ea carat pentru terneinaraa emMraciiitor ineettatoluf de erred

  naccineri. dr. I. Cantacesine, D. general de belgadd Warleseu t.

  comandaoral corpalul do pied*. a Cost mutat, pe cilia de 7 lunie oc comandant al diviciol a 0-es

  D. dr. Popeer*Inoteetl, docent va tine o eerie de eon,

  ferrate, ta centrele entlactoresti a. supra maladdlor socials: tuberous losti., etidiu, paludlem, *coolies* strain**. le

  Ducele de Volt s'a intors in Anglia --

  LONDRA, 15. (Rader). =i Cruet.' stertal Renown", ne care se ailit imbarcall ducele el ducesa de York, a Intrat eri In canalul Mina.

  Inaltul cornisar al EzIptultd, lor., dal Lloyd, a salutat pe bard pe tetele lor regale.

  CIASVE1N mantle infortil eternal tinereli, aunt

  bah termale cele mal radioactive din lume le It 1:,317mi,r1r u:ZentZlizIle ragelalgileirIglaireger grZlee.

  sGitgrrerpmaaratigi:

  t-i7ar-l-teri e, derlijrl de stomao i intesnne, mantiestr! de IntOxlcare (nicatin) arteroscieroali,

  slablrea nervitor, Colt In tot thinpul anoint Sezon : to Aprille prtaIes 30 Septembre

  1 Preturi minim& pearl canna.

  L Chi* S M.- II Mast S. 13.- iff. Clastl S. e.... Ilf S, 4. -

  Moran de bee, S. 2 pans la 0. 6

  Prospeete el Informahluet gratis grin Comislanea de Curs exematemeeew.k d11512111150111112211110X1Eilbs Ca In Montmartre 15-21 lunle a. c

  Marl serbori originelle 0 saptfinatnit in spetunca apasilor din Paris

  Cu ocazia debutulul morel vedete Partaken. MeleIDAUVIIA chanteusA realist

  Cu eonoursul simpatioel Mile JIM MARCEAU rdsfatata parisland

  Celebrul cuplu de den acrobat JINOT & LOLLET di tolerant prom am eidetic Caostume vi decortui originate

  LA ALCAZAR D'ETE Str. P. S. Aurelian 36

  www.dacoromanica.rowww.digibuc.ro

 • Se incearc demiterea guvernului Stirbey?

  CvtlII regefei: legalitate i gaged Mere" - Situatia reclanfa destindere intre partidele politice -

  . Din prim% moment al constitul- DerInta exprest a regelat este Joi, Intro d-cdi Ionel Prtianu destinderea bare particle mentrea gavernului este ea st astgure legs- litatea $1 aimed libere.

  Asa a vorbit guvernal in mutt- festal sdu mitre lard. Cuvantur re- gelui a lost artgaiat, tact der, in lac de destindere intre particle $1 in toe de alegert Ilbere, am ayes tin guvern de partid $i alegeri fatal foilate de partid, - multirnea care id Arendt ma mtnolliere sulleteasca cavdstal reedit; care este dada de intronarea Inter ; care rat cere de cat st fie bisatt sksi exprime liber carviketul ,1i st-li depais in 11- niste maul in rant ; multimea a- ceasta ar Ii iremediabil intelatt si WA "manta de-a mai avea fame- dere fn intronarea dreptttli.

  OrictInd ingelarea acestei spe- rm-de ar ii consult-J."1' o prime:Idle ; acum inst. in imprejartrile mete ce ne (*Mutt si dupe' ani de su- ferinki sl gegalitate, dezmintirea sperantelor puse in soul govern de destindere d alegeri libere -si asta neural dupe etteva sae -ar cansktui o adevtratii catastrold.

  tit guvernalul Stirbey, a luat fun% zvonul rtspandit de interesati- si ne-I gram de sand de Sine anme

  clt nett guvern pleact Imediat, pentru a face loc until guvern Brt- tans

  BARBU STIRBEY Desi Race zi 1st la serene s

  ilesmintt zvorml, es perseveres% mentinot in circulate, cel intere- sad nu dezarmeazt. Nu mai depar- te dent in cursul dimineti, ziariS- El. au font din nou nested demi- sirmeszb astazi Stirbey ?

  In se ne privote, e greu de stiut ce are de and d. Stites,. cum el dact el. Brabant) a pornit o astir- ne care st duct la demisitmea go- t ernulul.

  Judecand. Ins% in mod logic, si anallzand complextil de Immen- rfri, earl au eondus la situata po- %IA de asitzi, se pare %wanl excise ea un gavern de partid SI alegerl de wild et la locul Men- nen' nests, prezidat de et. Barbs Stirbey si alegerilor libere, procla- mate de aceste, In numele pi ea ur- mare a mei dorint =roe a re- gent.

  * Sll ne se elite faptele precise,

  eancrellzate ta deelaratla ouvernu-

  MAD

  Rums! eel cart nu ebin si mammas gravitates acessei si- tuatitant; ;mina' cei cari tau rancnna Ion Crept basalt pe- taled; unreal cat eaei.I vatt amenintate combileatille lor electorate si situallile persona-

  si )(IOW Manta poate educe un Incepue de clriticaro. RIment dintre cel cari au a-0 spans cuvfintul In mane% partide. tor tie guvernemani nu con- testa necealtatea tutor mar. dud.

  D. IONEL BRATIANU .

  In asemenea conditiuni, a verb" de fepte Indepllnite; a asigura ea yam eves Imedrat le primettinile,-nnutal aerate tm gavern de Parnell a verbi

  Pei erode vier in zvImuritv do a/age% sangeroase.,--este poise ta eireulatie si a carer eel picin realirare-de ar It sr, se pro- et Curk-ar elan, In Situatia este mai putin complies. rile de astki, sea mini Inca, ta. decat toi Maine* unii. D. lone; dal% sitnalia pstitiri., pe cede Bouillons nu voeste si niei nu pos- e cusescut-o a/Catlett tara re- te disoune astazi, cum maneascii. Partinnii et.sale de mans a toMoo, De add, epte precise poll. de formate politico bune la orice tlee meta larenrit ei. d. load iar d. Bartm Stirbey se pare et

  nu este dintre aceia, earl Ertl:lass are alto pared decilt va ecep- ta, taw rase motive palace, '''scanite'll Oie sYnnud cei fan' primul-ministru de o- interesail. Seful liberalilor nu pecan $i st piece dun cateva zile erode go nenesitatea unel Irani Dent, eeleoare prndeetg se in,. incorderi a raporturilor tlintre Pane Penes mi nerabtatori. Ca- partidele pslltico vaned regelui nu va fi anal Mat

  D. /end Bratianu nu si-a aim% d'idl lej honimile ant si apse Inca oategoric cuvitatul, ant. d. Bala Stirbey nu va fi tri- in in privinta fault!! cum erode m'S

  re, se prea Mate np fdoreascl orma pe

  " " 50 censtitl'. dar desigur n'a doreste d. Brtlanu ieria de Rime= ae maluel ter si n'o admire palatal. - Intrevederea anunlat. pentru SCRUTATOR sennetnessesumeminemestataTires

  BUR, ROGRAMUL SESIUNII BUCURESTI, 15 tilde

  Att ootat la: BURSA OFICIALA

  B-ca Comertului Craiova 1045, 50 B-ca Cerealistilor 400 B-ca de Credit Roman 1020, 15 B-ca (3-ratt a Trii Romanesti 470 13,ca. Redone% pul 5925, 400 B-ea talent 610, 600 B-ca. Romineesca opt. 1303, 790, 800 &ea de Scont 365 B,ca Romaneasc Dui 700 Petrolul Romanesc oPt. 1100 Astra Roman 9000, 25, 1000, 3950.

  Credit Minter opt. 1865, 70, 30, 4-0, 313, 35, 3G, 35

  Petrol Blot 405 Miniere 9 In! 1875, 60 Miniere 6 tun; 1750 I. R. D. P. opt. 710, 20, 25, 10, 15 I. R. D. P. cv. 695 Mica 500 995 Resita 485 Resta Impropriettriril 48 %

  funciare curate 48%, 48, 47 %. Sc. p. constr. de loc. chine 69

  10 0 lei 3,08 fr. g N Zrich 100 Lei 15,15 fr, fr. la Paris

  Frailestt franeez e calm la 20.58% la Zuerich.

