+ All Categories
Home > Documents > 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

Date post: 05-Feb-2017
Category:
Upload: volien
View: 233 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
44
GHID PRIVIND REABILITAREA UTILITAR I FUNCIONAL A ACOPERIURILOR LA CLDIRILE EXISTENTE indicativ GP 122-2014
Transcript
Page 1: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

GHID PRIVIND REABILITAREA UTILITAR� �I FUNC�IONAL�

A ACOPERI�URILOR LA CL�DIRILE EXISTENTE

indicativ GP 122-2014

Page 2: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

CUPRINS

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

SEC�IUNEA 1: Obiect SEC�IUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare �i adresabilitatea

CAPITOLUL II: REABILITAREA UTILITAR� �I FUNCTIONAL� A ACOPERI�URILOR

SEC�IUNEA 1: Categorii �i tipuri de sisteme constructive existente SEC�IUNEA a 2-a: Sisteme de reabilitare la acoperi�uri cu pant� mare �i pod circulabil

�i la acoperi�uri cu pant� mic� �i pod necirculabilSEC�IUNEA a 3-a: Sisteme de reabilitare la acoperi�uri tip teras�, având plan�eul

suport din beton armat

CAPITOLUL III: PRINCIPII PRIVIND PROIECTAREA

SEC�IUNEA 1: Condi�ii generale SEC�IUNEA a 2-a: Condi�ii de calitate corespunz�toare cerin�elor fundamentaleSEC�IUNEA a 3-a: Condi�ii particulare specifice pentru sistemele de reabilitare prev�zute

la Capitolul II, Sec�iunile 2 �i 3

CAPITOLUL IV: PREVEDERI PRIVIND EXECU�IA

SEC�IUNEA 1: Prevederi generale SEC�IUNEA a 2-a: Prevederi particulare SEC�IUNEA a 3-a: Prevederi privind desf��urarea execu�iei lucr�rilor SEC�IUNEA a 4-a: Prevederi privind durabilitatea lucr�rilor

CAPITOLUL V: PREVEDERI PRIVIND URM�RIREA COMPORT�RII ÎN TIMP

CAPITOLUL VI: LUCR�RI DE INTERVEN�IE ASUPRA ÎNVELITORILOR ACOPERI�URILOR

SEC�IUNEA 1: Tipuri de învelitori la acoperi�uri existente SEC�IUNEA a 2-a: Interven�ii la învelitori existente SEC�IUNEA a 3-a: Dotarea acoperi�urilor cu sisteme de producere a energiei din surse

regenerabile

ANEXA nr.1 (informativ�) - Exemplific�ri de înc�rc�ri ale acoperi�urilor tip teras�, existente 25 ANEXA nr. 2 (informativ�) - Elemente structurale din lemn aferente acoperi�urilor

cl�dirilor existente ANEXA nr.3 - Coresponden�a între pant� (cm/m), m�sura unghiului �i lungimea

pantei pentru 100 cm proiec�ie orizontal� a acoperi�ului ANEXA nr.4 - Referin�e legislative �i tehnice

34

Page 3: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

LIST� CU FIGURI

Nr.crt Num�r figur� Denumire figur�

1 Figura nr.1 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.13

2 Figura nr.2 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.14 a)

3 Figura nr.3 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.14 b)

4 Figura nr.4 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.15

5 Figura nr.5 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.16

6 Figura nr.6 Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 49 (1) a)

7 Figura nr.7 Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 49 (2)

8 Figura nr.8 Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (1)

9 Figura nr.9 Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (2)

10 Figura nr.10 Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (3)

11 Figura A1.1 Sec�iune prin teras� termoizolat� cu B.C.A

12 Figura A1.2 Sec�iune prin teras� termoizolat� cu granulit

13 Figura A1.3 Sec�iune prin teras� termoizolat� cu zgur� expandat� sau granulat�

14 Figura A1.4 Sec�iune prin teras� termoizolat� cu cenu�� �i zgur� de termocentral�

15 Figura A1.5 Sec�iune prin teras� termoizolat� cu vat� mineral�

16 Figura A2.1 arpant� pe scaune cu c�priori (f�r� pane)

17 Figura A2.2 arpant� pe scaune cu un pop �i trei pane

18 Figura A2.3 arpant� pe scaune cu doi popi �i cinci pane

19 Figura A2.4 arpant� pe scaune cu trei popi �i cinci pane

20 Figura A2.5 arpant� pe scaune cu doi popi înclina�i �i cinci pane

21 Figura A2.6 arpant� pe scaune cu un pop vertical �i cinci pane

22 Figura A2.7 arpant� din ferme cu pane

23 Figura A2.8 arpant� din ferme cu pane (f�r� pan� de coam�)

24 Figura A2.9 Ferm� din scânduri b�tute în cuie

25 Figura A2.10 Ferm� din scânduri b�tute în cuie

26 Figura A2.11 Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi aparente

27 Figura A2.12 Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi aparente �i cu umplutur�

28 Figura A2.13 Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi acoperite, cu tavan drept

35

Page 4: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

1

CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE

SEC�IUNEA 1: Obiect

Art.1 Prezentul ghid cuprinde prevederi definitorii �i principii de proiectare, execu�ie �i urm�rire a comport�rii în timp, în vederea reabilit�rii utilitare �i func�ionale a acoperi�urilor cl�dirilor existente, cu unul sau mai multe niveluri, precum �i a spa�iilor aferente acoperi�urilor.

Art.2 Obiectul prezentului ghid const� în prezentarea premizelor �i solu�iilor cadru pentru proiectarea diferitelor sisteme de reabilitare utilitar� �i func�ional� a acoperi�urilor �i a spa�iilor aferente acestora, în condi�iile �i cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Prezentul ghid cuprinde: a) elemente privind reabilitarea utilitar� �i func�ional� a acoperi�urilor �i spa�iilor aferente

acestora, la cl�dirile existente;b) prevederi privind proiectarea;c) prevederi privind execu�ia;d) prevederi privind urm�rirea comport�rii în timp;e) anexe: exemplific�ri de înc�rc�ri ale acoperi�urilor tip teras� existente, exemplific�ri ale

elementelor structurale din lemn aferente acoperi�urilor cl�dirilor existente, precum �i referin�elegislative �i tehnice.

Art.4 Prevederile prezentului ghid se refer� la posibilit��ile �i modalit��ile de reabilitare utilitar� �i func�ional� a spa�iilor aflate peste plan�eul ultimului nivel la cl�dirile existente.

SEC�IUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare �i adresabilitatea

Art.5 Prezentul ghid nu se aplic� în cazul cl�dirilor clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, cl�dirilor amplasate în zone de protec�ie a monumentelor �i în zone construite protejate stabilite potrivit legii, precum �i cl�dirilor cu valoare arhitectural� sau istoric� deosebit�, stabilite prin documenta�ii de urbanism legal aprobate.

Art.6 Prevederile prezentului ghid se adreseaz�: proiectan�ilor, verificatorilor de proiecte, exper�ilor tehnici, executan�ilor, responsabililor tehnici cu execu�ia, dirigin�ilor de �antier, cercet�torilor, proprietarilor �i utilizatorilor obiectivelor de investi�ii/cl�dirilor c�rora le sunt aplicabile prevederile prezentului ghid, precum �i autorit��ilor administra�iei publice �i organelor de control.

Art.7 În prezentul ghid sunt stabilite solu�iile alternative de principiu pentru realizarea, în cl�dirile existente, a urm�toarelor tipuri de spa�ii: a) mansard�, ca nivel func�ional independent sau în sistem duplex (în leg�tur� direct� cu ultimul

nivel);b) terase circulabile �i/sau terase verzi;c) mixt: mansard� în asociere cu terase circulabile �i/sau terase verzi.

36

Page 5: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

2

Art.8 Reabilitarea utilitar� �i func�ional� a acoperi�ului �i a spa�iilor aferente acestuia, în cazul unei cl�diri existente, va fi conceput� în scopul cre�terii eficien�ei energetice a cl�dirii, în strict� concordan�� cu cerin�ele de reglementare urbanistic� a localit��ii, stabilite prin documenta�iile de urbanism �i regulamentele aferente acestora, aprobate în condi�iile legii.

Art.9 În cazul în care reabilitarea utilitar� �i func�ional� a acoperi�ului �i spa�iilor aferente acestuia, ale unei cl�diri existente, implic� interven�ii la structura de rezisten�� �i/sau majorarea înc�rc�rilor statice �i a celor dinamice, în conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc�ii, cu modific�rile ulterioare, este obligatorie expertizarea tehnic� privind rezisten�a mecanic� �i stabilitatea întregii construc�ii (structur� �i elemente nestructurale), iar în cazul amenaj�rii podurilor existente în mansarde se impune �i expertizarea tehnic� privind securitatea la incendiu, precum �i auditul energetic al acestora.

Art.10 Tipurile de cl�diri existente ale c�ror acoperi�uri �i spa�ii aferente acestora pot fi reabilitate utilitar �i func�ional sunt: a) cl�diri civile (în principal destinate locuirii în sistem individual) cu regim mic �i mediu de

în�l�ime (maxim P+4E), cu acoperi�uri cu pant� sau tip teras�;b) cl�diri civile (în principal destinate locuirii în sistem colectiv) cu regim mediu �i mare de

în�l�ime (peste P+4E), cu acoperi�uri cu pant� sau tip teras�;c) cl�diri civile, din domeniile administra�ie, comer�, s�n�tate, cultur�, înv���mânt, sport, turism,

etc., cu acoperi�uri cu pant� sau tip teras�;Not�: la tipurile de cl�diri men�ionate la lit.a), b) �i c), unul dintre obiectivele reabilit�rii utilitare �i func�ionale aacoperi�urilor �i a spa�iilor aferente acestora, este cel de majorare a capacit��ii func�ionale a cl�dirii.

d) cl�diri industriale �i agrozootehnice cu acoperi�uri tip teras� sau cu pante reduse (5%÷20%). Not�: la toate tipurile de cl�diri men�ionate la lit. a), b), c) �i d) se pot prevedea suprafe�e plantate (acoperi�uriverzi) �i instala�ii de producere a energiei din surse regenerabile, în scopul rentabiliz�rii consumului energeticnecesar utiliz�rilor.

Art.11 Terminologie: În sensul prezentului ghid, termenii �i sintagmele de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: a) reabilitarea utilitar� �i func�ional� a acoperi�urilor �i spa�iilor aferente acestora la cl�dirile

existente: realizarea de lucr�ri de reconstruire, modificare, extindere, modernizare �i/sauconsolidare a acoperi�urilor existente �i a spa�iilor aferente acestora, în scopul cre�terii calit��iiarhitecturale, structurale �i func�ionale a cl�dirilor, în condi�iile �i cu respectarea legisla�ieiaplicabile în vigoare;

b) spa�iile aferente acoperi�urilor: spa�iile aflate sub acoperi�urile în pant� �i peste plan�eulultimului nivel, precum �i spa�iile aflate pe acoperi�urile tip teras�;

c) spa�ii cu func�ionalitate colectiv�: spa�ii (suprafe�e) care sunt folosite de mai mul�i utilizatori aiunei cl�diri (casa sc�rii pentru acces pe teras�, usc�torii, sp�l�torii, etc.);

d) pant� mare: pant� >50%, care asigur� condi�ii tehnice avantajoase pentru amenajarea demansarde la nivelul podului existent;

e) pant� mic�: pant� <50%, care nu asigur� condi�iile minime necesare pentru amenajarea demansarde la nivelul podului existent;

f) condi�ionare termic� (spa�iu condi�ionat termic): asigurarea condi�iilor termice necesare unuispa�iu, prin utilizarea sistemelor de înc�lzire �i/sau r�cire adecvate;

g) cl�diri proiectate la înc�rc�ri gravita�ionale: cl�diri proiectate, de regul�, înainte de apari�iareglement�rilor privind proiectarea seismic� a structurilor/construc�iilor.

37

Page 6: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

3

CAPITOLUL II: REABILITAREA UTILITAR� �I FUNC�IONAL� A ACOPERI�URILOR

SEC�IUNEA 1: Categorii �i tipuri de sisteme constructive existente

Art.12 Cl�dirile avute în vedere de prezentul ghid se clasific� în urm�toarele categorii �i tipuri de sisteme constructive: a) cl�diri cu pere�i structurali din zid�rie, la care se deosebesc, în general, urm�toarele tipuri:

i) cl�diri cu pere�i din zid�rie calcula�i numai pentru sarcini gravita�ionale (pere�i portan�i),având:- pere�i portan�i din zid�rie de c�r�mid� plin� presat� având, de regul�, grosimea de

1½ c�r�mizi la pere�ii exteriori �i de 1 c�r�mid� la pere�ii interiori;- plan�ee cu grinzi �i scânduri din lemn �i plafon u�or din tencuial� pe trestie sau �ipci

din lemn (în special la ultimul nivel) sau plan�ee cu pl�ci �i grinzi din beton armat;- acoperi�uri în pant�, cu pod �i învelitoare pe �arpant� din lemn, mai rar acoperi�uri tip

teras�.Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate, de regul�, pân� în anul 1950.

ii) cl�diri cu pere�i structurali din zid�rie înt�rit� cu centuri din beton armat, calcula�i numaipentru sarcini gravita�ionale (pere�i portan�i), având:- pere�i portan�i din zid�rie de c�r�mid� plin� presat� (format 240 x115x 63 mm) înt�rit�

(confinat�) cu centuri �i stâlpi�ori din beton armat �i având, de regul�, grosimea de 1½c�r�mid� la pere�ii exteriori �i de 1 c�r�mid� la pere�ii interiori;

- plan�ee cu pl�ci �i grinzi din beton armat sau plan�ee cu grinzi �i podin� din lemn;- acoperi�uri în pant�, cu pod �i învelitoare pe �arpant� din lemn, precum �i acoperi�uri

tip teras�.Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate, de regul�, în perioada 1950-1963.

iii) cl�diri cu pere�i structurali din zid�rie înt�rit� cu stâlpi�ori �i centuri din beton armat,calcula�i atât pentru sarcini gravita�ionale cât �i pentru sarcini seismice, având:

- pere�i structurali din zid�rie de c�r�mid� (plin� sau cu goluri verticale) sau dinblocuri din b.c.a, înt�rit� cu stâlpi�ori �i centuri din beton armat �i având grosimeapere�ilor exteriori stabilit� pe considerente de izolare termic�;

- plan�ee realizate aproape în exclusivitate cu pl�ci �i grinzi din beton armat;- acoperi�uri în special de tip teras� �i mai rar de tipul celor cu pante, cu pod �i

învelitoare pe �arpant� din lemn, metal sau beton.Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate, de regul�, dup� anul 1963.

b) cl�diri cu stâlpi �i grinzi din beton armat calculate numai pentru sarcini gravita�ionale,în general cl�diri cu un num�r relativ mare de niveluri (P+5E÷P+8E), având:

- plan�ee din beton armat;- acoperi� tip teras� sau acoperi� tip teras� combinat cu un acoperi� cu pant� �i cu

învelitoare.Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate, de regul�, pân� în anul 1950.

c) cl�diri în cadre din beton armat calculate pentru sarcini gravita�ionale �i orizontale(ex: vânt), având:

- cadre din beton armat dispuse în special pe direc�ia transversal�, cu umplutur� dinzid�rie de c�r�mid�;

- plan�ee cu pl�ci �i grinzi din beton armat.Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate, de regul�, în perioada 1950- 1963

38

Page 7: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

4

d) cl�diri etajate cu structura din beton armat, calculat� pentru sarcini gravita�ionale �i pentrusarcini seismice �i având, de regul�, 5-10 niveluri, alc�tuite din:

- cadre spa�iale din beton armat sau � �i pere�i structurali din beton armat;- plan�ee cu pl�ci �i grinzi din beton armat;- acoperi�uri în special de tip teras�, cu scurgeri interioare �i mult mai rar acoperi�uri

de tipul celor cu pante mari, cu pod �i învelitoare pe �arpant� din lemn, metal saubeton ( numai în cazul cl�dirilor cu max. 5 niveluri).

Cl�dirile mai sus men�ionate au fost realizate dup� anul 1963.

e) cl�diri cu structur� din metal sau mixt� (beton �i metal), caracteristice de regul� cl�dirilorindustriale.

SEC�IUNEA a 2-a: Sisteme de reabilitare la acoperi�uri cu pant� mare �i pod circulabil �i acoperi�uri cu pant� mic� �i cu pod necirculabil

Art.13 Sistemele de reabilitare a spa�iului existent aflat sub acoperi�urile cu pant� mare, având ca scop realizarea de spa�ii utile (mansarde), f�r� interven�ii constructive majore, sunt exemplificate în figura nr.1.

Figura nr. 1: Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.13

Not�:

(i) Simbolul indic� spa�ii cu temperaturi „de confort” pe timp de iarn� (spa�ii condi�ionate termic);

Simbolul indic� spa�ii necondi�ionate termic.(ii) Izola�ia termic� ce nu este asociat� unui element de anvelop� ci unor plan�ee intermediare este necesar�

în toate cazurile în care condi�ionarea termic� a spa�iilor nou realizate nu este permanent� (în special însezonul rece pentru spa�iile cu utilizare sezonier� sau de vacan��).

39

Page 8: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

5

În func�ie de tipul plan�eului peste ultimul nivel �i de raportul expertizei tehnice/audit energetic, lucr�rile de interven�ii asupra podului, presupun, de regul�: a) pentru podul existent din acoperi�ul unei cl�diri la care ultimul plan�eu este din lemn:

(i) desfacerea �i îndep�rtarea pardoselii �i umpluturii (zgur�, nisip, etc.) aflate întregrinzi�oarele/grinzile plan�eului;

(ii) desfacerea �i îndep�rtarea plafonului (realizat din scânduri sau cu tencuial� pe �ipci,trestie �i/sau rabi�);

(iii) realizarea tuturor componentelor tehnico–func�ionale ale plan�eului cu structuraconsolidat� sau cu structur� nou�, dup� caz, inclusiv a unui acces în viitoarea mansard�(dac� nu exist�);

(iv) consolidarea, dup� caz, a �arpantei acoperi�ului �i/sau reconfigurarea acesteia, înconcordan�� cu partiul de compartimentare/amenajare func�ional� a mansardei;

(v) executarea în învelitoarea existent� a golurilor pentru elementele de iluminare �i ventilare,precum �i montarea acestora �i a instala�iilor �i echipamentelor necesare;

(vi) repararea �i finisarea învelitorii existente, sau desfacerea acesteia pentrurepararea/refacerea suportului s�u (astereal�, c�priori, pane) �i executarea unei învelitorinoi, prev�zute cu toate dot�rile necesare;

(vii) montarea, dup� caz, pe învelitoare a unor sisteme pentru producere de energie din surseregenerabile;

(viii) realizarea sub învelitoare a unui sistem termoizolant �i fonoizolant;(ix) realizarea compartiment�rii func�ionale a spa�iului mansardat nou creat, a plafonului, a

instala�iilor �i finisajelor acestuia.Not�: Toate elementele din lemn aferente plan�eului �i acoperi�ului vor fi ignifugate �i tratate cu produse

biocide. b) pentru podul existent din acoperi�ul unei cl�diri la care ultimul plan�eu este din beton armat

(monolit sau din elemente prefabricate);(i) desfacerea �i îndep�rtarea pardoselii �i/sau a umpluturii aflate peste plan�eul din beton

armat, inclusiv a instala�iilor electrice;(ii) realizarea tuturor componentelor tehnico–func�ionale ale plan�eului, cu structura, dup�

caz, consolidat� în concordan�� cu solu�ia de compartimentare/amenajare a mansardei;(iii) realizarea accesului din ultimul nivel existent în viitoarea mansard�;(iv) reabilitarea învelitorii existente conform prevederilor art.13, lit.a) pct. (v), (vi) �i (vii);(v) realizarea sub învelitoare a unui sistem termoizolant �i fonoizolant;(vi) realizarea compartiment�rii func�ionale a spa�iului mansardat nou creat, a instala�iilor �i

finisajelor acestuia.Not�: Toate elementele din lemn aferente acoperi�ului vor fi ignifugate �i tratate cu produse biocide.

Art.14 Sistemele de reabilitare ale spa�iului existent aflat sub acoperi�urile cu pant� mare (cu pod circulabil) sau cu pant� mic� (cu pod vizitabil), prin crearea de mansarde �i/sau terase, realizate cu interven�ii constructive majore, sunt exemplificate în figurile nr.2 �i 3. În func�ie de raportul expertizei tehnice/audit energetic, lucr�rile de interven�ii presupun, de regul�: a) pentru podul din acoperi�ul unei cl�diri la care plan�eul peste ultimul nivel este din lemn sau

din beton armat (monolit sau din elemente prefabricate):(i) desfacerea �i îndep�rtarea învelitorii �i a structurii acoperi�ului existent (�arpant� pe

scaune sau ferme) sau dac� structura acestuia este în bun� stare �i este avantajos din punctde vedere tehnic �i economic, liftarea întregului ansamblu (�arpant� �i învelitoare) pân� lao cot� dat� �i repozi�ionarea provizorie la noul nivel;

40

Page 9: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

6

(ii) reabilitarea plan�eului din lemn, conform prevederilor art.13, lit.a) sau a plan�eului dinbeton armat conform prevederilor art 13, lit. b), inclusiv asigurarea accesului �i circula�ieiverticale;

(iii) realizarea structurii de închidere perimetral� �i de compartimentare în solu�ia stabilit�, pestructura suport;

(iv) în cazul în care �arpanta acoperi�ului �i învelitoarea au fost îndep�rtate, realizarea unei noistructuri de acoperi� �i a unei noi învelitori, inclusiv montarea elementelor deiluminare/ventilare, toate în corelare cu solu�ia de compartimentare stabilit�;

(v) pe învelitoare se pot prevedea sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;(vi) realizarea sub învelitoare a unui sistem termoizolant �i fonoizolant;(vii) realizarea amenaj�rilor interioare, a instala�iilor, plafonului �i finisajelor.

Figura nr. 2: Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art. 14 a) Not�: simbolurile �i au semnifica�iile precizate în nota de la figura nr. 1

b) pentru acoperi�ul existent prin renun�area la solu�ia cu pod, �arpant� �i învelitoare �irealizarea unei terase circulabile sau a unei terase verzi:(i) desfacerea �i îndep�rtarea învelitorii �i a �arpantei acoperi�ului existent;(ii) reabilitarea plan�eului din lemn, conform prevederilor art.13, lit.a) sau a plan�eului din

beton armat sau elemente prefabricate din beton armat, conform prevederilor art.13, lit. b),inclusiv asigurarea accesului �i a circula�iei verticale;

(iii) realizarea sistemului perimetral de protec�ie al viitoarei terase (atic, atic cu balustrad�,etc.);

(iv) realizarea, conform reglement�rilor tehnice în vigoare în domeniu, a func�ionalit��iiterasei sau a zonei de teras� (circulabil� �i/sau plantat�):- sistemul de dirijare, de preluare �i de evacuare a apelor pluviale (inclusiv evacuarea

de siguran��-preaplin);- sistemul termohidroizolant.

41

Page 10: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

7

(v) realizarea stratului de uzur� a circula�iei pe teras� �i/sau a structurii aferente spa�iilorverzi ale acesteia;

(vi) realizarea instala�iilor necesare �i finisajelor.

Figura nr. 3 Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art. 14 b) Not�: simbolurile �i au semnifica�iile precizate în nota de la figura nr. 1

Coresponden�a între pant� (cm/m), m�sura unghiului �i lungimea pantei pentru 100 cm proiec�ie orizontal� a acoperi�ului, este prezentat� în Anexa 3.

SEC�IUNEA a 3-a: Sisteme de reabilitare la acoperi�uri tip teras�, având plan�eul suport din beton armat

Art.15Amenajarea acoperi�ului tip teras� existent în terase verzi �i/sau circulabile, f�r� interven�ii constructive �i de amenajare majore (a se vedea figura nr. 4), în func�ie de raportul expertizei tehnice/audit energetic, presupune, de regul�: a) desfacerea �i îndep�rtarea întregului sistem termohidroizolant �i de protec�ie a terasei;b) repararea, consolidarea sau refacerea, dup� caz, a elementelor structurale suport (plan�eu,

centuri, grinzi), a parape�ilor �i ale celorlalte p�r�i de construc�ie aflate pe teras�, inclusivasigurarea accesului �i circula�iei verticale;

c) realizarea unui noi sistem termohidroizolant de teras�;d) realizarea stratului de uzur� a circula�iei pe teras� �i/sau a spa�iilor verzi aferente acesteia;e) realizarea lucr�rilor de finisaje �i de instala�ii, inclusiv, dup� caz, a sistemelor de producere a

energiei termice �i/sau electrice din surse regenerabile.

Figura nr. 4: Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.15 Not�: simbolurile �i au semnifica�iile precizate în nota de la figura nr.1

42

Page 11: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

8

Art.16 Transformarea unui acoperi�-teras� existent prin înlocuirea cu un acoperi� cu pante mari �i realizarea unor noi spa�ii func�ionale mansardate, este exemplificat� în figura nr. 5. În func�ie de raportul expertizei tehnice/audit energetic, lucr�rile de interven�ii presupun, de regul� : a) desfacerea �i îndep�rtarea întregului sistem termohidroizolant �i de protec�ie a terasei;b) desfacerea elementelor de atic �i a eventualelor elemente din beton armat;c) repararea, refacerea, consolidarea, dup� caz, a elementelor structurale suport (plan�eu, centuri,

grinzi), a parape�ilor �i ale celorlalte p�r�i de construc�ie aflate pe teras�, inclusiv asigurareaaccesului �i circula�iei verticale;

d) realizarea structurii mansardei, a pere�ilor de anvelopare �i de compartimentare;e) realizarea acoperi�ului (învelitoare, izola�ie termic�/acustic�, plafon, a sistemului de colectare,

dirijare �i evacuare a apelor pluviale) inclusiv executarea �i montarea elementelor deiluminare/ventilare, a instala�iilor �i echipamentelor necesare, precum �i prevederea, dup� caz, asistemelor de producere a energiei termice �i/sau electrice din surse regenerabile;

f) realizarea instala�iilor �i finisajelor.

Figura nr. 5: Exemplificare grafic� a sistemului de reabilitare de la Art.16 Not�: simbolurile �i au semnifica�iile precizate în nota de la figura nr.1

43

Page 12: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

9

CAPITOLUL III: PRINCIPII PRIVIND PROIECTAREA

SEC�IUNEA 1: Condi�ii generale

Art.17 (1) Con�inutul documenta�iei tehnico-economice va fi în concordan�� cu:

- con�inutul cadru al documenta�iei tehnico-economice aferente investi�iilor publice,precum �i a structurii �i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective deinvesti�ii �i lucr�ri de interven�ii, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.28/2008 �i actelenormative subsecvente acesteia;

- cerin�ele minime de performan�� energetic� a cl�dirilor stabilite de metodologia de calculal performan�ei energetice a cl�dirilor existente, elaborat� în aplicarea Legii nr.372/2005privind performan�a energetic� a cl�dirilor, republicat�;

- cerin�ele fundamentale prev�zute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc�ii cumodific�rile ulterioare �i cu reglement�rile tehnice corespunz�toare în vigoare;

- condi�iile de autorizare prev�zute de Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut�riilucr�rilor de construc�ii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i actelenormative subsecvente acesteia.

(2) Documenta�ia tehnico-economic� se va întocmi cu respectarea caracterului arhitectural al zonei(pant�, material, culoare, form�) �i a prevederilor Regulamentului local de urbanism aferentPlanului Urbanistic General, avizat �i aprobat potrivit legii.

Art.18 Proiectarea lucr�rilor de interven�ie în vederea reabilit�rii utilitare �i func�ionale a acoperi�urilor cl�dirilor existente, precum �i a spa�iilor aferente acoperi�urilor, va cuprinde de regul�: a) expertizarea tehnic� privind rezisten�a mecanic� �i stabilitatea cl�dirii; rezultatul expertizei

condi�ioneaz� concep�ia, proiectarea �i realizarea lucr�rilor de interven�ie;b) auditul energetic �i certificatul de performan�� energetic� a cl�dirii, pentru a se putea concepe �i

executa m�surile de izolare termic� necesare la amenaj�rile/reamenaj�rile preconizate;c) ob�inerea avizelor specifice solicitate prin certificatul de urbanism;d) întocmirea documenta�iei tehnice pentru autorizarea execut�rii lucr�rilor de interven�ie stabilite

în conformitate cu legisla�ia specific� aplicabil�;e) întocmirea, în baza documenta�iei tehnice autorizate, a proiectului tehnic �i a detaliilor de

execu�ie cuprinzând �i elaborarea programului de control al lucr�rilor ajunse în fazedeterminante; func�ie de categoria de importan�� a construc�iei se va verifica respectareacerin�elor fundamentale aplicabile construc�iilor potrivit legisla�iei în vigoare, dar obligatoriu sevor verifica cerin�ele privind rezisten�a mecanic� �i stabilitate �i securitate la incendiu.

Art.19 La proiectarea sistemelor de reabilitare utilitar� �i func�ional� a acoperi�urilor se vor avea în vedere urm�toarele: a) definirea condi�iilor geoclimatice de amplasare a cl�dirii;b) perioada în care a fost proiectat� �i executat� cl�direa;c) num�rul de niveluri �i în�l�imea total� a cl�dirii, cu respectarea indicatorilor urbanistici:

procentul de ocupare al terenului (POT) �i coeficientul de utilizare al terenului (CUT) stabili�iprin documenta�iile de urbanism �i regulamentele aferente acestora, aprobate în condi�iile legii;

d) sistemul constructiv/structural al cl�dirii;e) clasa �i categoria de importan�� a cl�dirii;f) dotarea/nivelul de dotare al cl�dirii cu instala�ii de producere a energiei termice �i/sau electrice;g) dotarea cl�dirii cu instala�ii paratr�snet;h) starea tehnic� în care se afl� cl�direa;i) interac�iunile posibile ale cl�dirii cu vecin�t��ile.

44

Page 13: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

10

SEC�IUNEA a 2-a: Condi�ii de calitate corespunz�toare cerin�elor fundamentale

Art.20 Rezisten�� mecanic� �i stabilitate (1) Proiectarea trebuie s� asigure condi�iile tehnice privind siguran�a constructiv� la ac�iunile

statice �i dinamice, a cl�dirii în ansamblu, dup� executarea lucr�rilor:a) aptitudinea de utilizare-exploatare;b) capacitatea de rezisten�� mecanic� �i stabilitate;c) durabilitatea structural�.

(2) Proiectarea elementelor structurale �i nestructurale aferente se va face în conformitate cuprevederile reglement�rilor tehnice în vigoare: Cod de proiectare seismic�, indicativ P100-1 �iP100-3; Cod de proiectare.Bazele proiect�rii construc�iilor, indicativ CR 0; Cod de proiectare.Evaluarea ac�iunii z�pezii asupra construc�iilor, indicativ CR 1-1-3; Cod de proiectare.Evaluarea ac�iunii vântului asupra construc�iilor indicativ, CR 1-1-4; Cod de proiectare pentrustructuri din zid�rie, indicativ CR 6; SR EN 1991-1-1 �i Anexa Na�ional� a acestuia, precum �ireglement�rile tehnice aplicabile, în vigoare, privind proiectarea construc�iilor din lemn �iproiectarea mansardelor la cl�diri de locuit.

Art.21 Securitatea la incendiu (1) Proiectarea trebuie s� asigure condi�iile de performan�� privitoare la comportarea elementelor �i

materialelor ce compun solu�ia tehnic� preconizat�, sub aspectul ini�ierii �i propag�rii unuiincendiu.

(2) Proiectarea se va face în conformitate cu prevederile reglement�rilor tehnice privind securitateala incendiu a construc�iilor �i a urm�toarelor preciz�ri:a) mansardele, acoperi�urile �i învelitorile vor îndeplini cerin�ele privind performan�a la foc,

potrivit prevederilor din reglement�rile tehnice specifice domeniului securit��ii laincendiu, aplicabile în vigoare �i ale Regulamentului privind clasificarea �i încadrareaproduselor pentru construc�ii pe baza performan�elor de comportare la foc;

b) elementele de construc�ie ale mansardelor, acoperi�urile �i învelitorile vor avea rezisten�a�i clasa de reac�ie la foc determinat� astfel încât gradul de rezisten�� /nivelul de stabilitatela foc al cl�dirii s� nu se modifice;

c) performan�a la foc exterior a acoperi�urilor/învelitorilor de acoperi� se determin� înconformitate cu prevederile SR CEN/TS 1187 �i se clasific� potrivit SR EN 13501-5+A1;

d) elementele/produsele combustibile folosite în solu�ia adoptat� vor fi ignifugate;e) proiectarea, instalarea �i punerea în func�iune a co�urilor de fum se realizeaz� în

conformitate cu SR EN 15287-1+A1 �i SR EN 15287-2 sau a altor reglement�ri tehnicespecifice, aplicabile.

f) proiectarea instala�iilor de paratr�snet se realizeaz� în conformitate cu prevederilereglement�rilor tehnice privind protec�ia structurilor împotriva tr�znetului.

(3) Condi�ii particulare ce se vor avea în vedere la proiectare:a) deoarece mansardarea sau amenajarea unei terase conduc la modificarea conform�rii la

foc a construc�iei existente, este necesar� efectuarea unei analize a propunerilor deinterven�ii, cu scopul încadr�rii în reglement�rile tehnice privind securitatea la incendiu;

b) elementele de construc�ie vor avea clasa de reac�ie �i rezisten�� la foc astfel determinateîncât s� asigure condi�iile minime de încadrare în gradul de rezisten��/nivelul destabilitate la foc, corelat cu num�rul de niveluri maxim admise, capacitatea �i destina�iacl�dirilor, potrivit prevederilor reglement�rilor tehnice privind securitatea la incendiu aconstruc�iilor aplicabile, în vigoare.

45

Page 14: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

11

Art.22 Siguran�� �i accesibilitate în exploatare (1) Proiectarea lucr�rilor trebuie s� asigure condi�iile de performan�� privitoare la siguran�a în

exploatare la toate ac�iunile ce decurg din activitatea uman� �i din efectele agen�ilor de mediu �icare sunt susceptibile s� apar� în timpul utiliz�rii spa�iilor func�ionale rezultate. Principaleleaspecte care se vor avea în vedere sunt:a) prevenirea alunec�rii utilizatorilor la circula�ie ocazional�:

- pentru învelitori cu pant� mai mic� de 30% nu este necesar� cu obligativitateprevederea de elemente de siguran�� în timpul circula�iei (podine, sc�ri, balustrade,etc.), dar se vor prevedea puncte de asigurare (ancorare), pentru legarea centurii desiguran��;

- pentru învelitori cu pant� mai mare de 30% este necesar� cu obligativitate prevedereade sisteme de asigurare (podine, sc�ri fixe, puncte de ancorare, etc.), în special pentruaccesul la co�urile de fum în vederea verific�rii �i cur���rii acestora, precum �i pentruaccesul la alte elemente de construc�ii sau instala�ii (ventila�ii, panouri solare, etc.);

b) prevederea obligatorie de paraz�pezi, la toate acoperi�urile a c�ror strea�in� se afl�deasupra unor zone de circula�ie �i deasupra unor alte acoperi�uri aflate sub strea�in�;

c) asigurarea unei durabilit��i corespunz�toare a elementelor de învelitoare �i a celor definisaj ale acoperi�urilor tip teras� circulabil� în raport cu ac�iunea complex� a agen�ilorclimatici (varia�ii de temperatur� �i de umiditate, radia�ii solare ultraviolete �i infraro�ii,grindin�, etc.), �i a unor agen�i corozivi de mediu industrial �i/sau marin;

d) evitarea apari�iei efectelor de coroziune electrochimic� a elementelor de învelitoare, definisaj �i de ancorare prin contactul direct dintre: zinc �i fier (o�el), zinc �i cupru, fier(o�el) �i cupru, aluminiu �i fier, aluminiu �i staniu (cositor), aluminiu �i cupru, aluminiu �iplumb, aluminiu �i zinc;

e) asigurarea unei cât mai bune protec�ii a elementelor din lemn la atacul agen�ilor biologici(ciuperci, mucegaiuri, roz�toare, p�s�ri, insecte, etc.);

f) siguran�a în utilizare: comportarea la ac�iuni exterioare asupra învelitorilor �i teraselor, încazul lucr�rilor de între�inere, având drept criteriu de performan�� rezisten�a la perforarestatic� �i dinamic�, inclusiv la �ocuri provocate de grindin�;

g) prevenirea �i diminuarea efectului de eroziune datorat ac�iunilor particulelor solide asuprafe�ei superioare a învelitorii (praf, nisip, cenu��, etc.), mai accentuat� la pante mai maride 50%.

(2) Proiectarea se va face în conformitate cu prevederile reglement�rilor tehnice aplicabile învigoare, referitoare la: proiectarea cl�dirilor de locuin�e, proiectarea mansardelor la cl�diri delocuit, proiectarea cl�dirilor civile din punct de vedere al cerin�ei de siguran�� în exploatare,precum �i cele referitoare la proiectarea instala�iilor electrice, sanitare, de înc�lzire, de ventilare�i climatizare la cl�diri.

(3) Condi�ii particulare ce trebuie avute în vedere la proiectare:a) pentru spa�iile mansardate create în podurile unor acoperi�uri existente, circula�ia vertical�

se va concepe, proiecta �i realiza, astfel:(i) scara cu utilizare comun� (pentru mai mul�i utilizatori diferi�i) trebuie s� fie

dimensionat� �i conformat� identic cu cea din cl�direa existent�; noul tronson descar� poate fi prev�zut �i din materiale u�oare (lemn, metal, compozite) cu condi�iaîndeplinirii cerin�elor reglement�rilor specifice privind securitatea la incendiu;

(ii) scara cu utilizare individual� (în concep�ie de partiu duplex), poate fi conceput� înuna, dou� rampe sau balansat�;

(iii) în toate cazurile se va prevedea accesul pe acoperi�ul în pant�.b) pentru terasele circulabile �i/sau terase verzi, circula�ia vertical� se va concepe �i realiza

printr-o cas� de scar� cu utilizare comun� sau individual�;c) pentru acoperi�urile aflate deasupra cotei terasei, accesul pe acoperi� se poate prevedea

din exterior (de pe teras�) cu o scar� vertical� fixat� de perete.

46

Page 15: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

12

Art.23 Igien�, s�n�tate �i mediu înconjur�tor (1) Proiectarea solu�iei constructiv - func�ionale a spa�iilor, trebuie s� le asigure acestora toate

condi�iile de confort �i igien�, cu un impact cât mai redus asupra mediului înconjur�tor;(2) Proiectarea se va face în conformitate cu prevederile reglement�rilor tehnice aplicabile, în

vigoare, referitoare la: proiectarea mansardelor la cl�diri de locuit; proiectarea, execu�ia �iexploatarea hidroizola�iilor la cl�diri; proiectarea, execu�ia �i exploatarea învelitoriloracoperi�urilor în pant� la cl�diri; proiectarea �i executarea instala�iilor de canalizare a apelormeteorice în cl�diri civile, social culturale �i industriale, precum �i a celorlalte reglement�ritehnice specifice domeniului, aplicabile, în vigoare.

(3) Condi�ii particulare ce trebuie avute în vedere la proiectare:a) toate elementele de anvelop� ale noilor spa�ii func�ionale trebuie s� asigure valorile

minim necesare ale nivelului de izolare termic�;b) asigurarea nivelului corespunz�tor de realizare a ventila�iei naturale �i func�ie de

necesit��i/ posibilit��i, a ventila�iei for�ate (mecanice);c) asigurarea iluminatului natural corespunz�tor func�ionalit��ii spa�iilor interioare;d) asigurarea prizei de aer �i ventila�iei corespunz�toare, aferente instala�iilor centralelor

termice individuale alimentate cu gaze naturale, precum �i a celor cu sobe alimentate cucombustibili fosili;

e) prevederea, în func�ie de posibilit��i, a suprafe�elor plantate (acoperi�uri verzi);f) prevederea realiz�rii noilor spa�ii func�ionale cu materiale/produse care, în execu�ie �i

exploatare, s� nu produc� noxe care s� afecteze în mod periculos calitatea aerului interior.

Art. 24 Protec�ie împotriva zgomotului (1) Proiectarea trebuie s� asigure condi�iile tehnice privind izolarea la zgomot aerian �i de impact,

provenite din exterior �i/sau din interior, precum �i la zgomotul emis de elementele deconstruc�ie (spre interior �i raportate la zgomotul interior de fond) aplicabile în special în cazulmansardelor.

(2) Proiectarea se va face în conformitate cu reglement�rile tehnice aplicabile în vigoare:referitoare la: acustica în construc�ii �i zone urbane, proiectarea cl�dirilor de locuin�e,proiectarea mansardelor la cl�diri de locuit.

(3) Condi�ii particulare ce trebuie avute în vedere la proiectare: realizarea protec�iei la zgomotaerian a elementelor de construc�ie (R'w) �i la zgomot de impact a plan�eelor (Lnw), conformreglement�rii tehnice privind acustic� în construc�ii �i spa�ii urbane.

Art.25 Economie de energie �i izolare termic� (1) Proiectarea trebuie s� asigure condi�iile tehnice privind protec�ia termic� �i economia de

energie, în strâns� corelare cu cele asociate construc�iei existente; se vor respecta cerin�eleminime de performan�� energetic� stabilite de metodologia de calcul al performan�ei energeticea cl�dirilor existente.

(2) Proiectarea se va face în conformitate cu reglement�rile tehnice specifice privind calculultermotehnic al elementelor de construc�ie ale cl�dirilor indicativ C107, proiectarea �iexecutarea lucr�rilor de reabilitare termic� a blocurilor de locuin�e indicativ GP 123, solu�iilecadru privind reabilitarea termo-higro-energetic� a anvelopei cl�dirilor de locuit existenteindicativ SC 007, precum �i a celorlalte reglement�ri tehnice specifice domeniului, aplicabile,în vigoare.

(3) Condi�ii particulare ce trebuie avute în vedere la proiectare:

47

Page 16: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

13

a) prevederea, în m�sura în care acest lucru este posibil �i oportun, a mont�rii pe noileelemente de acoperi� (în pant� sau tip teras�) de echipamente pentru producerea energieitermice �i/sau electrice;

b) atât elementele opace ale anvelopei noilor spa�ii, cât �i cele vitrate, vor avea performan�etermice superioare celor minim admisibile prev�zute în reglement�rile tehnice specifice;

c) acoperi�urile tip teras� vor fi prev�zute cu sisteme de protec�ie corespunz�toare pentrutermohidroizola�ie/hidroizola�ie, conform func�ionalit��ii (teras� circulabil� �i/sau teras�verde).

SEC�IUNEA a 3-a: Condi�ii particulare specifice sistemelor de reabilitare prev�zute la Capitolul II, Sec�iunile 2 �i 3

Art.26 (1) Transformarea unui pod de acoperi� cu pant� mare în mansard�, f�r� interven�ii constructive

majore, solu�ii prezentate la Art.13 a) �i Art.13 b), impune �i urm�toarele condi�ii particulare,func�ie de tipul plan�elui peste ultimul nivel:a) cazul în care plan�eul peste ultimul nivel este din lemn :

(i) realizarea protec�iei biocide �i ignifugarea elementelor din lemn ale plan�eului(grinzi, grinzi�oare, du�umea oarb�,etc.), inclusiv tratarea antiputrezire a capetelorgrinzilor din lemn încastrate în pere�ii de zid�rie sau beton;

(ii) realizarea unui tavan din pl�ci din gips-carton, pl�ci celulozice aglomerate,lambriu din lemn, etc., peste care se prevede dup� caz, o umplutura cu rol deizola�ie termic� �i/sau fonic� din vat� mineral� (minim 60 kg/m3) pozat� pe foliecu rol de barier� contra vaporilor de ap�, inclusiv prevederea traseelor instala�ieielectrice;

(iii) realizarea unei du�umele oarbe �i a unei pardoseli într-o alc�tuire care s� asigureizola�ia acustic� necesar�, atât pentru zgomotul aerian, cât �i la zgomotul deimpact, în cazul mansardelor;

b) cazul în care plan�eul peste ultimul nivel este din beton armat (monolit sau din elementeprefabricate):(i) refacerea instala�iei electrice;(ii) prevederea pe plan�eul eventual consolidat, dup� caz, a unui strat termoizolant

(din EPS, PUR, PIR, etc.) �i/sau a unor membrane sau pl�ci de atenuare azgomotului de impact;

(iii) realizarea stratului de uzur� a pardoselii aplicat pe du�umeaua oarb�, pe pl�cilefibrolemnoase sau pe o �ap� slab armat�.

(2) Pentru sistemele prev�zute la alin.1, la alc�tuirea nodului de circula�ie vertical� între ultimulnivel al cl�dirii existente �i mansard�, trebuie respectate:a) prevederea unei sc�ri de acces, dimensionat� corespunz�tor fluxului de circula�ie, într-o

solu�ie u�oar� (lemn, metal, etc.) în cazul cl�dirilor/spa�iilor unifamiliale;b) continuarea sc�rii existente în nodurile de circula�ie vertical� a cl�dirilor cu

func�ionalitate colectiv� (locuin�e colective, birouri, etc.), care vor fi dotate cu elementelespecifice privind securitatea la incendiu (guri de ventila�ie, trape desfumare, u�i, hidran�i,etc.), în conformitate cu reglement�rile tehnice aplicabile domeniului.

(3) Pentru sistemele prev�zute la alin.1, la alc�tuirea acoperi�ului, cu men�inerea conform�rii �i agabaritelor existente, se impun:a) protec�ia biocid� �i ignifugarea elementelor structurale din lemn ale �arpantei acoperi�ului

(popi, grinzi, c�priori, astereal�, rigle) sau protec�ia anticoroziv� a elementelor metalice(în cazul �arpantelor din metal, beton armat-metal, metal-lemn);

b) prevederea golurilor pentru elementele de iluminare, ventilare, acces, etc., prev�zute înplanul învelitorii �i detalierea acestora;

c) repararea sau înlocuirea învelitorii (cu prevederea unei folii anticondens);

48

Page 17: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

14

d) prevederea unei termoizola�ii între c�priori �i/sau pe intradosul acestora, de regul� cupl�ci sau saltele din vat� mineral� prev�zute la partea inferioar� cu o folie cu rol debarier� contra vaporilor; grosimea total� a termoizola�iei va fi stabilit� în func�ie devaloarea minim�, normat� pentru acoperi�, a rezisten�ei termice corectate (rezisten�� ce�ine cont de efectul de punte termic� al c�priorilor);

e) prevederea sistemului interior de compartimentare (pere�i par�iali, plafon) cu panouri dingips-carton, pl�ci fibrolemnoase, lambriuri, etc, inclusiv includerea traseelor de instala�ii.

Art.27 Transformarea unui pod de acoperi� cu pant� mare sau mic�, în mansard�, cu interven�ii constructive majore, solu�ie prezentat� la Art.14 a), respect� urm�toarele condi�ii particulare: a) alc�tuirea plan�eului din lemn este cea prev�zut� la Art.26 alin.(1) lit.a); b) alc�tuirea plan�eului din beton armat este cea prev�zut� la Art.26 alin.(1) lit.b);

c) alc�tuirea nodului de circula�ie vertical� este cea prev�zut� la Art.26 alin.(2);d) alc�tuirea anvelopei verticale:

(i) zid�rie portant� sau de umplutur� (termoizolat� �i/sau termoizolant�), cu sau f�r� centuri�i stâlpi�ori din beton armat, prev�zut� pe conturul �i în planul anvelopei verticale acl�dirii existente;

(ii) pere�i exteriori u�ori multistrat, în diverse solu�ii conceptuale (ventila�i sau compac�i),cuelemente rezistente din lemn, metal sau lemn-metal (care, dup� caz, pot fi concepute asus�ine �i acoperi�ul).

e) în situa�ia în care acoperi�ul existent este liftat pân� la o alt� cot�, aducerea �arpantei la cota dinproiect presupune: decuplarea ansamblului existent de la elementele suport (în baza uneidocumenta�ii tehnice specifice), asigurarea lui, liftarea la cota stabilit�, fixarea provizorie �i,dup� executarea elementelor structurale de sus�inere, repozi�ionarea �i fixarea definitiv� la cotafinal�;

f) edificarea unui acoperi� nou constituie obiectul unei documenta�ii specifice privinddezafectarea elementelor existente, amenajarea elementului/elementelor suport, concepereanoului acoperi� �i leg�tura dintre acesta �i suport, conform celor enun�ate la Art.14 a) �i Art.16;

g) condi�ii privind securitatea/siguran�a în utilizare la conceperea de noi acoperi�uri cu pant�:(i) la cl�dirile situate adiacent circula�iei publice (alei carosabile/pietonale), se recomand� ca

învelitorile, cu pant� spre circula�ia public�, s� fie de tip u�or (tabl� plan�, panouriprofilate sau profilat-ambutisate din tabl� sau din alte materiale, �indrile bitumate,membrane bitumate), toate cu elementele anexe �i accesorii, ancorate/fixate (pentruprevenirea alunec�rii elementelor de învelitoare de la în�l�ime); în cazul învelitorilor cuelemente grele (�igle, olane), acestea vor fi ancorate/fixate cu elemente specifice (agrafe,sârm�, �uruburi, etc.), tratate anticoroziv;

(ii) toate tipurile de acoperi�uri vor fi prev�zute cu elemente de acces �i cu elemente desiguran�� la circula�ia ocazional� (podine, sc�ri în lungul pantei, elemente pentru fixareacorzilor de asigurare, etc.), conform celor enun�ate la Art.22;

(iii) cl�dirile vor fi echipate cu instala�ii de protec�ie împotriva tr�znetului proiectate conformreglement�rilor tehnice specifice.

Art.28 Transformarea unui acoperi� cu pant� sau a unui acoperi� tip teras�, într-un acoperi� teras� circulabil� �i/sau plantat�, solu�ii prezentate la Art.14 b) sau Art.15), trebuie s� respecte urm�toarele condi�ii:a) condi�ii generale, comune, privind alc�tuirea plan�eului din lemn sau din beton armat:

(i) se poate prevedea o pant� <2% la terasele circulabile �i respectiv o pant� mic� (2% -8%) la terase verzi;

(ii) pentru a nu se produce stagn�ri de ap� pe suprafa�a circulabil� se recomand� caterasele circulabile s� fie prev�zute cu dale sau elemente de pardoseal� pentru exterior,montate pe elemente suport-distan�ier, reglabile;

b) condi�ii specifice privind alc�tuirea plan�eului din lemn:(i) plan�eul din lemn va fi ignifugat �i tratat cu produse biocide;

49

Page 18: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

15

(ii) sistemul termoizolant, va fi prev�zut:- deasupra plan�eului, realizat din pl�ci termoizolante semirigide aplicate, lipite

continuu sau discontinuu, pozate flotant sau fixate mecanic, dup� intercalarea uneimembrane cu rol de barier� contra vaporilor, fixat� mecanic �i/sau lipit�;

- între grinzile plan�eului, deasupra unui plafon suspendat �i a unei folii cu rol debarier� contra vaporilor, realizat cu pl�ci sau saltele din vat� mineral�;

- deasupra sau dedesubtul plan�eului, astfel încât grosimile însumate s� totalizezegrosimea necesar� asigur�rii rezisten�ei minime la transfer termic;

(iii) hidroizola�ia va fi realizat� cu membrane hidroizolante;(iv) stratul de circula�ie �i uzur� al terasei va fi prev�zut fie din dale de beton mozaicat sau

din pl�ci de pardoseal� pentru exterior, montate pe elemente suport-distan�ier reglabile(aplicate direct pe hidroizola�ie), fie din dale pozate în pat de nisip aplicate pe strat dingeotextil (în cazul teraselor cu circula�ie redus� �i cu suport rigid în pant�).

c) condi�ii privind alc�tuirea stratului vegetal la terasele verzi; se vor respecta prevederilereglement�rii tehnice referitoare la proiectarea �i executarea acoperi�urilor verzi la cl�diri noi �iexistente.

d) condi�ii privind siguran�a în exploatare: se vor prevedea parape�i cu în�l�imi în conformitate cureglement�rile tehnice specifice în vigoare, �i dup� caz, ecrane perimetrale de protec�ie la vântcu panouri u�oare din materiale translucide sau transparente (sticl� c�lit�-securizat�, panouripolimerice) sau cu elemente traforate.

CAPITOLUL IV: PREVEDERI PRIVIND EXECU�IA

SEC�IUNEA 1: Prevederi generale

Art.29 (1) Executarea lucr�rilor de interven�ii pentru reabilitarea utilitar� �i func�ional� a acoperi�urilor se

va desf��ura cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995, cu modific�rile ulterioare �i a Legiinr. 50/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

(2) Executantul va asigura nivelul de calitate corespunz�tor cerin�elor fundamentale aplicabileconstruc�iilor, printr-un sistem propriu de calitate conceput �i realizat prin personal calificat îndomeniu, cu responsabili tehnici cu execu�ia atesta�i.

Art.30 Se recomand� ca lucr�rile de interven�ii la acoperi�uri s� se desf��oare în sezonul cald (uscat) cu prevederea m�surilor ce se impun împotriva afect�rii de c�tre intemperii a nivelurilor inferioare ale cl�dirii.

Art.31 Executantul (antreprenorul general) va elabora, dup� caz, în baza proiectului tehnic, o documenta�ie tehnologic� pe categorii de lucr�ri, eviden�iate în graficul de execu�ie, precum �i documenta�ia privind organizarea de �antier �i m�surile de protec�ie a construc�iei �i împrejurimilor acesteia.

Art.32 Lucr�rile se vor executa în conformitate cu condi�iile �i prevederile documenta�iei tehnico-economice de execu�ie; orice neconcordan�� sau omisiune va fi semnalat� spre rezolvare proiectantului de specialitate, cu acordul beneficiarului (investitorului).

50

Page 19: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

16

Art.33 (1) Executantul (antreprenorul general) va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal, cu

îndeplinirea tuturor exigen�elor impuse de natura lucr�rilor, de prevederile documenta�iei �i dereglement�rile specifice.

(2) Executan�ii diferitelor categorii de lucr�ri (subcontractan�i) vor prelua fronturile de lucruaferente acestora, pe baz� de procese verbale încheiate cu antreprenorul general.

Art.34 Executantul (antreprenorul general) �i, dup� caz, executan�ii lucr�rilor de specialitate (subcontractan�i), împreun� cu dirigintele de �antier, responsabilul tehnic cu execu�ia �i cu proiectantul, vor întocmi procesele verbale pe faze de execu�ie �i pentru lucr�ri ascunse.

Art.35 (1) La terminarea lucr�rilor se vor întocmi documentele de recep�ie, în baza documenta�iei tehnico-

economice �i a documentelor elaborate pe parcursul lucr�rilor (procese verbale de preluarefront lucru, procese verbale de execu�ie pe faze de lucr�ri �i pentru lucr�ri ascunse, dispozi�ii de�antier, etc.), conform reglement�rilor în vigoare.

(2) Pentru terase cu pant� pân� la 7%, se vor face probe de etan�eitate, prin inundarea cu ap�, timpde 72 ore, conform prevederilor din reglementarea tehnic� privind verificarea calit��ii �irecep�ia lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente.

(3) Recep�ia lucr�rilor se va face în conformitate cu Regulamentul de recep�ie a lucr�rilor deconstruc�ii �i instala�ii aferente acestora, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.273/1994, cumodific�rile �i complet�rile ulterioare.

SEC�IUNEA a 2-a: Prevederi particulare

Art.36 Condi�ii particulare: a) lucr�rile exterioare se vor desf��ura în condi�ii normale, f�r� vânturi puternice, ploaie sau

ninsoare, la temperaturi pozitive (>+5ºC);b) în cazul lucr�rilor ce se vor desf��ura f�r� dezafectarea temporar� a func�ionalit��ii cl�dirii

existente, se vor lua m�surile necesare de protec�ie �i siguran�� a utilizatorilor: protec�iaspa�iilor interioare împotriva intemperiilor, protec�ia c�ilor de acces �i dup� caz, al perimetruluicirculabil din jurul construc�iei, etc.;

c) la întreruperea lucr�rilor pe timp limitat sau mai îndelungat, se vor lua m�surile de protec�ie aconstruc�iei (spa�ii inferioare, zone decopertate, materiale perisabile, etc.) �i conservarealucr�rilor de execu�ie în desf��urare;

d) depozitarea elementelor �i materialelor grele se va face pe suprafe�e asigurate din punct devedere al capacit��ii portante (se vor depozita dispersat);

e) la depozitare, materialele perisabile la umezire (ciment, elemente din lemn, pl�ci gips-carton,materiale termoizolante, etc.) vor fi permanent protejate împotriva apei, asigurându-se totodat�ventila�ia, pentru a se preveni condensul.

Art.37 M�suri de ap�rare împotriva incendiilor (1) La proiectarea �i executarea lucr�rilor de interven�ii pentru reabilitarea utilitar� �i func�ional� a

acoperi�urilor se vor respecta prevederile din reglementarea tehnic� privind prevenirea �istingerea incendiilor pe durata execut�rii lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora,precum �i prevederile stipulate în urm�toarele acte normative:- Legea nr.307/2006 privind ap�rarea împotriva incendiilor, cu modific�rile ulterioare;- Norme generale de ap�rare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului

administra�iei �i internelor nr.163/2007;

51

Page 20: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

17

- Dispozi�ii generale privind instruirea salaria�ilor în domeniul situa�iilor de urgen��aprobate cu Ordinul ministrului administra�iei �i internelor nr.712/2005, cu modific�rileulterioare;

- Dispozi�ii generale privind ap�rarea împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul ministruluiadministra�iei �i internelor nr.166/2010.

(2) M�surile necesare pentru ap�rarea împotriva incendiilor se vor lua la punctul de lucru, în zoneleadiacente acestuia �i cele de depozitare, în special la lucr�rile cu foc deschis, precum �i înapropierea zonelor în care se utilizeaz� �i/sau se depoziteaz� materiale inflamabile (membranebituminoase, lemn, solven�i, etc.).

(3) Instala�iile utilitare aferente se vor proiecta �i executa astfel încât s� asigure limitareaizbucnirii, propag�rii �i dezvolt�rii unui incendiu în interiorul sau în exteriorul construc�iei.

(4) Personalul de execu�ie va fi instruit cu privire la respectarea normelor de ap�rare împotrivaincendiilor, pe parcursul lucr�rilor.

Art.38 M�suri privind protec�ia �i igiena muncii (1) La proiectarea �i executarea lucr�rilor de interven�ii pentru reabilitarea utilitar� �i func�ional� a

acoperi�urilor se vor respecta prevederile stipulate în urm�toarele acte normative:- Legea nr. 319/2006 a securit��ii �i s�n�t��ii în munc�;- Hot�rârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate

pentru locul de munc�;- Hot�rârea Guvernului nr.971/2006 privind cerin�ele minime pentru semnalizarea de

securitate �i/sau de s�n�tate la locul de munc�;- Hot�rârea Guvernului nr.300/2006 privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate

pentru �antierele temporare sau mobile, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;- Ordinul ministrului muncii �i protec�iei sociale nr.235/1995 privind aprobarea Normelor

specifice de securitate a muncii pentru lucrul la în�l�ime.(2) Se vor asigura c�ile de acces orizontale �i verticale, golurile �i zonele de lucru împotriva

accidentelor, c�derilor de la în�l�ime, etc.; se vor respecta prevederile legisla�iei în vigoareprivind lucrul la în�l�ime �i în apropierea golurilor.

(3) Se vor utiliza numai scule, unelte �i utilaje în perfect� stare de func�ionare.(4) Se vor respecta condi�iile de siguran�� la montarea �i utilizarea schelelor �i a mijloacelor de

ridicat.(5) Se vor lua m�surile ce se impun privind îndep�rtarea materialelor demolate �i de�eurilor �i

sortarea acestora pe categorii de produse în vederea recicl�rii.(6) Dispozitivele, utilajele, uneltele ac�ionate electric vor fi împ�mântate �i alimentate prin

conductori continui asigura�i �i racorda�i la tablouri electrice verificate, împ�mântate.(7) Se vor face instructajele specifice personalului de execu�ie.

SEC�IUNEA a 3-a: Prevederi privind desf��urarea execu�iei lucr�rilor

Art.39 Condi�ii privind preg�tirea lucr�rilor �i întocmirea documenta�iei privind organizarea de �antier: a) asigurarea spa�iului �i utilit��ilor aferente organiz�rii de �antier;b) protec�ia utilizatorilor privind spa�iile de acces în cl�dire �i a spa�iilor perimetrale de circula�ie

(chiar ocazional�);c) protec�ia (în acord cu utilizatorii), dup� caz, a fa�adelor �i în special a suprafe�elor vitrate,

inclusiv a logiilor �i balcoanelor;d) asigurarea accesului în zona de lucru, func�ie de specificul construc�iei, în acord cu utilizatorii

(în special în cazul utiliz�rii nodului comun de circula�ie vertical�);e) asigurarea bran�amentelor de ap� �i energie electric�;

52

Page 21: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

18

f) stabilirea programului de lucru �i a graficului de execu�ie a lucr�rilor (cu eviden�ierea fazelor �itimpului aferent pentru lucr�rile ce pot afecta utilizatorii).

Art.40 Condi�ii privind preluarea frontului de lucru �i desf��urarea lucr�rilor (se refer� la lucr�ri de amploare mare ca desf��urare, valoare �i num�r de lucr�tori): a) pentru preluarea frontului de lucru:

(i) informarea utilizatorilor asupra implica�iilor privind preluarea frontului de lucru �i deîncepere a lucr�rilor (eliberarea spa�iilor în cazul podurilor �i mansardelor, dezafectareatemporar� a co�urilor, canalelor de ventila�ie, etc.);

(ii) preluarea frontului de lucru se va realiza pe faze de execu�ie �i categorii de lucr�ri (încazul subantreprizelor specializate) sau numai pe faze de lucr�ri (în cazul antreprizelorcomplexe), cu condi�ia de a nu se suprapune, în limita posibilit��ilor, lucr�rile de categoriidiferite;

(iii) preluarea frontului de lucru pe faze de lucr�ri se va face în baza procesului verbal depredare-primire front de lucru, precedat, dup� caz, de proces verbal de executare alucr�rilor predate �i/sau de proces verbal de lucr�ri ascunse.

b) pentru desf��urarea lucr�rilor:(i) desf��urarea lucr�rilor se va face în baza graficului de execu�ie a lucr�rilor;(ii) timpul prev�zut dintre lucr�rile privind desfacerea �i îndep�rtarea acoperi�ului sau a

hidroizola�iei existente, pân� la executarea unui sistem provizoriu de protec�ie (acoperire)sau a sistemului definitiv prev�zut, trebuie s� fie cât mai scurt �i, pe cât posibil, s� nucuprind� zile nelucr�toare.

Art.41 Controlul calit��ii lucr�rilor: a) controlul calit��ii lucr�rilor, materialelor/produselor puse în oper� se va face în baza

prevederilor caietului de sarcini elaborat în cadrul documenta�iei de execu�ie;b) controlul lucr�rilor se va face pe faze de execu�ie, pentru lucr�ri ascunse, faze determinante �i

la terminarea lucr�rilor �i predarea acestora c�tre beneficiar (investitor);c) controlul lucr�rilor se va eviden�ia prin procesele verbale ale fazelor determinante �i la

terminarea lucr�rilor care se vor anexa la Cartea Tehnic� a Construc�iei. Se vor avea în vedere:(i) controlul/verific�rile pe parcursul lucr�rilor: calitatea frontului de lucru (suportul),

calitatea materialelor/produselor puse în oper�, pozi�ionarea �i fixarea elementelorstructurale, pieselor înglobate, de trecere, a elementelor de str�pungere, etc.�i calitateaexecu�iei pe faze �i etape de lucru;

(ii) rectific�ri: acolo unde este cazul, pe etape de lucru �i în vederea verific�rii finale sau caurmare a acesteia, privind eventualele defec�iuni locale �i de finisare;

(iii) verificare final�: verificarea de suprafa�� efectuat� vizual �i prin tatonare �i verificareacalit��ii finisajelor, eventual verificarea structural� prin sondaje sau carotare �i analize delaborator, verificarea documentelor de calitate (procese verbale) efectuate pe parcursullucr�rilor; pentru terasele hidroizolate verificarea etan�eit��ii prin proba de inundare cuap� timp de minim 72 ore.

SEC�IUNEA a 4-a: Prevederi privind durabilitatea lucr�rilor

Art.42 Garan�ia asupra produselor �i execu�iei (1) Perioada de garan�ie a materialelor/produselor pân� la punerea în oper� �i/sau dup� punerea în

oper� a acestora este declarat� de c�tre fabricant. (2) Garan�ia de bun� execu�ie a lucr�rilor este stipulat� în contractul încheiat între beneficiar �i

executant cu respectarea legisla�iei aplicabile în vigoare.

53

Page 22: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

19

Art.43 Durabilitatea apreciat� de utilizare a unei p�r�i, a unor elemente sau a construc�iei este corelat� cu materialele folosite, solu�ia aleas� la proiectare �i modul de execu�ie, condi�iile de exploatare �i între�inere.

CAPITOLUL V: PREVEDERI PRIVIND URM�RIREA COMPORT�RII ÎN TIMP

Art.44 Urm�rirea comport�rii în timp se va realiza în baza legisla�iei �i a reglement�rilor tehnice privind urm�rirea comport�rii în timp a construc�iilor, aplicabile, în vigoare.

Art.45 (1) Modalit��ile de efectuare a categoriei de urm�rire - perioade, metode, caracteristici �i parametri

urm�ri�i - se stabilesc de c�tre proiectant sau expert, în func�ie de categoria de importan�� aconstruc�iilor �i de alte caracteristici ale acestora �i se includ în Cartea Tehnic� a Construc�iilor,care va cuprinde, de asemenea, �i rezultatele consemnate ale acestor activit��i.

(2) Urm�rirea curent� se va efectua sistematic, prin observarea st�rii tehnice a construc�iei, care,corelat� cu activitatea de între�inere, are scopul de a men�ine aptitudinea la exploatare aacesteia; se efectueaz�, pe toat� durata de existen��, a construc�iei, conform legii.

(3) Obliga�iile �i r�spunderile privind asigurarea activit��ii de urm�rire curent� a comport�rii întimp le revine proprietarilor, administratorilor �i utilizatorilor construc�iilor, potrivit legisla�ieispecifice în vigoare.

Art.46 M�suri de între�inere �i condi�ii de utilizare/exploatare (1) M�suri de între�inere:

a) m�surile de între�inere se refer� la lucr�rile prev�zute a se efectua asupra unor p�r�i deconstruc�ie pentru asigurarea durabilit��ii acesteia; acestea �i frecven�a lor vor fi stipulateîn Cartea Tehnic� a Construc�iei;

b) m�surile de între�inere cuprind: lucr�rile necesar a fi efectuate periodic sau când estecazul, f�r� a interveni asupra elementelor de construc�ie (eliminarea aglomer�rilorpulverulente �i/sau a z�pezii de pe acoperi�uri sau terase, cur��irea �i verificarea co�urilorde fum �i de ventila�ie, desfundarea receptoarelor pluviale, cur��iri/sp�l�ri, etc.) �i lucr�rinecesar a fi efectuate, de regul�, periodic, cu interven�ie asupra elementelor de construc�ie(protec�ii peliculare, înlocuiri de elemente cu durat� de utilizare redus�, etc.);

c) m�surile de între�inere trebuie s� fie indicate în documenta�ia de execu�ie.(2) Condi�ii de utilizare/exploatare: condi�iile de utilizare/exploatare constituie suma ac�iunilor

normale, curente de desf��urare a activit��ii specifice în interiorul �i exteriorul construc�iei,acestea fiind stabilite de c�tre proiectant �i men�inute pe întreaga durat� normat� de utilizare;condi�iile de utilizare/exploatare, în practic�, exprim� activit��ile/ac�iunile ce nu sunt permisesau sunt contrare func�ionalit��ii �i care pot conduce la deterior�ri/defec�iuni a unor p�r�i sauelemente de construc�ie.

54

Page 23: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

20

CAPITOLUL VI: LUCR�RI DE INTERVEN�IE ASUPRA ÎNVELITORILOR ACOPERI�URILOR

SEC�IUNEA 1: Tipuri de învelitori la acoperi�uri existente

Art.47 Învelitorile acoperi�urilor în pant�, cu �arpant� din beton armat (prefabricat), metalic� sau din lemn avute în vedere: a) pentru cl�diri civile, reprezentative fiind cl�dirile individuale de locuit cu regim mic de

în�l�ime: învelitori ceramice, metalice, celulozice sau cu membrane bitumate pe �arpant� dinlemn;

b) pentru cl�diri civile, reprezentative fiind cl�dirile individuale de locuit cu regim de în�l�ime demaxim P+4E: învelitori ceramice (�igle) sau metalice (tabl� plan�) pe �arpante din elementeprefabricate din beton armat, din lemn sau metal;

c) pentru cl�diri industriale �i agrozootehnice: învelitori ceramice, din tabl� plan�, panourimetalice sau nemetalice profilate, cu membrane bitumate, pl�ci din fibrociment, etc, pe�arpant� tip ferme din elemente prefabricate din beton armat sau metalice, mai rar din lemn.

Art.48 La acoperi�urile tip terase, circulabile sau necirculabile, executate pe suport rigid (plan�eu beton armat, elemente prefabricate din beton armat sau precomprimat), se va avea în vedere: a) pentru cl�diri civile (reprezentative fiind cl�dirile colective de locuit): sistemele

termohidroizolante cele mai utilizate au fost cele cu termoizola�ie din B.C.A. �i în mic� m�sur�cele cu termoizola�ie din vat� mineral� sau polistiren expandat (a se vedea Anexa nr. 1-informativ�).

b) pentru cl�diri industriale �i agrozootehnice: sistemele termohidroizolante utilizate au fostdiverse, în solu�ii specifice perioadei de realizare.

SEC�IUNEA a 2-a: Interven�ii la învelitorile existente

Art.49 La învelitorile acoperi�urilor cu �arpant�, cu pant� mare �i pod circulabil sau la acoperi�uri cu pant� mic� �i pod necirculabil, men�inînd structura �arpantei, în func�ie de starea învelitorii �i a suportului acesteia se pot realiza urm�toarele interven�ii: (1) cazul în care suportul învelitorii (c�priori, astereal�, rigle) �i învelitoarea sunt corespunz�toare

func�ional:a) montarea de elemente de vitrare �i/sau de acces �i elemente de str�pungere (co�uri,

ventila�ii etc.) care presupune urm�toarele:(i) decuparea local� a învelitorii în zonele în care sunt prev�zute goluri (ferestre de

versant, accese), între c�priori �i/sau rigle, cu desfacerea local� a asterealei sau,dup� caz, a c�priorilor în zonele în care sunt prev�zute goluri;

(ii) executarea �i montarea elementelor (cadrelor) de bordare a golurilor �i fixareaacestora la elementele �arpantei (c�priori, grinzi, rigle);

(iii) montarea elementelor de vitrare �i/sau de acces �i a elementelor de str�pungere(co�uri, ventila�ii etc.);

(iv) refacerea/completarea asterealei �i racordul învelitorii existente la elementele devitrare �i/sau acces, la str�pungeri �i dup� caz, la elementele de colectare, dirijare �ievacuare a apelor pluviale existente.

b) montarea de elemente paraz�pezi, paratr�znet �i instala�ii de producere de energie dinsurse regenerabile;

55

Page 24: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

21

conformare ini�ial� conformare final�

Figura nr. 6: Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 49 (1) a)

(2) cazul în care învelitoarea �i suportul acesteia sunt degradate, necorespunz�toare func�ional:a) desfacerea �i îndep�rtarea complet� a învelitorii;b) desfacerea, îndep�rtarea, înlocuirea, repararea �i/sau regenerarea (prin tratamente

peliculare biocide, ignifuge, etc.) a elementelor suport ale învelitorii, cu crearea golurilor(ferestre de versant, accese);

c) executarea �i montarea elementelor (cadrelor) de bordare a golurilor �i fixarea acestora laelementele �arpantei (c�priori, grinzi, rigle);

d) montarea elementelor de vitrare �i/sau acces în elementele suport precum �i montareastr�pungerilor;

e) executarea învelitorii preconizate, în concordan�� cu elementele suport (astereal�, sistemde rigle), racordat� la elementele de vitrare �i/sau acces, la str�pungeri �i la elementele decolectare, dirijare �i evacuare a apelor pluviale;

f) concomitent cu executarea învelitorii se pot monta �i elementele paraz�pezi, paratr�snete�i instala�iile/agregatele de producere de energie din surse regenerabile.

conformare ini�ial� conformare final�

Figura nr.7: Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 49 (2)

56

Page 25: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

22

Art.50 La acoperi�uri tip teras�, la care plan�eul suport se men�ine, se pot realiza urm�toarele interven�ii, în func�ie de starea sistemului termohidroizolant: (1) Cazul în care sistemul termohidroizolant în câmp nu este degradat:

a) desfacerea �i îndep�rtarea protec�iei hidroizola�iei existente (pietri�, dale);b) desfacerea �i îndep�rtarea hidroizola�iei verticale pân� la 15 cm fa�� de cota hidroizola�iei

de câmp;c) cur��irea, repararea, completarea �i regenerarea suprafe�elor orizontale hidroizolate �i a

suprafe�elor verticale pe 15 cm în�l�ime, în scopul ca aceste suprafe�e s� func�ioneze cabarier� contra vaporilor;

d) dac� este necesar, se vor corecta pantele generale cu �ap� din mortar de ciment slabarmat� sau local cu mortar bituminos;

e) executarea sistemului termoizolant complet, în cazul în care terasa existent� nu estetermoizolat�, sau de compensare în cazul în care sistemul termoizolant existent esteinsuficient;

f) executarea hidroizola�iei pe suprafe�e orizontale �i verticale, aplicat� conform sistemuluiprev�zut, pe termoizola�ie sau pe �ap� slab armat�;

g) executarea protec�iei �i/sau finisajelor, conform func�ionalit��ii de utilizare a terasei(circulabil� pietonal sau carosabil�, teras� verde sau cu utiliz�ri diverse).

conformare ini�ial� conformare final�

Figura nr. 8: Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (1)

(2) Cazul în care termohidroizola�ia este degradat�, necorespunz�toare func�ional:a) desfacerea �i îndep�rtarea protec�iei �i a termohidroizola�iei, pân� la elementul suport din

beton armat;b) cur��irea elementului suport, rectificarea, completarea �i/sau executarea pantelor;c) executarea sistemului termohidroizolant �i a protec�iei acestuia, concepute corespunz�tor

functionalit��ii în utilizare a terasei (difuzie, barier� contra vaporilor, dup� caz).

conformare ini�ial� conformare final�

Figura nr. 9: Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (2)

57

Page 26: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

23

(3) Cazul în care prin reabilitarea utilitar� �i func�ional� a ultimului nivel al cl�dirii, plan�eul dinlemn devine teras� cu utilizare func�ional� (circulabil� sau plantat�);a) verificarea �i, dup� caz, înt�rirea, repararea �i tratarea (biocid�, ignifug�) a plan�eului din

lemn, existent;b) amorsarea suprafe�ei plan�eului (din scânduri îmbinate sau din pl�ci fibrolemnoase) cu

solu�ie bitumat� (pe baz� de ap�);c) termoizolarea pe suprafa��, dup� aplicarea barierei contra vaporilor (dup� caz �i a stratului

de difuzie) �i/sau termoizolarea sub plan�eul din lemn;d) hidroizolarea suprafe�elor orizontale pe plan�eul din lemn sau pe termoizola�ie, cu produse

corespunz�toare func�ionalit��ii (se recomand� a se utiliza membrane hidroizolantebituminoase prev�zute cu strat dublu de armare, etc);

e) hidroizolarea suprafe�elor verticale;f) realizarea protec�iei �i/sau finisarea conform func�ionalit��ii de utilizare;Not� : la terasele plantate (verzi) sau pe zonele plantate ale teraselor se vor utiliza materiale/produse prev�zute de

reglementarea tehnic� privind proiectarea �i execu�ia acoperi�urilor verzi la cl�diri noi �i existente.

conformare ini�ial� conformare final�

Figura nr. 10: Exemplificare grafic� a fazelor de execu�ie de la Art. 50 (3)

Art.51 Proiectarea �i executarea învelitorilor noi:

� pentru acoperi�urile în pant�, se vor avea în vedere prevederile reglement�rii tehnice referitoare la proiectarea, execu�ia �i exploatarea învelitorilor acoperi�urilor în pant� la cl�diri;

� pentru acoperi�urile tip teras�, se vor avea în vedere prevederile reglement�rii tehnice referitoare la proiectarea, execu�ia �i exploatarea hidroizola�iilor la cl�diri.

58

Page 27: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

24

SEC�IUNEA a 3-a: Dotarea acoperi�urilor cu sisteme de producere a energiei din surse regenerabile

Art.52 Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile ce se pot monta pe acoperi�urile cl�dirilor, constau din panouri solare pentru înc�lzirea unui agent termic (de regul� apa) �i din panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric�.

Art.53 Panourile solare �i fotovoltaice destinate mont�rii pe acoperi�uri, sunt constituite din elemente tip panou, plane, ce se pot monta pe acoperi�urile în pant�, în planul învelitorii (prev�zute cu sisteme de racordare etan��, la elementele ce constituie învelitoarea) sau se pot monta peste învelitorile acoperi�urilor în pant� sau pe terase prin montare pe elemente metalice proprii de sus�inere �i fixare pe suport (f�r� degradarea hidroizola�iilor).

Art.54 Panourile de producere a energiei din surse regenerabile se recomand� a fi montate pe acoperi�urile cu pant�, cât mai aproape de coam�.

Art.55 Sistemul de montare a panourilor, inclusiv traseele de racord (cabluri electrice, �evi de alimentare �i evacuare, etc.), în planul învelitorilor sau deasupra acestora, trebuie s� asigure etan�eitatea ansamblului acoperi�ului fa�� de factorii atmosferici.

Art.56 Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile trebuie s� fie dimensionate, din punct de vedere al fix�rii pe suport, astfel încât, în func�ie de condi�iile geoclimatice de amplasare a construc�iei, s� se asigure rezisten�a mecanic� �i stabilitatea, în special în raport cu presiunea �i suc�iunea provocate de vânt �i de ac�iunea cutremurului.

59

Page 28: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

25

ANEXA nr.1 (informativ�)

EXEMPLIFIC�RI DE ÎNC�RC�RI ALE ACOPERI�URILOR TIP TERAS� EXISTENTE

Exemple privind solu�ii utilizate �i înc�rc�ri ale acoperi�urilor tip terase cu termohidroizola�ii, specifice cl�dirilor de locuit colective executate, de regul�, în anii 1960-1990, sunt prezentate dup� cum urmeaz�:

1.Teras� termoizolat� cu B.C.A. în grosime constant�

Figura A1.1: Sec�iune prin teras� termoizolat� cu B.C.A

a. Sistem/greut��i specifice/înc�rc�ri

Nr. crt. Sistem

Greut��i specifice KN/m3

Înc�rc�ri KN/m2

0 1 2 31. protec�ie pietri� (4 cm) sau 18 0,72 2. pl�ci mozaicate (3cm) 23 0,69 3. mortar ciment (2 cm) 19 0,38 4. hidroizola�ie (2TSA* + 1 IB**) - 0,20 5. strat difuzie - 6. �ap� (2 cm) 22 0,44 7. termoizola�ie BCA (20 cm, GBN 35) 6 1,20 8. strat de poz�: nisip (2 cm) 16 0,32 9. barier� vapori - 0,06 10. strat difuzie -

11. strat egalizare mortar ciment (2 cm) 19 0,38 12. beton de pant� (h.mediu = 10 cm) 20 2,00 13. plac� beton armat (13 cm) 25 3,25

*�es�tur� din fibr� de sticl� bitumat�**împ�slitur� bitumat�

60

Page 29: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

26

b. Înc�rc�ri totale medii (cu suportul rectificat �i pant�):- teras� necirculabil� (pietri�) = 8,57 KN/m2;- teras� circulabil� (dale) = 8,92 KN/m2.

c. Înc�rc�ri medii sistem termohidroizolant (f�r� suportul rectificat �i pant�):- teras� necirculabil� (pietri�) = 2,94 KN/m2;- teras� circulabil� (dale) = 3,29 KN/m2.

d. Corec�ii pentru variante cu grosimea termoizola�iei din BCA în grosime de 15 cm �i 25 cm:- variant� cu grosime 15 cm = -0,30 KN/m2;- variant� cu grosime 25 cm = +0,30 KN/m2.

e. Înc�rc�ri variabile din sarcini utile:- teras� necirculabil�: + 0,75 KN/m2;- teras� circulabil�: +2,0 KN/m2.

2. Teras� termoizolat� cu granulit (panta este dat� de grosimea variabil� a termoizola�iei dingranulit)

Figura A1.2: Sec�iune prin teras� termoizolat� cu granulit

a. Sistem /greut��i specifice/înc�rc�ri:

Nr. crt. Sistem

Greut��i specifice KN/m3

Înc�rc�ri KN/m2

0 1 2 31. protec�ie pietri� (4 cm) sau 18 0,72 2. pl�ci mozaicate mortar ciment (3 cm) 23 0,69 3. mortar ciment (2cm) 19 0,38 4. hidroizola�ie - 0,20 5. strat difuzie - 6. �ap� armat� (4 cm) 22 0,88 7. strat separare - 0,02

8.

termoizola�ie �i pant� cu granulit (� = 0,37 W/mK): varinte:

a) hmediu = 24 cmb) hmediu = 32 cm

71,68 2,24

9. barier� vapori - 0,05 10. strat egalizare mortar ciment (2 cm) 19 0,38 11. plac� beton armat (13 cm) 25 3,25

61

Page 30: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

27

b. Înc�rc�ri totale medii (cu suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 7,18 KN/m2;varianta b = 7,74 KN/m2.

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 7,53 KN/m2;varianta b = 8,09 KN/m2.

c. Înc�rc�ri medii sistem termohidroizolant (f�r� suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 3,55 KN/m2;varianta b = 4,11 KN/m2.

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 3,90 KN/m2;varianta b = 4,46 KN/m2.

d. Înc�rc�ri variabile din sarcini utile:- teras� necirculabil�: +0,75 KN/m2;- teras� circulabil�: +2,0 KN/m2.

3.Teras� termoizolat� cu zgur� expandat� sau granulat�:

Figura A1.3: Sec�iune prin teras� termoizolat� cu zgur� expandat� sau granulat�

62

Page 31: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

28

a. Sistem /greut��i specifice/înc�rc�ri:Nr. crt. Sistem

Greut��i specifice KN/m3

Înc�rc�ri KN/m2

0 1 2 3

1. protec�ie pietri� (4 cm) sau 18 0,72

2. pl�ci mozaicate (3 cm) 23 1,07 3. mortar ciment (2cm) 19 4. hidroizola�ie - 0,20 5. strat difuzie - 6. �ap� armat� (4 cm) 22 0,88 7. strat separare - 0,02

8.

termoizola�ie �i pant� cu zgura expandata granulat� (� = 0,31 W/mK):

varinte:a) hmediu = 20 cmb) hmediu =28 cmc) hmediu =36 cm

9 1,80 2,52 3,24

9. barier� vapori - 0,05 10. strat egalizare mortar ciment (2 cm) 19 0,38 11. plac� beton armat (13 cm) 25 3,25

b. Înc�rc�ri totale medii (cu suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 7,30 KN/m2

varianta b = 8,02 KN/m2 varianta c = 8,74 KN/m2

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 7,65 KN/m2

varianta b = 8,37 KN/m2

varianta c = 9,09 KN/m2 c. Înc�rc�ri medii sistem termohidroizolant (f�r� suportul rectificat):

- teras� necirculabil� (pietri�):varianta a = 3,67 KN/m2

varianta b = 4,39 KN/m2

varianta c = 5,11 KN/m2

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 4,02 KN/m2

varianta b = 4,74 KN/m2

varianta c = 5,46 KN/m2 d. Înc�rc�ri variabile din sarcini utile:

- teras� necirculabil�: +0,75 KN/m2;- teras� circulabil�: +2,0 KN/m2.

63

Page 32: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

29

4. Teras� termoizolat� cu cenu�� �i zgur� de termocentral�

Figura A1.4: Sec�iune prin teras� termoizolat� cu cenu�� �i zgur� de termocentral�

a. Sistem /greut��i specifice/înc�rc�ri:

Nr. crt. Sistem

Greut��i specifice KN/m3

Înc�rc�ri KN/m2

0 1 2 3

1. protec�ie pietri� (4 cm) sau 18 0,72

2. pl�ci mozaicate (3 cm) 19 1,07 3. mortar ciment (2cm) 23 4. hidroizola�ie (2TSA* + 1 IB**) - 0,20 5. strat difuzie - 6. �ap� armat� (4 cm) 22 0,88 7. strat separare - 0,02 8. pl�ci BCA (7,5 cm) 6 0,45 9. strat separare - 0,02

10.

termoizola�ie �i pant� cu cenu�� �i zgur� de termocentral� (� = 0,29 W/mK)

variante: a) hmediu = 18 cmb) hmediu = 26 cmc) hmediu = 34 cm

6,5

1,17 1,69 2,21

11. barier� vapori - 0,05 12. strat egalizare mortar ciment (2 cm) 19 0,38 13. plac� beton armat (13 cm) 25 3,25

*�es�tur� din fibr� de sticl� bitumat�**împ�slitur� bitumat�

b. Înc�rc�ri totale medii (cu suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 7,14 KN/m2

varianta b = 7,66 KN/m2

64

Page 33: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

30

varianta c = 8,18 KN/m2 - teras� circulabil� (dale):

varianta a = 7,49 KN/m2

varianta b = 8,01 KN/m2

varianta c = 8,53 KN/m2

c. Înc�rc�ri medii sistem termohidroizolant (f�r� suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 3,51 KN/m2

varianta b = 4,03 KN/m2

varianta c = 4,55 KN/m2

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 3,86 KN/m2

varianta b = 4,38 KN/m2

varianta c = 8,53 KN/m2

d. Înc�rc�ri variabile din sarcini utile:- teras� necirculabil�: +0,75 KN/m2;- teras� circulabil�: +2,0 KN/m2.

5. Teras� termoizolat� cu vat� mineral� G 100

Figura A1.5: Sec�iune prin teras� termoizolat� cu vat� mineral�

65

Page 34: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

31

a. Sistem/greut��i specifice/înc�rc�ri:

Nr. Crt. Sistem

Greut��i specifice KN/m3

Înc�rc�ri KN/m2

0 1 2 3

1. protec�ie pietri� (4 cm) sau 18 0,72

2. pl�ci mozaicate (3 cm) 19/23 1,07 3. mortar ciment (2 cm) 4. hidroizola�ie (2TSA* + 1 IB**) - 0,205. strat difuzie 6. �apa armata (3 cm)7. strat separare - 0,02

8.

termoizola�ie vat� mineral� (� = 0,048 W/mK) variante a).hmediu = 3 cm b).hmediu = 4 cm c).hmediu = 6 cm

1 0,03 0,04 0,06

9. barier� vapori - 0,06 10. strat difuzie 11. strat egalizare mortar ciment (2 cm) 19 0,38 12. beton de pant� (hmediu = 10 cm) 20 2,00 13. plac� beton armat (13 cm) 25 3,25

*�es�tur� din fibr� de sticl� bitumat�**împ�slitur� bitumat�

b. Înc�rc�ri totale medii:- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 7,32 KN/m2

varianta b = 7,33 KN/m2

varianta c = 7,35 KN/m2

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 7,67 KN/m2

varianta b = 7,68 KN/m2

varianta c = 7,70 KN/m2

c. Înc�rc�ri medii sistem termohidroizolant (f�r� suportul rectificat):- teras� necirculabil� (pietri�):

varianta a = 1,69 KN/m2

varianta b = 1,70 KN/m2

varianta c = 1,72 KN/m2

- teras� circulabil� (dale):varianta a = 2,04 KN/m2

varianta b = 2,05 KN/m2

varianta c = 2,07 KN/m2

d. Termoizola�ie din pl�ci din polistiren expandat în loc de pl�ci din vat� mineral�(pl�cile din polistiren expandat aveau urm�toarele caracteristici reale:- greutatea specific� >40 kg/m3 (pân� la 70 kg/m3)- � = 0,035 W/mK- grosimi utilizate: 24 �i 36 mm).

Fa�� de înc�rc�rile prezentate pentru termoizola�ia cu vat� mineral�, înc�rc�rile pentru termoizola�ia cu polistiren expandat se diminueaz� nesemnificativ, cu cca.0,01 KN/m2. e. Înc�rc�ri variabile din sarcini utile:

- teras� necirculabil�: +0,75 KN/m2;- teras� circulabil�: +2,0 KN/m2.

66

Page 35: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

32

ANEXA nr. 2 (informativ�)

ELEMENTE STRUCTURALE DIN LEMN AFERENTE ACOPERI�URILOR CL�DIRILOR EXISTENTE

1. ARPANTE arpantele din lemn prezentate în continuare pot fi: pe scaune, pe ferme sau mixte.� arpantele pe scaune sunt compuse, în principal din:

- popi verticali �i/sau înclina�i;- pane;- c�priori;- astereal� sau �ipci;- t�lpi de reazem a popilor;- contrafi�e;- cle�ti;- contravântuiri.

� Fermele sunt compuse în principal din:- t�lpi superioare (arbaletrieri);- t�lpi inferioare (corzi);- popi (monta�i verticali sau înclina�i);- diagonale (contrafi�e);- cle�ti (tiran�i, moaze).

Figura A 2.1: �arpant� pe scaune cu c�priori (f�r� pane)

67

Page 36: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

33

Figura A2.2: �arpant� pe scaune cu un pop �i trei pane

Figura A2.3: �arpant� pe scaune cu doi popi �i cinci pane

68

Page 37: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

34

Figura A2.4: �arpant� pe scaune cu trei popi �i cinci pane

Figura A2.5: �arpant� pe scaune cu doi popi înclina�i �i cinci pane

69

Page 38: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

35

Figura A2.6: �arpant� pe scaune cu un pop vertical �i cinci pane

Figura A2.7: �arpant� din ferme cu pane

70

Page 39: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

36

Figura A2.8: �arpant� din ferme cu pane (f�r� pan� de coam�)

Figura A2.9: Ferm� din scânduri b�tute în cuie

Figura A2.10: Ferm� din scânduri b�tute în cuie

71

Page 40: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

37

2. PLAN EEPlan�eele din lemn sunt conformate în urm�toarele tipuri principale: - plan�ee simple, cu grinzi aparente;- plan�ee simple, cu grinzi aparente �i cu umplutur�;- plan�ee cu grinzi acoperite, cu tavan drept;- plan�ee compuse cu grinzi aparente sau acoperite, cu tavane aparente lucrate artistic;- plan�ee mixte, cu grinzi principale metalice �i cu grinzi u�oare, pardoseal� �i înfund�tur�

din lemn sau cu tavan drept cu tencuial� pe rogojin� din trestie.

Figura A2.11: Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi aparente

Figura A2.12: Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi aparente �i cu umplutur�

Figura A2.13: Plan�eu simplu din lemn, cu grinzi acoperite, cu tavan drept

72

Page 41: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

38

ANEXA nr.3

Coresponden�a între pant� (cm/m), m�sura unghiului �i lungimea pantei pentru 100 cm proiec�ie orizontal� a acoperi�ului

Panta (%)

(cm/m)

M�sura unghiului

(grade/minute/secunde)

Lungimea pantei

(cm/m)

5

10

15

20

25

2º 51’ 45”

5º 42’ 40”

8º 31’ 50”

11º 18’ 35”

14º 02’ 10”

100,1

100,5

101,0

102,0

103,0

26,8 15º 00’ 00’’ 103,5

30

35

40

45

50

16º 42’ 00’’

19º 17’ 20’’

21º 48’ 10’’

24º 13’ 40’’

26º 33’ 50’’

104,4

105,9

107,7

109,6

111,8

57,7 30º 00’ 00’’ 115,4

60

70

80

90

30º 57’ 50’’

34º 59’ 30’’

38º 39’ 40’’

41º 59’ 20’’

116,6

122,0

128,0

134,5

100 45º 00’ 00’’ 141,4

120

140

170

50º 11’ 40’’

54º 27’ 45’’

59º 32’ 40’’

156,2

172,0

197,2

173,2 60º 00’ 00’’ 200,0

200

250

280

63º 26’ 00’’

68º 12’ 00’’

70º 20’ 50’’

223,6

269,2

293,3

73

Page 42: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

39

ANEXA nr. 4

REFERIN�E LEGISLATIVE �I TEHNICE Not�: 1. Referin�ele datate au fost luate în considerare la data elabor�rii prezentei reglement�ri tehnice.2. La data utiliz�rii reglement�rii tehnice se va consulta ultima form� în vigoare a referin�elorlegislative �i tehnice.

1. Legisla�ie

Nr. crt. Denumire act normativ Publica�ia

0 1 2

1. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc�ii, cu modific�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut�rii lucr�rilor de construc�ii, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004

3. Hot�rârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea con�inutului - cadru al documenta�iei tehnico-economice aferente investi�iilor publice, precum �i a structurii �i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi�ii �i lucr�ri de interven�ii

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008

4. Legea nr.372/2005 privind performan�a energetic� a cl�dirilor, republicat�

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013

5. Ordinul ministrului administra�iei �i internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap�rare împotriva incendiilor

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.216 din 29 martie 2007

6. Legea nr. 319/2006 a securit��ii �i s�n�t��ii în munc�, cu modific�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006

7. Ordinul ministrului administra�iei �i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozi�iilor generale privind instruirea salaria�ilor în domeniul situa�iilor de urgen��, cu modific�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 iulie 2005

8. Hot�rârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate pentru locul de munc�

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 30 august 2006

9. Hot�rârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerin�ele minime pentru semnalizarea de securitate �i/sau de s�n�tate la locul de munc�

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 09 august 2006

10. Hot�rârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerin�ele minime de securitate �i s�n�tate pentru �antierele temporare sau mobile, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006

11. Legea nr. 307/2006 privind ap�rarea împotriva incendiilor, cu modific�rile ulterioare;

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.633 din 21 iulie 2006

12. Ordinul ministrului administra�iei �i internelor nr.166/2010 pentru aprobarea Dispozi�iilor generale privind ap�rarea împotriva incendiilor la construc�ii �i instala�ii aferente

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.599 din 9 august 2010

74

Page 43: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

40

13. Ordinul ministrului muncii �i protec�iei sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la în�l�ime

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.217 din 22 septembrie 1995

14. Hot�rârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recep�ie a lucr�rilor de construc�ii �i instala�ii aferente acestora, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 28 iulie 1994

2. Reglement�ri tehnice

Nr. crt. Reglement�ri tehnice Publica�ia

0 1 21. Cod de proiectare seismic� – Partea I – Prevederi de

proiectare pentru cl�diri, indicativ P 100-1/2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc�iilor �i turismului, nr.1711/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 bis din 25 septembrie 2006

2. Cod de proiectare seismic� – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cl�diri, indicativ P 100-1/2013, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice nr. 2465/2013

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.558 bis din 3 septembrie 2013

3. Cod de proiectare seismic� – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismic� a cl�dirilor existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt�rii regionale �i locuin�ei nr. 704/2009, cu complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 bis din 1 octombrie 2009

4. Cod de proiectare. Bazele proiect�rii construc�iilor, indicativ CR 0 – 2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt�rii regionale �i turismului nr.1530/ 2012, cu complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 bis din 11 septembrie 2012

5. Cod de proiectare. Evaluarea ac�iunii z�pezii asupra construc�iilor, indicativ CR 1-1-3 /2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt�rii regionale �i turismului nr.1.655 / 2012, cu complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 bis din 15 octombrie 2012

6. Cod de proiectare. Evaluarea ac�iunii vântului asupra construc�iilor, indicativ CR 1-1- 4 / 2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt�rii regionale �i turismului nr.1.751 / 2012, cu complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.704 bis din 15 octombrie 2012

7. Cod de proiectare pentru structuri din zid�rie, indicativ CR 6 /2006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc�iilor �i turismului, nr.1712/2006, complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 bis din 26 septembrie 2006

8. Cod de proiectare pentru structuri din zid�rie, indicativ CR 6 /2013, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice nr.2464 / 2013

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 bis din 13 septembrie 2013

9. Regulamentul privind clasificarea �i încadrarea produselor pentru construc�ii pe baza performan�elor de comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construc�iilor �i turismului �i ministrului administra�iei �i internelor nr.1822/394/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 27 ianuarie 2005

75

Page 44: 0459 bis BT:Macheta P1 pepi.qxd

41

10. Solu�ii cadru privind reabilitarea termo–higro–energetic� a anvelopei cl�dirilor de locuitexistente, indicativ SC 007 – 2013, aprobate cuOrdinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt�riiregionale �i administra�iei publice nr.2280/2013

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis din 27 august 2013

11. Ghid privind proiectarea �i executarea lucr�rilor de reabilitare termic� a blocurilor de locuin�e, indicativ GP 123 – 2013, aprobat cu Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvolt�rii regionale �i administra�iei publice nr.2211/2013

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 bis din 26 august 2013

12. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc�ie ale cl�dirilor, indicativ C 107-2005, aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor, construc�iilor �i turismului nr.2055/2005 cu modific�rile ulterioare

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1124 bis din 13 decembrie 2005

3. Standarde

Nr. crt. Indice Denumire

0 1 2

1. SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Ac�iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac�iuni generale. Greut��i specifice, greut��i proprii, înc�rc�ri utile pentru cl�diri

2. SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Ac�iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac�iuni generale. Greut��i specifice, greut��i proprii, înc�rc�ri din exploarare pentru construc�ii

3. SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Ac�iuni asupra structurilor. Partea 1-1: Ac�iuni generale. Greut��i specifice, greut��i proprii, înc�rc�ri din exploatare pentru construc�ii. Anex� na�ional�”.

4. SR CEN/TS 1187:2012 Metode de încercare a acoperi�urilor la expunerea la un foc exterior

5. SR EN 13501-5+A1:2010 Clasificare la foc a produselor �i elementelor de construc�ie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încerc�rilor acoperi�urilor expuse la un foc exterior

6. SR EN 15287-1+A1:2011 Co�uri de fum. Proiectare, instalare �i punere în func�iune a co�urilor de fum. Partea 1: Co�uri de fum pentru aparate de înc�lzire neetan�e

7. SR EN 15287-2:2008 Co�uri de fum. Proiectare, instalare �i punere în func�iune a co�urilor de fum. Partea 2: Co�uri de fum pentru aparate etan�e

76


Recommended