+ All Categories
Home > Documents > 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

Date post: 04-Jan-2017
Category:
Upload: phungkhanh
View: 227 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 60 /60
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 183 (XXVII) — Nr. 524 bis Marți, 14 iulie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură .... 3–60 Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice
Transcript
Page 1: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTEAnul 183 (XXVII) — Nr. 524 bis Marți, 14 iulie 2015

S U M A R

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării ruralenr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specificede implementare și control, precum și a formularisticiinecesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură .... 3–60

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 2: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.20152

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALEMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I Npentru aprobarea Procedurilor specifice

de implementare și control, precum și a formularisticiinecesare aplicării schemei de ajutor de stat

pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură*)

Văzând Referatul de aprobare nr. 160.397/2015 al Direcției generale politiciagricole și strategii,

având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei lamotorina utilizată în agricultură,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privindorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cumodificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedurile specifice de implementare și control, precumși formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducereaaccizei la motorina utilizată în agricultură, prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,Dumitru Lucian,secretar general

București, 10 iulie 2015. Nr. 1.727.

*) Ordinul nr. 1.727/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524din 14 iulie 2015 și este reprodus și în acest număr bis.

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 3: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 3

���

�������

���� ������������������������������������������ ������� ��������������������������������������� �������������� ��� ���������������������� ������������

���� �� ����

�������� �������� ����� ������ �� ��������� �������� �� ��������������� ����������

������ ���������� ����� �������������� ������ �� ������� ������� �� ������������ ������ �

��� ����������� � �� ���� ��� � ����� � � � � ����� ���� ���� � ��������� ������ �� ����� � � �

�� ���� � ��� �� ��� ��� �!���"� ��#�� ������ �����$%&'(�%� ������ ������ �� �� � ��� � � � �

�������� ������� ������ ��� � ������ ����������������������������������������������! �)�������� � � ����� ���� ����� � � ��������� � � � ������ ����� � ��� ���� � �����

���� � ��������� � � ��� ������*++� ,�)��� � � ��� � ��� � �� ��� � ��� - � �� ���� .$�&'((/� ������

������ ����������������� � ������ ��� ���� ���� �� � ��������� � � ��� ��� ����� �������'�

���0'1������!���"� ��#�� �����������$%&'(�%���� �������������" � 2�������� ������ �������� �� ��������� �������� � � ����������� ����������

��� � � � � ������� � � ����� � � ��� ������� � �� ���� � ��� �� ��� � ��� � !���"� �� #�� ������

�����$%&'(�%�� ���������� ������� � � � ��� � ������������ � ����� ���� � � ����� � � �� ���� � ���

�� ���

����!��� �3 � ����� ���������� � � ����� ���� ������ � ��������� � ����� � � �� ����� ���

�����������������������%�����!���"� ��#�� �����������$%&'(�%���

�������������! �4 ����� � ���� ���������� ���� ������� ������ � ��������� � �� ���� � �

���� ��� � �� ��� �5(�� � �� � �������� �� � �������������������� ������ ���������� ������

� ����� ������� �� ���� ��� ��� �"���� � � ����� � ��� �� ��� � � � �� ��� ����� � � � ������� � ��

����������� ������������������� ��� ������� ������� ����� ���� ��������� ��������� ���� ��

������� � �������� 6������� � � � ��� ��� �� #�� ������ ���� %%&'((7� ������ � �� ���� ��

���������� ������ � � � ��� � � ����� � � ��� � �������� �� ���� ���� �� � ������� � �

���� ���� �� ������� ������������ � ������ ��� ���� ���� ���

������������" �4� � � �� ��� � �� �������� ���� �� ��� ����� ������� � ����������� �� ���������������� �������� � ������8�

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 4: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

����������� �������������� ������������� ���������������������������������������������������� ��� � ��������� ����������� ������ !�"� #� �������� �������� ���� �� �������� ��$�����

���� ������� ������%��#�����&��������'� ������������(� ���)�

$�� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ������ ������ *�� ��� ��� ��������� ����������������� !�"� ���

����� ���+'������ �� ��� ��� ��� �� $������������� ���������� ��� ����� ��������� *�� ���� ������ ����������%�������� �� ����#� ��� ������� �� �����������&���#� ����(��� *�!���� �%$���������

�������#���������*�� ����*������������,�

���������������*�����-�&���������� ��� ����������-./�����+&������� ��0�����*��/����������������

+&������������ ������/1����%����)�

$��������������*�������� �������+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������������� ��

����������������2���������*�!�������-�&������������������������#� ������)�

��������������*�����-�&�������&��������������������&����������������2�������#���������������

��������� ����'��� ������ *�� ��������#� ����%� *�� �� ��������� ��

$�����!�����!������!������!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� ������)�

�������������&����������-�&�������������������2�������������-34�����+���������3���������5�������

6��������� *�� ������ 5�&������� +��%������� ���� ��� ������ ��%��� �� ����&������!����������

����������������������������!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� ������)��

��������������� ������������������2���������������� ��%���%�%����(�����������#���������������

���������&������������� �����������"#��(�#����2�����������������������������&�%������������

��� ������� ����'��)� ��� ����� ������#� ���������#� ��������� �� (�%��#� ������������� ��%����#�

�������������������#���$�*�������������#�����������%���%��������������$����������� �����������

"#��(�)�

�������2�������!��� �����!������������%���!������!��%����� ����$���!����%�� ��%���������� �����

�$����������� �������&������������������������'������ ����)�

&������������������������ �����&������������%��������%����

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 5: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

���������0������$���������'�������� ����#�$������������%���������������� ����� �

������$������������������#������%�%� ���������������������2�������������$#� ������#����������

����������,�

�������������'� ����������+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������%�����������

7����*����������������������������2�����������&���������������������������'������ ����#�

������ ��������� ������������ ��������������(�%���� ������'���������������#�����

$������������'� ����������+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������%�����������

7����*�� �������������� �������������������������������������%$������� ���� �����(�%��� ��

�'���� �� ��� ������ %������� �������� ��� �&�������� ����$��� ����� ��������� �����������

����8�!�"�������������$��������%�����%�� ���&��������� ���� �����������'���� �����������

%�������������������&�������#����%��������������������

����������������9������� ����� �������$���������������������� �����������#��������������������� ������ ������� ������ ��� �� �������� �� �(�%��� �� �'���� �� ��� ��&��%����� � �����

�������������������������� !�"� �#����������"�:;�"�"�����������

���������������� 0����� ����� �"�:#� ������� �� ��� � ������$��� ������ ���������� ��� ������ �����%��� ���:� ���������������� ������������������&�������������������� ����

����������������0�����������"�8#��"��#��"�<#��"�=�*���"�"#���� �����������&����������������� ����� �������$������������������#���������� ���;��� ��%$����������������� ���������������

������������� ��0�����2������ ���������� ��������������*��� �#������$���������������(�%������

������������ ����� �������$�������������������*���������������������� �������������������

������� ��� ����� �'�������� �� ��� ����� ��%$�������� >�� ������ ��� %�������������

��%�����!��%������� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ������$��� ������ ����������� 9��������� ��

%������� ������ ���� ��� �%��� ��� ��� ��� ���%���� ��%��� ������ ��%�����!��%�������

��%��������%������������������ ������������� ����� �������$������������������#���%���������

�������*����������#����� �;�������� ������%����������������%�������,�

����"?� ���������� ��������������������� ������2�� ��� ��������������������������� !�"� #�

���������%�/��

$���:?� ���������� ��������������������� ������2�� ��� ��������������������������� !�"� #�

���������%�//��

�� "?� ���������� ��������������������� ������2�� ��� ��������������������������� !�"� #�

���������%�///��

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 5

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 6: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

��

���:?� ���������� ��������������������� ������2�� ��� ��������������������������� !�"� #�

���������%�/6��

����������������9������� ����� �������$���������������������� �������������� ����%��������

��%���,�

���������� ��%������� ��� ������*���� ��%������� ������&������)�

$�� � ��������� ��� ���&����� �� ��� -�&������ �&����#� �� ������������ �&������ ������ ��� �2�������#�

�������������������������'��#� ������)�

�� � ��������� ��� ���&����� �� ��� -�&������ �&����#� ���$����� ��� ����� �� �����#� �� ��������� ��

���%���!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� ������)�

�� � ��������� ��� ���&����� ���$����� �� ����@������ 3�������� ���6���� *�� 0�� �������6����������

������������������������������#� ������)�

��� �������� �������������*�� �� �������� ���%�������������������������� ��������'������ �� ���

*�!������� ����� ������������%���#���������%� ���������������������2������#� ������)�

��� ����� ��%������� ���� ����� ����&�������!����������� ������;���������� ������

����!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� ������)�

&���������������� �����������������������!�%� ������%��������#����������� �������#����%���

��$��������#� ������#����%��������%�%� ���������������������2������#� ������)�

(�� ��� �� �� ���������� ��� ��&������� �� �$���� ��� ��&����������� �� �%$��������� �������� *��

�� ��������� ����&��������� ���%$��������� �������� �����������-�&��������������������&������������

���%$����������������#�����%�*�����+&������3��������� ��>%$���������A������#������������ ��

����*�� ����������#� ������)�

������������������� �����&����!����������������#� ������)��

'����������� ��%����������������������������'������ �������$����%�� ����%$�������������

��������%$����������������#���$����������%�%� ���������������������2����� )�

B�� ��&�'�%����� ������������ ��������� ������ �� �������� ��� ����������� �� ��������� ������

��������� ���� �������� ���� �� ��� ����#� �����%� @� �������� �� ��&����� �� ����������� ����

!�""<�� ��%� ��������� *�� �%������������������#� �����%�%� ��������������� ������2�����:#�

��������

���������������C���� ��%�������������������������8�#� �������������#��������������&%��

D�����%������&������D#����������%����*��*�%������ �������������������+&������� ��0�����*��

/����������������+&���������%���������������������*������������������������

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 7: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:��

�������������� >�� ������� �� ���%�� ����&�������� �� $������������#� ��%������ ��������� ���

�����8�����������#� ������,�

��� ������ ��������� ������ ��������#� �������� ������ �� ��� ����� *�� �������� ������ ��%������#�

�����������$����@.������ !�""<���%� ���������*���%������������������#����� ��� ������

�9/!7/�� *�!���� ��*����� ������ ��������� ������ � %��������!� ����������� ��&��!� �%�������#�

����%�*����������� ������&������� �����@������3�����������-�&��������9�%��������

$�������������������'��� ��#����� ��� �������9/!7/��*�!������*��������������������������

� %��������!� ����������� ��&��!� �%�������#� ����%� *�� ��%����� �� ����&������� �������

�������� ���%�� �� ��&�������� ��� ����#� �������� ��������� �� ����&������� �%��� �� @������

3�����������-�&��������9�%����������������������������%������#� ��� ���������������-�&������

����������� �&������ ��� ����� ����������� �&�����#� ��� �� ���������� ��� -�&������ ����������� *��

��� ����������������������������*����� �������#���������� ������&������� �����@������3�����������

-�&��������9�%������������������������������&������

�����������%������������� ��� %��������! ���2�������! ����������������%�������*�������*��

���������� � ����%� �%���������#� �$*�� �� %�*����� ��� ����%�*��#� �$*�� ����*�*�� �� ������#�

�$*�� ���%������#����������#������%�������*�����%������������� ������� ���%���#����� ��

� ������ �9/!7/�� *�!���� ��*����� ������ ��������� ������ � %��������!� ����������� ��&��!�

�%�������#� ����� �� ��� ���#� ����%� *�� ��������� ��� �������� ������ ���� �� %�%$������

���������#� �%������������#� �$*����� �� %�*����� ��� ����%�*��#� �$*����� ����*�*�� �� ������#�

�$*����� ���%������#�������������������������������������������������������&��#��*�� ������

������������ *�� ����%�� �� ��� ����� �� ��� ���� ������ ������ %������� �� ����� �� ���#� ������

������������ ���� �������%�������������������� �������������

�� ������ ��&����%���!��&����������� �� ������#� �������� �����������#� ������� ���������#�

�������� ��������; ��������#� ��� �%�������&����#� �� ������� ������������'��� �#����� ��

� ������ �9/!7/�� ��� ��������������� ��&��!�%�������#� ����%� *�� ���� ���%���! ��%�����

��&��� ����������!������������

�������������� +�� ��� ������$��� ������ ���������#� ��� ����� %� ��� ���� �������� ��� ���2����

���8��*��8$#�������$������������%��� ��%�2�%��"��������������� ����� �����%��� �� ����������

����������

����� ���>���� ������������������������%������������&����������������������&���#�

����(���*�� �%$��������� �������#� ��������� ��������������� ������$������������(������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 7

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 8: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

8��

����������������� ��%���������������������������������������*��������� ��%�������������

�����������%���� ���������������%����$��������������

� ������������� 0����� ������� ��� ���� �����#� ��������� �������� �� %������� ��� ���

�(���������� ���&���#� ���� ��� ���*�#� ��� ������� �����������$��������������'�������� �� ��������

��%$��������

� ������������� 1��%������ ������� ���$����� �� ��������� ������ ��������� �� %�������

���������� ��%���� '���������� ���� �������#� ��� ����#� ������� ����� �������� �� ����� ����

$��������������'�������� ������������%$��������

� �������������9��������� ��%��������������� �������������� ������#����������������� ��

�'���� �� ��� ����� ��%$������#� ��� ���%���� �� ���� � �������������� �������� '� ������ ����

+&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���� ��� %����������� 7����*�� ������� �

��%��������������������������#�������� ������������� ���������������������������������

��%���#� �� ���������� �� %������� �������� �������� ������ �� ����#� ����� ��� ���������

���������������������� ��%�����������$����������� ���������$��� �������������

�������� ��0������������������� �����#�������'�������� ������������%$�����������������

�����;�����%���%�2�%� ������������� ������#�������� ��������������������� ����������� ��

%������� ������� �� ���������� �� ���� � �������� ��� ������� %�������� ��� ������ �� ��������

������#� ���� ������� ����� �� %������� ����$��� ������ ��� ��%�� ��������� �� ����� ������

��%$������#��������� ���*��������� ����� ��%���������������� ������ ���������$���������

�����������

����������� >�� �������� ��������� ��� ��� � ������:�#� ����� ������ ������:�� ��� ������ ��� %� �

�������������

����������� 9�������� �� ����� ��� ����� ��� �� ������� ��������� �� ���<� ��� �������������������� ������ !�"� �� 0����� ����� �"�:#� ���%�� ������ �� ����� ����%����� ��������� ��

%��������������������%�������/�*��//�������������"�:��

���������� +&������ �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���%���� ��������� ��

%����������������������� �� ��%��������'������ ����� ��$� ���%�� �� ��%$������#�����%�*��

��������� ������#� ��� ��%��� ���������� ����� ������� ����$��� ����� ��� ��� ������$��� ������

���������� ����� ��%$������� *�� �� $�&������ ������ ����$�� �� ������ ��������� ��� $�&����

E�����������+&���������*��1����������-�������

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 9: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

���������7����������������������������%������ ���������$������������������������%�

%� ���������������������2�������#����%���*�� ����������� ���������������%$��������

��������������7����������������������������%������ ���������$������������������������%�

%� ���������������������2������$#����%���*�� ����������� ���������������%$���������%���

���� �� ��� ���� ���������� �� ��������� ������ ��������� ���� �������� ���� �� ��� ����� �����%�

@� �������� ����&���������������������� !�""<����%� ���������*���%��������������������

��������������E� �������������� �������������������������2���������

����� ���� 0����� ������� ��&���#� �������� �� ����� ��� ����� �������� �� ��%��������

��%���,�

������������������������*���������������������������������������'������ �����*�!������� �����

�� ������� ���%��#� �������� ������ ��� ������ ���� ������� ��� ����� �'������ �� ��� �����

��%$������#���������%� ���������������������2�����<)�

$�� ��%�������� ��� ���������� ������������ ���#� ������)�

�� �������� ������������� �� ���������� �� %������� �������� ��� ������� %�������#� ��������

������ ��� ������ ���� ������� ��� ����� �'������ �� ��� ����� ��%$������#� ���%��� �����%�

%� ���������������������2�����=)�

������������������������� ���%���������%���������%���� ���������������%����������������)�

��� ��� ��������������)�

���������� ��%������� �� � ������*�!������ ��%������� ������&������#� �������� ����������

���������%� ������������ ��������� ����� �������$������������������)�

&��� ��������� ������&����� �� ���-�&�������&����#��������������������� ����2�������#� �������� ���

����������������%� ������������ ��������� ����� �������$������������������)�

(��� ��������� ������&����� �� ���1��������������&�������� '� ������#��������������������������

��������$���#� ���������������������������%� ������������ ��������� ����� �������$���������

�����������

�������������� 0����� ������� ����(��#� �������� �� ����� ��� ����� �������� �� ��%��������

��%���,�

������������������������������������ ��%��������������������������������(��#����������

��%�������� ������ ���� ������� ��� ����� �'������ �� ��� ����� ��%$������#� ���%��� �����%�

%� ���������������������2�����=)�

$������������������������� ���%���������%���������%���� ���������������%����������������)�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 9

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 10: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

<��

���������������� �����������������������!�����������%� ����������#����%��� ��$���������*��

������ �� %� ���� �%�������� �� ��$���� �����#� ���� ��#� ���%��� �����%� %� �������

��������������2������")�

�� ��� ��������������)��������� ������������ ������ ������������������������������������� ��������&��������������

������� ����������%��������������%�����)�

���������� ��%������� �� � ������*�!������ ��%������� ������&������#� �������� ����������

���������%� ������������ ��������� ����� �������$��������������������

������������ 0����� ������� ��$��������� �������#� �������� �� ����� ��� ����� �������� ����%�������� ��%���,�

��� �������� ������������� �� ���������� ��%��������������� ������ ���&����#� �������� � ������ ���

������ ���� ������� ��� ����� �'������ �� ��� ����� ��%$������#� ���%��� �����%� %� �������

��������������2�����=)�

$������������������������� ���%���������%���������%���� ���������������%����������������)�

�� �������� ������������� �� ���������� �� ���� ������ ���&����#� ���%��� �����%� %� �������

��������������2�������)�

������������������ ������ ���������������������%��� ����������%�� ������$��������)�

��� �������� ������������� ���&��#���� ������� �� �����#� �������������� ��������� ���� ��� �������

�'������ ����)�

��� ��� ����������������&��������� ��%������� �� � ������*�!������ ��%������� ������&������#� �������� ����������

���������%� ������������ ��������� ����� �������$������������������)�

����������� C���� ��%�����#� ��%���� *�� *�%������ �� �������#� ������ ��� ����#� ����

����� ����&%�� D�����%� �� ���&������D#� ���� ��� ��%���� *�� *�%������ �� ���� �������������

+&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� �%�������� �� ����������� *�� ���������

����������

��������� ��9������� ����� �������$�������������������*���������� ���������%��������������

��%$������������� ������ ��� %��������!���������������&��������%����������������#�������

���� �%����������� ���� �%���� �� ���� � %����������!� ������������� ��&��� *�� ���� �������� ��

