+ All Categories
Home > Documents > 14 ACTUALITATE Eveniment …jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2018/11/14-1.pdf14 ACTUALITATE...

14 ACTUALITATE Eveniment …jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2018/11/14-1.pdf14 ACTUALITATE...

Date post: 19-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1
14 19 - 25 noiembrie 2018 www.jurnaluldeilfov.ro ACTUALITATE Îndrumați de cadrele didactice, micuții au do- vedit că știu ce înseam- nă, cu adevărat, să își cinstească istoria. Pe lân- gă ansamblurile populare care au cântat, au dansat și au bucurat inima ce- lor prezenți, elevii au re- alizat o serie de expuneri științifice care dovedesc că au studiat cu sârg is- toria celor 100 de ani ai României, motiv pen- tru care, de altfel, au și fost premiați de prima- rul localității, Ilie Elefterie Petre, cu diplome de par- ticipare și cărți. Am aflat informații prețioase des- pre Unirea Basarabiei cu România, primul Război Mondial sau chiar despre istoria comunei Jilava. Mai mult, la eveni- ment au participat și ve- teranii Jilavei, luptători în războaiele care au marcat istoria noastră. Aceștia au fost, la rândul lor, premiați de autorități pentru servi- ciile făcute României pe câmpul de luptă, dar au fost omagiați și prin pre- zentări ample și pline de emoție. Profesorul de is- torie Aurel Costel Dumi- trescu, care a scris Mo- nografia Comunei Jilava, a coordonat elevii ce au susținut prezentările isto- rice, tinerii documentân- du-se pentru realizarea acestor proiecte mai bine de o lună, atât prin biblio- teci sau arhive, cât și ape- lând la memoriile vetera- nilor de război sau la do- cumente vechi de familie. Toți cei prezenți au rememorat momen- te cruciale ale istoriei, cu atât mai mult cu cât au avut șansa de a par- curge câteva prezen- tări substanțiale meni- te să aducă un omagiu înaintașilor în anul Cen- tenarului. Elevii au dove- dit prin materialele lor că s-au implicat foarte mult, sub coordonarea profe- sorilor, și au pus mult su- flet pentru desfășurarea acestui eveniment. Dato- rită lor, am reușit să fim martori, chiar și pentru câteva clipe, ale acelor vremuri. ”Ne bucurăm să fim gazda celui mai impor- tant eveniment al anu- lui 2018, un an cu sem- nificație deosebită pen- tru România – comemo- rarea celor 100 ani de la Marea Unire, eveniment organizat cu sprijinul Pri- măriei și Parohiei Jilava. Desfășurăm astăzi cea de-a doua activitate cu- prinsă în calendarul pro- iectului local «Centena- rul în Jilava», activita- te care are ca scop edu- carea elevilor în spiritual unității naționale și sensi- bilizarea comunității refe- ritor la menținerea dezi- deratului unirii naționale în prezent, dar mai ales în viitor”, a declarat Doi- na Țecu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Jilava. Dimensiune educativă Dascălul a atras atenția că principala di- mensiune a Centenarului este cea educativă, pen- tru ca tânăra generație, societatea în ansamblul ei, să-și însușească va- lorile, atitudinile, con- vingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sa- crificiul generației 1918. ”Suntem onorați de prezența unor invitați de seamă, Florentina Ecate- rina Costea, Inspector Ge- neral în ISJ Ilfov, Ilie Elef - terie Petre - primarul co- munei Jilava, o prezență permanentă în școala noastră, omul pentru care Educația în școala jilăvea- nă este o prioritate, direc- torul Școlii Gimnaziale nr.2 Jilava - Constantin Stan Stoica, reprezentanți ai administrației locale, ono- rabili veterani. După cum știm să ne cinstim ero- ii și istoria, vom fi capa- bili să ne proiectăm viito- rul ca națiune, vom ști, cu siguranță, cum să constru- im România de mâine”, a subliniat directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Jilava. Inspectorul Școlar General, Florentina Eca- terina Costea a precizat la rândul său: ”Am certi- tudinea că doar împreu- nă vom face lucrurile să se miște în direcția pe ca- re o vrem cu toții, adică o direcție bună. Nu pu- tem face acest lucru dacă uităm trecutul sau dacă nu avem o legătură foar- te strânsă între partene- rii noștri, neamurile noas- tre care au trăit înaintea noastră. Mulțumim întot- deauna părinților că au încredere în noi, cadrele didactice, să își lase ce au mai scump pe lume, adi- că copiii, în grija noas- tră și a educației noas- tre. Sigur că nu ne putem desfășura activitatea fără o colaborare foarte bună cu administrația publică locală, iar în această loca- litate legătura este strân- să și apreciem acest fapt”. ”Fiți buni, cinstiți și iubitori” Primarul comunei Ji- lava, Ilie Elefterie Pe- tre, le-a urat bun venit oaspeților, apoi a făcut o scurtă prezentare asu- pra a ceea ce organizato- rii și-au dorit să marche- ze prin acest eveniment dedicat Centenarului Ma- rii Uniri. ”În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul poli- tic major al anului 1918, desăvârșirea statului ro- mân, realizată prin uni- rea provinciilor românești cu România. Aniversa- rea Centenarului trebuie să fie un moment de tre- zire și de renaștere, de schimbare de atitudini și mentalități în abordarea problemelor fundamen- tale în folosul prezentului, dar mai ales al viitorului. Este un moment de unita- te care ne aduce împreu- nă, mai cu seamă în acest an atât de important pen- tru România, anul Cente- narului Marii Uniri. Copiii trebuie învățați că istoria neamului românesc es- te ea însăși o lecție de viață, voință și iubire. Do- rim ca prin modul în ca- re abordăm tema ”Cente- narul Unirii” să înțelegem semnificația acestui eve- niment, prin cântec, po- vestiri istorice și activități interesante, trezim sentimente de mândrie și prețuire a istoriei neamu- lui românesc, să descope- rim valori morale ale po- porului nostru: dragoste de țară, eroism, vitejie și bunătate”, a spus edilul. Domnia sa a dorit, cu această ocazie să trans- mită asistenței mai mul- te îndemnuri: ”Să fim mai blânzi unul cu celălalt și să dăruim cu sufletul des- chis ajutorul nostru oricui are nevoie! Să proiectăm viitorul în prezent! Îmi doresc o lume mai bu- nă și mai înțelegătoare! Fiți buni, cinstiți și iubi- tori! Visați, îndrăzniți la un viitor mai bun, mai lu- minos pentru noi, pen- tru copiii noștri! Educația este calea spre succes, așa cum inovația este ca- lea spre progres. Să nu uitați trecutul, trăiți pre- zentul pentru a construi viitorul”. Primarul și-a în- cheiat astfel discursul, menționând că tot ceea ce se întâmplă în comu- na Jilava este un adevă- rat exemplu de muncă în echipă. O adevărată lecție de istorie menită să ne facă mai atenți la istoria nea- mului nostru, la momen- tele importante ale vieții și, mai ales, la oamenii ca- re și-au jertfit viața pentru ca noi să putem trăi astăzi în liniște și siguranță. Ziua de 16 noiembrie a fost, la Jilava, una dintre multele zile dedicate Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a fost marcat așa cum se cuvine la Școala Generală Nr. 1, printr-o manifestare artistică de excepție, la care au luat parte copiii comunei. Cristina NEDELCU Eveniment de excepţie la Jilava, în cinstea Centenarului Marii Uniri Prof. Doina Țecu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Prof. Florentina Ecaterina Costea, inspector școlar general, ISJ Ilfov Prof. Aurel Costel Dumitrescu a coordonat evenimentul Veteranii de război din Jilava, premiați pentru serviciile aduse României Primarul Comunei Jilava, Ilie Elefterie Petre Elevii au oferit un spectacol emoționat
Transcript
Page 1: 14 ACTUALITATE Eveniment …jurnaluldeilfov.ro/wp-content/uploads/2018/11/14-1.pdf14 ACTUALITATE Îndrumați de cadrele didactice, micuții au do-vedit că știu ce înseam-nă, cu

14 19 - 25 noiembrie 2018www.jurnaluldeilfov.roACTUALITATE

Îndrumați de cadrele didactice, micuții au do-vedit că știu ce înseam-nă, cu adevărat, să își cinstească istoria. Pe lân-gă ansamblurile populare care au cântat, au dansat și au bucurat inima ce-lor prezenți, elevii au re-alizat o serie de expuneri științifice care dovedesc că au studiat cu sârg is-toria celor 100 de ani ai României, motiv pen-tru care, de altfel, au și fost premiați de prima-rul localității, Ilie Elefterie Petre, cu diplome de par-ticipare și cărți. Am aflat informații prețioase des-pre Unirea Basarabiei cu România, primul Război Mondial sau chiar despre istoria comunei Jilava.

Mai mult, la eveni-ment au participat și ve-teranii Jilavei, luptători în războaiele care au marcat istoria noastră. Aceștia au fost, la rândul lor, premiați de autorități pentru servi-ciile făcute României pe câmpul de luptă, dar au fost omagiați și prin pre-zentări ample și pline de emoție. Profesorul de is-torie Aurel Costel Dumi-trescu, care a scris Mo-nografia Comunei Jilava, a coordonat elevii ce au susținut prezentările isto-rice, tinerii documentân-du-se pentru realizarea acestor proiecte mai bine de o lună, atât prin biblio-teci sau arhive, cât și ape-lând la memoriile vetera-

nilor de război sau la do-cumente vechi de familie.

Toți cei prezenți au rememorat momen-te cruciale ale istoriei, cu atât mai mult cu cât au avut șansa de a par-curge câteva prezen-tări substanțiale meni-te să aducă un omagiu înaintașilor în anul Cen-tenarului. Elevii au dove-dit prin materialele lor că s-au implicat foarte mult, sub coordonarea profe-sorilor, și au pus mult su-flet pentru desfășurarea acestui eveniment. Dato-rită lor, am reușit să fim martori, chiar și pentru câteva clipe, ale acelor vremuri.

”Ne bucurăm să fim gazda celui mai impor-tant eveniment al anu-lui 2018, un an cu sem-nificație deosebită pen-tru România – comemo-rarea celor 100 ani de la Marea Unire, eveniment organizat cu sprijinul Pri-măriei și Parohiei Jilava. Desfășurăm astăzi cea de-a doua activitate cu-prinsă în calendarul pro-iectului local «Centena-rul în Jilava», activita-te care are ca scop edu-carea elevilor în spiritual unității naționale și sensi-bilizarea comunității refe-ritor la menținerea dezi-deratului unirii naționale în prezent, dar mai ales în viitor”, a declarat Doi-na Țecu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Jilava.

Dimensiune educativă

Dascălul a atras aten ția că principala di-mensiune a Centenarului este cea educativă, pen-tru ca tânăra generație, societatea în ansamblul ei, să-și însușească va-lorile, atitudinile, con-vingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sa-crificiul generației 1918.

”Suntem onorați de prezența unor invitați de seamă, Florentina Ecate-rina Costea, Inspector Ge-neral în ISJ Ilfov, Ilie Elef-terie Petre - primarul co-munei Jilava, o prezență permanentă în școala noastră, omul pentru care Educația în școala jilăvea-nă este o prioritate, direc-torul Școlii Gimnaziale nr.2 Jilava - Constantin Stan Stoica, reprezentanți ai administrației locale, ono-rabili veterani. După cum știm să ne cinstim ero-ii și istoria, vom fi capa-bili să ne proiectăm viito-rul ca națiune, vom ști, cu siguranță, cum să constru-im România de mâine”, a

subliniat directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Jilava.

Inspectorul Școlar General, Florentina Eca-terina Costea a precizat la rândul său: ”Am certi-tudinea că doar împreu-nă vom face lucrurile să se miște în direcția pe ca-re o vrem cu toții, adică o direcție bună. Nu pu-tem face acest lucru dacă uităm trecutul sau dacă nu avem o legătură foar-te strânsă între partene-rii noștri, neamurile noas-tre care au trăit înaintea noastră. Mulțumim întot-deauna părinților că au încredere în noi, cadrele didactice, să își lase ce au mai scump pe lume, adi-că copiii, în grija noas-tră și a educației noas-tre. Sigur că nu ne putem desfășura activitatea fără o colaborare foarte bună

cu administrația publică locală, iar în această loca-litate legătura este strân-să și apreciem acest fapt”.

”Fiți buni, cinstiți și iubitori”

Primarul comunei Ji-lava, Ilie Elefterie Pe-tre, le-a urat bun venit oaspeților, apoi a făcut o scurtă prezentare asu-pra a ceea ce organizato-rii și-au dorit să marche-ze prin acest eveniment dedicat Centenarului Ma-rii Uniri. ”În anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul poli-tic major al anului 1918, desăvârșirea statului ro-mân, realizată prin uni-rea provinciilor românești cu România. Aniversa-rea Centenarului trebuie să fie un moment de tre-zire și de renaștere, de schimbare de atitudini și mentalități în abordarea problemelor fundamen-tale în folosul prezentului, dar mai ales al viitorului. Este un moment de unita-te care ne aduce împreu-nă, mai cu seamă în acest an atât de important pen-tru România, anul Cente-narului Marii Uniri. Copiii trebuie învățați că istoria neamului românesc es-te ea însăși o lecție de viață, voință și iubire. Do-rim ca prin modul în ca-re abordăm tema ”Cente-narul Unirii” să înțelegem semnificația acestui eve-

niment, prin cântec, po-vestiri istorice și activități interesante, să trezim sentimente de mândrie și prețuire a istoriei neamu-lui românesc, să descope-rim valori morale ale po-porului nostru: dragoste de țară, eroism, vitejie și bunătate”, a spus edilul.

Domnia sa a dorit, cu această ocazie să trans-mită asistenței mai mul-te îndemnuri: ”Să fim mai blânzi unul cu celălalt și să dăruim cu sufletul des-chis ajutorul nostru oricui are nevoie! Să proiectăm viitorul în prezent! Îmi doresc o lume mai bu-nă și mai înțelegătoare! Fiți buni, cinstiți și iubi-tori! Visați, îndrăzniți la un viitor mai bun, mai lu-minos pentru noi, pen-tru copiii noștri! Educația este calea spre succes, așa cum inovația este ca-lea spre progres. Să nu uitați trecutul, trăiți pre-zentul pentru a construi viitorul”. Primarul și-a în-cheiat astfel discursul, menționând că tot ceea ce se întâmplă în comu-na Jilava este un adevă-rat exemplu de muncă în echipă.

O adevărată lecție de istorie menită să ne facă mai atenți la istoria nea-mului nostru, la momen-tele importante ale vieții și, mai ales, la oamenii ca-re și-au jertfit viața pentru ca noi să putem trăi astăzi în liniște și siguranță.

Ziua de 16 noiembrie a fost, la Jilava, una dintre multele zile dedicate Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a fost marcat așa cum se cuvine la Școala Generală Nr. 1, printr-o manifestare artistică de excepție, la care au luat parte copiii comunei.

Cristina NEDELCU

Eveniment de excepţie la Jilava, în cinstea Centenarului Marii Uniri

Prof. Doina Țecu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1

Prof. Florentina Ecaterina Costea, inspector școlar

general, ISJ Ilfov

Prof. Aurel Costel Dumitrescu a coordonat

evenimentul

Veteranii de război din Jilava, premiați pentru

serviciile aduse României

Primarul Comunei Jilava, Ilie Elefterie

Petre

Elevii au oferit un spectacol emoționat

Recommended