  La Paris lira sterner.), e ne- gociata la 120.02.

  Lira Italien e mai ferma la 28.95 la Zeerich.

  Lira sterling e canna la 25.25%. La noi devizele oferite

  Throb nostru de devise de- MAC turd oferit. Cursurile aunt mat Wanda.

  Transactiunile totusi de mi. cri important..

  Tendinta se menline calmil 41 la prase.

  In tragul Libra au Watt Franc'. francezi 6.70- 6.67 Fransi belgieni 23.75- 23.65 Franci elvetteni 32.80- 32.70 Lire steam 828.00-825.00 Lire italiene 9.55- 9.45 Lice otonlane 90.00- 89.00 Mardi germane 49.90- 40.25 Ziod pelonez! ' 20.00- 19.50 Sbilingi austriaci 24.00-23.95 Cor. nasals 29.50- 29.70 Cor: cehoslovace 5.05- 503 Dinari 3.00- 2.96 Drahme 3.30- 2 25 Au mot sosit &nil procurer de

  ' cervical Manalo,ae Eru pon.hi,Go. Leve 1.30- 1,25 ,Iore %mars matectul poliael Good, Florini olaanzi 63150- 68.25 viers (Creston) prefecture' de pa. Dolarl 170.36-169.75 litie, imlogul pant politionme de

  LIGII NATIUNILOR GENEVA, 15. (Rador). -A 45-a

  sesame a consiliulai Ligit Mr care a lumina Lunt la Geneva sub presidentia d-lui Austen Chem-

  attain va avea de examtnat o or- dine de zl Mate booed& mirk,- and aproximaiv 30 de :mete.

  In primal Mod newest chest:l- ate in legally(' en dezarmarea el siguranta mortal cornisinnel pre- gatitoare a Conferitad de dezar- mare, raportul comitetulai special Patera controlul fabricatiel Private de arme, munifiuni materlal de rtzbal. aplicarea acordului din Mai 1926 pdvitor la listele de in- registrars ate aeronauticet civile germane, ce urmeazei a II uremia- Id Ligli Natunilor, aiatorui ciar pentra statele victime ale a- nd agresiuni, studierea si aplicarea sancilunilor econarnice.

  Act3vitatea Ligli Natiunilor in do Indent asanckli ecortamice si dare va face de asemenea abfectul desbatergor Consilialui in mask, sesinne. Asti el se vor discula rapor- Ial Conlerintet Economice Interne- karate, chestiunile legtturt es stabilirea refagiatilor greet si bul- ged, imprunkaul orasului Danzig, etc.

  Tot in Mess% sesittnelsi va pre- mate report/1 comitend de trel fremezentanit Angliel, Japoniel si Chi%) Institult de consillut LIait Natimilor in seslanea treeing, pen- Ira a cerceta Manmade prezentata de governal roman, pa ban art. 11. In leas% co activitates tribune. laIaI arbitral mixt romano-ungar den Paris.

  'ilot de incredere in gevernul francez

  PARIS, 15. (Rador).- Governed punfind clees Dunce de ineredere, Ca aleea a remains ea 853 contra 100 voturi contra proected socialist pritator la organiserea apareirit nationale. Oontra-proec toil fuescse alcateeit yl sus- fined de d. Renew:tel.

  awn

  .11 e mambo la Ploesb L6 Locuinte a numerease familli au fest distruse

  PLOESTI, 15. - Un Putecnic sandhi a Izbucnit, In cursul noptii, la ora 1 jam., in strada Vied-Terms No. 12. Font a fast observat de catre sergentul din post sand, din- tr'un colt al clidirii, au izbucnit mari limb( de flackri.

  Focal, alimentat de net, a on- arias, cu luteaM extraordinart, in- treaga elidire, propagandu-se aPoi si la celelalte doug corm" de cosa dIa ocelasi mete. De ani flactrile s'au Intins si la acoperisol singe. gii din vacillates, a/mainland et sauriadt si cladirea templulst ea- rol, care este lipIt de sinagoga.

  PANICA PRINTRE LOCATARI La albumins, printre

  locatani iscendiati, nulaa Dome din somn, s'a menus o panne, de ne- denies tam& si emdi, In costunle samara, ineaseau st-e1 salaam ay.. tut eanimandu-se pericolului focus

  MOM dinin declarers/I ineentalui au emit peropiera, cab ecinduceres

  Inst. D. Basion, att ne M- emel Israelis do localintre.

  Mellerele ADEVERUL", grade Strindar No. 9-11. Consralener

  Rechemarea ministrului alhanez dela Belgrad BELGRAD, 15. Otadoz).-MI-

  sistral Albaniet la Belgrad, C. Tsena Beg a primit ert pass. peartele sale sl va parasi rat& sear Jugoslavia.

  Consnlii jugasiaat din Va. lona, Skeeter si Karim. an pri- ma antis sit prseasca teti- toriel abase.. Rupture mkt, liamlIor diplorealice dintro Albania st Jugoslavia este ant. tat coraplecta.

  hi jurul conflictuNi al- bano-jugoslav

  ROMA 15 (Radar). - Btraul de Press al guvernului albanes publP cg urnordonal comonicat Unde Mare atreine' ocupdneu-se in ultimele site de incidental alettro- Jugoslav, au orator ea Djuraskovici sr fi lost interprets' legatiei jugs- slave din Tirana, Mendip' eft in a- cetate calitate el ar fi participat la intrevederile dintre ministrul Jogs' staidei presedintele republieei.

  Suntem salmi:soli ad declarant in modal se/ mai formal ea Djurasko- inci n'a fort nieiodst0 interpreful M- ops joesslare, n'a anti nine- ties; area militate oficialet de care se ti fast Worms/ ministers; de ester- ne al Allaniei si ce niciodstel na s'a carat 'vestal partner autorisatia pentru rserriterea unei funcliani de Olin Djureskovid la legalist ju-

  gostrD entenee, Dlurarkovici n'a lost niciodate present is /Manna. rile rrinistrutui Jugoslaviei cu pre- eadintels repubacei am la censer- saliunite dintre rabdatrat Invade-

  si ministri albanesi,

  servictu el echlpele de intordlu data regimentele din localitate.

  Fail lust Dentist masuri pram isolares templulm coral ei a caters lalte ciadiri din vecinState cart din muss vAntului ce bgtea au tune. era"' amenintate.

  CE-A ARS Duel o maned nointremplit da

  doted ore, focal a pieta stew, llsanrile intstuled plena in Weald lento lomintele data No. 12 earl m ran proprbantea Cons- tontines..

  De Ornament ars acoperirna pi o Darla din cladina sinagogel. Au iceman pe dreamt petal Is-

  mail, food mistnindu-le pi Intoned enabtaxo iltu case; Exam Maine, So- lomon amea, Brake Alexandra pi Ernestine Greenberg.

  FOCUL A POST PUS ? Din prelude corseted Mete do

  suteritsli nu s'am putut stabili stile twendfulta. Se coda lase fo- eel a test Pan.

  Pagubele so end 4a 500 MU lel. In stare de shornage, olet o cledIre on ern estuarial.

  1, Ver.

  Cititi Dimigeoto Copiiior

  ACCIDENT AERONAUTIC

  DOI OFITERI CEHOS. LOVACI AU FOOT CIMO. RAT PRAGA,15.(Rattor).-Eri

  la orele 10 a. m., tot avion szetlitsrr s'a prilbusit in' a- propiere de localitatea Vrabli. Slovacie. Pilo- ted Hensel, pi observato- rut, locatertentut

  el14 fost ontoraff.

  Accidentul aviatorului Pelletier d'Oisy

  LONDRA, 15. (Rador).- Aviatorml francez capita- mil Pelletier d'Oisy a a. mfinat plecarea sa in sbor ffir5 escalA pentru extra- mid orient.

  Plecarea urrna loo erl dimlneata. In cursul zilei, cpitanul

  In fats Camerel, el suit preslonea anzatillar precise ale d-lor Vint% Bretons II Virgil Madgearu,'- d. Manoilesca, fost sub-secretat de stat la time". a deciarat al va pond o mine% in prIvInta celor netrecute la as,a sisal dicta de Mu- dil, in legato% au Intoemima Wi- nk! vernal.

  Can muddle man precise, an- cheta ar II lost nets de tent. Se altasert nume, Deal Minn mat atm. pin. Col "Dad tretralm solicited st vorbemcb. Cat despre cel din Ma- ra de comislune, cart au operat at incasat mIlloane, parchehd arm st albi. smarm sg-1 identifice $1 at man Instantelor Penale ardicarea sanctiunitor.

  Or, en Ma% perunisionea forma- % date, la adnisterul de Semite nu se classic nisi o urn% de sachet%

  Actualul ministru de 'innate ar trend st dissent cercetarea si la. minarea acestei alaceri, Cesare ca- re remoarea piddled vorbeste in mod Mat de Inzistent. S'au %cot a- imed de ntlticspe. Trebue st se stie de ntre etas

  Pe de al% parte, machete trebue stabileasst la se ordeals dln

  tariful varna1 eau %cut rectiRebri; matival venom care reetlintrlie an avut loc; operatile earl s'au %cut cu acest

  Ceram d-lul What PopovIci st-ei fact sl in mean% privinit datorls si sa ne insist at si-o va face in total.

  D. Barbs Sfirbes, prim-ministru, a 'cost ast,,izi danS amiaz'A la Sato- bistea penes rezolvirea lacrtrilor curente.

  Comitetel inspectoriler al sainted s'a flatmate astern dini. sub preaideulla &lei general Paul Angelesen, mintstrel de WOW.

  Consilial a examinee chestInnea mailer Insisted in email en lu- nette a se face pe sine de 1 Bala

  PELLETIER DUST Pelletier a incercat s5 se irIdice ce, neroplanue in sbor 8i dup5 patru kilo- metri parcur8i data aero- drama le Bourget, amm planul a luat ton.

  Pilotul insotitorul SAO Conlin nu sunt raniti. Ito- roplanul a safari. Garo- nne' papube.

  Revizuirea tarnuld yawl he arma deciviei antesis-

  terealui, de finanfe, rood- siustea amen,* rectifica- rere erorifor tat-liana Me- mel, Oes ineepe sate. ;Velar tit ~Bra a. caste! sapitmtini.

  Ses'etates ;mama% do Publicitute Carol Seliulder A g

  D. general Averesen repetd spo- siedeala pa care e seal float. do Matte mat es an celeste :insole Oa dependente, pentreed an4 Were- earl spnsele lea

  Leona nemr fl indif emit edmi- Aistralia 'mash/ ale remarnet ci-I Upstate an Miter. Dar de seta deli C. general III face marturisiren In-

  1031/116 nepeliticoasle. Accosts ne oblige se14 Improsplitim mernoria, nere peals el It solemn de ye arena gravel olderi recent!,

  Pe d. peacoat Avetesee Se interm sat anesea sortsal Adeveruini", rand s'a hitemplat sad penal - pi aim menifostat Mourne. Dar si mat !Wil- son s'a intamplat on Porten! cildevM mud" 00 raid place -fi in name- nett camel l'a intereern pi mat mull, de vreme es a Mest lotervengt sire Irtlitoite pe tangs not, ca ei. ne Schimbint stttadload. Acele intervem lit s'au efectuat rain (Horseman)l ye cart 0. general nix e In stare el le.. annlere. De Ward, sedate pi am Morale.

  E adevarat et staridniale retie masts $t de eases erntem reern- bad, fapt, jabele en vulPen al aa strugurni.

  Siamese avast. Madan eu-1 peta- led co on am atilt de MOM ti. rem !waste nepolilices, mat ales rind un moment de allure II face ea se siesta deln reniltatea faptelos

  Exemplid de la centru a lost I- mitat 5t de provincle. Avereseanli s'mt dedat, in tanned moment, la lacrari Intoterabile si

  Astfel, la prefecture iudetuld Ddrnbovita, s'a Malik& o anchetd. Un inspector financier 4 plecat pentru cercetarea scriptelor.

