+ All Categories
Home > Documents > 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Date post: 02-Feb-2016
Category:
Upload: victoria-gralco
View: 285 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
cxvcxvxc
29
Marile conferinţe Marile conferinţe interaliate în anii interaliate în anii celui de al doilea celui de al doilea război mondial război mondial
Transcript
Page 1: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Marile conferinţe Marile conferinţe interaliate în anii celui interaliate în anii celui

de al doilea război de al doilea război mondialmondial

Page 2: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

În ultima parte a războiului, când În ultima parte a războiului, când pentru aliaţi era limpede că nu îl mai pentru aliaţi era limpede că nu îl mai puteau pierde, au început puteau pierde, au început consultările în vederea organizării consultările în vederea organizării unei lumi postbelice în care să nu le unei lumi postbelice în care să nu le mai poată fi periclitată propria mai poată fi periclitată propria securitate şi în care să îşi poată securitate şi în care să îşi poată promova interesele;promova interesele;

Page 3: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Casablanca Conferinţa de la Casablanca (14-24 ian. (14-24 ian. 1943)1943)

Aspecte organizatorice:Aspecte organizatorice: Churchill a dorit să se întâlnească doar cu Churchill a dorit să se întâlnească doar cu

Roosevelt;Roosevelt; Roosevelt a dorit să fie prezent şi Stalin;Roosevelt a dorit să fie prezent şi Stalin; Ca urmare a refuzurilor lui Stalin s-au Ca urmare a refuzurilor lui Stalin s-au

întâlnit doar cei doi lideri anglo-americani;întâlnit doar cei doi lideri anglo-americani; Întâlnirea trebuia să se desfăşoare într-o Întâlnirea trebuia să se desfăşoare într-o

locaţie sigură, în zona Casablanca;locaţie sigură, în zona Casablanca; Stalin insista asupra necesităţii deschiderii Stalin insista asupra necesităţii deschiderii

unui al doilea front în Europa;unui al doilea front în Europa;

Page 4: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Casablanca Conferinţa de la Casablanca (14-24 ian. (14-24 ian. 1943)1943)

Aspecte organizatorice:Aspecte organizatorice: Responsabili cu organizarea: Robert Responsabili cu organizarea: Robert

Murphy (SUA) şi Harold MacMillan (Marea Murphy (SUA) şi Harold MacMillan (Marea Britanie);Britanie);

Delegaţia SUA: F.D. Roosevelt, şefii Delegaţia SUA: F.D. Roosevelt, şefii statelor majore ale celor trei arme statelor majore ale celor trei arme (generalii Marshall şi Arnold şi amiralul (generalii Marshall şi Arnold şi amiralul King), Harry Hopkins, Averell Harriman;King), Harry Hopkins, Averell Harriman;

Delegaţia britanică: W. Churchill, Delegaţia britanică: W. Churchill, feldmareşalul sir Alan Brooke, şeful feldmareşalul sir Alan Brooke, şeful statului major imperial, lordul Louis statului major imperial, lordul Louis Mountbatten, Charles Portal, gen. John Mountbatten, Charles Portal, gen. John Dill, gen. Hasting Ismay, amiralul Dudley Dill, gen. Hasting Ismay, amiralul Dudley Round, şeful statului major naval;Round, şeful statului major naval;

Page 5: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Casablanca Conferinţa de la Casablanca (14-24 ian. (14-24 ian. 1943)1943)

Probleme discutate:Probleme discutate: Au fost înregistrate controverse legate Au fost înregistrate controverse legate

de desfăşurarea operaţiunilor militare;de desfăşurarea operaţiunilor militare; Americanii doreau o ofensivă Americanii doreau o ofensivă

antigermană din Marea Britanie;antigermană din Marea Britanie; Britanicii doreau ca aliaţii să efectueze o Britanicii doreau ca aliaţii să efectueze o

ofensivă în Africa, apoi în Mediterana şi ofensivă în Africa, apoi în Mediterana şi să scoată Italia din război;să scoată Italia din război;

Au fost discutate şi problemele din Au fost discutate şi problemele din Extremul Orient şi din Pacific;Extremul Orient şi din Pacific;

Page 6: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Casablanca Conferinţa de la Casablanca (14-22 ian. (14-22 ian. 1943)1943)

Probleme discutate:Probleme discutate: S-a introdus principiul capitulării S-a introdus principiul capitulării

necondiţio-nate a Germaniei, la necondiţio-nate a Germaniei, la propunerea lui Roosevelt;propunerea lui Roosevelt;

În iulie 1943 guvernul britanic a propus În iulie 1943 guvernul britanic a propus ca acest principiu să fie aplicat tuturor ca acest principiu să fie aplicat tuturor aliaţilor Germaniei;aliaţilor Germaniei;

Charles de Gaulle a fost nemulţumit că Charles de Gaulle a fost nemulţumit că nu a fost invitat/Franţa nu a fost nu a fost invitat/Franţa nu a fost reprezentată. De acum au început reprezentată. De acum au început nemulţumirile sale faţă de Casa Albă;nemulţumirile sale faţă de Casa Albă;

Page 7: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Casablanca Conferinţa de la Casablanca (14-22 ian. (14-22 ian. 1943)1943)

Probleme discutate:Probleme discutate: S-a hotărât amânarea deschiderii unui al S-a hotărât amânarea deschiderii unui al

doilea front în Europa din 1943 până în doilea front în Europa din 1943 până în primăvara lui 1944;primăvara lui 1944;

S-a adoptat hotărârea ca după încheierea S-a adoptat hotărârea ca după încheierea cu succes a operaţiunilor din Africa de cu succes a operaţiunilor din Africa de nord să fie pus în aplicare planul de nord să fie pus în aplicare planul de debarcare a trupelor anglo-americane în debarcare a trupelor anglo-americane în Sicilia (“operaţiunea Husky”);Sicilia (“operaţiunea Husky”);

Raportul finalRaportul final a fost intitulat a fost intitulat Conducerea Conducerea războiului în 1943războiului în 1943;;

Page 8: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la QuebecConferinţa de la Quebec::

În august 1943 cei doi şefi de stat anglo-În august 1943 cei doi şefi de stat anglo-americani s-au întâlnit la Quebec;americani s-au întâlnit la Quebec;

S-a hotărât deschiderea celui de al S-a hotărât deschiderea celui de al doilea front în Franţa;doilea front în Franţa;

S-a încheiat un acord de colaborare S-a încheiat un acord de colaborare anglo-american pentru cercetarea în anglo-american pentru cercetarea în vederea realizării bombei atomice;vederea realizării bombei atomice;

Nu puteau fi discutate probleme mari Nu puteau fi discutate probleme mari ale războiului în absenţa URSS;ale războiului în absenţa URSS;

Page 9: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la MoscovaConferinţa de la Moscova (19-30 oct(19-30 oct.. 1943)1943)::

A fost o conferinţă a miniştrilor de A fost o conferinţă a miniştrilor de externe ai celor 3 mari puteri pentru a externe ai celor 3 mari puteri pentru a pregăti prima întâlnire a celor trei mari;pregăti prima întâlnire a celor trei mari;

S-a hotărât crearea unei S-a hotărât crearea unei Comisii Comisii consultative europeneconsultative europene;;

S-au adoptat S-au adoptat Declaraţia cu privire la Declaraţia cu privire la Austria Austria şi şi Declaraţia cu privire la ItaliaDeclaraţia cu privire la Italia;;

Miniştrii de externe ai celor 3 mari puteriMiniştrii de externe ai celor 3 mari puteri,, îmîmppreună cu cel al Chineireună cu cel al Chinei,, au încheiat au încheiat Declaraţia celor patru state cu privire la Declaraţia celor patru state cu privire la securitatea generalăsecuritatea generală, care cuprinde , care cuprinde principiile de bază ale viitoarei O.N.U.;principiile de bază ale viitoarei O.N.U.;

Page 10: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

ConferinConferinţa de la Teheran ţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec. 1943)1943)

Aspecte organizatorice:Aspecte organizatorice: A fost prima conferinţă la care s-au întâlnit A fost prima conferinţă la care s-au întâlnit

cei trei mari;cei trei mari; Stalin a impus locul de desfăşurare a Stalin a impus locul de desfăşurare a

întâlnirii;întâlnirii; La Teheran au fost prezenţi şi Cian Kai Şi, La Teheran au fost prezenţi şi Cian Kai Şi,

liderul naţionaliştilor chinezi, împreună cu liderul naţionaliştilor chinezi, împreună cu May Ling, soţia sa, venind în avionul May Ling, soţia sa, venind în avionul preşedintelui Roosevelt de la Cairo;preşedintelui Roosevelt de la Cairo;

La 28 nov. 1943 a avut loc prima întâlnire în La 28 nov. 1943 a avut loc prima întâlnire în cadrul căreia s-au întâlnit la sediul cadrul căreia s-au întâlnit la sediul ambasadei sovietice toţi membrii ambasadei sovietice toţi membrii delegaţiilor;delegaţiilor;

Page 11: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Teheran Conferinţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec.

1943)1943) Participanţi:Participanţi: Delegaţia americană:Delegaţia americană: F. D. Roosevelt, F. D. Roosevelt,

fiul acestuia, şefii de stat major ai celor fiul acestuia, şefii de stat major ai celor trei arme, Harry Hopkins, Averell trei arme, Harry Hopkins, Averell Harriman, Charles Bohlen, gen. Deane, Harriman, Charles Bohlen, gen. Deane, experţi;experţi;

Delegaţia britanică:Delegaţia britanică: W. Churchill, şefii W. Churchill, şefii de stat major, gen Martel, sir Archibald de stat major, gen Martel, sir Archibald Clark-Kerr, amiralul Mountbatten, experţi;Clark-Kerr, amiralul Mountbatten, experţi;

Delegaţia sovietică: Delegaţia sovietică: J.V. Stalin, V. J.V. Stalin, V. Molotov, mareşalul Voroşilov, experţi;Molotov, mareşalul Voroşilov, experţi;

Page 12: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Teheran Conferinţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec.

1943)1943) Aspecte organizatorice şi de Aspecte organizatorice şi de desfăşurare:desfăşurare: Stalin l-a invitat pe Roosevelt să Stalin l-a invitat pe Roosevelt să

modereze discuţiile celor trei, fapt ce a modereze discuţiile celor trei, fapt ce a înlesnit comunicarea în primul rând a înlesnit comunicarea în primul rând a celor doi;celor doi;

Delegaţia americană a fost pusă în Delegaţia americană a fost pusă în postura de arbitru între cea britanică şi postura de arbitru între cea britanică şi cea sovietică;cea sovietică;

Page 13: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Teheran Conferinţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec.

1943)1943) Probleme discutate:Probleme discutate: În centrul s-au aflat probleme legate de În centrul s-au aflat probleme legate de

operaţiunile militare;operaţiunile militare; Sovieticii au insistat din nou asupra Sovieticii au insistat din nou asupra

problemei deschiderii unui al doilea front problemei deschiderii unui al doilea front în nordul Franţei;în nordul Franţei;

Churchill pleda pentru o variantă Churchill pleda pentru o variantă balcanică;balcanică;

S-a discutat şi problema poloneză şi cea a S-a discutat şi problema poloneză şi cea a împingerii frontierelor acestei ţări spre împingerii frontierelor acestei ţări spre vest, (în conformitate cu pactul de vest, (în conformitate cu pactul de neagresiune germano-sovietic);neagresiune germano-sovietic);

Page 14: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Teheran Conferinţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec.

1943)1943) Probleme discutate:Probleme discutate: În discuţiile despre Finlanda Roosevelt a În discuţiile despre Finlanda Roosevelt a

luat apărarea finlandezilor, în vreme ce luat apărarea finlandezilor, în vreme ce Stalin dorea revenirea la frontierele din Stalin dorea revenirea la frontierele din 1940;1940;

Problema germană a fost una principală Problema germană a fost una principală pentru cei trei mari;pentru cei trei mari;

S-a vorbit despre controlul acesteia, S-a vorbit despre controlul acesteia, dezarmarea ei totală, modificări dezarmarea ei totală, modificări teritoriale, izolarea Prusiei ş.a.;teritoriale, izolarea Prusiei ş.a.;

S-a dezbătut statutul postbelic al S-a dezbătut statutul postbelic al Germaniei, fără a se ajunge la consens;Germaniei, fără a se ajunge la consens;

Page 15: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Teheran Conferinţa de la Teheran (28 nov. – 1 dec. (28 nov. – 1 dec.

1943)1943) Documente încheiate:Documente încheiate:

Declaraţia celor trei puteri;Declaraţia celor trei puteri; Declaraţia celor trei puteri cu privire la Declaraţia celor trei puteri cu privire la

Iran;Iran; Hotărârea Conferinţei;Hotărârea Conferinţei;

Page 16: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Întâlnirile de la Cairo:Întâlnirile de la Cairo:(Înainte de Conferinţa de la Teheran)(Înainte de Conferinţa de la Teheran) În drum spre şi la întoarcerea de la Teheran În drum spre şi la întoarcerea de la Teheran

Roosevelt şi Churchill s-au întâlnit la Cairo;Roosevelt şi Churchill s-au întâlnit la Cairo; Prima oară cei doi au urmărit să se pună de Prima oară cei doi au urmărit să se pună de

acord asupra unor probleme ce urmau a fi acord asupra unor probleme ce urmau a fi discutate cu Stalin;discutate cu Stalin;

Totodată a participat la discuţii şi Cian-Kai-Şi;Totodată a participat la discuţii şi Cian-Kai-Şi; S-au dezbătut probleme militare;S-au dezbătut probleme militare; La 1 decembrie 1943 s-a făcut publică La 1 decembrie 1943 s-a făcut publică

Declaraţia tripartită anglo-americano-chinezăDeclaraţia tripartită anglo-americano-chineză; ; referindu-se la lupta împotriva Japoniei;referindu-se la lupta împotriva Japoniei;

Page 17: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Întâlnirile de la Cairo:Întâlnirile de la Cairo:(După Conferinţa de la Teheran)(După Conferinţa de la Teheran)

După reîntoarcerea de la Teheran cei doi lideri După reîntoarcerea de la Teheran cei doi lideri occidentali s-au întâlnit la Cairo cu Ismet Inonoccidentali s-au întâlnit la Cairo cu Ismet Inonüü, , preşedintele Turciei şi cu Menemencioglu, preşedintele Turciei şi cu Menemencioglu, ministrul turc de externe, din dorinţa de a ministrul turc de externe, din dorinţa de a atrage Turcia în război de partea aliată;atrage Turcia în război de partea aliată;

Roosevelt şi Churchill au discutat şi modul Roosevelt şi Churchill au discutat şi modul concret în care urmau a fi puse în aplicare cele concret în care urmau a fi puse în aplicare cele stabilite împreună cu Stalin;stabilite împreună cu Stalin;

Churchill avea tendinţa de a se abate de la Churchill avea tendinţa de a se abate de la deciziile luate la Teheran, dar Roosevelt a fost deciziile luate la Teheran, dar Roosevelt a fost ferm pentru respectarea angajamentelor ferm pentru respectarea angajamentelor asumate;asumate;

Page 18: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

În octombrie 1944 Roosevelt i-a scris În octombrie 1944 Roosevelt i-a scris lui Stalin că “nu există literalmente lui Stalin că “nu există literalmente nici un fel de probleme nici de natură nici un fel de probleme nici de natură militară, nici politică, de care SUA să militară, nici politică, de care SUA să nu fie interesate”;nu fie interesate”;

Roosevelt şi-a exprimat dorinţa ca la Roosevelt şi-a exprimat dorinţa ca la întâlnirea lui Churchill cu Stalin de la întâlnirea lui Churchill cu Stalin de la Moscova să participe şi ambasadorul Moscova să participe şi ambasadorul SUA în capitala URSS;SUA în capitala URSS;

Page 19: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Dumberton Oaks Dumberton Oaks (august 1944)(august 1944):: S-a discutat despre înfiinţarea şi organizarea S-a discutat despre înfiinţarea şi organizarea

structurilor ONU;structurilor ONU; Sovieticii au dorit să negocieze cu fiecare Sovieticii au dorit să negocieze cu fiecare

dintre parteneri în parte;dintre parteneri în parte; S-a decis constituirea Curţii de Justiţie, S-a decis constituirea Curţii de Justiţie,

Consiliului Economic şi Social, Consilului de Consiliului Economic şi Social, Consilului de Securitate, Adunării Generale;Securitate, Adunării Generale;

Consiliul de Securitate urma să aibă 5 membri Consiliul de Securitate urma să aibă 5 membri permanenţi şi 6 membri nepermanenţi;permanenţi şi 6 membri nepermanenţi;

Menirea sa era de a prezerva pacea şi Menirea sa era de a prezerva pacea şi securitatea mondială;securitatea mondială;

S-a impus principiul unanimităţii în luarea S-a impus principiul unanimităţii în luarea deciziilor;deciziilor;

Page 20: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Acordul de procentaj (octombrie 1944)Acordul de procentaj (octombrie 1944)Motivele deplasării lui Churchill la Motivele deplasării lui Churchill la Moscova:Moscova: Ca urmare a insuccesului lui Churchill de a Ca urmare a insuccesului lui Churchill de a

impune planul său de debarcare în Balcani, impune planul său de debarcare în Balcani, acesta s-a deplasat la Moscova pentru a discuta acesta s-a deplasat la Moscova pentru a discuta cu Stalin problema unor state din această zonă;cu Stalin problema unor state din această zonă;

(în iunie 1944 avusese loc debarcarea din (în iunie 1944 avusese loc debarcarea din Normandia, sud-estul Europei şi Balcanii putând Normandia, sud-estul Europei şi Balcanii putând deveni, astfel, zonă exclusivă de influenţă a deveni, astfel, zonă exclusivă de influenţă a armatei roşii;armatei roşii;

Era important pentru britanici ca sovieticii să nu Era important pentru britanici ca sovieticii să nu pună mâna pe strâmtori pentru a nu pună mâna pe strâmtori pentru a nu compromite calea de acces britanică spre compromite calea de acces britanică spre colonii;colonii;

Page 21: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Acordul de procentaj (octombrie 1944)Acordul de procentaj (octombrie 1944)Deciziile luate:Deciziile luate:

Churchill a oferit sovieticilor 90% Churchill a oferit sovieticilor 90% influenţă în România în schimbul a 90% influenţă în România în schimbul a 90% influenţă anglo-americană în Grecia;influenţă anglo-americană în Grecia;

Se mai prevedea 75% influenţă Se mai prevedea 75% influenţă sovietică în Bulgaria, 50% pentru sovietică în Bulgaria, 50% pentru fiecare tabără în Ungaria şi Iugoslavia; fiecare tabără în Ungaria şi Iugoslavia; ulterior procentul sovietic în Ungaria şi ulterior procentul sovietic în Ungaria şi Bulgaria a fost ridicat la 80;Bulgaria a fost ridicat la 80;

Churchill a vorbit la Moscova şi în Churchill a vorbit la Moscova şi în numele lui Roosevelt, pe care a promis numele lui Roosevelt, pe care a promis să îl informeze şi să îl convingă să să îl informeze şi să îl convingă să accepte cele hotărâte;accepte cele hotărâte;

Page 22: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Yalta Conferinţa de la Yalta (4-11 februarie 1945)(4-11 februarie 1945)

Aspecte organizatorice:Aspecte organizatorice: Evoluţia operaţiunilor militare a făcut necesară Evoluţia operaţiunilor militare a făcut necesară

o nouă întâlnire care să stabilească strategia o nouă întâlnire care să stabilească strategia militară finală a războiului şi să clarifice militară finală a războiului şi să clarifice problema delimitării sferelor de influenţă;problema delimitării sferelor de influenţă;

Pe 17 iulie 1944 Roosevelt a propus o nouă Pe 17 iulie 1944 Roosevelt a propus o nouă întâlnire;întâlnire;

Stalin a încercat şi reuşit din nou să amâne, Stalin a încercat şi reuşit din nou să amâne, aşteptând un moment favorabil pt. Rusia;aşteptând un moment favorabil pt. Rusia;

La începutul lui 1945 situaţia militară a Rusiei La începutul lui 1945 situaţia militară a Rusiei era favorabilă, a aliaţilor era dificilă;era favorabilă, a aliaţilor era dificilă;

Roosevelt nu a fost de acord ca la conferinţă Roosevelt nu a fost de acord ca la conferinţă să participe şi Charles de Gaulle;să participe şi Charles de Gaulle;

Page 23: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Ialta Conferinţa de la Ialta (4-11 februarie 1945)(4-11 februarie 1945)

Participanţi:Participanţi: Delegaţia americanăDelegaţia americană: F.D. Roosevelt, : F.D. Roosevelt,

Eduard Stettinius, gen. Marshall, amiralii Eduard Stettinius, gen. Marshall, amiralii King şi Leahy, experţii Averell Harriman şi King şi Leahy, experţii Averell Harriman şi gen. John Deane;gen. John Deane;

Delegaţia britanicăDelegaţia britanică: W. Churchill, : W. Churchill, Anthony Eaden, feldmareşalii Alanbrooke şi Anthony Eaden, feldmareşalii Alanbrooke şi Alexander, mareşalul aerului Charles Portal, Alexander, mareşalul aerului Charles Portal, eperţii gen. Ismay şi amiralul Cunningham;eperţii gen. Ismay şi amiralul Cunningham;

Delegaţia sovieticăDelegaţia sovietică: J.V. Stalin, V. : J.V. Stalin, V. Molotov, mareşalul de aviaţie Hudeakov, Molotov, mareşalul de aviaţie Hudeakov, amiralul Kuzneţov, gen. de armată amiralul Kuzneţov, gen. de armată Antonov, experţii Vîşinski, Maiski, Gromîko, Antonov, experţii Vîşinski, Maiski, Gromîko, Guşev;Guşev;

Page 24: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Ialta Conferinţa de la Ialta (4-11 februarie 1945)(4-11 februarie 1945)

Probleme discutate:Probleme discutate: Între problemele fundamentale puse în Între problemele fundamentale puse în

discuţie a fost dezmembrarea, ocuparea şi discuţie a fost dezmembrarea, ocuparea şi controlul Germaniei;controlul Germaniei;

Anglo-americanii au venit cu planuri de Anglo-americanii au venit cu planuri de împărţire/reorganizare a Germaniei;împărţire/reorganizare a Germaniei;

Stalin a vorbit de necesitatea stabilirii Stalin a vorbit de necesitatea stabilirii precise a sferelor de influenţă;precise a sferelor de influenţă;

S-a vorbit de problema reparaţiilor germane;S-a vorbit de problema reparaţiilor germane; Stalin era de părere că Franţa nu trebuia să Stalin era de părere că Franţa nu trebuia să

se numere între puterile care ocupau se numere între puterile care ocupau Germania şi luau parte la deciziile Germania şi luau parte la deciziile importante;importante;

Page 25: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Ialta Conferinţa de la Ialta (4-11 februarie 1945)(4-11 februarie 1945)

Probleme discutate:Probleme discutate: SUA au propus elaborarea Declaraţiei cu privire la SUA au propus elaborarea Declaraţiei cu privire la

Europa eliberată;Europa eliberată; S-a discutat problema poloneză, de frontiere şi S-a discutat problema poloneză, de frontiere şi

guv.;guv.; S-a încheiat un acord care prevedea ca URSS să S-a încheiat un acord care prevedea ca URSS să

intre în războiul împotriva Japoniei la maxim 3 intre în războiul împotriva Japoniei la maxim 3 luni de la înfrângerea Germaniei;luni de la înfrângerea Germaniei;

A fost din nou discutată problema Iranului – A fost din nou discutată problema Iranului – retragerea trupelor aliate din această ţară şi retragerea trupelor aliate din această ţară şi încetarea exploatării resurselor de petrol;încetarea exploatării resurselor de petrol;

Pe 11 feb., la ultima şedinţă, au fost discutate şi Pe 11 feb., la ultima şedinţă, au fost discutate şi aprobate capitol de capitol documentele aprobate capitol de capitol documentele conferinţei;conferinţei;

Page 26: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de la Ialta Conferinţa de la Ialta (4-11 februarie 1945)(4-11 februarie 1945)

Urmări:Urmări: Conferinţa de la Ialta este şi simbolul Conferinţa de la Ialta este şi simbolul

împărţirii lumii în sfere de influenţă;împărţirii lumii în sfere de influenţă; Generalul Eisenhower cerea Generalul Eisenhower cerea

permisiunea preşedintelui american de a permisiunea preşedintelui american de a opri avansarea trupelor americane pe opri avansarea trupelor americane pe linia Karlsbad-Plzen- pentru a nu irosi linia Karlsbad-Plzen- pentru a nu irosi viaţa soldaţilor americani pentru viaţa soldaţilor americani pentru cucerirea unui teritoriu ce va fi imediat cucerirea unui teritoriu ce va fi imediat predat ruşilor. Acest lucru demonstrează predat ruşilor. Acest lucru demonstrează clar împărţirea cel puţin a Germaniei în clar împărţirea cel puţin a Germaniei în sfere de influenţă şi respectarea sfere de influenţă şi respectarea acestora de către aliaţi;acestora de către aliaţi;

Page 27: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

ConferinConferinţa de la Potsdam ţa de la Potsdam (17 iulie – 2 aug. (17 iulie – 2 aug. 1945)1945) Pe 17 iulie 1945 la Potsdam s-au întâlnit Pe 17 iulie 1945 la Potsdam s-au întâlnit

delegaţiile celor trei mari puteri, conduse delegaţiile celor trei mari puteri, conduse de H. Truman, I. V. Stalin şi W. Churchill;de H. Truman, I. V. Stalin şi W. Churchill;

Scopul a fost luare de decizii în privinţa Scopul a fost luare de decizii în privinţa Germaniei şi Japoniei, cu scopul anihilării Germaniei şi Japoniei, cu scopul anihilării unei eventuale reveniri a militarismului unei eventuale reveniri a militarismului acestora;acestora;

Aliaţii plănuiau să ţină Germania într-o Aliaţii plănuiau să ţină Germania într-o stare de înapoiere şi agricultura să joace stare de înapoiere şi agricultura să joace aici un rol important, pentru a împiediaca aici un rol important, pentru a împiediaca poporul german să urmeze calea pe care poporul german să urmeze calea pe care apucase în ultimele decenii;apucase în ultimele decenii;

Page 28: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Neînţelegeri au apărut şi privitor la Austria, Neînţelegeri au apărut şi privitor la Austria, Iugoslavia, Polonia şi Spania;Iugoslavia, Polonia şi Spania;

Americanii şi britanicii s-au consultat asupra Americanii şi britanicii s-au consultat asupra utilizării bombei atomice în Japonia şi au căzut utilizării bombei atomice în Japonia şi au căzut de acord asupra necesităţii acesteia;de acord asupra necesităţii acesteia;

Neobservată a fost prezenţa lui Edwin Pauley în Neobservată a fost prezenţa lui Edwin Pauley în delegaţia americană, reprezentantul secret al delegaţia americană, reprezentantul secret al lumii finanţelor;lumii finanţelor;

S-a aprobat extinderea Poloniei spre vest şi S-a aprobat extinderea Poloniei spre vest şi crearea unei zone de ocupaţie sovietică în crearea unei zone de ocupaţie sovietică în Germania;Germania;

Conferinţa a fost ultima din timpul celui de al Conferinţa a fost ultima din timpul celui de al doilea război mondial, relevând existenţa unui doilea război mondial, relevând existenţa unui Război rece între cele două tabere, sovietică şi Război rece între cele două tabere, sovietică şi americană (anglo-americană);americană (anglo-americană);

ConferinConferinţa de la Potsdam ţa de la Potsdam (17 iulie – 2 aug. (17 iulie – 2 aug. 1945)1945)

Page 29: 11+Mari+conferinte+internationale+in+al+doilea+razboi+mondial (1)

Conferinţa de pace de la Paris Conferinţa de pace de la Paris (1946/1947)(1946/1947) La conferinţa de la Ptsdam s-a stabilit ca în cel mai scurt La conferinţa de la Ptsdam s-a stabilit ca în cel mai scurt

timp posibil Consiliul miniştrilor Afacerilor Externe să timp posibil Consiliul miniştrilor Afacerilor Externe să alcătuiască tratatele de pace cu sateliţii Axei;alcătuiască tratatele de pace cu sateliţii Axei;

Conferinţa de pace s-a desfăşurat la Paris în perioada Conferinţa de pace s-a desfăşurat la Paris în perioada ianuarie-iunie 1946;ianuarie-iunie 1946;

Pe 10 februarie 1947 s-a încheiat tratatul de pace cu Pe 10 februarie 1947 s-a încheiat tratatul de pace cu România;România;

Tratatele de pace au rezolvat problemele de graniţă, Tratatele de pace au rezolvat problemele de graniţă, probleme politice ale statelor în cauză;probleme politice ale statelor în cauză;

Conferinţa de pace nu a adus, însă, noutăţi în ceea ce Conferinţa de pace nu a adus, însă, noutăţi în ceea ce priveşte organizarea lumii în general şi Europei în special;priveşte organizarea lumii în general şi Europei în special;


Recommended