Home >Documents >130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

Date post:07-Aug-2018
Category:
View:227 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  1/36

  ŞCOALA POSTLICEALĂ FUNDAŢIA ECOLOGICĂ “GREEN” BRAŞOV

  PROIECT DE PRACTICĂ ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA

  PACIENŢILOR CU HEPATITĂ VIRALĂ

  BRAŞOV 2011

  1

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  2/36

  CUPRINS

  CAPITOLUL I.....................................................................................................................3 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA FICATULUI...................................................................3

  1. 1. ANATOMIA FICATULUI...................................................................................3 1. 2. STRUCTURA FICATULUI................................................................................4 1. 3. VASCULARIZATIA FICATULUI......................................................................4 1. 4. INERVATIA FICATULUI...................................................................................5 1. 5. FUNCTIILE FICATULUI..................................................................................5

  CAPITOLUL II....................................................................................................................7 HEPATITELE VIRALE ACUTE..................................................................................7

  2. 1. DEFINIŢIE..........................................................................................................72. 2. CLASIFICAREA HEPATITELOR VIRALE....................................................7 2. 3. ETIOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE..................................................................8 2. 4. CONDIŢII FAVORIZANTE..............................................................................8 2. 5. ANATOMIA PATOGENICA.............................................................................. 2. !. SIMPTOMATOLOGIE.....................................................................................1" 2. 7. FORME CLINICE............................................................................................14 2. 8. DIAGNOSTIC...................................................................................................1! 2. . EVOLUŢIE........................................................................................................17 2. 1". COMPLICAŢIILE ŞI SECHELELE HEPATITEI VIRALE TIP A...........18 2. 11. E#PLORĂRI ŞI INFORMATII PARACLINICE........................................18

  2. 12. PROGNOSTIC................................................................................................12. 13. TRATAMENT..................................................................................................2" CAPITOLUL III................................................................................................................23

  ROLUL ASISTENTEI MEDICALE $N $NGRI%IREA &OLNAVULUI CU HEPATITĂ VIRALĂ........................................................................................................................23

  3. 1. ROLUL PROPRIU............................................................................................24 3. 2. ROLUL DELEGAT...........................................................................................25 3. 3. DESCRIEREA A DOUĂ TEHNICI..................................................................2!

  CAPITOLUL IV................................................................................................................3" STUDIU DE CAZ.........................................................................................................3"

  4. 1. CULEGEREA DATELOR.................................................................................3" 4. 2. GRILA DE STA&ILIRE A GRADULUI DE DEPENDENŢĂ.........................31 4. 3. PLAN DE INGRI%IRE......................................................................................33 4. 4. EVALUARE FINALĂ.......................................................................................35

  &I&LIOGRAFIE................................................................................................................3!

  2

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  3/36

  CAPITOLUL I

   ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA FICATULUI 

  1. 1. ANATOMIA FICATULUI

  F'()*+, -*- (-) /)' /)0- ,)) ' (0+, +/).

    Aş!"# $ E*- '*+)* 6 ()'*)*-) )/'),) 9 -*):+, +0)/-;(,'( 6 )0*-)

  +-0')0) 0-)*'()* - +/[email protected]*- ,:) -)*'().

    C%&'()*#"+(" ,-#&" $

   A0- >0/) ++' -/''= )@-;)* *0)-0), 6 )/-=

  (+ ,+'/-) - )0B'/)*' 28 (/= ')/-*0+, )*-0*-0'0 - 18 (/= 6-*- 

  ". F"+" /*#(%"# ')>0)/)*'(),('>0/. L+, 0-* 0-;'*< '/0-'+-) )0(+,+' (*),= ')0 (-, *?

  6*'

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  4/36

  -) 0*)= +(*+, -)*'(= ,'/>)*'(-,- @' -0''.

    A(-*- @)+0' -,'/'*-);< )*0+ ,'  0-*= *?= ()+), @' ), ,+' S'--,.

  3. F"+" %/-#(%"#  (*'+< - (-) +-0')0< @' '- 6 0)0* (+ -0-*-,-

   *-0'0 ), ()'*)'' )/'),- ,) '-,+, -0*-0-,0 T7T11.

  M(45%"3 6 '(,"# $  +* 0-0-;-*)*- - ,')/-*-= -) ()) '>-0')0< @'

   -'(+,+, -)*'(.

  1. 2. STRUCTURA FICATULUI

  L) -B*-0'0= >'()*+, -*- )(-0'* - -0'*-+, '(-0),. S+ -0'*-+, '(-0), -

  )>,) ()+,) >'0)) ) >'()*+,+' ()+,) G,'. D- +- ,-)(< -*+0' (:+(*'

  )(+,)0-= ()0- +('),- ),- >'()*+,+'. L+,'' +* ';'',' (+ ('+, ,'-0.

  L+,+, -)*'( -*- >0/)* ' (-,+,- -)*'(- -)*('*-= ' ()',)0-

  '+'-= ' -) (-*0,+,)0) 0- ()0- (-0 '+'-,- ' ' ()'(+,-,- ',')0-

  '*0),+,)0-.

  C-,+,-,- -)*'(- +* '+- ' )'+ + >0/) +0 ,)(' )+ ,)/-= >0/)*-

  '*0+ '+0 0? - (-,+,-. I 0'/-) +-' ,)/- - >0/-);< ()'(+,-,- ',')0-

  '*0),+,)0-. C-,+,-,- -)*'(-= -)*('*-,-= +* 0-,)*' /)0'= - >0/) ,'-0'() @'

  ))0 - -('+- + )-(* ,'),. C-,+,) -)*'(< )*- '- '

  ()'(+,-,- ',')0- -(0-') -B(0')= >'- ' '+'- -(0-') -(0').

  1. 3. VASCULARIZATIA FICATULUI

  F'()*+, )0-  +,< )(+,)0';)'- +*0'*'< @' >+('),)*'(-,- >'()*+,+' ):+ ' ),''' ' ',+, >'()*+,+' ),''' ',)0'= @' -

  )'(' ' ),''' (-,')('.

  4

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  5/36

  1. 4. INERVATIA FICATULUI

  I-0)') >'()*+,+' -*- )'+0)*< - ,-B+, -)*'( >0/)* ' >'0- '/)*'(- @'

   )0)'/)*'(-. P,-B+, -)*'( - -0'- ' ,-B+, (-,')(.

  C(5 (5("# +* (+(*- 0' ()0- ',)= -(0-*)*< (*'++ - (-,+,- -)*'(-=

  ):+- ' +- +/)' )*+(' (? ):+ )'(' 0[email protected]'' '-*'-' )*0'(-. C)) '(-0),< ) >'()*+,+'. A0- >0/< - )0>-0 @' (-,+,-,0 -)*'(-. &',) - 

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  6/36

  • F*&3+(" 8-"%5(3 9 - 0->-0) ,) *)*- +*)-,- +*0'*'-

      glicogenetica 9 '*-*';-);< ,'(-+, ' ,+(;)= ('-);< ,'(-+, '

  ,+(;)= >0/-);< ,'(- ' 0'()* - -;'*-);< 0'0'-+, @'

   0*0/') (+ 0, ' ()+,)0-J

     >+(') ureogenă ) >'()*+,+' 9 (*< ' ) >)0'() +0-- ' )(';' )/'*' '

  -B(-= +;)' )+ ->,'' ' '*-;-J

     '*-0'- ' /-*),'/+, /'-0),-,0  C,= N)= = C+= F-= -*- -;'* - >'-0J

     0, ' /-*),'/+, )-'= 0-,? '+0-;) 0' -+*0),';)0-) +0 0/'

  +0)0-),'= -*0-'= )*''+0-*'(-J

     -*- depozit  - '*)/'- ,',+',- @' '0,+',-. F'()*+, 0-0-;'*< (-, /)'

   )* -;'* - '*)/') A ' 0)'/= )0B'/)*' 5KJ

      sintetizează fermenţii 9 )0');)= +0-);)= ()0- '*-0' ' 0(--,- +0-- '

  >'()*J *0'+*'0);)= ()0- '*-0'- ' )0-0',- )(';',0 0)@'J >>)*);-,- @' >>0',);-

Embed Size (px)
Recommended