  Pdat aiiiavi s'a oprit odes Matt a ordonantelor date in ultimo! mo- ment.

  - Pellet/ mane, la orele 11, este

  convocat or ,consiliu de ministri. La ordinca zilei chestiuni au-

  reate.

  ledinia deirtdlirl economise a puvernalui care urma Sa sine loe act dimineste ea anidnat parent mains dimineald.

  linen zlare au lmt mentions de o scrlsoare, ma care d. Oct. Goga a adresat-a priusduksinistra, in legaturil ca scuzatile ea t se calm prin ',resit. Sa pretlnde shier at d. Gaza ar intovOrasit scrisoarea cu uncle precizart Is privInia lizard fondurilor.

  Din can se spun In ecreurile so- dden, restate ei., intr'adevtr, d. Gaga a adresat o scrisoare prima- lid-mtnistru, prim care solicits o an. nett sau na comunleat; eA d. Bar. bu Stites,' ar g %spans ea rever- ted eatal nellind decal on guvern de aimed, an se preocupi de ohm Abut) earl vor iorma oblectal pre. ocupirilar guvernului partamentar. ce se va institul odatt cu cons& Wires Camerelor.

  Se mat suatne, In rimless! serval, ate d. Goga este semultu. mit de name/sill dat, Pe eare-I spera en tot%

  Cms de si-a mitut inchipul au a, tare lacro d. Gaga, la% es apart, curios cerourilor politic., in spe. Mat War liberate. Ce explIcatinni sent posibile, send Samba% d. Ga- ga a rldicat milloanele.si Derinnin nu mat era Minis? Intr's Mum% el s'aa IngrAmadit toate cheltuelte Pentru ordinea publicit el In spe- cial In elm plectrii data guveral

  Nit-1 serlos, atInnt tod cel cati discs% aceast. cliestione si cari conalden as absolut Agar el Vil. torsi guvern se va maps de cite. stia fondurilor publics, manuite fireman se atie 'de averescani In altimele zile ale guverngril.

  Dear nu se vessels ma de re aerie faptele averescanitor

  lo earcartle pentfoo s'a rem/moat ea. Coil de teat Otte Inters de la Go- newt, O. Trance-Dal partletpst la Mel tow din altinsele Dense/learn avoreseene.

  Citili Meverul Uterar"

  DIZOLVAREA UGH ANTI- Spor ur ile SEMITE DIN CHISINAU pensionar ilor CHISINAU, 15. Dept cum am

  =MM. vita L. A. N. C. din lo. esthete, d. Nicolee Seam ltePtl- Marla-se Intelege en d. Casa in-ce- lace priveste persoana care 54 lb gureze tri sepal listei de candtdati avant Camerd, a decis dizolvarea Oa.

  D.sa a adresat d-liti Cuza urnid totem scrisoare :

  Domnale A. C. Cuza, In curbed se implinesc seer ani

  de sand manses pentru luminarea PaPorulni basarabean. De multi ne- trebnici am font lavit si niel na bl- nevoitor nu s'a artat. In 1923 v'am strit in antor pentru triumferea mud program sfant Am inflintat ,Liga aliened natonale crestine" si. ark Mortara, am luMat pantos eliminarea nun'. Cu concursul ce- lor de bun credintit ca mine. ad fost ales in parlament si Vat pur- tat contrar ustepttrilor noastre. A- ct= Vs' a/India Pm imparai". V dad in %tun de eel ce v'an lade- torat si Mali sub ocrotire pe fetid- daturile partidelor cad, Dn. rusi- ne, se reped la egOttlialt irr spi- nal-ea bietolui pony,.

  Wad in considerate aceasto schimbare la iatt, m'am sittult an cei ce mg inconjoarit sl ain %ga- r% destintares L. A. N. C. ce pre. edam in mama attains (15048151 Unusua).

  V rag nu mt mat chemati la nisi o 'contribute nationalt" $1 st rra consideratl departe Intro cel siraci ai curati la suflet.

  NICOLAE NEGRU

  Ministrul comunicatillor

  inspecteazi Poga

  Mintstend de floosie a

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended