Home >Documents >179 Norma 4 Iulie

179 Norma 4 Iulie

Date post:28-Nov-2015
Category:
View:19 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Norma 4 iulie
Transcript:
 • FondulRomandeContragarantare8:A.Normanr.4/2011,ed.1rev.2""

  finantare,respectivprinacordareade garantiicontragarantatede catreFondul"Ro""Contragarantare.

  Art5. Prinaplicareaprezenteinormese urmare~te:a) promovarea antreprenoriatuluiin regiunile de dezvoltare ale Romaniei prin

  sprijinirea inceperii ~i dezvoltarii activitatii microintreprinderilorinfiintate deintreprinzatoriitineri;

  b) cre!?tereanumaruluide microintreprindericare vor avea acces la finantarel?i aniveluluidefinantarecarepoatefi acordatacestora;

  c) stimulareaspirituluiantreprenorialal tinerilor;d) creareade noi locuride munca;

  e) reducerea costului total al finantarHpentru microintreprinderilebeneficiare,caurmare a ajustarii niveluluicomisioanelorde garantare(componentaaferentarisculuipreluatla acordareagarantiei5)proportionalcu riscul transferatFonduluiRomande Contragarantare(reflectatdeprocentulde contragarantare);

  f) sprijinireaabsorbtieifondurilorstructurale;g) Tmbunatatireacompetitivitatiil?ieficienteimicrointreprinderilorbeneficiare,precum~i

  a capacitatiiacestorade adaptarela realitatilepietei,in conditiilecrizeieconomico-financiareactuaie;

  h) consolidareaincrederiibancilor:y;iinstitutiilorfinanciarenebancarein capacitateamicrointreprinderHorde a accesacredite9ialteinstrumentedefinantare.

  Art.6. Normase aplieapeintregteritoriulRomaniei,in toateregiunilededezvoltare.

  CAPITOLUL II

  Definitii

  Art.7. - TnsensuI prezenteinorme,urmatoriitermenise definescastfel:

  a) ajutor de minimis - orice masura prevazutade art.107(1) din Tratafuldefunctionare a Uniunii Europene, TnIimitaunuianumitplafon,a caruivaJoareesteconsideratade ComisiaEuropeanaa nu afectacomertuldintrestatetemembresilsaua nudenaturasauamenintasa denaturezeconcurenta;, . -- . .. I .. )

  b) ajutor de minimis sub forma de contragarantie- sprijinacordatde FondulRoman de Contragarantaremicrointreprinderii,prin preluareariscului aferentacesteia la acordarea de garantii de catre FNGCIMM, exprimatvaloric Tnechivalentsubventiebrutaa contragarantiei;

  c) echivalent subventie bruta a contragarantiei- valoareapotentiala a ajutoruluide minimissub formade contragaranpereprezentanddiferentadintreprimadecontragarantarepecaremicroTntreprindereaartrebuisa 0 plateascain condi~iidepiata~iprimade contragarantareefectivplatitade aceasta;

  5 Determinatade fondurilede garantareparticipantela implementareaprezenteischeme.3

 • FondulRomande Contragarantare'S:A.,Normanr.4/2011,ed.1rev.2 .

  d) microintreprindere infiintata de intreprinzalorul debutanl - societat~corTI,.cu raspundere limitatacare se Tncadreazain categoria microintreprinderilorcon

  Legii nr.34612004privindstimularealnfiintariisi dezvoltariiTntreprinderilormici ~imijlocii, cu modificarileulterioare,!?i Tndepline~teconditiile prevazute de DUGnr.6/2011pentru stimulareainfiinfarii~idezvo/tariimicroTntreprinderi/orde catreintreprinzatoriitineri.

  e) intreprindere in dificultate - 0 intreprindere cu vechime de mai putin de 3 ani dela infiintare nu este considerata a fi in dificultate in aceasta perioada, conform

  prevederilorcapitolului2, sectiunea 2.1din ComunicareaComisieiEuropeneprivindLiniiledirectoarecomunitareprivindajuloruldestatpentrusa/varea~irestructurareafirme/orin dificu/tate6cu exceptia cazului in care Tndepline!ilteconditiile prevazutede legislatia nationala pentrua face obiectul procedurilorcolective de insolventa;

  f) contragaranlie - angajament contractual expres, irevocabil ~i necondi~onat princare FonduJ Roman de Contragarantarepreia 0 parte din riscul asumat de fondurilede garantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei parti din garantiile

  acordate de acestea bancilor sau altorfinanlatori pentru creditele :;;ialte instrumentede finantare contractatede IMM-urile eligibilede la acestea;

  g) finanlare - credit/alt instrument de finantare acordat de 0 banca sau 0 institutiefinanciara nebancara unui IMM, care este garantat intr-un procent de cel mult80%

  de un fond de garantare, care nu include dobanzile :;;i comisioanele bancare,penalitatile, l?i alte asemenea sume datorate in baza contractului prin care seacorda finantarea.

  CAPITOLUL III

  Beneficiarii finali, solicitanlul contragarantiilor!iicriteriilede eligibilitate

  Art.B. (1) Beneficiarii finali ai contragarantiilor sunt microintreprinderile infiintate deintreprinzatoridebutanli care indeplinesc urmatoareleconditii:

  a) sunt inregistrate potrivitprevederilorLegiinr.31/1990privindsocietatilecomerciale,republicata, cu modificarile ~icompletarileulterioare, ca microintreprinderiinfiintate

  de intreprinzatoridebutanti, respectiv "SRL-D" sau "societate cu raspundere Iimitata

  - debutant", conform extrasului de informalii de la registrul comertului /extrasuluidescarcat de pe site-ul www.recom.onrc.ro;

  b) sunt incadratein categoria de microintreprinderilor,conform declaratiei pe propriaraspundere prevazutain Anexa A;

  c) nu sunt considerate "intreprinderi in dificultate",conform informatiilorfurnizate de

  registrul comertuluil?ide buletinulprocedurilorde insolventa;

  6 Publicafain Jumalu/ Ofic;alal UniuniiEuropenenr. C 244/2004

  4

 • FondulRomande ContragarantareS~A,Normanr.4/2011,ed.1rev.2

  d) nu se afla In procedura de executare silita, inchidere opera1ionala;"dizlichidaresau administrarespeciala;

  e) nu sunt subiectul unui ordin de recuperare Inca neexecutat in urma unei decizii

  anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor ca fiind ilegaJ ~i

  incompatibilcu piala comuna;

  f) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscaJi (2

  ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis acordat pe baza

  prezentei scheme, nu depage9te echivalentul In lei a 200.000 EUR, respectiv100.000 EUR pentru IMM care activeaza in domeniul transportuluirutier.

  (2) Indeplinirea condiliilor de eligibilitatede la alin.(1) lit. d) - f) se stabile~tepe bazadeclara1ieipe propria raspundere, data pe formularuldin Anexa B.1 la prezenta norma

  ~i a datelor privind expunerile din contragaranlii, ajutorul de minimis sub forma de

  contragaran1ie9i lntreprinderile tala de care a lnceput executarea silita pentru debitefiscale, postate pe site-ul FRC7

  (3) Solicitantul contragaranlii1oreste FNGCIMM.

  Art.9.(1) Sunt eligibile pentru contragaranlie garanliile aferente finan1arilorpentru IMM,acordate de FNGCIMM potrivitpropriilorreglementariinterne.

  (2) Nu sunt eligibile pentru contragarantie garantiile aferente finan1ariloracordate pentrumicrointreprinderi:

  a) care i)ii desfaJiioara activitatea in sectoarele pescuitului ~j acvaculturii,reglementatede Regulamentu/ (CE) nr. 104/2000privind organizarea comuna apiete/or in sectoru/produseJorpescare~ti~ide acvaculturfl;

  b) care l~i desfal?oara activitatea in domeniul productiei primare de produseagricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa [ la Tratatul de instituire a

  Comunitali1orEuropene;

  c) care i9i desfal?oara activitatea in sectorul carbunelui. in sensul DecizieiConsiliului Uniunii Europene privind ajutoruf de stat pentru facilitarea inchideriimine/or de carbune necompetitive9;

  d) care i9i desfal?oara activitatea in sectoarele: siderurgie, construc1iinavale 9ifibre sintetice.

  (3) De asemenea, nu sunt eligibile pentru contragaran~iegarantiile aferente tinantariloracordate pentru:

  a) activitatile legate de export catre lari terte sau catre state membre ale UE,respectiv legate direct de eantitatile exportate, de organizarea l?i

  func~ionarearelelei de distributie sau de alte eheltuieli curente legate deactivitateade export;

  b) favorizarea utilizariiproduselor nationalein detrimentulproduselor din import;

  7 La adresahttp://contragarantare.ro/expuneri.php:8 Pubiicatin Jurnalul OficialaJ UniuniiEuropenenr L 17/.20009 Publicatin Jurnalul OficialaJ UniuniiEuropenenr.L 336/2010.

  5

 • ........

  Fondul Roman de ContragarantareS:,.'\.Norma nrA/2011, ed.1 rev.2

  c) achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprin.care efectueaza transportrutierde marfuriin numeletertiior;

  d) activitati legate de produetia de armament, jocuri de noroc ~iproduclia dealcooll?i tutun.

  (4) Verifiearea indeplinirii eonditiilor de la alin.(2) si (3), se face pe baza declaratiei pepropria raspundere, data pe formularuldin Anexa 8.1 la prezenta norma.

  CAPITOLUL IV

  Conditii de contragarantare

  Art.10. Contragarantia opereaza pentruviitor, este asociata unei garantii specifice, limitate

  valoric l?i Tn timp 9i acopera numai garantia aferenta finantarii datorate de

  microTntreprindereTnbaza contractuluiincheiat cu finantatorul.

  Art.11. (1) Valoarea maxima a unei contragarantii este de 64.000 EUR, iar procentulmaximde eontragarantareeste de 80%.

  (2) Procentul de contragarantare S8 aplica la valoarea,respectiv soldul garantiei, iardiferentade pana la 100% din valoarea/soldul garantiei la care se asociaza contragarantia,

  este suportata de FNGCIMM. FRC l?i FNGCIMM actioneaza paripassu (nepreferential)cuprivire la recuperarile ulterioareale sumelor pla.titela producerea riscului de credit.

  Art.12. (1) Contragarantia se acorda in aceea9i moneda in care a fast acordata garan1ia

  pentrufinantare.(2) Valoarea contragarantieise reduce pro rata, pe masura rambursariifinantariigarantate.

  CAPITOLUL ly1Prima de contragarantare

  Art.13. Prima teoretica de contragarantare este prima calculata in conditii de piala, pe

  care ar trebui sa 0 suporte IMM-ul pentru contragarantia acordata. Tn conformitate cuprevederile ComunicariiCE nr.155/2008cu privirela aplicareaart.87 sf 88 din TratatulCEajutoarelor de stat sub forma garantii, pentru microintreprinderile apartinandintreprinzat

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended