+ All Categories
Home > Documents > 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

Date post: 07-Aug-2018
Category:
Author: georgiana-ancua
View: 255 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 15

Transcript
 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  1/36

  ŞCOALA POSTLICEALĂ FUNDAŢIA ECOLOGICĂ“GREEN” BRAŞOV

  PROIECT DE PRACTICĂROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA

  PACIENŢILOR CU HEPATITĂ VIRALĂ

  BRAŞOV2011

  1

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  2/36

  CUPRINS

  CAPITOLUL I.....................................................................................................................3ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA FICATULUI...................................................................3

  1. 1. ANATOMIA FICATULUI...................................................................................31. 2. STRUCTURA FICATULUI................................................................................41. 3. VASCULARIZATIA FICATULUI......................................................................41. 4. INERVATIA FICATULUI...................................................................................51. 5. FUNCTIILE FICATULUI..................................................................................5

  CAPITOLUL II....................................................................................................................7HEPATITELE VIRALE ACUTE..................................................................................7

  2. 1. DEFINIŢIE..........................................................................................................72. 2. CLASIFICAREA HEPATITELOR VIRALE....................................................72. 3. ETIOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE..................................................................82. 4. CONDIŢII FAVORIZANTE..............................................................................82. 5. ANATOMIA PATOGENICA..............................................................................2. !. SIMPTOMATOLOGIE.....................................................................................1"2. 7. FORME CLINICE............................................................................................142. 8. DIAGNOSTIC...................................................................................................1!2. . EVOLUŢIE........................................................................................................172. 1". COMPLICAŢIILE ŞI SECHELELE HEPATITEI VIRALE TIP A...........182. 11. E#PLORĂRI ŞI INFORMATII PARACLINICE........................................18

  2. 12. PROGNOSTIC................................................................................................12. 13. TRATAMENT..................................................................................................2"CAPITOLUL III................................................................................................................23

  ROLUL ASISTENTEI MEDICALE $N $NGRI%IREA &OLNAVULUI CU HEPATITĂVIRALĂ........................................................................................................................23

  3. 1. ROLUL PROPRIU............................................................................................243. 2. ROLUL DELEGAT...........................................................................................253. 3. DESCRIEREA A DOUĂ TEHNICI..................................................................2!

  CAPITOLUL IV................................................................................................................3"STUDIU DE CAZ.........................................................................................................3"

  4. 1. CULEGEREA DATELOR.................................................................................3"4. 2. GRILA DE STA&ILIRE A GRADULUI DE DEPENDENŢĂ.........................314. 3. PLAN DE INGRI%IRE......................................................................................334. 4. EVALUARE FINALĂ.......................................................................................35

  &I&LIOGRAFIE................................................................................................................3!

  2

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  3/36

  CAPITOLUL I

   ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA FICATULUI 

  1. 1. ANATOMIA FICATULUI

  F'()*+, -*- (-) /)' /)0- ,)) ' (0+, +/).

    Aş!"# $ E*- '*+)* 6 ()'*)*-) )/'),) 9 -*):+, +0)/-;(,'( 6 )0*-)

  +-0')0) 0-)*'()* - +/-@*- ,:) -)*'().

   C%&'()*#"+(" ,-#&" $

   A0- >0/) ++' -/''= )@-;)* *0)-0), 6 )/-=

  (+ ,+'/-) - )0B'/)*' 28 (/= ')/-*0+, )*-0*-0'0 - 18 (/= 6-*-

  ". F"+" /*#(%"# ')>0)/)*'(),('>0/. L+, 0-* 0-;'*< '/0-'+-) )0(+,+' (*),= ')0 (-, *?

  6*'

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  4/36

  -) 0*)= +(*+, -)*'(= ,'/>)*'(-,- @' -0''.

    A(-*- @)+0' -,'/'*-);< )*0+ ,' 0-*= *?= ()+), @' ), ,+' S'--,.

  3. F"+" %/-#(%"# (*'+< - (-) +-0')0< @' '- 6 0)0* (+ -0-*-,-

   *-0'0 ), ()'*)'' )/'),- ,) '-,+, -0*-0-,0 T7T11.

  M(45%"3 6 '(,"# $  +* 0-0-;-*)*- - ,')/-*-= -) ()) '>-0')0< @'

   -'(+,+, -)*'(.

  1. 2. STRUCTURA FICATULUI

  L) -B*-0'0= >'()*+, -*- )(-0'* - -0'*-+, '(-0),. S+ -0'*-+, '(-0), -

  )>,) ()+,) >'0)) ) >'()*+,+' ()+,) G,'. D- +- ,-)(< -*+0' (:+(*'

  )(+,)0-= ()0- +('),- ),- >'()*+,+'. L+,'' +* ';'',' (+ ('+, ,'-0.

  L+,+, -)*'( -*- >0/)* ' (-,+,- -)*'(- -)*('*-= ' ()',)0-

  '+'-= ' -) (-*0,+,)0) 0- ()0- (-0 '+'-,- ' ' ()'(+,-,- ',')0-

  '*0),+,)0-.

  C-,+,-,- -)*'(- +* '+- ' )'+ + >0/) +0 ,)(' )+ ,)/-= >0/)*-

  '*0+ '+0 0? - (-,+,-. I 0'/-) +-' ,)/- - >0/-);< ()'(+,-,- ',')0-

  '*0),+,)0-. C-,+,-,- -)*'(-= -)*('*-,-= +* 0-,)*' /)0'= - >0/) ,'-0'() @'

  ))0 - -('+- + )-(* ,'),. C-,+,) -)*'(< )*- '- '

  ()'(+,-,- ',')0- -(0-') -B(0')= >'- ' '+'- -(0-') -(0').

  1. 3. VASCULARIZATIA FICATULUI

  F'()*+, )0- +,< )(+,)0';)'- +*0'*'< @' >+('),)*'(-,- >'()*+,+' ):+ ' ),''' ' ',+, >'()*+,+' ),''' ',)0'= @' -

  )'(' ' ),''' (-,')('.

  4

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  5/36

  1. 4. INERVATIA FICATULUI

  I-0)') >'()*+,+' -*- )'+0)*< - ,-B+, -)*'( >0/)* ' >'0- '/)*'(- @'

   )0)'/)*'(-. P,-B+, -)*'( - -0'- ' ,-B+, (-,')(.

  C(5 (5("# +* (+(*- 0' ()0- ',)= -(0-*)*< (*'++ - (-,+,- -)*'(-=

  ):+- ' +- +/)' )*+(' (? ):+ )'(' 0+@'' '-*'-' )*0'(-. C)) '(-0),< ) >'()*+,+'. A0- >0/< - )0>-0 @' (-,+,-,0 -)*'(-. &',) -

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  6/36

  • F*&3+(" 8-"%5(3 9 - 0->-0) ,) *)*- +*)-,- +*0'*'-

     glicogenetica 9 '*-*';-);< ,'(-+, ' ,+(;)= ('-);< ,'(-+, '

  ,+(;)= >0/-);< ,'(- ' 0'()* - -;'*-);< 0'0'-+, @'

   0*0/') (+ 0, ' ()+,)0-J

    >+(') ureogenă ) >'()*+,+' 9 (*< ' ) >)0'() +0-- ' )(';' )/'*' '

  -B(-= +;)' )+ ->,'' ' '*-;-J

    '*-0'- ' /-*),'/+, /'-0),-,0 C,= N)= = C+= F-= -*- -;'* - >'-0J

    0, ' /-*),'/+, )-'= 0-,? '+0-;) 0' -+*0),';)0-) +0 0/'

  +0)0-),'= -*0-'= )*''+0-*'(-J

    -*- depozit  - '*)/'- ,',+',- @' '0,+',-. F'()*+, 0-0-;'*< (-, /)'

   )* -;'* - '*)/') A ' 0)'/= )0B'/)*' 5KJ

     sintetizează fermenţii 9 )0');)= +0-);)= ()0- '*-0' ' 0(--,- +0-- '

  >'()*J *0'+*'0);)= ()0- '*-0'- ' )0-0',- )(';',0 0)@'J >>)*);-,- @' >>0',);-,- (+ 0,  ' >>0',)0-) 0

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  7/36

  CAPITOLUL II

    HEPATITELE VIRALE ACUTE 

  2. 1. DEFINIŢIE

  H-)*'*) -'-/'() -*- ),) '>-(')< *0)/''',)= )0/) -'-/'(< )+ (')0 )-/'('( '0++, -)*'(= ()0- -*- '*0+ '

  0)'/ - (),- '-*')= )+ )(('-*),= - (),- )0-*-0),< 0(? 6/,-*< 0' -/- - '>-('- --0),< @' 0' '/*/- '-*'- @' -)*'(-= 6'*- )+ + -

  '(*-0.

  2. 2. CLASIFICAREA HEPATITELOR VIRALE

    H-)*'*-,- +* '>-('' (+ /)'>-*)0)',

  (+ '-()0- @' '/+'*)*- +0)',

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  8/36

  (  Hepatita virala C (HVC) 9 ) -0' ' 0++, -)*'*-,0 ;'- A= &

  '(' A= '(' &J - *0)/'*- - (),- )0-*-0),+;'),J -*- ()+;)*< - + >,)''0+ ' >)/',')

  *) '0')-= VHC= + 0''0+ )0- -,+'- '/',)0< (+ -)*'*) &= '', --0<

  @' --0' )) ,) 5"K (+ (0'(';)0-J

   Hepatita virala D (HVD)  9 )+ -,*)= (+/ ) >* +/'*) 0'/) )*''

  -*-0/')*< - + ARN'0+= (),(''0+= '*'(* - VHA= -@' -'-/','( @'

  '/*/)*,'( - )0'- /+,* - -)*'*) A.

  2. 3. ETIOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE

  H-)*'*) '0),) A -*- 0()*< - + -*-0'0+ HVA (+ *0)/'*-0- >-(),

  0),)= )+ - (),- '-*'). S)+ -(0' -'-/'' '0'(- @' /'(' >()0- -'-/'(- +<

  (+/ - *0''' @' /,+@*-.

  D- 0-+,) (*)'+-) - >)(- 0' (*)(* '0-(* )0 - )*- >)(- @' ''0-(*= '

  (''',- +0 ->'('-*- - ''-) -0),-, '/+';)0- )*+0),)= - (-,- /)' /+,*- 0' (+,*-(),< ) '0++,+' +0-);< - '(-'

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  9/36

  0)< @' - )(--) (',+, /'( >)(- >0/) /)' --0) - -)*'*)( -)*'*< /)' --0

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  10/36

  0),)/)*0.

  S'/*/)*,') ))*/'-' )*-'(- I>-('- '-*'< -*0+ -)*'*) A @' E @'

   )0-*-0), -)*'*-,- &= C @' D= -0')) - '(+)'- -*- /)0- - 2! -/-' ,-+(('*- 42""8"""//3 J ,'/>('*- 2"4"K /('*- 48K J

  *0/('*- 15"4""."""//3.

  V(-!" 6 /6(8&-"# " 98"-((5%# 7 VSH . $ R)''*)*-) (+ ()0- - 0+(-

  -+-0-) -/)*'',0 11"//1=715//2 J 213//1 J 1217//2 >-/-' .

  1"

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  11/36

  E,"8& (%39(8(3$

  S- ->-(*+-);< 0' +('- -))= '/'-))= ,)+, >'' ) :-+-.

  S(6#8("  9 (*) ' -*-0/')0-)  ()*'*'-0 ' ?-= ' -)*'*) '0),) -

  -0) (0-@*-0-.

  S- 0-(,*-);< 1"/, - ?- '*0 -0+-*) (+ )( - ,)*'< >0)('+',0 0*-'(- ' ?-.

  I -)*'*) '0),) - (*)*) (0-@*-0-.

  I&6(35 6 #%-%8(&" @ -( *(3 @  0*/') -*- '*-*';)*) ' >'()*= - )(--)

  6/, "=! 9 1=2"/K

  G5(38(" @ 0-0-;'*< ()*'*)*-) - ,+(;) ' ?-= ' -)*'*) '0),) )(+*) -*-

  0/),). V),. 0/),) "=8" 9 1=2"0K

  E,"8&5 /#%5%)(3 9 (-0(-*-);< 0-;-) )+ )-) )*'(0',0 ' -0+, ,)+,+'.

  I -)*'*) '0),) - (

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  12/36

  E,"8&*5 8"-#((5%# '3"5 @ - ->-(*+-);< >'- +< ->-()0- *))= >'- +<

  )/''*0)0-) +0 +*)- +0)*'- )+ (,'/). E*- >)0*- '/0*)* () >-(),-,-

  *0'/'- -*0+ )),';) - ,)0)*0 ) + >'- )/-*-()*- (+ +0')= )0'+ +< -B)/--

  0)','(-= 0--' >'()*+,+' (+ ):+*0+,

  ,))0(+,+'. P* >' -B,)*)*- >)*) '>-0')0) ' /)0'-) )*-0')0). E*- +*',) /)' ),-

  ' -,)/- ' -/0)'',- (+ '(*-0= ' ,+ +* (-0(-*)*- -;'(+,) ',')0) ' )0*- '

  (

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  13/36

  D-+*+, /)' )*- >' - *' -0 (+ '/*/- -+0''(- () )*-'-= )/--,'=

  (->),--= '/'-= '0)('','*)*-= /,-*).

  M)' 0)0 ))0 /'>'('()*+, [email protected] -'', '

  --*+), ,-/-),'- '(0-*).

  EB)/--,- - ,)0)*0 -'-');< +0','-+0'-= (0-@*-0-) *0))/');-,0=

  VSH 0/), )+ ()) ' /+()) (:+(*'),) +-

  >+, ), ), (,-0-' -0/'*- -0)0-) 0-((- ) (,0)'-' ),--= )' ---0),';-);< - *0+(' ' /-/0-.

  I )(-)*) >);)= '/*/-,- '-(*'- ' >);) 0-'(*-0'(< - )*-+-);< )+ ')0 =

  )-*'*+, 0-'-= *)0-) +>-0',) ')0-.

  I -0')) - *)0- '(*-0+, - /-'- ,) '-,+, /)B'/ - '*-'*)*- )*'. E, )*- >'

  '(0-*= /-0)*= '*- )+ >)0*- '*-= ')0 +)) ,+' -*- - '(-' ),-) '(*-0 

  >,)''(= )+ )*- >' >0)( 0*(),'+ )+ 0+''+.

  D+0)*) '(*-0+,+' -*- ' /-'- 24

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  14/36

  ','0+') (0-(+*) ,) 1"3"/KJ

  ' +0') -B'*) ','0+') ' '(-*) 0' ')0'') '0/+,+' '(*-0'(= ','0+'-/') ()- + 1"/K= >'()*+, -

  0/),';-);-0',)*-'(=

  - (+0*) +0)*)= -,+'- >)0)',) ) ,''= >?0@'* ,-*), ' (0'(';)0-.

  D* :%5*+( /( )#":(-"- - ---(

  ?  forme anicterice ()0)(*-0';)*- 0' ,') '0/+,+' '(*-0'(= 0' '/*/- '-*'-

  0-))(- ' (*-B* -'-/','( ' 0' -B)/- - ,)0)*0 0- >+('),-

  -)*'(-J

  - forma comuna.

  D* 6*#"-" ,'' ? '%#8 /3*#- 7"%#-(: '#*/-. 9 -,+-);< ' (?*-) ;',-= (+ )*-'-= 0-))= )/--,'=

  *+,+0

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  15/36

  ),-= ,-0',- ' 0+0'*J

  - '%#8" #5*&)(-" /(85".

    D* (&-&/(-"-" ,''

  - '%#8 /:# – ' /)' +' - 24 - 0- -,+') - 0-(''*) ('()*+,+' )*0>') )(+*) ))0- - '(-' ,) *'-0' ' (+0+, +-' -)*'*-

  '@+'*-= ' 0'/) )0*- ) ,''. D-+*-);< (+ )'*)'- '/*0'-= *)0- - *0)0- '

  )' (/)J '0/+, -/0)'( -*- 0-;-*= >'()*+, -*- /'(= )') -0(+*)',. D'*0>')+)(+*) -)*'() >0/) >+,/')*) >[email protected]@*- >'- 0'*0 ('0;)= >'- ,-*),.

  D* :#/- $

  - 5" 3%(5 -)*'*) -,+-);< - '(-' /)' 0 -(?* ,) )+,*= /'? ' -*','-

  '0++, -)*'*'( A. H-)*/-),') -*- )((-*+)*) ' -0'*0-(-*- -(?* ,) )+,*. L) 6(-+*+,

   ,'' ) -0)* + >)('- )0*'(+,)0 /-'' 0@''= ),)0- -0'0),< (+ *),'*)*-

  +'(*-0'() ' +;-,- (,0)*- '*- ' 0@+ 6(' )-(* - +;- '*-= )/'*'/)() F',)* ' ()0,)*')= /)() - -)*'*).

  ? 5" /*)"# -)*'*) '0),) -,+-);< --0= (+ ,-*),'*)*- - 817K= /'? ' -*','-

  '0++, -)*'*-' &.

  - 5" -#&( -)*'*) '0),) ))0- /)' 0)0= -,+-);< /)' --0= )*- >'' )0*'(+,)0'*

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  16/36

  2. 8. DIAGNOSTIC

  2; ; 1; D(")&%/-(3*5 %!(-(: / *& 6"-  

  )*- -'-/','(- (*)(* '>-(*)* (+ ();+0' '/',)0-= >()0 -'-/'(= >)/','), )+ -

  (,-(*''*)*-= (*)(*- 0>-'),-= '','*)*-) - '(+,)0- )0-*-0),)= *0)>+;'' -

  ?- )+ -0')*- - ?- = -/'),';)= ':-('' (+ '*0+/-*)0 -*-0',';)*.

  )*- (,''(- )0')*-,- *'+0' - -+*= *+,+0'()*- ' -('>'()*-J

    --('>'(- (0-@*-0-) ),0',0 )) ,) 1"""2"""+.' ),- -;'/-,0 TGO=TGPJ

  F>)*);) ),(),') ),0' 0/),- 8"12"/K (0-*- ,) ),0' - 2""5""/K >''

  0--,)*)0- ) ,-;'+',0 -)*'(-.M'>'()* - ZQ 1"UML

  0-)(') T))*)A0)

  L-+(-/'- (+ -+*0-'-= USA 0/), (')0 (-(),- ' 0'/-,- 14 ;',-.

  D-*-(*)0-) )*'(0',0 -('>'(' )*' VHA. IM ))0 0-((- ' ?- )0 ')0 +<

  1"14 ;',- - ),) + ')*'(+, - -)*'*) A. IG ))0 *?0;'+ ' ?- )0 -0'*)

  +-0' *)*) ')*) -/ - '/+'*)*-. D-(-,)0-) )*'-+,+' H& ' ?- (+ 48

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  17/36

  2; ; 2; D(")&%/-(3 D('#&+("5

  D')*'(+, '>-0-'), ) >' >-('' ),'/-*)0-J

  -+*+, ),*0 ,' '>-(')-.

  I perioada icterica ')*'(+, ) >' >-('+' 6'*- - '(*-0

  /+(,-;) '>-('))J -)*'*) *B'()J

  '(*-0+, 0+ - (,'() ',')0)J

  '(*-0-,- -/,'*'(-.

  2. 9. EVOLUŢIE

  E,+') -)*'*-' -'-/'(- 0-;'*< ' /):0'*)*-) ();+0',0 + ()0)(*-0 ('(,'(=

  -;,*?+- - )+/'*- -0')- '(+)'-= -0')) 0-'(*-0'()= -0')) - *)0-=

  -(,'+, ' (),-(-*).

  H-)*'*) '0),) -,+-);< 0- '-()0- (/,-*) '*0+ '*-0), - 34

  0/)

  (/+). I '*+)'',- ' ()0- >);) '(*-0'() +0-);< )) ,) ! -('',- )+ ' --0), -,+'- /)' --0).

  17

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  18/36

  2. 1. COMPLICAŢIILE !I SECHELELE HEPATITEI VIRALE TIP A

  I (+0+, -)*'*-' -'-/'(- * +0-'= )*0'*< )-0'-' (0-)*- - '>-(')

  '0*'() ' )*0'*) +0 >)(*0' >)0';)'= (/,'()'' () *);) ',')0)= )'(,'*- '

  (,-('*'*- )(*-0'--= (+ '>-0'' ((' ' (,')(','= 6'*- - >-0)= >0')-= +0-0'

   +*-0'(- ' '(0+, 0-* ' 60)0*- 0)0- - )-/'- ),)*'(('*;) '

  /('*;).

  T-*-,- - ()+,)0- )+ ),0' (- -(-,-);< '+>'('-*) -)*(-,+,)0).

  EB,0)0-) >+('',0 -)*'(- ' -0')) 0-'(*-0'(< + ' -'-*) ,-;)0-)

   )0-('/+,+' -)*'(.

  18

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  19/36

  D-*-0/')0-) ','0+'-' **),-= 0-(+/ ' ) ','0+'-' ''0-(*- ' '0-(*- -*-

  >)0*- +*',) ' -0')) 0-'(*-0'(). L) 6(-+* (0-*- ','0+') ''0-(*) ' )' (-)

  '0-(*).

  P0-,- - '0*-'-/'- (-0(-*-);< *)','0-) 0*-'-,0 ' '>-0'*- ,+''= +? '

  -'-*) -;-(','0+, )(-*0)= *-') ,) 0-(''*)0-.

  2. 12. PROGNOSTIC

  P0*'(+, -)*'*-' (+ '0+ A -(-'*) /)+0' ''-'()'*)0- 0'' ))

   *)',)= ),'/-*-,-= *),-*-,- ' ''-) -0),). N+ *0-+'- /') '(' '','*)*-)

  *0)/'*-0'' 0' /+@*-. I;,)0-) -*- ,')*0'-.

  M)+0',- - 0--'0- ),- -)*'*-' -'-/'(- ';-);< )*?* >)(*0'' -'-/','(' 0'('),'= ()* ' - (-' >)0';)'

  • P0>',)B') *0-+'- ) 6(-)< (+ -'*)0- (/,-*) ' 0-((- ) *+*+00 >0/-,0 

  - '>-('- (+ '0++, -)*'*-' -'-/'(-= /+, ,) ' +0*)(- ' '*),- -('' - ,' '>-(')-.

  • O0)';)0-) '*),';-('-

  ) 0+>-,0 ' '-(*-,0 ,)',0= -;'>-(') '*0+/-*-,0 /-'(),- 0' >'-0-0-

  3" /'+*- ,) 1"" 0)- (-,'+.

  • D-;'>-(') *-0//-*0-,0 - ) >)(- (+ ,+'- - -0/)))* - 1K )+

  (,0)/') 1K.

  P-0),+, ()0- 60':-@*- ,)'' ) 0--(*) 0/-,- - )-'- ' )*'-'- '*)*- /)-0-,- ->-(*+)*-.

  • D+< (*)(*-,- '>-(*)*- (+ ?- )+ /)*-0'' >-(),- - 0 -(*)

  0'+0.

  1

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  20/36

  • S- 0 0--(*) /)+0',- - ''-) ),'/-*)0) 0' 0*-(') ),'/-*-,0 >'-0-0-)

  ,)*-,+'= 0+(*-,0.

  • S- 0 ',)B') -('>'() ' -)*'*) '0),) *' A - >)(- 0'

  ) (8*&(!"# "/(:" 3* (8*&%)5%*5(& /-"&6"#6 1!K )/),+,'- )/''*0)*-

  ' 0'/-,- 7 ;',- - ,) (*)(*= '*0)/+(+,)0 IM ' ;- - "="2"="5 /, (0J

  )(-*-) (>-0< 0*-('- - 2! ,+'. E*- ''()*) ,) (*)('' (+ 0'( (0-(+*= '

  ();+0',- '''+),- )+ ,) 0++0' ()0- - -,)-);< ' *-0'*0'' (+ --/'- (0-(+*)=

  0' (+ (''' 0-()0- - ''-)J

    (8*&(!"#" "3-(:" (+ )((' 0+ - (-,+,- ','- +/)-= ')(*')* (+ >0/,=

  )/''*0)* '*0)/+(+,)0 IM ' 2 ;-= ,) '*-0), - ,+) ' (+ 0)-, ,) 1 )= ()0-

  )'+0) 0*-('- - K= (+ +0)*) - /''/ 1" )'.

  2. 13. TRATAMENT

  2; 1; 1; T#"-"8&- ()(&%?6(--(3

  L) + ,) (+ HVA = 0-)++, >';'( ' '*-,-(*+), -*- ,')*0'+. D- ,) -+*+,

   ,'' ' )) ,) ')0'') '(*-0+,+'= 0-)++, ) >' ,) )*= )' ' -0')) -

  (),-(-*)= ) >' 0-,)*' 1"12 0- (+,()*= *'/ - 23 ,+'.

  &,)+, - -)*'*)= )*< ('-0)* '-()*= '@' ) +*-) 0-,+) )(*''*)*-) )')

  +< 23 ,+'= (+ 00)/ - /+() 0-+.

  R-,+)0-) *'/+0'- ) )(*''*)0';) *0-(-0-) ,'' '*0 -)*'*) (0'()=

  )+ ))0'') +-' 0-(

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  21/36

  D'-*) ) *'- -)/) - >)*+, () ' -)*'*) '0),) )(+*) *' A -B'*)

  '>-0/-*)*'- )*0'()= ',')0) ' )(0-)*'() ' -(' ) + (-)0) + ->0* '-*' 0-)

  /)0-.

  A,'/-*)') *0-+'- ) >'- +>'('-*) (),0'(= ) ('< (-,+,;)= ) >'- ))*)*)

  +*+,+' ,)+,+'.

  I 0-'/+, ),'/-*)0= );) ) >' ' ,+('- [email protected] '-0)',-= (+ '*)/'- '

   0*-'- +>'('-*- = (+ ()*'*)*- /-0)*) - 0-0'*)

  /)' ),- + >0/) - ,'('- (-)'= (/*= +(+0' - >0+(*-= ,'('- ;))0)*-= +- -

  ,-+/-= /'-0-= +,(-))= '(+''= ,)*-= ')+0*= 0?;) - )(' 0))0';) '+0-;).

    S- 0 )

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  22/36

    C0*'(*-0)') ' -)*'*) '0),) )(+*) -*- 0''*) () /-'()'- ):+)*)= (+ 0,

   )*-'(= '/*/)*'( ' (+ ''()'' ,'/'*)*- ,) >0/) --0). S- )/''*0-);<

  P0-' 1/(0= ' ;) +'() ,) 0) )+1" AM= )*< ,) +) ;',-= (+

  6*0-0+-0- 0+().

    T0)*)/-*+, )*-'( +0/)(-0-)

  /0>>+('),+;'' (+ M+,*',+*'= (+

  A0'') 0'*, )+ A)*>0* -*0+ ('('-*) 0-'0)*0'-= - (/)*- )-/') ' - (*0,-);< 0--*)* )),';-,-.  I (); - -/- - ()+,)0- '*0))(+,)0) - )/''*0-);< H-)0') )+

  T0/*.

    I (/,'()'',- '>-(')- - )/''*0-);< )*''*'(- P-'(',')= G-*)/'(')

  ' C->),0'-.

    F0/-,- (,-*)*'(-= (+ '(*-0 0-,+'*= - *0)*-);< (+ (,-0-*'(- A'0,=

  C,-',= C)0'(,= F'','= &','(,.

    M-'()/-*-,- ,'*0- ' -)**0- +* >)0*- +*',- /)' ),- ' >0/-,- (+-,+'- 0-,+'*). D'*0- )(-*-) )-/ M-()0= M-*))0= A)*>0*= S','/)0')=

  T0>)0.

  C*')') - *0)*-);< (+ ,)B)*'-= (,'/- 6),*- ' 0-('. P-*0+ )/-,'0)0-) >+('',0 

  -)*'(- ' 0-*0)-0-) *+/->)('-' -)*'(- - 0-(/)) ),'()0-) - (

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  23/36

  S- 0-(/)) 0-)+ 0-,+'*= '-*) ' /-'()'- /-*),'() '*)/'-=

  >>,''-= /-'()'' (- 0-*)',-( -(','0+, - /-/0)) ) (-,+,-' -)*'(- ()

  S','/)0') ' T0>)0+,= /-'()'' (- 0':'< ('(,+, )/')(+,+' (0*.

  CAPITOLUL III

  ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU HEPATITĂ VIRALĂ

  A'*-*) /-'(),< -*- -0)) ()0- )*- )(0) 60':'0' (),'>'()*-= (+

  -*)/-*= -? (+@*'- *-'(- -(-)0- @' )? + '/ ), 0-)','*)0*- -;,*)*.

  R,+, --'), ), )'*-*-' /-'(),- (*< 6 ) ):+*) '''+, -(*+)* '+0' )(< )0 >' )+* >0)= ') )+ (+@*'-,- -(-)0-.

  R,+0',- )'*-*-' /-'(),- (*)+ 6

  • 0, - 60':'0-J

  •  0/)0-) ''--' '*),'(-@*'J

  • 0)';)0-) @' -*')0-) 60':'0',0J

  •  0--(')0- -,--,0 )'*-*- /-'(),-= )'*-*-,0 /-'(),-

  -+*)*- @' ()0-,- )+B',')0-J

  • -+()0-) )'*)0< ) )('-',0 @' -0)-,0 )0';)0-) '*-0-0'-' @' )'*)0-) 6 +,*'/-,- //-*- - ')<

  23

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  24/36

  $-,''0-) 0,+,+' -(-'*< -0'-0' @' ())('*'- /-0-+ '-

  )-0''*. &,)'' (+ HVA 0 >' )/,))' ' ),)- /'('= ,''@*'*-= )'+0?+,- ('''

  )-()*- - ').

  ; 1; 2; R%5*5 "/(/-&-( & ,"8&*5 35(&(3

  A'*-*) /-'(),< )0*'('< ,) -B)/-+, (,''( ), ,)+,+' (+ -)*'*< '0),'--= -*0+ ) +

   0() /'@(

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  25/36

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  26/36

  +/

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  27/36

  /-'()/-*- ,+'' /-'()/-*)- 6 ()*'*)*-) @' ((-*0)') (-0+*< - /-'(=

  )-,'<

  P#)-(#" "3(&-*5*(

  P''( ' - -B,'(< *-'() @' 0,+, )(-*-')

  F';'( - ';,-);< )*+, (+ )0))= - )@-);< )('-*+, 6 -(+'* ,)*-0), *? (+

  /-/0+, '>-0'0 *? @' 0-*+, >,-(*)*= - )@-);< );'-*+, + 0-'+-) )(0),'B-);< ()+,) ,) *++, '0')*0+,+' @' - 6('- 0'-*+,

  S- -0'>'(< *-/-0)*+0) )-' )+ ) ,+'-' /-'()/-*)-=

  S- +/,- '0')*0+,

  S- -)(+-);< )-0+, @' 0'/) (,)< - )<

  S- ,+0'>');< ()+,) (+ )-,'< S- >'B-);< '0')*0+, - *)*'

  A'*-*) - ),< - /?'' @' 6/0)(< /+, 60-*)*

  6)'*- 6 '0-(') -;'('' +0')0-

  D+< (- ?0>+, ()+,-' ) *0-(+* 0' >'(*-0= - 0''(< -B*0-/'*)*- -B*-0< @' - 60-)*<

  ?0>+, 6 )B) )/+,-' 0-(*),- S- '*0+(- ()+,) 1"15 (/

  S- -('- 0'-*+, @' - 0-,-);< '*-;) - (+0-0- ) )-' 0' 0''()0-) '0')*0+,+'

  ,) )0B'/)*' 5" (/ -)+0) )('-*+,+'

  P)('-*+, -*- 0+)* < 0-'0- )?(=

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  28/36

  P0' ): -;'(), - 6-,-- '*0+(-0-) ++' '*0+/-* *++,)0 < )+

  ()*-*-0 0' +0-*0< 6 -;'() +0')0-/-' @' ,)

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  29/36

  S- 6--(*< )-'- )*?* ) )('-*-' @' ) '*0+/-*-,0=

  (?* @' ) /?'',0 (-,+' ()0- -B-(+*<

  )'*-*) 6/0)(< /-(*-);< (+ B'(')+0< - /-0(+0 0'>'('+, +0-*0), - + 6 : 6 '0-(') )++,+'

  ()*- ) (+ -) @' 0'- 6*0- --*+, /-'+ @' '-,)0 ),- /?''' 0-*- ,+0'>');< ) (+ +,-' *-0',

  0'-*)*< (+ ?0>+, 6 += ) - '*0+(- 6 +0-*0) 4 5 (/

  )0),-, (+ 6)'*)0-) -'= -B*0-/'*)*-) )(-*-') ) >' (0?*< 0'*0 /'@()0- 6

  >0/< - )0( -*0+ ) +@+0) *0-(-0-) 6 -;'(<

  0'/-,- '()(- +< -)0-) 0'>'('+,+' -B*-0 0' )(-,-)@' /'@(-(*+-);< *),-*) 0-'+'' +,)0-

  S- 6/0)(< @' - )@-);< (/ 6 )* + +0)--0- (*'+<

  S- *-);< 6 >)') - -0)'- *-'() @' +/-,- -0)-' ()0- ) ->-(*+)*

  S- *-);< ()*'*)*-) - +0'< 0-(,*)*< ,+/+, @' -'*)*-)

  S- *-);< )-(*+, /)(0('( ), +0'-'.

  C%85(3"+((

  I/-')*-

  ,-;)0-) *0)+/)*'(< ) /+()-' +0-*0),-

  (0-)0-) +-' (0)0-) -'

  )*+)0-) -' 6 (+0+, -)(+

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  30/36

  T)0'-

  '>-(')-= 0' '*0+(-0-) -0/-',0 )*-' 0' /)-0- @' '*0+/-*- -*-0',-.

  CAPITOLUL IV

  STUDIU DE CAZ 

  4. 1. CULEGEREA DATELOR

  DATE RELATIV STABILE

   NU! $ &ICĂ "#!NU! $ MARIAV$#S%& $ !5 )'S!' $ F; #!()*)! $ 0*B< ()+, V#+)%& 0/?< /)0)()U $ :+. &0)@0U",1)! $ -')0 *#U" S,N*U)N $ A II ,20  @ --/'>'()*'- ,""  @ )-'(-(*/'- ,) ?0*) - 18 )'  /!3)0)!N1! S!N4#),(! $ + 0-;'*< ,(!#*)) $ + )0- 5N&(1)! $ 1=!7 /.

  DATE VARIABILE

  %.,. $ 13"7" // H; "U(S  !2 /';%!"!#,%U#,$ 37=8" C.

   #!S")#,1)! $ 23 0/';*#!U%,%! $ !8;

  M"&('/-#( 6 6&6&+$ 

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  31/36

  4. 2. GRILA DE STA$ILIRE A GRADULUI DE DEPENDENŢ#

   NEVOIAFUNDAMENTALĂ

  MANIFESTĂRIDEDEPENDENŢĂ

  SURSEDE

  DIFICULTATE

  PRO&LEMA DEDEPENDENŢĂ

  GRADDEDEPENDENŢĂ

  1. A RESPIRA ŞI AAVEA O &UNA

  CIRCULATIE

  I---*

  2. A MANCA ŞI A&EA

  V-('

  A,*-0)0-) *'(+,*)*- 6 )- ''

  D---*

  !. A SE $M&RACĂŞI DEZ&RACĂ

  I---*

  7. A MENŢINETEMPERATURACORPULUI $NLIMITE NORMALE

  H'-0*-0/'- P0(-'>-('

  D---*

  8. AFI CURAT=

  $NGRI%IT ŞI APROTE%A TEGUMENTELE ŞIMUCOASELE

  I---*

  . A EVITAPERICOLELE

  D+0-0- -')*0'(<C->),--

  P0(-'>-('

  D+0-0-AB'-*)*-R'( -(/,'()''

  D---*

  31

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  32/36

  1". A COMUNICA I---*

  11. A ACŢIONACONFORM

  PROPRIILORCONVINGERI

  I---*

  12. A FIPREOCUPAT $NVEDEREA

  I---*

  13.A SE RECREEA I---*

  14. A INVATA CUMSĂŞI PĂSTREZESĂNĂTATEA

  C+@*'-'+>'('-*- -0- ),) ,+'

  L'< -'>0/)''

  D->'('* -(+@*'-

  D---*

  E,"8& 6 5"%#"-%#$(*" I  HLG ,-+(('*- 53""//3 -0'*0('*- 5=43/',//3 H 1!=1 1""/, H*345=5K TGP!!" U.I. VSH //

  (*" II G,'(-/'- 7"/K

  C),(-/'- 7=4/K &','0+') ''0-(*)7 /K F>)*);) ),(),') 5! U.I. T))*)A0) ;'*' T/, ! U.M.L AH& )-*.

  (*" III

  (*" IV $ (5(#*(&" (&6(#3-">

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  33/36

  IUA VI

  (*" VII VSH5// TGP4""U.I T/, 5 U.M.L

  F>)*);) ),(),') 5 U.M.L

  4. 3. PLAN DE INGRI%IRE

  D(")&%/-(3 6 &)#(4(#

  O(3-(:I&-#:&+((

  E:"5*"#R%5 #%#(* R%5 65)"-

  1. A,*-0)0-) *',-;'. /-*(,0)/'3+;'*)0-;'

  "1."7.2"11P)('-*+, 0-;'*<+0-0')/'),-=

  0-)< @''('-*) -,'('-J )('-*+, *0-+'-< -) (-)' -6+,('*= (-, 6(?* ) )'< ),'/-*)'- ,'('<' 24 9 48 0-J )('-*+, ) >''*0+'* 0''-,'/')0-) @' ) >'>';'(-0-+,)*-J

  ->-(*+-;= ,) -'-=(,'/) -)(+)*0'-J )/''*0-;+;'*)0- (+,'(-0') 1=2;'J L)B)*'= ('(,)B12 *),-*

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  34/36

  D(")&%/-(3 6 O(3-(:I&-#:&+((

  E:"5*"#R%5 #%#(* R%5 65)"-

  -0 @' *-; '>)') - -0)'->0-(-) '

  ('*-*)()+-,0.

  )('-*+, ) >*)*J"3."7.2"11

  )('-*+,+' ' )( )J"4"!."7.2"11 )('-*+, ) )+*()+ 0/),J

  '+0-;) 0/),)13"" /,;'.

  3. A,*-0)0-)/+,+' '()+;) +0-0',0)/'),- @' ))B'-*'( ()+;)'/'-' @' 6(-0(< ,''@*-(

   )('-*+,J -0 @' *-; '>)') - -0)'-(),'*)*-) @' 0)0+,/+,+' @' ->-(*-,-)(-*+') )+0)0)'/+,+'.

  )/''*0-;*0)*)/-*+,/-'()/-*');-)/ 12(/0'/)*- ,)

  -'-.

  "1."7.2"11 )('-*+, +

   )*- 0/' ' ' -)/''*0-);< 1(/0'/)* -

  ');-)/"2."7.2"11 )('-*+, + -

   )*- '' '()+;) +0-0'' 9 '- )/''*0-);<+ (),/)* 9),(),/'. ' +');-)/J "2"!."7.2"11 )('-*+,)0/- '*0- 780- - )*-.

  4. A,*-0)0-) *-0-(''.

  )'+0 (''' -/-'+ )-()*-J +0/-(' ),

   )('-*+,+'J ),'( /)+0' -';,)0- ) +0-,0 -'>-(''.

  )/''*0-;(),/)*- ')*''*'(- @'-)*0*-(*)0*- . ),(),/' ,)-'-J. -'(','< ,) ! 0- ','/)0'< 3;'

  "1."7.2"11 )('-*+,

   0-;'*< +0-0' 9)/''*0-;),(),/'J )/''*0-;

   -'(','< )('-*+,+' ' -)/''*0-);<)*'()+,)**0/*2(/;'J"2"5."7.2"11 )/''*0-;

  )/'(',< ,) !0-J )('-*+,+' ' -)/''*0-);<)*'()+,)**0/*)/''*-;'*)/'- &!= &12=C 2>';'

  34

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  35/36

  D(")&%/-(3 6 O(3-(:I&-#:&+((

  E:"5*"#R%5 #%#(* R%5 65)"-

  "!"7."2.2"11 )('-*+,0--(*<

  *0)*)/-*+, @' )(*)*)* 6/+0/)''=/)'>-*)*< 0' (+@*'-'+>'('-*--0- ),)

  ).

  P)('-*+, <>'- '-'>0/)*.

  )('-*+, -*--+()* '--0-)(*'+)/',') 6 --0-)++' 0-'/ -')*) -(')- 6 )*) -

  "1."7.2"11 (+ +0/''+- 0,-/-,- -

  ---* 6-,''*- ')0 

   0,-/-,- - ---< 0-;,)*-.

  P- +0)*) '*),';

 • 8/20/2019 130225031 Ingrijirea Pacientilor Cu Hepatita

  36/36

  ';'(<

  < 0--(*- 0-'/+, ),'/-*)0= );) ) >' ' ,+('- [email protected] '-0)',-= (+ '*)/'- '

   0*-'- +>'('-*- = (+ ()*'*)*- /-0)*) - 0'( )(< )('-*+, ) 6-,- (0-(* /-):+, *0)/' @' )(< @') 6+@'* ',-

  (+@*'-.

  $I$LIOGRAFIE

  1; B"5- G; S-&/3* T(-(#3 L; ş( 3%5" . T-'(' -('),- - 60':'0- )

    ,)' ,0 = E '* . D')(*' (< @' P-)'(


Recommended