����������� ��� ��������������������%����������

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 11: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

=��

����� ����-������������� �������� '� ������ ���� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������+&���������������%�����������7����*���� ����������%�����������$����,�

������%��#�����&��������*������������������ ����� �������$������������������#��������� ��������

��������%$�������*�� ��%������'�������������2��#������%����� ����������$����)�

��� ��$����� ������� ������� �� %������� ��� $���� ������� �� ��� � ������$��� ������ ����������

������ ������$���������*���%����� ���������$������������������#����� ������ ���������� �� ��

�����������(�%��� ������'������������������� ����� ����*�� ��� ���������������)�

��� �%�� ��� ������ ������$���� ������ ���������� ��� �� ����� ��������� ��������� ������$���� ������

���������� ������$���������#����������� �� ���*����������&�������������������������'� ����������

+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������%�����������7����*�)�

������������������� ��%�������������������������� ����� ���)�

�����$������������ ��%���������������������� ���������%����������

����������������� >�� ����� �����������#� �����������#� ����%�������� ���� ������ ���%����� ���� ���

���������������������� ��%��������������������$�������%������������ ����� �������$���

���������������#���������������� ���������%����������������%$������#��������� ��%�������

'���������� �����������������+&������ ��0�����*��/����������������+&���������9�������������

��� ������� �� ���� ������������� ��� E����������� +&��������� *�� 1���������� -������ *�!����

+&������� ��0�����*��/����������������+&�������#� ��������

���������9�������'� ����������+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������%�����������7����*�� ���%��#� ����������������������������#�*�� ����%��+&������� ��0�����*��

/���������� ������ +&�������� ���������� ������������� �� $����������#� ��������� �� %�������

���%����� ��� ����� *�� ��������� ������� �������� ��%�������� �������#� �����%� %� �������

���������������2����������#����*��� ��

�������������� +&������ �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���%�*�� *�� ����%���

E�����������+&���������*��1����������-�����#��������������������������������� ��%�������

���%����� ��� ����� *�� ��������� ������� ������ ������� ����� '� �����#� �����%� %� �������

�������� ��� ���2�� ���� �:� *�� �������� ������������� �� $����������#� ��������� �� %�������

���%�������������*����������������������������%�����������������������%������������

�������������1�������%�����������������������������$�����������*����%���������������������� ��

%��������(���������#�E���������+&���������*��1����������-��������$���*��������� ������%���������#���

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 11

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 12: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�"��

�������E�����������A����������0�$���#���������� ��%���������$���������� ���'���� �������� ����$�

���%�� ����%$������������ �������������� ������$�&���������$���

���������������1��������$����� ������E���������A����������0�$������ ��(� ������� ������

$�&����#� ��� $�&���� E����������� +&��������� *�� 1���������� -������ ��� ���%������� �����

+&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������#� ���� �������� ��%���� ������� ��� ��������

$������������#������%���&��������������&������

���������7������������'�������� ������������%$������������%���������$��&����,�

��� ��� ��������� ��������� �� %������� �(���������#� ������ ���� ��� ��� �� �'���� �� ��� �����

��%$��������� ���������� ������#�������������� �����������%������ ���������&���)�

�������������#��������������������������������������'� ����������+&������� ��0�����*��/����������������+&���������������%�����������7����*�#� ��%���������%�����#� �����������)�

��������������������#������%��� ���"��������������#���������'� ����������+&������� ��0�����*��

/���������� ������ +&�������� ���� ��� %����������� 7����*�� �� �� ��� ����� ������� �� ��� �

������$��������� ���������� *�� �������� ������� ��%�������������� ��%$������������%� ������� ��

�������� ������������������������������� ��%�����������(������ ������������*���������������

����#� %� �������� ���������� �� ���%���!������!��%����� �� ��$���!����%�� �� %����� ���� ��

�������� �� ���� ���� �������� �2���������� ������� �� ��%���� �� �������� ����� ���%������

�������������������;���������� ���%�������*����� ������'�������� ������

�������3����������� �������������������� �������������������������������(�%�#�����%�

*�� �� �������� �$��&����� ���%��� ��� �� ����� �$�������� ����������� ���%���� ��������� �� ���� ����������� ���

������%���������������������� �����������������'��������� �������������#����������&����

����� ��� +&������ �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���$������� %������� ��

���� ���#� ����$��� �� ���� �������� &������� *�� ������� �� ���� ������� �� ���������� ���

� ����E�����������+&���������*��1����������-�������

�������+��2����������#��$#��;:#�8�#�8$#��;�:#������������&����� ����������������� �������������

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 13: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

��������������������������� !���"����

#�������

9������'� ���������+&������� ��0�����*��/����������

������+&��������

@������� �������������������,�=:=8�

9������'� ����������������������������

��

3��� ������&��������������������������

1������������������������������

3������� ��� ���������$��������� ���-./��/1�� 3�������&������!����������������;����������

� �������������

�$%&%&%�

���������!���������!������"����'�����

04-5@+34�F.-/1/94!0A+!>/!>A�

1���%���������������'��� ��!�0A+!>/!>A�

��

9� ����� ������&��������9./�!�9� � ��

� �����������������9/A��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

3�%����

���������!� %������������!�����������������&���

0����%����

���������!� %������������!���������������

��&���

�� ��

930;���

���������!� %������������!�

�����������������&���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

9� ���������*������������ ��� ����������������� ��

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 13

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 14: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

���������

541/.G�5@9/+G�0F!�0A+!>/!>A�

F� ����!5������ G��������

5���!5�� �� 3��� 9� ���*��� 7��� +���

C������� A�2� 4;%����

>E0.C4-3/9/C������������������������������������%����������%���������

3�%���� 0����%����

930� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �

3���*�� ����%����������!�����������������

>�� $���� ��������� ����������� ���� ��� !�"� � ������ � ���������� ����� �(�%�� �� �'���� �� ���

�������� ���������������%�������������������&��������*����@� �������%�����������&���������

*�� ���������� ������� ��HH��!�"�:� ������ ����$����� 0��� ������� �������� �� �%���%������ *��

�����#� ����%� *�� ���%��������� �������� ��������� �(�%��� �� �'���� �� ��� ������ �� ������

������ ��� %������� �������� ��� �&�������#� ������ ��� ��� ������$��� ������ ���������� �����

��%$������� �� ������������ ���������� �� ����� ������ ������� ����� �� %������� ��������

�������HHHH#� ��HHHHHH������I��

�I�J�������� ��%������� ���%����������%���������������������HHHH���5������%������������������ ��%������������������������������ ���������$��#���������

�����%�������#� ������,�

��� ���������� ����� �� ���������������������� (�� *�� ������� ��������#� ��������� ��� ���2�� ���� �� ���

0��� �������������)�

��� ��� ����� �� ������� ����� �� ������������������� ���#� ��������� ��� ���2�� ���� �� ��� 0��� ������

�������)�

��� �������� ����� ���%�� ������ ������ ������� *�� ������!� �������� %� ��� ���%�� ������

$�����!�����!������#�����������������������.6E#����������������2����������0��� �������������)�

����%������%��������������������������� ��%����� ����$���!��%������%�����������������������������������%�� ��

%����#����������������2����������0��� �������������)�

:�����%������%�� ����������������������� �%��������������&����������������������� �������������������������(��

*�������������������

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 15: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

;�+��2����������������%�������� ��%���#� ��������I�,��I��5��$�������1+!3.!3����������#������� ���� ��%������ �������1��%������ ������ ���

����� ��� ������� �� ���� ������������� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&��������

�%���������������������*����������������������+��2����������%���������� ������ ���$������

������#�������� �;�����%����������������������������������'������ ������

3���

���1��%������*���������� ����� �������$��� 1+� 3.� 1+� 3.

3��

����

����

��� ������� ��%������� ��� �������9/!7/#�������� KLK� KLK� KLK� KLK ��

��� ������� ��%������� ������&��������������� ������&����������

@������-�&��������9�%�������!������� ������&�������������#��������

KLK� KLK� KLK� KLK ��

��� � ���������������&����� �����-�&�������&����#����������������&������

����������2�������#��������������������������'���

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

� + ������������$����� ��@3606#� ������� � � � � �

:�� ���2����������0��� �������������;�5��������������������*������������

���������������������������'������ �����*�!������� ����� ��

����������%���

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

8�� � ���������������&����� �����-�&�������&����#������������ ��

���%���!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� �������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

��� ����� ��%��������������������&�������!������������������;

��������������������!������!��%����� ����$���!����%�� ��%�����

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

<�� ���2�����������0��� �������������������� ������������������

����!%� ������%�������#����%��� ��$��������#�������

���%���!������#�����������%��������%�� ����%����� ����$���!����

����%�� ��%�����

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

=�� ���������������� �����&����!����������������� KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

�"�� ��� ���������&��������� �$���������&����������� ���%$���������

��������*���� ��������� ����&��������� ���%$����������������������������

-�&��������������������&������������ ���%$����������������#�����%�*��

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 15

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 16: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

� ��

���+&������3��������� ��>%$���������A������#������������ ������*�� ��

���������

�������2�� ��� � ��� 0��� ������ �������� ������ � ��������� �� %�������

���������������������'������ �������$����%�� ����%$�������������

��������%$������������������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

M�%�����*��5�%������$���������������������������������������

1����������������������������

5�%������ �������������� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���� �� �������

���������������������������

0������� ������ �� ���� ����&������ ���$���� ��������� �� ��� ��+&������� ��0����� *�� /����������

������+&���������

3�%����*�������%�����������������������������������������

5�%��������������������������������������������������������

149G+-+N//�M/�+3�+F+E43C4�

5�$��%����#����������������������������������#� 930!9./� �����������������������������#� � %��������!�����������

��&��� ��������������������� ���%����� ���������� '��� ��� ���� ���������� ������ ��������!�������� �����

�� ��� ����!�������� ����� ��%�������� ������������������������#� ������ � �� ������� ��� ��������� ���

�� ����*�� �����%� ���� �=�� ��� 9� ��� ������ ����$���#� �� %� ��������� *�� �%���������

���������#� �����

��%�������,�

�#����������(���')���*�;��� �������*��%� ��������� ����� �������'�������� ����������%���&��%����������������������

����%����&�'��������������)�

;�����������������������������'� ���������+&������� ��0�����*��/����������������+&�������#�

�����%��� ���"��������������#�����������%� �������������������������%������� ���������������#�

���2�� � ��%������'���������������������%� ������)�

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 17: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�:��

;� ������ �� +&������ �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ����� ������� $�������������

��%����'���������������%��������������%�%��)�

+��!��������������(��#)���,�-�.������#)�������*�;� ����� �� ����� �������� ��� ���%������!���%�������� �� ������ *�� ��� ��%������ ���2��� ����

�����#�����#��%�����*������������$�����

;� �������59!0A+!>A!>/������������������������������������������ ������� ����������������������������

�������� ��� ����� ��������� ��� ��������� ����������� ���� ��� !�"� #� �������� �������� ���� ��

����������$��������� ������� ������%��#�����&��������'� ������������(� �����

;� ��������%�������59!0A+!>A!>/������������������������������������%������ ������ �������������������

�'���� ����#� ��������� ������ ��������������������� �'���2������

;�%���$��&������������%���������������� ������%������������ �����#�����������������%��

�$��&� ��� ������� �'������ �� ��� �������� ��� ��%���� ������ �� +&������� �� 0����� *�� /����������

������+&�����������������������������$�����#�����������'� �����������������������%���������

����������&�'����%�������%����

;� %�� �$��&� ��� ��������� ����� ��%��� '��������� ���� �%�� ��� ��� ������� *�� ��� %�� ������

�������!�������������!��������������������������

;� ���� �� ��� � �� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� $���� �� ��#� �������� *�� ��������� ���

�� ����� ��������� ������� *�� ����%���� ������������ ��������$���� ��� �� ����� ���$������� �� �� ���

�������*�� ���������������%��#�����%�*���������$��������������������� �������G�&�������

8��!�""�� ������ �������� ������������ �� �������� ��� ����������� ������ �� ������ ��������� *��

��$��������������������� ��#���%� ���������*���%��������������������

5�%���������������!� %������������!����������������

��&��!�%������������

M�%�����

� �������������

1����������������

������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 17

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 18: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�8��

��

��������������������������� !���"����

#�������

9������'� ���������+&������� ��0�����*��/����������

������+&��������

@������� �������������������,�=:=8�

9������'� ����������������������������

��

3��� ������&��������������������������

1������������������������������

3������� ��� ���������$��������� ���-./��/1�� 3�������&������!����������������;����������

� �������������

�$%&%&%�

���������!���������!������"����'�����

04-5@+34�A/O/94�

3�%����� 0����%�����

930� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

9� ���������*������������ ��� �����������������

���������

��

1@E/9/G/.G�

F� ����!5������ G��������

5���!5�� �� 3��� 9� ���*��� 7��� +���

C������� A�2� 4;%����

>�� $���� ��������� ����������� ���� ��� !�"� � ������ � ���������� ����� �(�%�� �� �'���� �� ���

�������� ���������������%�������������������&��������*����@� �������%�����������&���������

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 19: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

*�� ���������� ������� ��HH��!�"�:� ������ ����$����� 0��� ������� �������� �� �%���%������ *��

�����#� ����%� *�� ���%��������� �������� ��������� �(�%��� �� �'���� �� ��� ������ �� ������

������ ��� %������� �������� ��� �&�������#� ������ ��� ��� ������$��� ������ ���������� �����

��%$������� �� ������������ ���������� �� ����� ������ ������� ����� �� %������� ��������

�������HHHH#� ��HHHHHH������I��

�I�J�������� ��%������� ���%����������%���������������������HHHH���5������%������������������ ��%������������������������������ ���������$��#���������

�����%�������#� ������,�

��� ���������� ����� �� ���������������������� (�� *�� ������� ��������#� ��������� ��� ���2�� ���� �� ���

0��� �������������)�

��� ��� ����� �� ������� ����� �� ������������������� ���#� ��������� ��� ���2�� ���� �� ��� 0��� ������

�������)�

��� �������� ����� ���%�� ������ ������ ������� *�� ������!� �������� %� ��� ���%�� ������

$�����!�����!������#�����������������������.6E#����������������2����������0��� �������������)�

����%������%��������������������������� ��%����� ����$���!��%������%�����������������������������������%�� ��

%����#����������������2����������0��� �������������)�

:�����%������%�� ����������������������� �%��������������&����������������������� �������������������������(��

*�������������������

;�+��2����������������%�������� ��%���#� ��������I�,�

��I��5��$�������1+!3.!3����������#������� ���� ��%������ �������1��%������ ������ ���

����� ��� ������� �� ���� ������������� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&��������

�%���������������������*����������������������+��2����������%���������� ������ ���$������

������#�������� �;�����%����������������������������������'������ ������

3���

���1��%������*���������� ����� �������$��� 1+� 3.� 1+� 3.

3��

����

����

��� ������� ��%������� ��� �������9/!7/#�������� KLK� KLK� KLK� KLK ��

��� ������� ��%������� ������&��������������� ������&����������

@������-�&��������9�%�������!������� ������&�������������#��������

KLK� KLK� KLK� KLK ��

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 19

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 20: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�<��

��� � ���������������&����� �����-�&�������&����#����������������&������

����������2�������#��������������������������'���

� � � � �

�� ���2����������0��� �������������;�5��������������������*������������

���������������������������'������ �����*�!������� ����� ��

����������%���

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

:�� � ���������������&����� �����-�&�������&����#������������ ��

���%���!������!��%����� ����$���!����%�� ��%����#� �������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

8�� + ��������� �����03606#� ������)� � � � � �

��� ����� ��%��������������������&�������!������������������;

��������������������!������!��%����� ����$���!����%�� ��%�����

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

<�� ���2�����������0��� �������������������� ������������������

����!%� ������%�������#����%��� ��$��������#�������

���%���!������#�����������%��������%�� ����%����� ����$���!����

����%�� ��%�����

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

=�� ��� ���������&��������� �$���������&����������� ���%$���������

��������*���� ��������� ����&��������� ���%$����������������������������

-�&��������������������&������������ ���%$����������������#�����%�*��

���+&������3��������� ��>%$���������A������#������������ ������*�� ��

���������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

�"�����2����� ����0��� �������������������� ���������� ��%�������

���������������������'������ �������$����%�� ����%$�������������

��������%$������������������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

��������� ������������ �����&����!����������������� KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

������&�'�%����������������������������������������������������������

������������������������������������ ������ ��� ����#������%�

@� �������� ����&���������������������� !�""<����%� ���������*��

�%������������������#������%�%� ���������������������2������:����

0��� ��������������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

M�%�����*��5�%������$���������������������������������������

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 21: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�=��

1����������������������������

5�%������ �������������� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���� �� �������

���������������������������

0������� ������ �� ���� ����&������ ���$���� ��������� �� ��� ��+&������� ��0����� *�� /����������

������+&���������

3�%����*�������%�����������������������������������������

5�%��������������������������������������������������������

149G+-+N//�M/�+3�+F+E43C4�

5�$��%����#����������������������������������#� 930!9./� �����������������������������#� � %��������!�����������

��&��� ��������������������� ���%����� ���������� '��� ��� ���� ���������� ������ ��������!�������� �����

�� ��� ����!�������� ����� ��%�������� ������������������������#� ������ � �� ������� ��� ��������� ���

�� ����*�� �����%� ���� �=�� ��� 9� ��� ������ ����$���#� �� %� ��������� *�� �%���������

���������#� �����

��%�������,�

�#����������(���')���*�;��� �������*��%� ��������� ����� �������'�������� ����������%���&��%����������������������

����%����&�'��������������)�

;�����������������������������'� ���������+&������� ��0�����*��/����������������+&�������#�

�����%��� ���"��������������#�����������%� �������������������������%������� ���������������#�

���2�� � ��%������'���������������������%� ������)�

;� ������ �� +&������ �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ����� ������� $�������������

��%����'���������������%��������������%�%��)�

+��!��������������(��#)���,�-�.������#)�������*�;� ����� �� ����� �������� ��� ���%������!���%�������� �� ������ *�� ��� ��%������ ���2��� ����

�����#�����#��%�����*������������$�����

;�%���$��&������������%���������������� ������%������������ �����#�����������������%��

�$��&� ��� ������� �'������ �� ��� �������� ��� ��%���� ������ �� +&������� �� 0����� *�� /����������

������+&�����������������������������$�����#�����������'� �����������������������%���������

����������&�'����%�������%����

;� %�� �$��&� ��� ��������� ����� ��%��� '��������� ���� �%�� ��� ��� ������� *�� ��� %�� ������

�������!�������������!��������������������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 21

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 22: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�"��

;� ���� �� ��� � �� ����� ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� $���� �� ��#� �������� *�� ��������� ���

�� ����� ��������� ������� *�� ����%���� ������������ ��������$���� ��� �� ����� ���$������� �� �� ���

�������*�� ���������������%��#�����%�*���������$��������������������� �������G�&�������

8��!�""�� ������ �������� ������������ �� �������� ��� ����������� ������ �� ������ ��������� *��

��$��������������������� ��#���%� ���������*���%��������������������

5�%������� 1����������������

�������������

��������������� !���"�����

/��������0�,�����59!0A+!>/!>A!0A����������������������������������

9./!930�������������������������������������������������

/1�+0/+HHHHHHHH�

5� ���! �%����������������������������������������������������

G����������������������������������������������

F� �������������������������������������������������

/123�41��� �!��"�'�����(���� ����������� ��#���0���������������!����������� ������)��-���������� ����

(�5 ���!�����'���������!������ ��#��)���"�������������������������������5�������%�������%����������������������������������'������ �������

��&�����

����

%�

�����!(�

��

��$��&������ � ������������

�(���

�������

��

%�������

�������

�������

9������

�����

%�������

���

��&����

�������

���� ���� ���� � �� �:���8�J���2�

:������

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 23: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

9������� �<#""

&�����%��� �"�� �� � �

&���� ��� �"�#�"�"� � �

������� �"�#�"�"� � �

������ �" #�" "� � �

���� �":#��":"� � �

�������� �"8#��"8"� � �

����� �"�#�"�"� � �

����%$� �"<#��:#��8#���#��

<�

� �

����%$���(���� �"=� � �

���&� ��"#��=#��"#���#��

��

� �

%��� ���� � �

(��*�� ���� � �

�����������

������$��$��

�� � � �

������%����� :""� �� �

@���� =8#"" ����� ���� �� � �

G�&�%�������

$��$���<#""

0���������������&�%�������������$��$��,�

%������������

$��$��

�:�#�:��#�:=� �� � ��

��

��

��

��

��

�������������

$��$��

�:�#�:��� �� �

����� �:�� �� �

$�$� �: � �� �

������ �::� �� �

��������� �:8� � �

���� �:�� � �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 23

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 24: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

%�����(�� ��

��%���

�:<� � �

������&�%�������

������$��$��

�8"� �� �

@���&������� �<#""

0������� ��������*��%� ������,�

�������;��������� �"�#���#�� #��:#��

8�

�� � ��

��

��

��

��

��

��

������� �"�#�"�"� �� �

����� �"�� �� �

�������������� �" � �� �

��������&������ �":� �� �

�����������$��� �"8� �� �

������������

��$���

�"�� �� �

C����*��(�%��� � "#""���� �"<� �� � ��

(�%��� �:"� �� � ��

0�����

%� �������*��

���%����

�""#""

����������

%� �������*��

���%����

���� �� � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������

�� ��������

�� � �� �

������������

�����

��"� � �

���(� �� ��:� �� �

%�� ��8� �� �

����� ���� �� �

������ ��<� �� �

*�������� ��=� �� �

%�*��� =��� � �

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 25: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

������� �"=� �� �

��������� ��"� �� �

%���� ���� �� �

������� ���� �� �

������ <":� �� �

9����� �:"#""

�������$���������,�

�������%�����#�

��%��%������*��

�������

�:�� �� � ��

��

��

���������%�����#�

��%��%������*��

������#�

�� ������������

�:�� �� �

������������ �:�� �� �

���������� ��

������

�: � � �

�������������

��%�����

�::� �� �

5����� ����(��� ��=#""

�������� �������,�

������ ����(��� �"�� �� � ��

����������'���� �"�� �� � ��

G�&�%��

����������

�%��

� <#""

��&�%����������,�

��&�%��

����������

�:�� �� � ��

��

�%��� �:�� �� �

�%����%��

�� ������������

�:��� � �

��������� �: � � �

����������%�� �: �� � �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 25

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 26: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

� ��

�� ������������

G�&�%��

����������

�����������'���

�:#""

��&�%�� �������� �::#�:8#�:�#�:<� � � �

��&�%�� ���

��������

�:=#�8"#�8�#�8��8� � �

0������������*��

&��$�����:"#""

�������������*��

&��$����

�:�� �� � ��

9��*��#������

��$�*�����������8:#""

��*��� <"�� �� � ��

��$�*����������,�

�%���� <"�� �� � ��

��

��

����� <"�� �� �

�������$�*��

���������

<" � �� �

A�����*��������

����%�������""#""

������*��������

����%������

""� �� � ��

0�*�����������#�

��������������#�

��'�*���%�������

�"#""

��'�*���%������ :"� �� � ��

��'�*�����%�����,�

��'�*��

���%������

�%������

�����������

�%���

8"�� �� � ��

��

��

���� ��

�� ���������

���������2������

�������*����

*�!��������

88"� � �

���� ��

�� ���������

���������2������

88�� � �

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 27: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�:��

����������

���������������

�� ��� ����

8"�� �� �

��������%������

��������

�� ��� ����

8"<� � �

���'�*��

���%������

�����������

�%���

8" � � �

��'�*��

���%������

�%������

��������

�� ��� ����

8":� � �

��'�*��

���%������

��������

�� ��� ����

8"8� �� �

0����� ��������

P��������������"#""

������ �������� :�#=��#=� � �� � ��

G������ ��"#""

���������%�����,�

%���� 8:�#8:��� �� � ��

��

��

��

��

��

��

����� 8:�� �� �

������ 8:�#8:��� �� �

��*��*���������� 8: #8: �� �� �

�������� 8::� �� �

���*��*����*���� 8:8#8:8�� �� �

&���� 8:�� �� �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 27

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 28: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�8��

���� 8:<� �� � ��

��

��

��

��

�������%��

���������

8:=� �� �

������ �"�� �� �

����*�������� �"�� �� �

���������� �"�� �� �

�������������

������������� �

�" � � �

0���������

��%����#�

������#����������

�������#�������

"#""

0��������,�

����������

�������*��

���������

��������

="�� �� � ��

��

��

��

����������

��%�����

="�� �� �

����������

����������

="�� �� �

�������������� =" � �� �

C��������

���&�����������

������#����#�����

������

���%������

�:"#""

�������������%�����,�

��������

���&�����������

�������

=:"� �� � ��

��

��

��������

���&�����������

����

=:�� �� �

��������

���&�����������

����������

���%������

=:�� �� �

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 29: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

6���; �;���� ��:#""

6��,�

��������� ���

���&������$����

����������

=8�� �� � ��

��

��

����������� ���

���&���� ��%���

=8�� �� �

����������

������������� �

=8�� �� �

�������������

(�$�� ��

������������

����������

=8 � � �

��������������

��������&��%���

��

����������!��

���������

=8:� � �

����������

����*��������

���&��%��� ��

���%�� ����*����

=88� �� �

0�����

����&����

������%������

�""#""

������

����&����

������%������

�����&�������

=:�� � � �

���,�� �� � ��

9�������<"#""�

����!����

������� =�=� � � �

2�����,������� � �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 29

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 30: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�<��

��������������������������� !���"����

�/��������.����6����

59!0A+!>/!>A!0A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9./!930������������������������������������������������������������

/1�+0/+�����������������������������������������������������������������

5� ���!1�%�������������������������

G�������������������������������

F� ������������������������

�$���������"����0����������5�"����0�����#������ ��#����������!���������#���5!) )������ !����0�

��#)����� ��#������"�#��������������5������0���#�����#)�� ��7������88888��

5���������9����%����������

�.�E���

4�����������!%� ���

�.6E�!���� ��

��%����!����

9������� ��%������

�������

�������

���� ���� ���� � ��J�����2�����

0������ �=�����!.6E� �� ��

0������ 8�����!.6E� �� ��

7������ :8�����!.6E� �� ��

@����#�������� 8#�:�����!.6E� �� ��

+�$����*������%�� ��%����� �<�����!��%����!��� �� ��

9�������.6E������� ���%��������������� ��%�������

5�����-��� �����������

�.6E��

4�����������!%� ���

���%�������� ��

���%���!�������

4��������.6E��

�����������������

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 31: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�=��

�II��

�������������� "#"� � �� ��

+���������� "#""�� �� ��

C����������� Q� Q� ��

5����������� �������R�:"�B&� "#:� �� ��

+���������� "#�� �� ��

C����������� Q� Q� ��

C����#�����*������$������ ��%���

%��� ��������

�#"� �� ��

7�����������8������*�������� "#8� �� ��

7������ ��%��������� ��8������ "# � �� ��

C����$������ Q� Q� ��

@����� "#�:� �� ��

9������� "#�:� �� ��

C@C+G,� Q� Q� ��

�II��4�������%� ������%��������������������� �������%���,�

4����������������

������ ���

������

C����

�������

������

4�������������

������������

������

C����

��*����

�����

4������������*����

������ ���

������

O�������%����

����'���������

������

4������

%� ���

������

�� �� �� �� �� �� ��

����������J���P�$�;��

��J��������� �����%���� ��������������������2��8:�

$�J������������������;������2��!�� ������������ ��������8:��

�J�������*����������;������2��!�� ������������ ��������8:��

4�������%� ���������J����������!�8:�

��II��4���������������%�������������������� �������%���,�

4�������� C���� 4������������� C���� 4�������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 31

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 32: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�"��

��������

������ ���

������

�������

������

������������

������

��*���������

%��������

������

����*����

������ ���

������

�� �� �� �� ��

��J��������� �����%���� ��������������������

$�J�������������������

�J�������*���������%����������������

4������������������J���P�$�;��

-����� ����������������%���������������������%�����.6E��

C����#�����*������$������ ��%���%��� �������� �#"�.6E�

7�����������8������*�������� "#8�.6E�

7������ ��%��������� ��8������ "# �.6E�

@����� "#�:�.6E�

9������� "#�:�.6E�

5����������� �������R�:"�B&� "#:�.6E�

+���������� "#��.6E�

�������������� "#"� �.6E�

+���������I�� "#""��.6E�

I��+��������� �������������������%��������$��������� ������*���������������$�����2������*��

'���������%�����������&��%���� �� �����������������

1����������������������������������

3�%����*�������%�����������������������������������

A����������������������������������� %��������#��������������&��#� ��������������������������������������

5�%������*��*�%����#� �������������������������������������������

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 33: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

��������������������������� !���"����

�/��������7#���)�)'����"��������

59!0A+!>/!>A!0A����������������������������

9./!930��������������������������������������

/1�+0/+������������������������������������������

5� ���!1�%���������������������������������

G��������������������������������������������

F� ������������������������������������������������

$�����)'�������#������)�!����������� �� ������)��-���������� ���� ���"��#)������#��� ����!������ ��������7#���)�)'����"��������7�������������

5���������

>%$�����������������

9����%���

�������

�.�E���

9������� ��

����������

�%��

5���������

���&���

�(���

9������� ��%������

�������

�������

���� ���� ���� � �� �:��J�����2�����

/��������� �����&��

����������%������

��%���

:"��!��"""�%�

����

�� �� ��

1���������������������� ������ ���������2������������������ �����&�����������������%��� ��

�����%��������%������������������� ��������������(���

1��������������������

3�%����*�������%�������������������������

A��������������������������������� %��������#��������������&��#� ���������������������������������

5�%������*��*�%����#� ������������������������������������

����

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 33

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 34: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

��������� ����������������� !���"����

�9:�;�<%92�!�� �����"�.�����

�5�$��%����#������������������������#HHHH���930����������������������������� �%�������������������������������#�����

���������������� ���� �������������������#� '� ����� �������������������#� %�� �$��&� �#� ��� ��%��� �� %�2�%� 8"� �� �����

��������� �� ��� ��� ���%����� ��� ����� ������$��� ������ ���������#� ��� ��� %��� ������ �� ���

������������%��������� ������#����%�����������*����� �����9��������� ������&��������%��� ��

����@������3�����������-�&��������9�%������������������������ ��������������������������

���� �������� ���� �� ��� ����#������%�@� �������� ����&���������������������� !�""<������� �

����*������� ����������� ����%��� �� ���� ����������� ������ ��������#� �������� ������

�� ��� �����*���������� ��������%������#���%� ���������*���%��������������������

>����������#���������2���� ������(�%�� �������������

1���������������������������������

5�%��������������������������

�������������

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 35: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

���������������������������� !���"����

#������+&������ ��0�����*��/����������������+&��������

@������� �� �������������������,�=:=8�

9������'� ������������������������������

3��� ������&����������������������������

1�����������������������

�$=&+��&%�>�?1>��%92&3�@19�94�&%�>��$����������� ����� �������$���������������������������������!�����������#� ������ �,�

04-5@+34�F.-/1/94#�0A+!>/!>A�

1���%���������������'��� ��!0A+!>/!>A�

��

9./!9/A� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

/1����%�����-@�� -@� � �� �� �� �� �� �� �� �� ��

3�%�������������!� %������������!���������������

��&���

0����%����

���������!� %������������!���������������

��&���

�� ��

930;���

���������!� %������������!�

�����������������&���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

9� ���������*������������ ��� �����������������

���������

��

9� ���+3565+�-@� ��

3��� ������&���������������������������������;

����������

��

541/.G�5@9/+G�0F!0A+!�>A!>A�

F� ����!5������ G��������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 35

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 36: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

� ��

5���!5�� �� 3��� 9� ���*��� 7��� +���

C������� A�2� 4;%����

�����������%�������,�

��5��������&���,�

;���������������� ����������� ���������������������(�)�

;���� ����� ������������� ���������������������)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ������������������������)�

��5����������(��,�

;���������������%���������������������������*��������!�������%� ������%��������������

$�����!�����!������#�����������������������.6E)�

;���%��� ���%�� ������������������������� ��%����� �� ��$���!��%��� ���%�� ������������������������� ���� ����%�� ��

%����#����������������2����������0��� �������������)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ������������������������)�

��5�������%$����������������,�

;�����%��� ������ ���������������%������ ������������������������%)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ������������������������)�

>�� $���� ��������� ����������� ���� ��� !�"� � ������ � ���������� ����� �(�%�� �� �'���� �� ���

�������� ���������������%�������������������&��������*����@� �������%�����������&���������

*�� ���������� ������� ��HH��!�"�:� ������ ����$����� 0��� ������� �������� �� �%���%������ *��

�����#� ����%� *�� ���%��������� �������� ��������� �(�%��� �� �'���� �� ��� ������ �� ������

���������%�������������������&�������#�����������HHH��������$�������� ���'������ �����

����� ��%$������� �� ������������ ���������� �� ����� ������ ������� ����� �� %������� ��

HHHH�����#�� ��� ��������������!�������� ��������������'�������� ������������%$�������*��

�� ����������� ���������&��������������

1�������2�����������'� �����#�

�������������������������

M����������#�

���������������������

>��%��

��������������������

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 37: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�:��

���������������������������� !���"����

#�������+&������ ��0�����*��/����������������+&��������

@������� �� �������������������,�=:=8�

9������'� ������������������������������

3��� ������&����������������������������

1�����������������������

�$=&+��&%�>�?1>��%92&3�@19�94�&%��

>��$����������� ����� �������$���������������������������������!�����������#� ������ �,�

04-5@+34�A/O/94�

3�%���� 0����%����

�� ��

930� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

9� ���������*������������ ��� ������

��������������������

��

/1�A��%���� -@�

9� ���+3565+�-@� ��

3��� ������&���������������������������������;���������� ��

1@E/9/G/.G�

F� ����!5������ G��������

5���!5�� �� 3��� 9� ���*��� 7��� +���

C������� A�2� 4;%����

�����������%�������,�

��5��������&���,�

;���������������� ����������� �����������������(�)�

;���� ����� ������������� ���������������������������)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ����������������������)�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 37

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 38: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�8��

��5����������(��,�

;���������������%���������������������������*��������!�������%� ������%��������������

$�����!�����!������#�����������������������.6E)�

;���%��� ���%�� ������������������������� ��%����� �� ��$���!��%��� ���%�� ������������������������� ���� ����%�� ��

%����#����������������2����������0��� �������������)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ������������������������)�

��5�������%$����������������,�

;�����%��� ������ ���������������%������ ���������������%)�

;�������� ��%������� ���%��������������� ���������������)�

>�� $���� ��������� ����������� ���� ��� !�"� � ������ � ���������� ����� �(�%�� �� �'���� �� ���

�������� ���������������%�������������������&��������*����@� �������%�����������&���������

*�� ���������� ������� ��HH��!�"�:� ������ ����$����� 0��� ������� �������� �� �%���%������ *��

�����#� ����%� *�� ���%��������� �������� ��������� �(�%��� �� �'���� �� ��� ������ �� ������

���������%�������������������&�������#�����������HHH��������$�������� ���'������ �����

����� ��%$������� �� ������������ ���������� �� ����� ������ ������� ����� �� %������� ��

HHHH�����#�� ��� ��������������!�������� ��������������'�������� ������������%$�������*��

�� ��������� �� ������� ��&���� ��������� *�� ��� ��� ���������� �� ��������� ������ ��������� ����

�������� ���� �� ��� ����� �����%� @� �������� �� ��&����� �� ����������� ���� !�""<� ������ �

����*������� ����������� ����%��� �� ���� ����������� ������ ��������#� �������� ������

�� ��� �����*���������� ��������%������#���%� ���������*���%��������������������

1�������2�����������'� �����#�

�����������������������

M����������#�

��������������������

>��%��

��������������������

���

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 39: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

����

��������������������������� !���"����

��#��������

$%&%&%�+%��>�2A����#� �����)�!��������#��� �����

9������'� ���������+&������� ��0�����*��/����������

������+&��������

��

@������� �������������������,�=:=8� ��

9������'� ���������������������������� ��

3��� ������&����������������������������

1��������������������������

3������� ��� ���������$��������� ���-./��/1�� 3�������&������!����������������;

����������� �������������

94-4-4�14�0G+CS���%����������������%$�������

C��%�����������������������������������������

04-5@+34�F.-/1/94!0A+!>/!>A�

1���%���������������'��� ��!0A+!>/!>A�

��

9� ����� ������&��������9./�!�

9� � ��� �����������������9/A��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

3�%����

���������!� %������������!�����������������&���

0����%����

���������!� %������������!���������������

��&���

�� ��

930;���

���������!� %������������!�

�����������������&���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

9� ���������*������������ ��� ����������������� ��

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 39

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 40: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�<��

���������

541/.G�5@9/+G�0F!0A+!>/!>A�

F� ����!5������ G��������

5���!5�� �� 3��� 9� ���*��� 7��� +���

C������� A�2� 4;%����

9@@-1@3+C4�7+39+-4�7434A/9/+-�

C���������� G��������

/7+3� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

>E0.C4-3/9/C������������������������������������%����������%���������

3�%���� 0����%����

930� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �

3���*�� ����%����������!�����������������

>�� $���� ��������� ����������� ���� ��� !�"� � ������ � ���������� ����� �(�%�� �� �'���� �� ���

�������� ���������������%�������������������&��������*����@� �������%�����������&���������

*�� ���������� ������� ��HH��!�"�:� ������ ����$����� 0��� ������� �������� �� �%���%������ *��

�����#� ����%� *�� ���%��������� �������� ��������� �(�%��� �� �'���� �� ��� ������ �� ������

���������%�������������������&�������#�����%�*������� �����������$������������������������

��%$������� ���� ��������������� ��� ������������ ������ ������� �������� �������HHH�� �� �������������� �����

%������,� ��������������� ����� %������� ����� ��&���#������������������� %������� �����

����(��#����������������� %������� ������� �%$��������� �������#� ������ �'���� �� ��� �����

��%$������������%�� ����������������#����������� ����������������������%���������������� ������������

��������� �����������������������������#������%���������������� ��%�����������������2��#� �����%�

��%����,�

��5��������&���,�

;��������������������������(�)�

;�������� ������������������������������)�

;�������� ��%������������������������������

��5����������(��,�

;�������%� ����������!������������� �����%���!�������HHHH���.6E�

;���%�����%����� ����$���!����%�� ��%������������������������%����!���)�

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 41: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

�=��

;�������� ��%����������������������������

��5�������%$����������������,�

;�����%��� ����������%������������������%)�

;�������� ��%����������������������������

;�+��2����������������%�������� ��%���#� ��������I�,��

��I�� 5�� $������� ���� ��%������ ������� 1��%������ ������ ��� ����� ��� ������� �� ����

�������������+&������� ��0����� *�� /����������������+&�������� �%�������� ������������� *��

��������������������+��2����������%���������� ������ ���$������������#�������� �;�����%���

�������������������������������'������ ������

3���

���1��%������*���������� ����� �������$��� 1+� 3.� 1+� 3.

3��

����

����

��� ���������������������*��������������������������������������'������

����!*��������� ����� ��������#���������������� ����������������

�������������#������%�%� ���������������������2�����<�

KLK� KLK� KLK� KLK ��

��� 5�������������������������������� ��%�����������������������

������ ������������������������'������ ��������������������

����������������� ����� �������$��#������%�%� ������������������

���2�����=�

KLK� KLK� KLK� KLK ��

��� ��������������������������������� ���������������&����#������%�

%� ���������������������2��������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

�� ����������������������� ���%���������%���������%���� ������������

�����%�����������������

KLK� KLK� KLK� KLK ��

:�� 5������������� ��������������������!�����������%� ����������#�

������ ��%� �����%�������� ����$���������������%�%� �������

��������������2������"�

KLK� KLK� KLK� KLK ��

8�� ���������������� ������ ���������������������%��� ����������%�� ��

����$���������������������� ������������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

��� ������������������������&��#����������� �������#��������������� ��� KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 41

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 42: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

"��

���������������������'������ �����

<�� ��%�������� ��� ���������� ������������ ���#� ������� KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

=� ��� ��������������� KLK� KLK� KLK� KLK ��

�"������� ������������ ������ �����������������������������������

�� ��������&�������������� ������� ����������%�����������

���%������

KLK� KLK� KLK� KLK KLK�

5�%������$������������������������������������

1����������������������������

5�%������ �������������� +&������� �� 0����� *�� /���������� ������ +&�������� ���� �� �������

������������������������������

0��������������� ���� ����&������ ���$������������� �� �����+&������� ��0����� *�� /����������

������+&���������

3�%����*�������%�������������������������������������������

5�%��������������������������������������������

5�%���������������!� %������������!����������������

��&��!�%������������

M�%�����

� �������������

1����������������

��������������

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 43: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

��������������������������� !���"����

�/��������0�,�����

���������

59!0A+!>/!>A!0A����������������������������������

9./!930�������������������������������������������������

/1�+0/+HHHHHHHH�

5� ���! �%����������������������������������������������������

G����������������������������������������������

F� �������������������������������������������������

/123�41��� �!��"�'�����(���� ����������������������!����������� ������)��-���������� ����(�5 ���!�����'���

������!������ ��#��)���"�������!������������������������������������������

�5�������%�������%����������������������������������'������ �������

��&�����

����

%�

�����!(�

��

��$��&������ � ������������

�(���

�������

��

%�������

��������

�������

9������

�����

%�������

���

��&����

�������

���� ���� ���� � �� �:���8�J���2�

:������

9������� �<#""

&�����%��� �"�� �� � �

&���� ��� �"�#�"�"� � �

������� �"�#�"�"� � �

������ �" #�" "� � �

���� �":#��":"� � �

�������� �"8#��"8"� � �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 43

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 44: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

����� �"�#�"�"� � �

����%$� �"<#��:#��8#���#��

<�

� �

����%$���(���� �"=� � �

���&� ��"#��=#��"#���#��

��

� �

%��� ���� � �

(��*�� ���� � �

�����������

������$��$��

�� � � �

������%����� :""� �� �

@���� =8#"" ����� ���� �� � �

G�&�%�������

$��$���<#""

0���������������&�%�������������$��$��,�

%������������

$��$��

�:�#�:��#�:=� �� � ��

��

��

��

��

��

�������������

$��$��

�:�#�:��� �� �

����� �:�� �� �

$�$� �: � �� �

������ �::� �� �

��������� �:8� � �

���� �:�� � �

%�����(�� ��

��%���

�:<� � �

������&�%�������

������$��$��

�8"� �� �

@���&������� �<#""

0������� ��������*��%� ������,�

�������;��������� �"�#���#�� #��:#��

8�

�� � ��

��

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 45: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

������� �"�#�"�"� �� � ��

��

��

��

��

����� �"�� �� �

�������������� �" � �� �

��������&������ �":� �� �

�����������$��� �"8� �� �

������������

��$���

�"�� �� �

C����*��(�%��� � "#""���� �"<� �� � ��

(�%��� �:"� �� � ��

0�����

%� �������*��

���%����

�""#""

����������

%� �������*��

���%����

���� �� � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������

�� ��������

�� � �� �

������������

�����

��"� � �

���(� �� ��:� �� �

%�� ��8� �� �

����� ���� �� �

������ ��<� �� �

*�������� ��=� �� �

%�*��� =��� � �

������� �"=� �� �

��������� ��"� �� �

%���� ���� �� �

������� ���� �� �

������ <":� �� �

9����� �:"#"" �������$���������,�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 45

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 46: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

��

�������%�����#�

��%��%������*��

�������

�:�� �� � ��

��

��

���������%�����#�

��%��%������*��

������#�

�� ������������

�:�� �� �

������������ �:�� �� �

���������� ��

������

�: � � �

�������������

��%�����

�::� �� �

5����� ����(��� ��=#""

�������� �������,�

������ ����(��� �"�� �� � ��

����������'���� �"�� �� � ��

G�&�%��

����������

�%��

� <#""

��&�%����������,�

��&�%��

����������

�:�� �� � ��

��

�%��� �:�� �� �

�%����%��

�� ������������

�:��� � �

��������� �: � � �

����������%��

�� ������������

�: �� � �

G�&�%��

����������

�����������'���

�:#""

��&�%�� �������� �::#�:8#�:�#�:<� � � �

��&�%�� ���

��������

�:=#�8"#�8�#�8��8� � �

0������������*��

&��$�����:"#""

�������������*��

&��$����

�:�� �� � ��

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 47: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:��

9��*��#������

��$�*�����������8:#""

��*��� <"�� �� � ��

��$�*����������,�

�%���� <"�� �� � ��

��

��

����� <"�� �� �

�������$�*��

���������

<" � �� �

A�����*��������

����%�������""#""

������*��������

����%������

""� �� � ��

0�*�����������#�

��������������#�

��'�*���%�������

�"#""

��'�*���%������ :"� �� � ��

��'�*�����%�����,�

��'�*��

���%������

�%������

�����������

�%���

8"�� �� � ��

��

��

���� ��

�� ���������

���������2������

�������*����

*�!��������

88"� � �

���� ��

�� ���������

���������2������

����������

88�� � �

���������������

�� ��� ����

8"�� �� �

��������%������

��������

�� ��� ����

8"<� � �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 47

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 48: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

8��

���'�*��

���%������

�����������

�%���

8" � � �

��'�*��

���%������

�%������

��������

�� ��� ����

8":� � �

��'�*��

���%������

��������

�� ��� ����

8"8� �� �

0����� ��������

P��������������"#""

������ �������� :�#=��#=� � �� � ��

G������ ��"#""

���������%�����,�

%���� 8:�#8:��� �� � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����� 8:�� �� �

������ 8:�#8:��� �� �

��*��*���������� 8: #8: �� �� �

�������� 8::� �� �

���*��*����*���� 8:8#8:8�� �� �

&���� 8:�� �� �

���� 8:<� �� �

�������%��

���������

8:=� �� �

������ �"�� �� �

����*�������� �"�� �� �

���������� �"�� �� �

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 49: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

���

�������������

������������� �

�" � � �

0���������

��%����#�

������#����������

�������#�������

"#""

0��������,�

����������

�������*��

���������

��������

="�� �� � ��

��

��

��

����������

��%�����

="�� �� �

����������

����������

="�� �� �

�������������� =" � �� �

C��������

���&�����������

������#����#�����

������

���%������

�:"#""

�������������%�����,�

��������

���&�����������

�������

=:"� �� � ��

��

��

��������

���&�����������

����

=:�� �� �

��������

���&�����������

����������

���%������

=:�� �� �

6���; �;���� ��:#""

6��,�

��������� ���

���&������$����

����������

=8�� �� � ��

��

��

����������� ���

���&���� ��%���

=8�� �� �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 49

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 50: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

<��

����������

������������� �

=8�� �� �

�������������

(�$�� ��

������������

����������

=8 � � �

��������������

��������&��%���

��

����������!��

���������

=8:� � �

����������

����*��������

���&��%��� ��

���%�� ����*����

=88� �� �

0�����

����&����

������%������

�""#""

������

����&����

������%������

�����&�������

=:�� � � �

���,�� �� � ��

�������

9�������<"#""�

����!����

������� =�=� � � �

2�����,������� � �

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 51: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

=��

��������������������������� !���"����

59!0A+!>/!>A!0A������������������

9./!930�����������������������������

/1�+0/+�������������������������������

5� ���!1�%����������������������

G����������������������������������

F� ����������������������������������������

�/123�41��$%92&�>1B�2=�&%�

��������)'��������#������)������.����(��������#��������"� ����������6�.�'���������#����������������.)����� )�

5���� ,�HHHHH���&����!�����(���!��%$����������������#� ��������

0����� �������������������������������������

3���

���A���������� 3���������� 1����������

9������� ��

%�������

�������

�������

9������� ��

%�������

��������

�������

��� �� �� �� �� �

��� �� �� �� �� �

�H�� �� �� �� �� �

C@C+G,� �� �

1���������������������������������

3�%����*�������%��������������������������������������

A������������������������������� %��������#��������������&��#� ��������������������������������������

5�%������*��*�%����#� �������������������������������������������

����

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 51

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 52: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:"��

��������������������������� !���"����

#������/123�41��!��0��������������"����0����������5��"����0�����#����������.���

59!0A+!>/!>A!0A�������������������������������������������������������������������������+6/O+C�

9./!930�������������������������������������������������������������������E� ���%�������� ����$����������

/1�+0/+������������������������������������������������������������������������HHHHHHHHHHHH��

5� ���!1�%������������������������������������������������������������������%�#���%�#���%�����#���������

G����������������������������������

F� ����������������������������������������

5�$��%����HHHHHHHHHHHHH930HHHHH�� %��������!����������� ��&���

��� HHHHHHHHHHHH��� ���%���� ��������� '��� ��#� ��������� ������ ��������#�

�������� ������ ��� ���#��������� ������%������#� �������#� �������%�������,�

9������� ���������� %� ��� �������#� ��� ����� $��������!��������!���������#� ���

������ �!��%�����HHHH����H��#������%����%����,�

4��������

��������

������ ���

������

C�����������

������

4�������������

�����������

������

C������*���

������

4��������

����*����

������ ���

������

O�������%����

����'���

��%�������

������

4�������

%� ���

��%�������

�� �� �� �� �� �� ��

������%�������J���P�$�;��

��J��������� �����%���� ���������������%��������2�="�

$�J�����������������%�����;������2��!�� ������������ �����%������="��

�J�������*���������%�����;������2��!�� ������������ �����%������="��

4�������%� �����%�������J�������%������!="�

1����������������������������������

3�%����*�������%�����������������������������������

A����������������������������������� %��������#��������������&��#� ��������������������������������������

5�%������*��*�%����#� �������������������������������������������

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 53: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:���

9���������������������#� �����������������!���������#� ��������� �!��%�����HHHH����H��#�

�����%����%����,�

4��������

��������

������ ���

������

C�����������

������

4�������������

�����������

������

C������*����

�����

%��������

������

4����������

��%������

������

�� �� �� �� ��

��J������������������������ ����$�J����������������� ����J���*���������%����������4������������%������,���P�$�;��1����������������������������������

3�%����*�������%�����������������������������������

A����������������������������������� %��������#��������������&��#� ��������������������������������������

5�%������*��*�%����#� ��������������������������������������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 53

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 54: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:���

�������������������������� !���"����

#�������

59!0A+!>/!>A!0A������������������������������

9./!930������������������������������������������

/1�+0/+������������������������������������������

5� ���!1�%��������������������������������

G����������������������������������������������

F� ����������������������������������������������������

/123�41��$%92&�>1B�2=�&%���������)'���������!)�!���������,�'���

0����� ��!��%����������������������������������������HHHHH���

3���

���A���������� 3����������������� 1�����������������

9������� ������

�%��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

C@C+G,� ��

1��������������������������������

3�%����*�������%����������������������������������

A������������������������������������ %��������#��������������&��#� �������������������������������������

5�%������*��*�%����#� ���������������������������������

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 55: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:���

��������������������������� !���"����

#�������

/123�41��$%92&�>1B�2=�&%�������"����������(�� �#������"�������������)'��������#������)������#�������������.)����� )��

C ��������0�,����C��

+&������ ��0�����*��/����������������+&��������

@������� �� �������������������,�=:=8�

9������'� ��������������������������������������������������

3��� ������&�����������������������������������������������

1����������������������������������������������������������������

5/C.+N/+�943C-+G/O+C@+-4���$�������������*����%����������������������� ��%�������

���%�������������� ����;����������&����

0����� ��!��%���������������������������������������HHHHHHH���

3���

���

3�%����*�������%���!�

1���%�����930!9./!9A�

9������� ��%�������

���%�����

�������

6����������������

�������

������

���� ���� ���� � �� �:��

��� �� �� �� ��

�H�� �� �� �� ��

C@C+G,� �� ��

1�������2�����������'� �����#�

������������������������

M����������#�

����������������������

>��%��

����������������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 55

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 56: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

: ��

�������������

��������������� !���"����#������

�/123�41��$%92&�>1B�2=�&%�

������"����������(�� �#������"�������������)'��������#������)������#�������������.)����� )�C� ��������.����6���C�

+&������ ��0�����*��/����������������+&��������

@������� �� �������������������,�=:=8�

9������'� ��������������������������������

3��� ������&������������������������������

1�����������������������������������������������

5/C.+N/+�943C-+G/O+C@+-4���$�������������*����%����������������������� ��%�������

���%�������������� ����;������������(���

0����� �!��%��������������������������������HHHH���

3���

���

3�%����*�������%���!�

1���%�����930!9./!9A�

9������� ��%�������

���%�����

�������

6����������������

�������

������

���� ���� ���� � �� �:��

���� �� �� �� ��

�H�� �� �� �� ��

C@C+G,� �� ��

1�������2�����������'� �����#�

�������������������������

M����������#�

����������������������

>��%��

���������������������

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 57: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

::��

��������������������������� !���"����

#������/123�41��$%92&�>1B�2=�&%�

������"����������(�� �#������"�������������)'��������#������)������#�������������.)����� )�C� ��������7#���)�)'����"�������C�

+&������ ��0�����*��/����������������+&��������

@������� �� �������������������,�=:=8�

9������'� �������������������������

3��� ������&�����������������������

1������������������������������������������

5/C.+N/+�943C-+G/O+C@+-4���$�������������*����%����������������������� ��%�������

���%�������������� ����;���������%$�����������������

0����� �!��%��������������������������������HHHHH�

3���

���

3�%����*�������%���!�

1���%�����930!9./!9A�

9������� ��%�������

���%�����������

����%��� ������

����%�������%�

��������%���� ��

����������� ������

�������

6����������������

�������

������

���� ���� ���� � �� �:��

���� �� �� �� ��

�H�� �� �� �� ��

C@C+G,� �� ��

1�������2�����������'� �����#�

������������������������

M����������#�

����������������������

>��%���������������������

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 57

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 58: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:8��

��������� ����������������� !���"����

#�������

/123�41��$%92&�>1B�2=�&%���� �#�����"�������������)'��������#������)������#�������������.)����� )�

E/3/5C4-.G�+�-/9.GC.-//�M/�14O6@GCS-//�-.-+G4�

+�43N/+�14�0GSN/�M/�/3C4-643N/4�043C-.�+�-/9.GC.-S�

5/C.+N/+�943C-+G/O+C@+-4�����%���������������������� ��%������� ���%�������

������� ����

0����� ���������������������������HHHHH��

3���

���F� ����� 3��� ��$����������

9������� ��%�������

���%�����

�������

6���������'��������

�����

������

�� +�$�� �� �� ��

�� +�� � �� �� ��

�� +�&�*� �� �� ��

� 7���� �� �� ��

:� 7�(��� �� �� ��

8� 7������;3���� � �� �� ��

�� 7��*���� �� �� ��

<� 7��*��� �� �� ��

=� 7������ �� �� ��

�"� 7����� �� �� ��

��� 9���*;5������� �� �� ��

��� 9�����*�� �� �� ��

��� 9��'� �� �� ��

� � 9�������� �� �� ��

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 59: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:���

�:� 9������� �� �� ��

�8� 1�%$������ �� �� ��

��� 1��'� �� �� ��

�<� ������� �� �� ��

�=� ����&��� �� �� ��

�"� ���'� �� �� ��

��� ���&(��� �� �� ��

��� ���� ����� �� �� ��

��� /���%���� �� �� ��

� � /�*�� �� �� ��

�:� /����� �� �� ��

�8� E���%���*� �� �� ��

��� E�(� ����� �� �� ��

�<� E���*� �� �� ��

�=� 3��%�� �� �� ��

�"� @�� �� �� ��

��� 0��(���� �� �� ��

��� 5���E���� �� �� ��

��� 5���'� �� �� ��

� � 5�$��� �� �� ��

�:� 5������ �� �� ��

�8� C�����%��� �� �� ��

��� C�%�*� �� �� ��

�<� C����� �� �� ��

�=� 6������ �� �� ��

"� 6����� �� �� ��

�� 6������ �� �� ��

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 59

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

Page 60: 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

:<��

�� 7����*�� �� �� ��

C@C+G,� �� ��

3@CS,�

5������� ������������� �� $����������#� �����%� ���=� ��������� ��� ��������� ����������� ����

��� !�"� ������� �����������������(�%�� ���'���� ������������� ���������������%�������

�������� ��� �&�������#� ���� ��������� ��� �������� �������� ��*�� �91�� �����������*�����

*��������$�����������

+��������,��������������������������������������

����

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: [email protected], internet: www.monitoruloficial.roAdresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 bis/14.VII.2015 conține 60 de pagini. Prețul: 30 lei ISSN 1453—4495

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

&JUYDGY|837720

Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice


Recommended